EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0460

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/460, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2021, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Ukrainaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin ja kuljettaminen sen kautta on sallittua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan yhteydessä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/1633

OJ L 91, 17.3.2021, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/460/oj

17.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/460,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 2021,

asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Ukrainaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin ja kuljettaminen sen kautta on sallittua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan yhteydessä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantokappaleen, 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, 8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (2) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan, 24 artiklan 2 kohdan ja 25 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (3) säädetään eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan siipikarjan ja siipikarjatuotteiden, jäljempänä ’hyödykkeet’, tuontiin unioniin ja kuljetukseen unionin kautta, mukaan luettuna varastointi kuljetuksen aikana. Siinä säädetään, että kyseisiä hyödykkeitä saa tuoda unioniin tai kuljettaa unionin kautta ainoastaan sellaisista kolmansista maista ja niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeissa 1 ja 3.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 798/2008 vahvistetaan lisäksi edellytykset, joiden täyttyessä kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta voidaan pitää vapaana korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta.

(3)

Ukraina sisältyy asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukossa esitettyyn luetteloon kolmantena maana, jonka alueen tietyistä osista on sallittua tuoda unioniin ja kuljettaa unionin kautta tiettyjä siipikarjasta saatuja hyödykkeitä sen mukaan, esiintyykö kyseisillä alueilla korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa. Tämä aluejako esitettiin asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/352 (4), sen jälkeen kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan alatyypin H5N8 taudinpurkaus oli vahvistettu 19 päivänä tammikuuta 2020.

(4)

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan puhkeamisen jälkeen Ukraina on toteuttanut hävittämistoimenpiteitä taudin leviämisen torjumiseksi ja rajoittamiseksi. Lisäksi Ukraina sai päätökseen tarvittavat puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet sen jälkeen, kun siipikarjatilalla, jolla korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaus vahvistettiin tammikuussa 2020, oli toteutettu hävittämistoimenpiteet. Ukraina on toimittanut ajantasaistetut tiedot epidemiologisesta tilanteesta alueellaan ja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan edelleen leviämisen estämiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä, ja komissio on arvioinut nämä tiedot.

(5)

Arvioinnin perusteella pääteltiin, että kyseinen taudinpurkaus on selvitetty ja että siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuontiin unioniin sellaisilta Ukrainan alueilta, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa ja joilta tuonti keskeytettiin kyseisellä asetuksella, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/352, ei liity riskejä.

(6)

Ukraina vahvisti kuitenkin 4 päivänä joulukuuta 2020, että korkeapatogeenisen lintuinfluenssan alatyyppiä H5 oli havaittu sen alueella sijaitsevalla siipikarjatilalla. Tämän vahvistetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen johdosta Ukrainan koko aluetta ei voida enää pitää kyseisestä taudista vapaana, minkä vuoksi Ukrainan eläinlääkintäviranomaiset eivät enää voi myöntää todistusta siipikarjasta saatuja hyödykkeitä sisältäville lähetyksille tuotaviksi unioniin tai kuljetettaviksi unionin kautta alueilta, joilla taudinpurkaus esiintyi. Kyseisen taudinpurkauksen jälkeen Ukraina on vahvistanut lisää korkeapatogeenisen lintuinfluenssan alatyypin H5 taudinpurkauksia alueellaan sijaitsevilla siipikarjatiloilla.

(7)

Ukrainan eläinlääkintäviranomaiset ovat vahvistaneet, että joulukuussa 2020 tapahtuneen taudinpurkauksen jälkeen ne keskeyttivät todistusten myöntämisen unioniin tuotaviksi tai unionin kautta kuljetettaviksi tarkoitettujen hyödykkeiden lähetyksille ja hävittivät kaikki altistuneet eläimet korkeapatogeenisen lintuinfluenssan torjumiseksi ja kyseisen taudin leviämisen rajoittamiseksi.

(8)

Lisäksi Ukraina on toimittanut komissiolle tietoja epidemiologisesta tilanteesta alueellaan ja ilmoittanut alueet, joihin sovelletaan rajoituksia, sekä toimenpiteet, joita se on toteuttanut estääkseen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen edelleen kyseisten rajoitusalueiden ulkopuolelle. Komissio on nyt arvioinut kyseiset tiedot, ja tämän arvioinnin sekä Ukrainan antamien takeiden perusteella olisi pääteltävä, että siipikarjasta saatavia hyödykkeitä sisältävien lähetysten tuomista unioniin koskevien rajoitusten rajaaminen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tautialueisiin, joilla Ukrainan eläinlääkintäviranomaiset soveltavat rajoituksia tämänhetkisten taudinpurkausten vuoksi, riittää kattamaan tällaisten hyödykkeiden tuomiseen unioniin liittyvät riskit.

(9)

Ukrainaa koskevaa kohtaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukossa olisi muutettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon tämänhetkinen epidemiologinen tilanne kyseisessä kolmannessa maassa.

(10)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitettä I olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I oleva 1 osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/352, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Ukrainaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin ja kuljettaminen sen kautta on sallittua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan yhteydessä (EUVL L 65, 4.3.2020, s. 4).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan Ukrainaa koskeva kohta seuraavasti:

Kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja nimi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen koodi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Erityisedellytykset

Lintuinfluenssan valvontaa koskeva tilanne

Lintuinfluenssan rokotustilanne

Salmonellan torjuntaa koskeva tilanne(6)

Malli(t)

Lisätakeet

Päättymisajankohta(1)

Alkamisajankohta(2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”UA – Ukraina

UA-0

Koko maa

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Koko maa, lukuun ottamatta aluetta UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Ukrainan alue, joka vastaa seuraavia:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Hersonin alue

WGM

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

UA-2.2

Odessan alue

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.3

Tšernivtsin alue

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.4

Vinnytsjan alue, Nemyrivin piiri, kunnat:

Berezivka

Bratslav

Budky

Bugakiv

Chervone

Chukiv

Danylky

Dovzhok

Horodnytsia

Hrabovets

Hranitne

Karolina

Korovayna

Korzhiv

Korzhivka

Kryklivtsi

Maryanivka

Melnykivtsi

Monastyrok

Monastyrske

Nemyriv

Novi Obyhody

Ostapkivtsi

Ozero

Perepelychcha

Rachky

Salyntsi

Samchyntsi

Sazhky

Selevintsi

Sholudky

Slobidka

Sorokoduby

Sorokotiazhyntsi

Velyka Bushynka

Vovchok

Vyhnanka

Yosypenky

Zarudyntsi

Zelenianka

WGM

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

POU, RAT

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

UA-2.5

Mykolajivin alue

Hersonin alue, Bilozerkan piiri, kunnat:

Tavriyske

Nova zoria

WGM

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

UA-2.6

Kiovan alue:

Ivankivin piiri,

kunnat:

Leonivka

Blidcha

Kolentsi

Zymovyshche

Rudnia-Talska

Sosnivka

Borodjankan piiri, kunnat:

Koblytsia

Talske

Myrcha

Stara Buda

Velykyi Lis

Krasnyi Rih

Mykhailivskyi

WGM

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

UA-2.7

Kiovan alue:

Borodjankan piiri, kunnat:

Borodjanka

Kachaly

Shybene

Nebrat

Nove Zalissia

Berestianka

Zdvyzhivka

Babyntsi

Buda-Babynetska

Klavdiyevo-Tarasove

Poroskoten

Pylypovychi

Nova Hreblia

Vablia

Druzhnia

Halynka

Zahaltsi

Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

”Blyzhni sady” -tila

Butšan piiri, kunnat: Nemishayeve

Mykulychi

Dibrova

Kozyntsi

Chervona hilka

Plakhtianka

Myrotske

osa Vorzelin kaupunkia rajoittuen Bilostotskykh- ja Pushkina-katuihin

WGM

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

UA-2.8

Hersonin alue:

Kah’ovkan piiri, kunnat:

Zaozerne

Skvortsivka

Maryanivka

Slynenko

Olhivka

Novotrojitsken piiri, kunnat:

Volodymyro-Ilyinka

Sofiivka

Katerynivka

WGM

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

UA-2.9

Kiovan alue, Kiovan kaupunki:

Alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä Butšan piirin Hostomelin kylän ympärillä ja ulottuu myötäpäivään seuraavasti:

a)

pohjoisessa, luoteessa, lännessä, lounaassa: Kiovan alue, Butšan piiri, kunnat: Moshchun, Hostomel, Kotsiubynske, Irpin, Bucha, Horenka.

b)

koillisessa, idässä, kaakossa, etelässä: Kiovan alueen raja Kiovan kaupungin Obolonin, Podilin, Ševtšenkon piireihin Polarna-kadun, Avtozavodska-kadun ja Semena Skliarenko -kadun risteyksestä Oleny Telihy -kadun, Oleksandra Dovzhenko -kadun ja Peremohy-puistokadun risteykseen

WGM

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

UA-2.10

Donetskin alue:

Volnovah’an (entinen Velyka Novosilka) piiri, kunnat:

Vesele

Fedorivka

Skudne

Dniproenerhiia

Velyka Novosilka

Rozdolne

Novyi Komar

Perebudova

Novoocheretuvate

Myrne

Ordadne

Komar

Vremivka

Voskresenka

Vilne Pole

Shevchenko

Burlatske

Pryvilne

Dnipropetrovskin alue:

Pokrovskin piiri, kunnat:

Maliivka

WGM

 

P2

3.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

3.2.2021”

 

 

 

 


Top