EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0532

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/532, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2021, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

C/2021/2064

OJ L 106, 26.3.2021, p. 55–57 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 106, 26.3.2021, p. 57–59 (CS)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/532/oj

26.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/55


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/532,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2021,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Gerassimos THOMAS

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Laite (nk. ”kamera-asemalaite” tai ”all-in-one-nauhuri”), joka esitetään tullille yhdessä kotelossa, jonka mitat ovat noin 33 × 23 × 8 cm ja joka koostuu seuraavista osista:

passiiviset ja aktiiviset elementit,

prosessori,

grafiikkakortti,

sisäinen muisti (kovalevyasema).

Laitteessa ei ole televisioviritintä.

Laitteessa on seuraavat liitännät: RJ45, USB, VGA, SPF ja HDMI sekä integroitu kahdeksanporttinen PoE (Power over Ethernet) -kytkin.

Se on varustettu ”tavanomaisen automaattisen tietojenkäsittelykoneen” käyttöjärjestelmällä. Se on myös esikonfiguroitu ja siihen on esiladattu erityinen ”kameranhallintaohjelmisto”, ja siihen sisältyy lisenssit kahdeksalle kanavalle.

Laite on suunniteltu vastaanottamaan ääni- ja videodataa televiestintäliittymän (ja IP-protokollan) kautta enintään kahdeksasta valvontakamerasta (IP-kamerasta). Data voidaan tallentaa sisäiseen kovalevyyn, ulkoiseen muistiin (USB-rajapinnan kautta) tai laite voi lähettää datan televiestintäverkkojen kautta toiseen IP-osoitteeseen (esimerkiksi palvelimelle, vaihteeseen, matkapuhelimeen tai automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen).

Laite voidaan liittää monitoriin tai näyttöön ja näppäimistöohjaimeen. Se esitetään tullille käytettäväksi turvallisuus- ja valvontajärjestelmässä.

8521 90 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVI jakson 3 huomautuksen, 84 ryhmän 5 E huomautuksen sekä CN-koodien 8521 ja 8521 90 00 nimiketekstien mukaisesti.

Objektiivisten ominaisuuksiensa perusteella laite on tarkoitettu toimimaan yhdessä enintään kahdeksan videovalvontakameran kanssa. Kone, joka tallentaa tätä varten kamerasignaaleja ja voi joko lähettää ne toiseen IP-osoitteeseen tai toistaa niitä näytöllä tai monitorilla, suorittaa 84 ryhmän 5 huomautuksen E kohdassa tarkoitetun erityistoiminnon, joka ei ole tietojenkäsittely. (Ks. myös unionin tuomioistuimen tuomio, 17.3.2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). Sen vuoksi luokittelu nimikkeeseen 8471 automaattiseksi tietojenkäsittelykoneeksi ei tule kyseeseen.

Laite on suunniteltu suorittamaan XVI jakson 3 huomautuksessa tarkoitettuja kahta tai useampaa toisiaan täydentävää toimintoa eli nimikkeen 8517 tietojen lähettämistä ja vastaanottamista sekä nimikkeen 8521 videosignaalien tallentamista ja toistoa.

Laitteen objektiivisten ominaisuuksien perusteella pääasiallinen toiminto on videosignaalien tallentaminen turva- ja valvontajärjestelmässä. Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen on vain liitännäistoiminto, jonka tarkoituksena on parantaa sen järjestelmän toimintaa, johon laite on asennettu. Sen vuoksi luokittelu nimikkeeseen 8517 ei tule kyseeseen. (Ks. myös unionin tuomioistuimen tuomio, 25.2.2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, 55–57 kohta).

Laite on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8521 90 00 muuksi videosignaalien tallennus- tai toistolaitteeksi, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin virittimin.


Top