EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0414

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/414, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 mukaisten tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen tarkoitettujen sähköisten järjestelmien kehittämistä, ylläpitämistä ja käyttämistä koskevista teknisistä järjestelyistä

C/2021/1454

OJ L 81, 9.3.2021, p. 37–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/414/oj

9.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/414,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 mukaisten tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen tarkoitettujen sähköisten järjestelmien kehittämistä, ylläpitämistä ja käyttämistä koskevista teknisistä järjestelyistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 17 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013, jäljempänä ’koodeksi’, 6 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että kaikki jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välinen sekä talouden toimijoiden ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välinen tietojenvaihto, kuten ilmoitukset, hakemukset tai päätökset, sekä tällaisen tiedon tallentaminen on tehtävä, siten kuin tullilainsäädännössä on edellytetty, sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen.

(2)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 (2) vahvistetaan työohjelma sellaisten koodeksin soveltamiseksi tarvittavien sähköisten järjestelmien täytäntöönpanoa varten, jotka on tarkoitus kehittää mainitun täytäntöönpanopäätöksen liitteessä olevassa II jaksossa luetelluissa hankkeissa.

(3)

Sähköisten järjestelmien toimintaa koskevia merkittäviä teknisiä järjestelyjä olisi eriteltävä, kuten sähköisten järjestelmien kehittämistä, testaamista, käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä näihin sähköisiin järjestelmiin tehtäviä muutoksia koskevia järjestelyjä. Lisäksi olisi eriteltävä järjestelyjä, jotka liittyvät tietosuojaan, tietojen päivittämiseen, tiedonkäsittelyn rajoituksiin sekä järjestelmien omistukseen ja turvallisuuteen.

(4)

Unionin, jäsenvaltioiden ja talouden toimijoiden oikeuksien ja etujen suojaamiseksi on tärkeää vahvistaa menettelysäännöt ja tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja sellaisia tilanteita varten, joissa sähköiset järjestelmät ovat tilapäisesti poissa käytöstä.

(5)

UTK:n valtuutettuja talouden toimijoita (AOE) koskevassa hankkeessa, Euroopan sitovien tariffitietojen järjestelmää (EBTI) koskevassa hankkeessa ja vakioitua tietojenvaihtoa (INF) erityismenettelyjä varten koskevassa hankkeessa (INF SP -hanke) kehitetyn EU:n kaupan alan toimijoiden portaalin tarkoituksena on toimia keskitettynä palvelupisteenä talouden toimijoille ja muille henkilöille ja mahdollistaa pääsy eri järjestelmiä varten kehitettyihin erityisiin kaupan alan toimijoiden portaaleihin.

(6)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 tarkoitetussa UTK:n tullipäätöshankkeessa kehitettävän tullipäätösjärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa ainoastaan sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen tapahtuvia tullipäätösten hakua, päätöksentekoa ja päätösten hallintaa koskevia prosesseja koko unionissa. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt kyseisen sähköisen järjestelmän hallinnasta. Järjestelmän kattavuus olisi määritettävä kyseistä järjestelmää käyttäen haettavien, tehtävien ja hallinnoitavien tullipäätösten osalta. Yksityiskohtaiset säännöt olisi vahvistettava järjestelmän yhteisille osille (EU:n kaupan alan toimijoiden portaali, tullipäätösten hallinnan keskitetty järjestelmä ja asiakasviitetietojärjestelmä) ja kansallisille osille (kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali ja kansallinen tullipäätösten hallintajärjestelmä) täsmentämällä niiden toiminnot ja yhteenliitettävyys.

(7)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 tarkoitetussa kaupan alan toimijoiden suoraa pääsyä Euroopan tietojärjestelmiin (yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä) koskevassa hankkeessa kehitettävällä yhtenäisen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmällä hallinnoidaan talouden toimijoiden ja muiden käyttäjien todentamista ja käyttöoikeuden tarkistamisprosessia. Yksityiskohtaiset säännöt olisi vahvistettava järjestelmän kattavuudesta ja ominaisuuksista määrittelemällä järjestelmän eri osat (yhteiset ja kansalliset osat) sekä niiden toiminnot ja yhteenliitettävyys. Digitaalista allekirjoitusta koskeva toiminto ei kuitenkaan vielä ole käytettävissä yhtenäisessä käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmässä. Sen vuoksi tässä asetuksessa ei voida säätää yksityiskohtaisia sääntöjä kyseisestä toiminnosta.

(8)

Euroopan sitovien tariffitietojen järjestelmän, jäljempänä ’EBTI-järjestelmä’, sellaisena kuin se on päivitetty UTK:n sitovaa tariffitietoa, jäljempänä ’STT’, koskevalla täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 tarkoitetulla hankkeella, tavoitteena on yhtenäistää STT-päätösten hakemisessa, tekemisessä ja hallinnoinnissa sovellettavia menettelyjä koodeksin vaatimuksiin ainoastaan sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt kyseisen järjestelmän hallinnoinnista. Yksityiskohtaiset säännöt olisi vahvistettava järjestelmän yhteisille osille (EU:n kaupan alan toimijoiden portaali, keskitetty EBTI-järjestelmä ja STT:n käytön valvonta) ja kansallisille osille (kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali ja kansallinen STT-järjestelmä) täsmentämällä niiden toiminnot ja yhteenliitettävyys. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on helpottaa STT:n pakollisen käytön seurantaa sekä STT:n jatketun käytön seurantaa ja hallinnointia.

(9)

Talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistejärjestelmällä, jäljempänä ’EORI-järjestelmä’, sellaisena kuin se on päivitetty UTK:n talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistejärjestelmää, jäljempänä ’EORI 2’, koskevalla täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 tarkoitetulla hankkeella, pyritään päivittämään nykyinen Euroopan laajuinen EORI-järjestelmä, joka mahdollistaa unionin talouden toimijoiden ja kolmansien maiden talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröinnin ja tunnistamisen unionin tullilainsäädännön soveltamiseksi. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa järjestelmää koskevat säännöt täsmentämällä EORI-järjestelmän osat (keskitetty EORI-järjestelmä ja kansalliset EORI-järjestelmät) ja käyttö.

(10)

Valtuutettuja talouden toimijoita, jäljempänä ’AEO’, koskevan järjestelmän, sellaisena kuin se on päivitetty UTK:n valtuutettuja talouden toimijoita koskevalla täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 tarkoitetulla hankkeella, tarkoituksena on parantaa AEO-hakemuksiin ja -valtuutuksiin ja niiden hallinnointiin liittyviä toimintaprosesseja. Järjestelmän tarkoituksena on myös panna täytäntöön AEO-hakemuksissa ja -päätöksissä käytettävä sähköinen lomake ja tarjota talouden toimijoille EU:n kaupan alan toimijoiden portaali AEO-hakemusten sähköistä toimittamista ja AEO-päätösten sähköistä vastaanottamista varten. Järjestelmän yhteisille osille olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt.

(11)

Tuontivalvontajärjestelmä 2:lla, jäljempänä ’ICS2-järjestelmä’, joka on kehitetty täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 tarkoitetussa ICS2-hankkeessa, pyritään parantamaan unioniin saapuvien tavaroiden turvallisuutta ja vaarattomuutta. Järjestelmä tukee saapumisen yleisilmoitusta koskevien tietojen keräämistä tavaroiden kansainvälisessä toimitusketjussa toimivilta talouden toimijoilta ja muilta henkilöiltä. Sen tarkoituksena on tukea kaikkea saapumisen yleisilmoitusta koskevien vaatimusten täyttymiseen liittyvää tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten sekä talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välillä joko yhteiseksi tai kansalliseksi sovellukseksi kehitetyn yhdenmukaistetun elinkeinonharjoittajien rajapinnan avulla. Sen tarkoituksena on myös tukea yhteisen tietorekisterin ja siihen liittyvien prosessien avulla ensimmäisten saapumistullitoimipaikkojen toteuttamien turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevien riskianalyysien reaaliaikaista yhteistä täytäntöönpanoa ja riskianalyysien tulosten vaihtoa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä ennen tavaroiden lähtöä kolmansista maista ja/tai ennen niiden saapumista unionin tullialueelle. Järjestelmä tukee tullitoimenpiteitä, joilla puututaan riskianalyysin perusteella havaittuihin turvallisuusriskeihin, mukaan lukien tullitarkastukset ja tarkastusten tulosten vaihto, ja tarvittaessa ilmoitusten antamista talouden toimijoille ja muille henkilöille tietyistä toimenpiteistä, jotka niiden on toteutettava riskien lieventämiseksi. Järjestelmä tukee komission ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten suorittamaa yhteisten turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevien riskien arviointiperusteiden ja -mallien sekä koodeksissa tarkoitettujen tarkastustoimenpiteiden ja painopistealueiden täytäntöönpanon seurantaa ja arviointia.

(12)

Automaattisella vientijärjestelmällä, jota on päivitetty täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 tarkoitetussa hankkeessa, joka koskee UTK:n automaattista vientijärjestelmää, jäljempänä ’AES-järjestelmä’, pyritään saattamaan nykyinen vientivalvontajärjestelmä yhdenmukaiseksi koodeksissa vahvistettujen uusien liiketoiminta- ja tietovaatimusten kanssa. Järjestelmässä on myös tarkoitus olla kaikki vaaditut toiminnot ja tukijärjestelmien, erityisesti uuden tietokoneistetun passitusjärjestelmän ja valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojen valvontajärjestelmän, kanssa tarvittavat rajapinnat. Lisäksi AES-järjestelmä tukee viennin keskitetyn tulliselvityksen käyttöönottoa. Koska AES on hajautettu Euroopan laajuinen järjestelmä, on tarpeen vahvistaa järjestelmän osia ja käyttöä koskevat säännöt.

(13)

Uudella tietokoneistetulla passitusjärjestelmällä, jota on päivitetty täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 tarkoitetussa hankkeessa, joka koskee UTK:n uutta tietokoneistettua passitusjärjestelmää, jäljempänä ’NCTS-järjestelmä’, pyritään saattamaan nykyinen neljäs NCTS-vaihe yhdenmukaiseksi koodeksissa vahvistettujen uusien liiketoiminta- ja tietovaatimusten kanssa. Järjestelmässä on tarkoitus olla myös koodeksissa tarkoitettuja uusia toimintoja sekä tukijärjestelmien ja AES-järjestelmän kanssa tarvittavat rajapinnat. Koska NCTS on hajautettu Euroopan laajuinen järjestelmä, on tarpeen vahvistaa järjestelmän osia ja käyttöä koskevat säännöt.

(14)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 tarkoitetussa UTK:n vakioitua tietojenvaihtoa (INF) erityismenettelyjä varten koskevassa hankkeessa kehitetyn INF SP -järjestelmän tavoitteena on kehittää uusi Euroopan laajuinen järjestelmä tukemaan ja virtaviivaistamaan INF-tietojen hallintaprosesseja ja INF-tietojen sähköistä käsittelyä erityismenettelyjen osalta. Järjestelmän osille ja käytölle olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt.

(15)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (3) 36 artiklassa tarkoitetulla tullialan riskinhallintajärjestelmällä pyritään tukemaan riskejä koskevien tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä sekä tulliviranomaisten ja komission välillä yhteisen riskinhallintajärjestelmän täytäntöönpanon tukemiseksi.

(16)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 tarkoitetussa UTK:n tuonnin keskitetyn tulliselvityksen hankkeessa kehitetyn tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn keskitettyä tulliselvitystä käyttäen ja antaa siten talouden toimijoille mahdollisuus keskittää tulliasioihin liittyvä toimintansa. Tulli-ilmoituksen käsittelyä ja tavaroiden luovutusta olisi koordinoitava asianomaisten tullitoimipaikkojen välillä. Koska tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmä on hajautettu Euroopan laajuinen järjestelmä, on tarpeen vahvistaa järjestelmän osia ja käyttöä koskevat säännöt.

(17)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1026 (4) säädetään teknisistä järjestelyistä tietojen vaihdon sähköisten järjestelmien kehittämiseksi, ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi sekä tällaisten tietojen tallentamiseksi koodeksin mukaisesti. Koska kyseiseen asetukseen olisi tehtävä useita muutoksia, jotka ovat tarpeen EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaalin, INF SP -järjestelmän, ICS2-järjestelmän, AES-järjestelmän, NCTS-järjestelmän, tullialan riskienhallintajärjestelmän ja tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmän tähänastisen tai tulevan käyttöönoton huomioon ottamiseksi, ja selkeyden vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1026 olisi kumottava.

(18)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan. Kun henkilötietoja on käsiteltävä sähköisissä järjestelmissä unionin tullilainsäädännön soveltamiseksi, nämä tiedot on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/679 (5) ja (EU) 2018/1725 (6) mukaisesti. Talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden sähköisten järjestelmien avulla käsiteltävissä henkilötiedoissa saa olla ainoastaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (7) liitteessä A olevan I osaston 1 luvussa olevassa ryhmässä 3 (Osapuolet), liitteessä A olevan I osaston 2 luvussa olevassa ryhmässä 3 (Osapuolet), liitteessä B olevan I osaston 3 luvussa olevassa ryhmässä 3 (Osapuolet), liitteessä B olevan II osaston ryhmässä 3 (Osapuolet) ja liitteessä 12-01 määriteltyä tietosisältöä.

(19)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan mukaisesti.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin sähköisiin järjestelmiin, sellaisina kuin ne on kehitetty tai päivitetty seuraavissa täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteessä tarkoitetuissa hankkeissa:

a)

tullipäätösjärjestelmä, jäljempänä ’TPJ’, sellaisena kuin se on kehitetty UTK:n tullipäätöshankkeessa;

b)

yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä (Uniform User Management and Digital Signature), jäljempänä ’UUM&DS-järjestelmä’, sellaisena kuin se on kehitettynä hankkeessa, joka koskee kaupan alan toimijoiden suoraa pääsyä Euroopan tietojärjestelmiin (yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä);

c)

Euroopan sitovien tariffitietojen järjestelmä, jäljempänä ’EBTI-järjestelmä’, sellaisena kuin se on päivitettynä UTK:n sitovaa tariffitietoa, jäljempänä ’STT’, koskevassa hankkeessa;

d)

talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistejärjestelmä, jäljempänä ’EORI-järjestelmä’, sellaisena kuin se on päivitettynä asetuksen (EU) N:o 952/2013, jäljempänä ’koodeksi’, vaatimusten mukaisesti EORI 2-hankkeessa;

e)

valtuutettuja talouden toimijoita koskeva järjestelmä, jäljempänä ’AEO-järjestelmä’, sellaisena kuin se on päivitettynä koodeksin vaatimusten mukaisesti AEO-päivityshankkeessa;

f)

tuontivalvontajärjestelmä 2, jäljempänä ’ICS2-järjestelmä’, sellaisena kuin se on kehitettynä ICS2-hankkeessa;

g)

automaattinen vientijärjestelmä, jäljempänä ’AES-järjestelmä’, sellaisena kuin se on kehitettynä koodeksin vaatimusten mukaisesti AES-hankkeessa;

h)

uusi tietokoneavusteinen passitusjärjestelmä, jäljempänä ’NCTS-järjestelmä’, sellaisena kuin se on päivitettynä koodeksin vaatimusten mukaisesti NCTS-päivityshankkeessa;

i)

INF SP -järjestelmä, sellaisena kuin se on kehitettynä hankkeessa, joka koskee UTK:n vakioitua tietojenvaihtoa (INF) erityismenettelyjä varten;

j)

tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmä, sellaisena kuin se on kehitettynä UTK:n tuonnin keskitetyn tulliselvityksen hankkeessa.

2.   Lisäksi tätä asetusta sovelletaan seuraaviin sähköisiin järjestelmiin:

a)

Euroopan unionin kaupan alan toimijoiden tulliportaali;

b)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 36 artiklassa tarkoitettu tullialan riskinhallintajärjestelmä, jäljempänä ’CRMS-järjestelmä’.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’yhteisellä osalla’ unionin tasolla kehitettyä sähköisten järjestelmien osaa, joka on kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla tai jonka komissio on tunnustanut yhteiseksi osaksi tehokkuuden, turvallisuuden ja rationalisoinnin vuoksi;

2)

’kansallisella osalla’ kansallisella tasolla kehitettyä sähköisten järjestelmien osaa, joka on sen jäsenvaltion saatavilla, joka on sen luonut tai osallistunut sen luomiseen;

3)

’hajautetulla järjestelmällä’ Euroopan laajuista järjestelmää, joka koostuu yhteisiin eritelmiin perustuvista yhteisistä ja kansallisista osista;

4)

’Euroopan laajuisella järjestelmällä’ kokoelmaa yhteistoiminnallisia järjestelmiä, joiden osalta vastuualueet on jaettu kansallisten viranomaisten ja komission kesken ja jotka on kehitetty yhteistyössä komission kanssa.

3 artikla

Sähköisten järjestelmien yhteyspisteet

Komissio ja jäsenvaltiot nimeävät tietojenvaihtoa varten yhteyspisteet kullekin 1 artiklassa tarkoitetulle sähköiselle järjestelmälle kyseisten järjestelmien koordinoidun kehittämisen, toiminnan ja ylläpidon varmistamiseksi.

Ne ilmoittavat toisilleen näiden yhteyspisteiden yhteystiedot ja viipymättä niiden mahdolliset muutokset.

II LUKU

EU:N KAUPAN ALAN TOIMIJOIDEN TULLIPORTAALI

4 artikla

EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaalin tavoite ja rakenne

EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaali on talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden keskitetty yhteyspiste 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin Euroopan laajuisten järjestelmien erityisiin kaupan alan toimijoiden portaaleihin.

5 artikla

Tunnistus ja pääsy EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaaliin

1.   EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaaliin pääsyä varten suoritettava talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää.

Jotta tulliedustajat voidaan todentaa ja jotta he voivat saada käyttöoikeuden EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaaliin, heidän valtuutuksensa toimia tässä ominaisuudessa on kirjattava UUM&DS-järjestelmään tai jäsenvaltion 20 artiklan nojalla käyttöön ottamaan tunnistamis- ja pääsynhallintajärjestelmään.

2.   EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaaliin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.   EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaaliin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

6 artikla

EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaalin käyttö

1.   EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaalin kautta on oltava pääsy 24, 38 ja 67 artiklassa tarkoitettuihin Euroopan laajuisten EBTI-, AEO- ja INF-järjestelmien erityisiin kaupan alan toimijoiden portaaleihin sekä 45 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen elinkeinonharjoittajien rajapintaan ICS2-järjestelmää varten.

2.   EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaalia käytetään EBTI-, AEO- ja INF-järjestelmiin liittyviä pyyntöjä, hakemuksia, todentamisia ja päätöksiä koskevaan tietojenvaihtoon jäsenvaltioiden tulliviranomaisten sekä talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välillä.

3.   EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaalia voidaan käyttää ICS2-järjestelmään liittyviä saapumisen yleisilmoituksia ja tarvittaessa niiden muutoksia, niitä koskevia pyyntöjä ja niiden mitätöintejä koskevaan tietojenvaihtoon jäsenvaltioiden tulliviranomaisten sekä talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välillä.

III LUKU

TULLIPÄÄTÖSJÄRJESTELMÄ

7 artikla

TPJ:n tarkoitus ja rakenne

1.   TPJ:llä mahdollistetaan komission, jäsenvaltioiden tulliviranomaisten, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välinen tiedonvälitys 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten ja päätösten tekemiseksi ja käsittelemiseksi sekä lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnoimiseksi eli niiden muuttamiseksi, kumoamiseksi, peruuttamiseksi ja keskeyttämiseksi.

2.   TPJ sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

EU:n kaupan alan toimijoiden portaali;

b)

tullipäätösten hallinnan keskitetty järjestelmä, jäljempänä ’keskitetty TPHJ’;

c)

asiakasviitetietojärjestelmä, jäljempänä ’CRS’.

3.   Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön seuraavat kansalliset osat:

a)

kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali;

b)

kansallinen tullipäätösten hallintajärjestelmä, jäljempänä ’kansallinen TPHJ’.

8 artikla

TPJ:n käyttö

1.   TPJ:tä käytetään seuraavia lupia ja valtuutuksia koskevien hakemusten tekemiseen ja käsittelemiseen sekä hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin:

a)

koodeksin 73 artiklassa tarkoitettu tavaroiden tullausarvoon sisältyvien määrien määrittämisen yksinkertaistamista koskeva lupa;

b)

koodeksin 95 artiklassa tarkoitettu yleisvakuuden käyttöä koskeva lupa, myös yleisvakuuden mahdollinen alennus tai vapautus;

c)

koodeksin 110 artiklassa tarkoitettu tullin maksamisen lykkäämistä koskeva lupa, jos lupaa ei myönnetä yksittäiselle toimelle;

d)

koodeksin 148 artiklassa tarkoitettu väliaikaiseen varastointiin tarkoitettujen varastotilojen pitoa koskeva lupa;

e)

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 120 artiklassa tarkoitettu säännöllisen alusliikenteen aloittamista koskeva lupa;

f)

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 128 artiklassa tarkoitettu valtuutetun antajan asemaa koskeva valtuutus;

g)

koodeksin 166 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yksinkertaistetun ilmoituksen säännöllistä käyttöä koskeva lupa;

h)

koodeksin 179 artiklassa tarkoitettu keskitettyä tulliselvitystä koskeva lupa;

i)

koodeksin 182 artiklassa tarkoitettu lupa antaa tulli-ilmoitus ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä, myös vientimenettelyä varten;

j)

koodeksin 185 artiklassa tarkoitettu oma-aloitteista määräämistä koskeva lupa;

k)

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 155 artiklassa tarkoitettu valtuutetun banaanien punnitsijan asemaa koskeva valtuutus;

l)

koodeksin 211 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskeva lupa;

m)

koodeksin 211 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskeva lupa;

n)

koodeksin 211 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tietyn käyttötarkoituksen menettelyn käyttöä koskeva lupa;

o)

koodeksin 211 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyn käyttöä koskeva lupa;

p)

koodeksin 211 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu varastotilojen pitoa tavaroiden tullivarastointia varten koskeva lupa;

q)

koodeksin 230 artiklassa tarkoitettu TIR-toimenpiteen valtuutetun vastaanottajan asemaa koskeva valtuutus;

r)

koodeksin 233 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu unionin passitusmenettelyn valtuutetun lähettäjän asemaa koskeva valtuutus;

s)

koodeksin 233 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu unionin passitusmenettelyn valtuutetun vastaanottajan asemaa koskeva valtuutus;

t)

koodeksin 233 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettu erityisten sinettien käyttöä koskeva lupa;

u)

koodeksin 233 artiklan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettu lupa käyttää passitusilmoitusta, jossa toimitettavia tietoja vaaditaan vähemmän;

v)

koodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettu lupa käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa tulli-ilmoituksena.

2.   TPJ:n yhteisiä osia käytetään 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin, kun näillä luvilla, valtuutuksilla tai päätöksillä voi olla vaikutusta useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

3.   Jäsenvaltio voi päättää, että TPJ:n yhteisiä osia saa käyttää 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin, kun näillä luvilla, valtuutuksilla tai päätöksillä on vaikutusta vain kyseisessä jäsenvaltiossa.

4.   TPJ:tä saa käyttää ainoastaan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien, valtuutusten tai päätösten käsittelyyn.

9 artikla

Tunnistus ja pääsy TPJ:hin

1.   TPJ:n yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää.

Jotta tulliedustajat voidaan todentaa ja jotta he voivat saada käyttöoikeuden TPJ:n yhteisiin osiin, heidän valtuutuksensa toimia tässä ominaisuudessa on kirjattava UUM&DS-järjestelmään tai jäsenvaltion 20 artiklan nojalla käyttöön ottamaan tunnistamis- ja pääsynhallintajärjestelmään.

2.   TPJ:n yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.   TPJ:n yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

10 artikla

EU:n kaupan alan toimijoiden portaali

1.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaali on TPJ:n yhteyspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille.

2.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaali on yhteentoimiva keskitetyn TPHJ:n ja jäsenvaltioiden mahdollisesti toteuttamien kansallisten TPHJ:iden kanssa.

3.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaalia käytetään 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin, kun näillä luvilla, valtuutuksilla tai päätöksillä voi olla vaikutusta useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

4.   Jäsenvaltio voi päättää, että EU:n kaupan alan toimijoiden portaalia saa käyttää 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin, kun näillä luvilla, valtuutuksilla tai päätöksillä on vaikutusta vain kyseisessä jäsenvaltiossa.

Kun jäsenvaltio päättää käyttää EU:n kaupan alan toimijoiden portaalia sellaisten lupien, valtuutuksien tai päätösten käsittelyyn, joilla on vaikutusta vain kyseisessä jäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava tästä komissiolle.

11 artikla

Keskitetty TPHJ

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset käyttävät keskitettyä TPHJ:tä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin varmentaakseen hakemuksen hyväksymistä ja päätöksen tekemistä koskevien edellytysten täyttymisen.

2.   Keskitetty TPHJ on yhteentoimiva EU:n kaupan alan toimijoiden portaalin, 13 artiklassa tarkoitetun asiakasviitetietojärjestelmän ja jäsenvaltioiden mahdollisesti toteuttamien kansallisten TPHJ:iden kanssa.

12 artikla

TPHJ:tä käyttävien jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välinen konsultaatio

Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä keskitettyä TPHJ:tä, kun sen on konsultoitava toisen jäsenvaltion tulliviranomaista ennen päätöksen tekemistä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hakemuksista, luvista tai valtuutuksista.

13 artikla

Asiakasviitetietojärjestelmä

1.   Asiakasviitetietojärjestelmää käytetään 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lupia ja valtuutuksia koskevien tietojen sekä kyseisiin lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten keskitettyyn tallentamiseen, ja sen on oltava sellainen, että tutustuminen kyseisiin lupiin ja valtuutuksiin sekä niiden kopioiminen ja vahvistaminen muita koodeksin 16 artiklaa varten perustettuja sähköisiä järjestelmiä käyttäen on mahdollista.

2.   Asiakasviitetietojärjestelmää käytetään tietojen tallentamiseen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 80 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rekisteröidyn viejän järjestelmästä (REX) sekä EORI- ja AEO-järjestelmistä.

14 artikla

Kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali

1.   Jos kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali on otettu käyttöön, se on TPJ:n toinen yhteyspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille.

2.   Talouden toimijat ja muut henkilöt voivat halutessaan käyttää mahdollista kansallista kaupan alan toimijoiden portaalia tai EU:n kaupan alan toimijoiden portaalia 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä näihin hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin, jos kyseisillä luvilla, valtuutuksilla tai päätöksillä voi olla vaikutusta useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

3.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on oltava yhteentoimiva mahdollisten kansallisten TPHJ:iden kanssa.

4.   Jos jäsenvaltio ottaa käyttöön kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin, sen on ilmoitettava tästä komissiolle.

15 artikla

Kansallinen TPHJ

1.   Jäsenvaltion tulliviranomainen käyttää kyseisessä jäsenvaltiossa mahdollisesti toteutettua kansallista TPHJ:tä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin varmentaakseen hakemuksen hyväksymistä ja päätöksen tekemistä koskevien edellytysten täyttymisen.

2.   Kansallisen TPHJ:n on oltava yhteentoimiva keskitetyn TPHJ:n kanssa 12 artiklassa tarkoitetussa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välisessä konsultaatiossa.

IV LUKU

YHTENÄINEN KÄYTTÄJÄHALLINNAN JA DIGITAALISEN ALLEKIRJOITUKSEN JÄRJESTELMÄ

16 artikla

UUM&DS-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   UUM&DS-järjestelmä mahdollistaa tiedonvälityksen komission ja 20 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden tunnistamis- ja pääsynhallintajärjestelmien välillä, jotta komission henkilöstö, talouden toimijat ja muut henkilöt saavat turvallisen, valtuutetun pääsyn sähköisiin järjestelmiin.

2.   UUM&DS-järjestelmä sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

pääsynhallintajärjestelmä;

b)

hallinnanohjausjärjestelmä.

3.   Jäsenvaltion on toteutettava tunnistamis- ja pääsynhallintajärjestelmä UUM&DS-järjestelmän kansalliseksi osaksi.

17 artikla

UUM&DS-järjestelmän käyttö

UUM&DS-järjestelmällä varmennetaan todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen seuraavien osalta:

a)

talouden toimijat ja muut henkilöt, jotta ne saavat pääsyn EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaaliin sekä TPJ:n, EBTI-järjestelmän, AEO-järjestelmän, INF SP -järjestelmän ja ICS2-järjestelmän yhteisiin osiin;

b)

komission henkilöstö, jotta se saa pääsyn EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaaliin, TPJ:n, EBTI-järjestelmän, EORI-järjestelmän, AEO-järjestelmän, ICS2-järjestelmän, AES-järjestelmän, NCTS-järjestelmän, CRMS-järjestelmän, tuonnin keskitetyn tuontiselvityksen ja INF SP -järjestelmän yhteisiin osiin ja jotta se voi ylläpitää ja hallinnoida UUM&DS-järjestelmää.

18 artikla

Pääsynhallintajärjestelmä

Komissio perustaa pääsynhallintajärjestelmän vahvistaakseen talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden esittämät käyttöoikeuspyynnöt UUM&DS-järjestelmässä huolehtien yhteentoimivuudesta 20 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden tunnistamis- ja pääsynhallintajärjestelmien kanssa.

19 artikla

Hallinnanohjausjärjestelmä

Komissio perustaa hallinnanohjausjärjestelmän hallinnoidakseen tunnistus-, lupa- ja valtuutussääntöjä, joiden avulla talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden tunnistetiedot tarkistetaan käyttöoikeuden myöntämiseksi sähköisiin järjestelmiin.

20 artikla

Jäsenvaltioiden tunnistamis- ja pääsynhallintajärjestelmät

Jäsenvaltioiden on perustettava tunnistamis- ja pääsynhallintajärjestelmä, jolla varmistetaan, että

a)

talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden tunnistetiedot rekisteröidään ja tallennetaan turvallisesti;

b)

talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden allekirjoitetut ja salatut tunnistetiedot vaihdetaan turvallisesti.

V LUKU

EUROOPAN SITOVIEN TARIFFITIETOJEN JÄRJESTELMÄ

21 artikla

EBTI-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   EBTI-järjestelmän on koodeksin 33 ja 34 artiklan mukaisesti mahdollistettava

a)

komission, jäsenvaltioiden tulliviranomaisten, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välinen tiedonvälitys STT-hakemusten ja STT-päätösten tekemiseksi ja käsittelemiseksi;

b)

sellaisen mahdollisen myöhemmän tapahtuman hallinnointi, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen;

c)

STT-päätösten pakollisen käytön seuranta;

d)

STT-päätösten jatketun käytön seuranta ja hallinta.

2.   EBTI-järjestelmä sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

EU:n erityinen kaupan alan toimijoiden EBTI-portaali;

b)

keskitetty EBTI-järjestelmä;

c)

valmius seurata STT-päätösten käyttöä.

3.   Jäsenvaltiot voivat toteuttaa kansallisen sitovien tariffitietojen järjestelmän, jäljempänä ’kansallinen STT-järjestelmä’, yhdessä kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin kanssa.

22 artikla

EBTI-järjestelmän käyttö

1.   EBTI-järjestelmää käytetään sellaisten tietojen toimittamiseen, käsittelyyn, vaihtamiseen ja tallentamiseen, jotka liittyvät STT-hakemuksiin ja -päätöksiin tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen.

2.   EBTI-järjestelmää käytetään tukemaan jäsenvaltioiden tulliviranomaisten suorittamaa STT:stä johtuvien velvoitteiden noudattamista koskevaa valvontaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.   Komissio käyttää EBTI-järjestelmää ilmoittaakseen jäsenvaltioille täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 22 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti heti, kun sellaisten tavaroiden paljous on saavutettu, jotka voidaan tulliselvittää jatketun käytön aikana.

23 artikla

Tunnistus ja pääsy EBTI-järjestelmään

1.   EBTI-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää.

Jotta tulliedustajat voidaan todentaa ja jotta he voivat saada käyttöoikeuden EBTI-järjestelmän yhteisiin osiin, heidän valtuutuksensa toimia tässä ominaisuudessa on kirjattava UUM&DS-järjestelmään tai jäsenvaltion 20 artiklan nojalla käyttöön ottamaan tunnistamis- ja pääsynhallintajärjestelmään.

2.   EBTI-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.   EBTI-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

24 artikla

EU:n erityinen kaupan alan toimijoiden EBTI-portaali

1.   EU:n erityisen kaupan alan toimijoiden EBTI-portaalin on oltava yhteydessä EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaaliin, joka on EBTI-järjestelmän yhteyspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille.

2.   EU:n erityisen kaupan alan toimijoiden EBTI-portaalin on oltava yhteentoimiva keskitetyn EBTI-järjestelmän kanssa, ja sen on tarjottava uudelleenohjaus kansallisiin kaupan alan toimijoiden portaaleihin, jos jäsenvaltiot ovat toteuttaneet kansallisia STT-järjestelmiä.

3.   EU:n erityistä kaupan alan toimijoiden EBTI-portaalia käytetään sellaisten tietojen toimittamiseen ja vaihtamiseen, jotka liittyvät STT-hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen.

25 artikla

Keskitetty EBTI-järjestelmä

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on käytettävä keskitettyä EBTI-järjestelmää sellaisten tietojen käsittelyyn, vaihtamiseen ja tallentamiseen, jotka liittyvät STT-hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen, varmentaakseen hakemuksen hyväksymistä ja päätöksen tekemistä koskevien edellytysten täyttymisen.

2.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on käytettävä keskitettyä EBTI-järjestelmää sellaiseen tietoihin tutustumiseen ja tietojen käsittelyyn, vaihtamiseen ja tallentamiseen, joista säädetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklassa ja 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa.

3.   Keskitetyn EBTI-järjestelmän on oltava yhteentoimiva EU:n erityisen kaupan alan toimijoiden EBTI-portaalin ja mahdollisesti käyttöönotettujen kansallisten STT-järjestelmien kanssa.

26 artikla

Keskitettyä EBTI-järjestelmää käyttävien tulliviranomaisten välinen kuuleminen

Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä keskitettyä EBTI-järjestelmää toisen jäsenvaltion tulliviranomaisen kuulemiseksi, jotta voidaan varmistaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 16 artiklan 1 kohdan noudattaminen.

27 artikla

STT-päätösten käytön valvonta

STT-päätösten käytön valvontavalmiuksia on käytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 21 artiklan 3 kohdan ja 22 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan soveltamiseksi.

28 artikla

Kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali

1.   Jos jäsenvaltio on ottanut käyttöön kansallisen STT-järjestelmän 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali on kansallisen STT-järjestelmän tärkein yhteyspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille.

2.   Jos jäsenvaltio on ottanut käyttöön kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden on käytettävä sitä, kun on kyse STT-hakemuksista ja -päätöksistä tai mahdollisesta myöhemmästä tapahtumasta, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen.

3.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on oltava yhteentoimiva mahdollisesti käyttöönotetun kansallisen STT-järjestelmän kanssa.

4.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on helpotettava prosesseja, jotka vastaavat niitä prosesseja, joita helpottaa EU:n erityinen kaupan alan toimijoiden EBTI-portaali.

5.   Jos jäsenvaltio ottaa käyttöön kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin, sen on ilmoitettava tästä komissiolle. Komissio varmistaa, että kansalliseen kaupan alan toimijoiden portaaliin pääsee suoraan EU:n erityisestä kaupan alan toimijoiden EBTI-portaalista.

29 artikla

Kansallinen STT-järjestelmä

1.   Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä kyseisen jäsenvaltion mahdollisesti käyttöönottamaa kansallista STT-järjestelmää sellaisten tietojen käsittelyyn, vaihtamiseen ja tallentamiseen, jotka liittyvät STT-hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen, varmentaakseen hakemuksen hyväksymistä tai päätöksen tekemistä koskevien edellytysten täyttymisen.

2.   Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä kansallista STT-järjestelmäänsä sellaiseen tietoihin tutustumiseen ja tietojen käsittelyyn, vaihtamiseen ja tallentamiseen, joista säädetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklassa, 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa, jollei se käytä keskitettyä EBTI-järjestelmää näihin tarkoituksiin.

3.   Kansallisen STT-järjestelmän on oltava yhteentoimiva kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin ja keskitetyn EBTI-järjestelmän kanssa.

VI LUKU

TALOUDEN TOIMIJOIDEN REKISTERÖINTI- JA TUNNISTEJÄRJESTELMÄ

30 artikla

EORI-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

EORI-järjestelmän on mahdollistettava talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden yksilöllinen rekisteröinti ja tunnistaminen unionin tasolla.

EORI-järjestelmä sisältää seuraavat osat:

a)

keskitetty EORI-järjestelmä;

b)

kansalliset EORI-järjestelmät, jos jäsenvaltiot ovat ottaneet ne käyttöön.

31 artikla

EORI-järjestelmän käyttö

1.   EORI-järjestelmää käytetään seuraavia tarkoituksia varten:

a)

jäsenvaltioiden toimittamien delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 12-01 tarkoitettujen, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröintiä koskevien tietojen, jäljempänä ’EORI-tiedot’, vastaanottaminen;

b)

EORI-tietojen, jotka koskevat talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröintiä ja tunnistamista, keskitetty tallentaminen;

c)

EORI-tietojen asettaminen jäsenvaltioiden saataville.

2.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on saatava EORI-järjestelmästä käyttöönsä keskitetyn järjestelmän tasolla tallennetut EORI-tiedot.

3.   EORI-järjestelmän on oltava yhteentoimiva kaikkien muiden sellaisten sähköisten järjestelmien kanssa, joissa käytetään EORI-numeroa.

32 artikla

Tunnistus ja pääsy keskitettyyn EORI-järjestelmään

1.   EORI-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

2.   EORI-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

33 artikla

Keskitetty EORI-järjestelmä

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on käytettävä keskitettyä EORI-järjestelmää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 7 artiklan soveltamiseksi.

2.   Keskitetyn EORI-järjestelmän on oltava yhteentoimiva mahdollisesti käyttöönotettujen kansallisten EORI-järjestelmien kanssa.

34 artikla

Kansallinen EORI-järjestelmä

1.   Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä kyseisen jäsenvaltion mahdollisesti käyttöönottamaa kansallista EORI-järjestelmää EORI-tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen.

2.   Kansallisen EORI-järjestelmän on oltava yhteentoimiva keskitetyn EORI-järjestelmän kanssa.

VII LUKU

VALTUUTETTUJA TALOUDEN TOIMIJOITA KOSKEVA JÄRJESTELMÄ

35 artikla

AEO-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   AEO-järjestelmän on mahdollistettava komission, jäsenvaltioiden tulliviranomaisten, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välinen viestintä AEO-hakemusten toimittamista ja käsittelyä sekä AEO-valtuutusten myöntämistä varten sekä sellaisten mahdollisten myöhempien tapahtumien hallinnointi, jotka voivat vaikuttaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun alkuperäiseen päätökseen.

2.   AEO-järjestelmä sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

EU:n erityinen kaupan alan toimijoiden AEO-portaali;

b)

keskitetty AEO-järjestelmä.

3.   Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön seuraavat kansalliset osat:

a)

kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali;

b)

kansallinen valtuutettuja talouden toimijoita koskeva järjestelmä, jäljempänä ’kansallinen AEO-järjestelmä’.

36 artikla

AEO-järjestelmän käyttö

1.   AEO-järjestelmää käytetään sellaisten tietojen toimittamiseen, vaihtamiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen, jotka liittyvät AEO-hakemuksiin ja -päätöksiin tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 30 artiklan 1 kohdassa ja 31 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitettuun mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen päätökseen.

2.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on käytettävä AEO-järjestelmää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 31 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja pidettävä kirjaa asiaa koskevista konsultaatioista.

37 artikla

Tunnistus ja pääsy keskitettyyn AEO-järjestelmään

1.   AEO-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää.

Jotta tulliedustajat voidaan todentaa ja jotta he voivat saada käyttöoikeuden AEO-järjestelmän yhteisiin osiin, heidän valtuutuksensa toimia tässä ominaisuudessa on kirjattava UUM&DS-järjestelmään tai jäsenvaltion 20 artiklan nojalla käyttöön ottamaan tunnistamis- ja pääsynhallintajärjestelmään.

2.   AEO-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.   AEO-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

38 artikla

EU:n erityinen kaupan alan toimijoiden AEO-portaali;

1.   EU:n erityisen kaupan alan toimijoiden AEO-portaalin on oltava yhteydessä EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaaliin, joka on AEO-järjestelmän yhteyspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille.

2.   EU:n erityisen kaupan alan toimijoiden AEO-portaalin on oltava yhteentoimiva keskitetyn AEO-järjestelmän kanssa, ja sen on tarjottava uudelleenohjaus mahdolliseen kansalliseen kaupan alan toimijoiden portaaliin.

3.   EU:n erityistä kaupan alan toimijoiden AEO-portaalia on käytettävä sellaisten tietojen toimittamiseen ja vaihtamiseen, jotka liittyvät AEO-hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen päätökseen.

39 artikla

Keskitetty AEO-järjestelmä

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on käytettävä keskitettyä AEO-järjestelmää sellaisten tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen, jotka liittyvät AEO-hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen päätökseen.

2.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 30 ja 31 artiklan mukaisesti käytettävä keskitettyä AEO-järjestelmää tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen sekä konsultointiin ja päätösten hallinnointiin.

3.   Keskitetyn AEO-järjestelmän on oltava yhteentoimiva EU:n kaupan alan toimijoiden portaalin ja mahdollisesti käyttöönotettujen kansallisten AEO-järjestelmien kanssa.

40 artikla

Kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali

1.   Mahdollisen kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on mahdollistettava AEO-hakemuksiin ja -päätöksiin liittyvien tietojen vaihtaminen.

2.   Talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden on käytettävä mahdollisesti käyttöönotettua kansallista kaupan alan toimijoiden portaalia AEO-hakemuksiin ja -päätöksiin liittyvien tietojen vaihtamiseen jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kanssa.

3.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on oltava yhteentoimiva kansallisen AEO-järjestelmän kanssa.

41 artikla

Kansallinen AEO-järjestelmä

1.   Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä kyseisen jäsenvaltion mahdollisesti käyttöönottamaa kansallista AEO-järjestelmää sellaisten tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen, jotka liittyvät AEO-hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen päätökseen.

2.   Kansallisen AEO-järjestelmän on oltava yhteentoimiva mahdollisen kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin ja keskitetyn AEO-järjestelmän kanssa.

VIII LUKU

TUONTIVALVONTAJÄRJESTELMÄ 2

42 artikla

ICS2-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   ICS2-järjestelmä tukee viestintää jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä sekä talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä seuraavia tarkoituksia varten:

a)

saapumisen yleisilmoitusta koskevien vaatimusten täyttäminen;

b)

jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ensisijaisesti vaarattomuus- ja turvallisuustarkoituksia varten suorittama riskianalyysi ja sellaisten tullitoimenpiteiden, mukaan lukien tullitarkastukset, toteuttaminen, joilla pyritään lieventämään merkityksellisiä riskejä;

c)

jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välinen viestintä saapumisen yleisilmoitusta koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

2.   ICS2-järjestelmä sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

yhteinen elinkeinonharjoittajien rajapinta;

b)

yhteinen tietorekisteri.

3.   Jäsenvaltioiden on luotava kansallisena osana kansallinen saapumistietojärjestelmä.

4.   Jäsenvaltioiden on luotava kansallisena osana kansallinen elinkeinonharjoittajien rajapinta.

43 artikla

ICS2-järjestelmän käyttö

1.   ICS2-järjestelmää käytetään seuraavia tarkoituksia varten:

a)

koodeksin 127 ja 129 artiklassa tarkoitettuja saapumisen yleisilmoituksia, oikaisupyyntöjä ja mitätöintipyyntöjä koskevien tietojen toimittaminen, käsittely ja tallentaminen;

b)

koodeksin 130 artiklassa tarkoitettuja saapumisen yleisilmoitusten sijasta käytettäviä tulli-ilmoituksia koskevien tietojen vastaanottaminen, käsittely ja tallentaminen;

c)

koodeksin 133 artiklassa tarkoitettuja meri- tai ilma-aluksen saapumisesta annettuja tiedonantoja koskevien tietojen toimittaminen, käsittely ja tallentaminen;

d)

koodeksin 139 artiklassa tarkoitettua tavaroiden esittämistä tullille koskevien tietojen vastaanottaminen, käsittely ja tallentaminen;

e)

koodeksin 46 artiklan 3 ja 5 kohdassa ja 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja riskianalyysiä koskevia pyyntöjä ja riskianalyysien tuloksia, tarkastuksia koskevia suosituksia ja päätöksiä sekä tarkastusten tuloksia koskevien tietojen vastaanottaminen, käsittely ja tallentaminen;

f)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 186 artiklan 2 kohdan e alakohdassa, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten ja tietojen vastaanottaminen, käsittely ja tallentaminen sekä toimittaminen talouden toimijoille tai muille henkilöille;

g)

jäsenvaltioiden tulliviranomaisten täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 186 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla talouden toimijoilta ja muilta henkilöiltä pyytämien tietojen toimittaminen, käsittely ja tallentaminen.

2.   ICS2-järjestelmää käytetään tukemaan komission ja jäsenvaltioiden suorittamaa yhteisten turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevien riskien arviointiperusteiden ja -mallien sekä koodeksin 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tarkastustoimenpiteiden ja tarkastusten painopistealueiden täytäntöönpanon seurantaa ja arviointia.

44 artikla

Tunnistus ja pääsy ICS2-järjestelmään

1.

ICS2-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää.

2.

ICS2-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.

ICS2-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

45 artikla

Yhteinen elinkeinonharjoittajien rajapinta;

1.   Yhteinen elinkeinonharjoittajien rajapinta on ICS2-järjestelmän yhteyspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 182 artiklan 1 a kohdan soveltamiseksi.

2.   Yhteisen elinkeinonharjoittajien rajapinnan on oltava yhteentoimiva 46 artiklassa tarkoitetun ICS2-järjestelmän yhteisen tietorekisterin kanssa.

3.   Yhteistä elinkeinonharjoittajien rajapintaa on käytettävä saapumisen yleisilmoituksia ja saapumisilmoituksia koskevien tietojen toimittamiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen, niiden oikaisua ja mitätöintiä koskeviin pyyntöihin sekä tietojenvaihtoon jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välillä.

46 artikla

ICS2-järjestelmän yhteinen tietorekisteri

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on käytettävä ICS2-järjestelmän yhteistä tietorekisteriä saapumisen yleisilmoituksia koskevien tietojen, oikaisupyyntöjen, mitätöintipyyntöjen, saapumisilmoitusten, tavaroiden esittämistä tullille koskevien tietojen, riskianalyysiä koskevia pyyntöjä ja riskianalyysien tuloksia koskevien tietojen, valvontasuositusten, tarkastuspäätösten ja tarkastusten tulosten sekä talouden toimijoiden tai muiden henkilöiden kanssa vaihdettujen tietojen käsittelyyn.

2.   Komission ja jäsenvaltioiden on käytettävä ICS2-järjestelmän yhteistä tietorekisteriä tilastointiin ja arviointiin sekä jäsenvaltioiden väliseen saapumisen yleisilmoitusta koskevien tietojen vaihtoon.

3.   ICS2-järjestelmän yhteisen tietorekisterin on oltava yhteentoimiva yhteisen elinkeinonharjoittajien rajapinnan, jäsenvaltioiden mahdollisesti luomien kansallisten elinkeinonharjoittajien rajapintojen ja kansallisten saapumistietojärjestelmien kanssa.

47 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välinen tietojenvaihto ICS2-järjestelmän yhteisen tietorekisterin välityksellä

Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä ICS2-järjestelmän yhteistä tietorekisteriä tietojenvaihtoon toisen jäsenvaltion tulliviranomaisen kanssa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 186 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti ennen ensisijaisesti vaarattomuus- ja turvallisuustarkoituksia varten suoritettavaa riskianalyysiä.

Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä ICS2-järjestelmän yhteistä tietorekisteriä myös tietojenvaihtoon toisen jäsenvaltion tulliviranomaisen kanssa suositelluista tarkastuksista ja niihin liittyvistä päätöksistä sekä tullitarkastusten tuloksista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 186 artiklan 7 ja 7 a kohdan mukaisesti.

48 artikla

Kansallinen elinkeinonharjoittajien rajapinta

1.   Jos jäsenvaltio on luonut kansallisen elinkeinonharjoittajien rajapinnan, rajapinta on ICS2-järjestelmän yhteyspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 182 artiklan 1 a kohdan mukaisesti, jos ilmoitus on osoitettu sille jäsenvaltiolle, joka ylläpitää kansallista elinkeinonharjoittajien rajapintaa.

2.   Talouden toimijat ja muut henkilöt voivat käyttää kansallista elinkeinonharjoittajien rajapintaa, jos sellainen on luotu, tai yhteistä rajapintaa saapumisen yleisilmoituksia ja saapumisilmoituksia ja niitä koskevia oikaisuja ja mitätöintejä koskevien tietojen toimittamiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen sekä tietojenvaihtoon tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välillä.

3.   Jos kansallinen elinkeinonharjoittajien rajapinta on luotu, sen on oltava yhteentoimiva ICS2-järjestelmän yhteisen tietorekisterin kanssa.

4.   Jos jäsenvaltio ottaa käyttöön kansallisen elinkeinonharjoittajien rajapinnan, sen on ilmoitettava tästä komissiolle.

49 artikla

Kansallinen saapumistietojärjestelmä

1.   Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä kyseisen jäsenvaltion kansallista saapumistietojärjestelmää seuraaviin tarkoituksiin:

a)

koodeksin 130 artiklassa tarkoitettuja saapumisen yleisilmoituksen sijasta annettavia ilmoituksia koskevien tietojen vaihto;

b)

meri- tai ilma-aluksen saapumista koskevien tietojen ja ilmoitusten vaihto ICS2-järjestelmän yhteisen tietorekisterin välityksellä;

c)

tavaroiden esittämistä tullille koskevien tietojen vaihto;

d)

riskianalyysiä koskevien pyyntöjen käsittely ja riskianalyysien tuloksia, tarkastuksia koskevia suosituksia ja päätöksiä sekä tarkastusten tuloksia koskevien tietojen vaihto ja käsittely.

Järjestelmää on käytettävä myös tapauksissa, joissa tulliviranomainen pyytää talouden toimijoilta ja muilta henkilöiltä lisätietoja ja saa niiltä tietoja.

2.   Jos kansallinen saapumistietojärjestelmä on luotu, sen on oltava yhteentoimiva ICS2-järjestelmän yhteisen tietorekisterin kanssa.

3.   Kansallisen saapumistietojärjestelmän on oltava yhteentoimiva kansallisella tasolla kehitettyjen järjestelmien kanssa 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen hakemista varten.

IX LUKU

AUTOMAATTINEN VIENTIJÄRJESTELMÄ

50 artikla

AES-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   Hajautetun AES-järjestelmän on mahdollistettava viestintä jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä sekä jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välillä vienti- ja jälleenvienti-ilmoitusten tekemistä ja käsittelyä varten, jos tavaroita viedään unionin tullialueelta. AES-järjestelmä voi myös mahdollistaa viestinnän jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä poistumisen yleisilmoituksia koskevien tietojen toimittamiseksi koodeksin 271 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.

2.   AES-järjestelmä sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

yhteinen tietoliikenneverkko;

b)

keskitetyt palvelut.

3.   Jäsenvaltiot ottavat käyttöön seuraavat kansalliset osat:

a)

kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali;

b)

kansallinen vientijärjestelmä, jäljempänä ’kansallinen AES-järjestelmä’;

c)

AES- ja NCTS-järjestelmän välinen kansallisen tason yhteinen rajapinta;

d)

AES-järjestelmän ja valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojen valvontajärjestelmän (EMCS) välinen kansallisen tason rajapinta.

51 artikla

AES-järjestelmän käyttö

AES-järjestelmää käytetään seuraaviin tarkoituksiin, jos tavaroita viedään unionin tullialueelta tai siirretään erityisille veroalueille tai erityisiltä veroalueilta:

a)

koodeksissa määriteltyjen vientiä ja poistumista koskevien muodollisuuksien täytäntöönpanon varmistaminen;

b)

vienti- ja jälleenvienti-ilmoitusten toimittaminen ja käsittely;

c)

vienti- ja poistumistullitoimipaikan välisten viestien vaihto ja, kun kyseessä on viennin keskitetty tulliselvitys, valvovan tullitoimipaikan ja esittämistullitoimipaikan välisten viestien vaihto;

d)

ilmoitustullitoimipaikan ja poistumistullitoimipaikan välisten viestien vaihto koodeksin 271 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.

52 artikla

Tunnistus ja pääsy AES-järjestelmään

1.   Talouden toimijoilla ja muilla henkilöillä on kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin kautta pääsy ainoastaan kansalliseen AES-järjestelmään. Jäsenvaltiot päättävät todentamisesta ja käyttöoikeuden tarkistamisesta.

2.   AES-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.   AES-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

53 artikla

Yhteinen AES-tietoliikenneverkko

1.   Yhteisellä tietoliikenneverkolla varmistetaan sähköinen viestintä jäsenvaltioiden kansallisten AES-järjestelmien välillä.

2.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on käytettävä yhteistä tietoliikenneverkkoa 51 artiklan c ja d alakohdassa tarkoitettuun tietojenvaihtoon.

54 artikla

Kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali

1.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on mahdollistettava tietojenvaihto talouden toimijoiden tai muiden henkilöiden ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kansallisten AES-järjestelmien välillä.

2.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on oltava yhteentoimiva kansallisen AES-järjestelmän kanssa.

55 artikla

Kansallinen vientijärjestelmä

1.   Kansallisen AES-järjestelmän on oltava yhteentoimiva kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin kanssa, ja jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä sitä vienti- ja jälleenvienti-ilmoitusten käsittelyyn.

2.   Jäsenvaltioiden kansalliset AES-järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa sähköisesti yhteisen tietoliikenneverkon kautta, ja niiden on käsiteltävä muilta jäsenvaltioilta saatuja vienti- ja poistumistietoja.

3.   Jäsenvaltioiden on luotava kansallisen tason rajapinta kansallisten AES- ja EMCS-järjestelmien välille koodeksin 280 artiklan ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/262 (8) 21 ja 25 artiklan soveltamiseksi ja ylläpidettävä sitä.

4.   Jäsenvaltioiden on luotava kansallisen tason käyttöliittymä kansallisten AES- ja NCTS-järjestelmien välille koodeksin 280 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 329 artiklan 5 ja 6 kohdan sekä 333 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan soveltamiseksi ja ylläpidettävä sitä.

56 artikla

Tietotekninen siirtymä

1.   Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 määritellyn käyttöönottovaiheen aikana komissio asettaa jäsenvaltioiden käyttöön lisää yhteisiä osia, siirtymäsääntöjä ja tukimekanismeja sellaisen toimintaympäristön luomiseksi, jossa jäsenvaltiot, jotka eivät vielä ole ottaneet uutta järjestelmää käyttöön, voivat jatkaa tilapäisesti yhteistoimintaa niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat jo ottaneet uuden järjestelmän käyttöön.

2.   Komissio tarjoaa yhteisenä osana keskusmuuntimen yhteisessä tietoliikenneverkossa tapahtuvaa viestien vaihtoa varten. Jäsenvaltio voi päättää ottaa sen käyttöön kansallisella tasolla.

3.   Talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden asteittaisen yhteenliittämisen tapauksessa jäsenvaltio voi asettaa käyttöön kansallisen muuntimen talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden sekä tulliviranomaisten välistä viestien vaihtoa varten.

4.   Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siirtymäkauden aikana sovellettavat tekniset säännöt, jotka ovat luonteeltaan liiketoiminnallisia ja teknisiä, jotta mahdollistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/341 (9) ja delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 sekä täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 määriteltyjen tietojenvaihtoa koskevien vaatimusten rinnastus ja yhteentoimivuus.

X LUKU

UUSI TIETOKONEAVUSTEINEN PASSITUSJÄRJESTELMÄ

57 artikla

NCTS-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   Hajautetun NCTS-järjestelmän on mahdollistettava viestintä jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä sekä jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välillä tulli-ilmoitusten ja muiden ilmoitusten tekemistä ja käsittelyä varten silloin, kun tavarat asetetaan passitusmenettelyyn.

2.   NCTS-järjestelmä sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

yhteinen tietoliikenneverkko;

b)

keskitetyt palvelut.

3.   Jäsenvaltiot ottavat käyttöön seuraavat kansalliset osat:

a)

kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali;

b)

kansallinen passitusjärjestelmä, jäljempänä ’kansallinen NCTS-järjestelmä’;

c)

NCTS- ja AES-järjestelmän välinen kansallisen tason yhteinen rajapinta.

58 artikla

NCTS-järjestelmän käyttö

NCTS-järjestelmää käytetään seuraaviin tarkoituksiin, kun tavaroita kuljetetaan passitusmenettelyssä:

a)

koodeksissa määriteltyjen passitusmuodollisuuksien suorittaminen;

b)

yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen (10) muodollisuuksien suorittaminen;

c)

passitusilmoitusten jättäminen ja käsittely;

d)

riskianalyysin tekemiseksi turvallisuus- ja vaarattomuustarkoituksia varten tarvittavat tiedot sisältävän passitusilmoituksen antaminen koodeksin 263 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

e)

koodeksin 130 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun saapumisen yleisilmoituksen sijasta annettavan passitusilmoituksen antaminen.

59 artikla

Tunnistus ja pääsy NCTS-järjestelmään

1.   Talouden toimijoilla on kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin kautta pääsy ainoastaan kansalliseen passitusjärjestelmään. Jäsenvaltiot päättävät todentamisesta ja käyttöoikeuden tarkistamisesta.

2.   NCTS-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.   NCTS-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

60 artikla

Yhteinen NCTS-tietoliikenneverkko

1.   Yhteisellä tietoliikenneverkolla varmistetaan sähköinen viestintä jäsenvaltioiden ja yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten kansallisten NCTS-järjestelmien välillä.

2.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on käytettävä yhteistä tietoliikenneverkkoa passitusmuodollisuuksia koskevien tietojen vaihtamiseen.

61 artikla

Kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali

1.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on mahdollistettava tietojenvaihto talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kansallisten NCTS-järjestelmien välillä.

2.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on oltava yhteentoimiva kansallisen NCTS-järjestelmän kanssa.

62 artikla

Kansallinen passitusjärjestelmä

1.   Kansallisen NCTS-järjestelmän on oltava yhteentoimiva kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin kanssa, ja jäsenvaltioiden ja yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten tulliviranomaisen on käytettävä sitä passitusilmoitusten antamiseen ja käsittelyyn.

2.   Kansallisen NCTS-järjestelmän on viestittävä sähköisesti yhteisen tietoliikenneverkon kautta jäsenvaltioiden ja yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten kaikkien kansallisten passitussovellusten kanssa ja käsiteltävä muilta jäsenvaltioilta ja yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolilta saatuja passitustietoja.

3.   Jäsenvaltioiden on luotava rajapinta kansallisten NCTS- ja AES-järjestelmiensä välille täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 329 artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamiseksi ja ylläpidettävä sitä.

63 artikla

Tietotekninen siirtymä

1.   Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/2151 määritellyn siirtymävaiheen aikana komissio asettaa jäsenvaltioiden käyttöön lisää yhteisiä osia, siirtymäsääntöjä ja tukimekanismeja sellaisen toimintaympäristön luomiseksi, jossa varmistetaan tilapäisesti yhteentoimivuus niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä ole ottaneet uutta järjestelmää käyttöön, ja niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo ottaneet uuden järjestelmän käyttöön, välille.

2.   Komissio tarjoaa yhteisenä osana keskusmuuntimen yhteisessä tietoliikenneverkossa tapahtuvaa viestien vaihtoa varten. Jäsenvaltio voi päättää panna tämän täytäntöön kansallisella tasolla.

3.   Talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden asteittaisen yhteenliittämisen tapauksessa jäsenvaltio voi asettaa käyttöön kansallisen muuntimen talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden sekä tulliviranomaisten välistä viestien vaihtoa varten.

4.   Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siirtymäkauden aikana sovellettavat tekniset säännöt, jotka ovat luonteeltaan liiketoiminnallisia ja teknisiä, jotta mahdollistetaan delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/341 määriteltyjen tietojenvaihtoa koskevien vanhojen vaatimusten sekä delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 määriteltyjen tietojenvaihtoa koskevien uusien vaatimusten rinnastus ja yhteentoimivuus.

XI LUKU

ERITYISMENETTELYJÄ KOSKEVA INF-JÄRJESTELMÄ

64 artikla

INF SP -järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   INF SP -järjestelmän on mahdollistettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välinen viestintä INF-tietojen antamiseksi ja hallinnoimiseksi erityismenettelyjen osalta.

2.   INF SP -järjestelmä sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

EU:n erityinen kaupan alan toimijoiden INF-portaali;

b)

keskitetty INF-järjestelmä.

65 artikla

INF SP -järjestelmän käyttö

1.   Talouden toimijat ja muut henkilöt käyttävät INF SP -järjestelmää INF-pyyntöjen tekemiseen ja niiden käsittelytilanteen seurantaan, ja jäsenvaltioiden tulliviranomaiset käyttävät järjestelmää kyseisten pyyntöjen käsittelyyn ja INF-tietojen hallinnointiin.

2.   INF SP -järjestelmän avulla jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat luoda INF-tietoja ja tarvittaessa olla yhteydessä toisten jäsenvaltioiden tulliviranomaisiin.

3.   INF SP -järjestelmän avulla voidaan laskea tuontitullien määrä koodeksin 86 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

66 artikla

Tunnistus ja pääsy keskitettyyn INF SP -järjestelmään

1.   INF SP -järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää.

Jotta tulliedustajat voidaan todentaa ja jotta he voivat saada käyttöoikeuden INF SP -järjestelmän yhteisiin osiin, heidän valtuutuksensa toimia tässä ominaisuudessa on kirjattava UUM&DS-järjestelmään tai jäsenvaltion 20 artiklan nojalla käyttöön ottamaan tunnistamis- ja pääsynhallintajärjestelmään.

2.   INF SP -järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.   INF SP -järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

67 artikla

EU:n erityinen kaupan alan toimijoiden INF-portaali

1.   EU:n kaupan alan toimijoiden tulliportaalin on tarjottava pääsy 6 artiklassa tarkoitettuun EU:n kaupan alan toimijoiden INF-portaaliin, ja EU:n erityinen kaupan alan toimijoiden portaali on INF SP -järjestelmän yhteyspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille.

2.   EU:n erityisen kaupan alan toimijoiden INF-portaalin on oltava yhteentoimiva keskitetyn INF SP -järjestelmän kanssa.

68 artikla

Keskitetty INF SP -järjestelmä

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on käytettävä keskitettyä INF SP -järjestelmää lähetettyjen INF-tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen.

2.   Keskitetyn INF SP -järjestelmän on oltava yhteentoimiva EU:n erityisen kaupallisen alan toimijoiden INF-portaalin kanssa.

XII LUKU

TULLIALAN RISKIENHALLINTAJÄRJESTELMÄ

69 artikla

CRMS-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   CRMS-järjestelmän on mahdollistettava riskejä koskevien tietojen välittäminen, tallentaminen ja vaihto jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä yhteisen riskinhallintajärjestelmän täytäntöönpanon tukemiseksi.

2.   Tässä yhteydessä voidaan käyttää myös kansallisten järjestelmien verkkopalvelua, joka mahdollistaa tietojen vaihtamisen kansallisten järjestelmien kanssa verkkoliittymän kautta, jos tällainen verkkopalvelu on luotu. CRMS-järjestelmän on oltava yhteentoimiva ICS2-järjestelmän yhteisten osien kanssa.

70 artikla

CRMS-järjestelmän käyttö

1.   CRMS-järjestelmää käytetään koodeksin 46 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

a)

koodeksin 46 artiklan 5 kohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu riskejä koskevien tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä sekä tällaisten tietojen tallentaminen ja käsittely;

b)

jäsenvaltioiden välinen sekä jäsenvaltioiden ja komission välinen viestintä, joka koskee täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisten riskin arviointiperusteiden, tarkastusten yhteisten painopistealueiden ja tullialan riskinhallintajärjestelmän täytäntöönpanoa, sekä kyseisten tietojen toimittaminen, käsittely ja tallentaminen, mukaan lukien asiaan liittyvien riskejä koskevien tietojen vaihto ja kyseisten toimien tulosten analysointi;

c)

mahdollisuuden antaminen jäsenvaltioille ja komissiolle hakea sähköisesti järjestelmän riskianalyysiraporteista tietoja olemassa olevista riskeistä ja uusista suuntauksista, joita voidaan hyödyntää yhteisessä riskinhallintajärjestelmässä ja kansallisessa riskienhallintajärjestelmässä.

2.   Jos tietojen siirtäminen CRMS-järjestelmän ja kansallisten järjestelmien välillä voidaan automatisoida, kansalliset järjestelmät on muutettava siten, että voidaan käyttää CRMS-verkkopalvelua.

71 artikla

Tunnistus ja pääsy CRMS-järjestelmään

1.   CRMS-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

2.   CRMS-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

72 artikla

CRMS-järjestelmän yhteinen osa

1.   CRMS-järjestelmässä on oltava saatavilla riskitietolomakkeet ja riskien analyysin ja tarkastusten tuloksia koskevat palautelomakkeet, jotka täytetään järjestelmää käyttäen verkossa, käsitellään raportointia varten ja tallennetaan järjestelmään. Valtuutettujen käyttäjien on voitava hakea lomakkeet ja käyttää niitä kansallisiin riskinhallinta- ja valvontatarkoituksiin.

2.   CRMS-järjestelmässä on oltava viestintämekanismit, joiden avulla käyttäjät voivat (erikseen tai osana organisaatiota) toimittaa ja vaihtaa riskejä koskevia tietoja, vastata muiden käyttäjien esittämiin pyyntöihin ja toimittaa komissiolle tietoja ja analyyseja toimiensa tuloksista yhteisten riskin arviointiperusteiden, painopistealuetoimien ja riskinhallintajärjestelmän täytäntöönpanon yhteydessä.

3.   CRMS-järjestelmässä on oltava välineet, joiden avulla voidaan analysoida ja koota yhteen järjestelmiin tallennettujen riskitietolomakkeiden tietoja.

4.   CRMS-järjestelmässä on oltava alusta, jolle riskinhallinnan ja tarkastusten kannalta merkitykselliset tiedot, mukaan lukien oppaat, havaitsemisteknologiaa koskevat tiedot ja linkit muihin tietokantoihin, on tallennettava ja asetettava valtuutettujen käyttäjien saataville riskinhallintaa ja valvontaa varten.

XIII LUKU

TUONNIN KESKITETTY TULLISELVITYS

73 artikla

Tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   Tuonnin keskitetyn tulliselvityksen hajautetun järjestelmän on mahdollistettava viestintä jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä sekä jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden välillä tulli-ilmoitusten tekemiseksi ja käsittelemiseksi tuonnin keskitetyn tulliselvityksen yhteydessä, jos asia koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota.

2.   Tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmä sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

yhteinen tietoliikenneverkko;

b)

keskitetyt palvelut.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliset tuontijärjestelmät viestivät muiden jäsenvaltioiden kansallisten tuontijärjestelmien kanssa tuonnin keskitetyn tulliselvityksen yhteisen tietoliikenneverkon kautta ja sisältävät ainakin seuraavat kansalliset osat:

a)

kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali;

b)

kansallinen tuonnin keskitetyn tulliselvityksen sovellus;

c)

kansallinen rajapinta EMCS-järjestelmään/valmisteverotietojen vaihtojärjestelmään.

74 artikla

Tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmän käyttö

Tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmää käytetään seuraavia tarkoituksia varten:

a)

koodeksissa säädettyjen tuontia koskevan keskitetyn tulliselvityksen muodollisuuksien suorittaminen, jos asia koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota;

b)

vakiomuotoisten tulli-ilmoitusten antaminen ja käsitteleminen tuonnin keskitetyssä tulliselvityksessä;

c)

yksinkertaistettujen tulli-ilmoitusten ja niitä täydentävien tulli-ilmoitusten antaminen ja käsitteleminen tuonnin keskitetyssä tulliselvityksessä;

d)

lupaan ilmoittajan kirjanpitoon tehtävästä merkinnästä sisältyvien tulli-ilmoitusten ja esittämistä koskevien tiedonantojen antaminen ja käsitteleminen tuonnin keskitetyssä tulliselvityksessä.

75 artikla

Tunnistus ja pääsy tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmään

1.   Talouden toimijoilla saa olla jäsenvaltion kehittämän kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin kautta pääsy ainoastaan kansallisiin tuontijärjestelmiin. Jäsenvaltiot päättävät todentamisesta ja käyttöoikeuden tarkistamisesta.

2.   Tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden tulliviranomaisten todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.   Tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja käyttöoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen UUM&DS-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

76 artikla

Yhteinen tuonnin keskitetyn tulliselvityksen tietoliikenneverkko

1.   Yhteisellä tietoliikenneverkolla varmistetaan sähköinen viestintä jäsenvaltioiden kansallisten tuonnin keskitetyn tulliselvityksen sovellusten välillä.

2.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on käytettävä yhteistä tietoliikenneverkkoa tuonnin keskitettyyn tulliselvitykseen liittyviä muodollisuuksia koskevien tietojen vaihtamiseen.

77 artikla

Kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali

1.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on mahdollistettava tietojenvaihto talouden toimijoiden ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kansallisten tuontijärjestelmien välillä.

2.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on oltava yhteentoimiva kansallisen tuonnin keskitetyn tulliselvityksen sovelluksen kanssa.

78 artikla

Kansallinen tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmä

1.   Kansallista tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmää käyttää sen luoneen jäsenvaltion tulliviranomainen tulli-ilmoitusten käsittelyyn tuonnin keskitetyssä tulliselvityksessä.

2.   Jäsenvaltioiden kansallisten tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmien on viestittävä keskenään sähköisesti yhteisellä verkkoalueella ja käsiteltävä muilta jäsenvaltioilta saatuja tuontitietoja.

XIV LUKU

SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN TOIMINTA JA NIIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA KOULUTUS

79 artikla

Sähköisten järjestelmien kehittäminen, testaaminen, käyttöönotto ja hallinnointi

1.   Komissio kehittää ja testaa yhteisiä osia ja ottaa ne käyttöön ja hallinnoi niitä. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa testata niitä. Jäsenvaltiot kehittävät ja testaavat kansallisia osia sekä ottavat ne käyttöön ja hallinnoivat niitä.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset osat ovat yhteentoimivia yhteisten osien kanssa.

3.   Komissio laatii ja ylläpitää hajautettuja järjestelmä koskevia yhteisiä eritelmiä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

4.   Jäsenvaltioiden on kehitettävä, käytettävä ja ylläpidettävä rajapintoja sellaisten hajautettujen järjestelmien toimivuuden varmistamiseksi, joita tarvitaan tietojenvaihdossa talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden kanssa kansallisten osien ja rajapintojen kautta sekä muiden jäsenvaltioiden kanssa yhteisten osien kautta.

80 artikla

Sähköisten järjestelmien ylläpito ja muuttaminen

1.   Komissio suorittaa yhteisten osien ylläpidon ja jäsenvaltiot kansallisten osiensa ylläpidon.

2.   Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat sähköisten järjestelmien keskeytymättömän toiminnan.

3.   Komissio voi muuttaa sähköisten järjestelmien yhteisiä osia toimintahäiriöiden korjaamiseksi, lisätä niihin uusia toimintoja tai muuttaa olemassa olevia toimintoja.

4.   Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille yhteisten osien muutoksista ja päivityksistä.

5.   Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle sellaisista kansallisten osien muutoksista ja päivityksistä, joilla voi olla vaikutusta yhteisten osien toimintaan.

6.   Komissio ja jäsenvaltiot saattavat 4 ja 5 kohdan mukaiset sähköisten järjestelmien muutokset ja päivitykset julkisesti saataville.

81 artikla

Sähköisten järjestelmien väliaikainen toimintahäiriö

1.   Jos sähköisiin järjestelmiin tulee koodeksin 6 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu väliaikainen toimintahäiriö, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden on toimitettava tiedot asianomaisten muodollisuuksien täyttämiseksi jäsenvaltioiden määrittämää menetelmää käyttäen, joka voi olla muu kuin sähköinen tietojenkäsittelymenetelmä.

2.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on varmistettava, että 1 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot asetetaan saataville asiaankuuluviin sähköisiin järjestelmiin seitsemän päivän kuluessa siitä, kun asianomaiset sähköiset järjestelmät ovat jälleen käytettävissä.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos ICS2-, AES- tai CRMS-järjestelmään tai tuonnin keskitetyn tulliselvityksen järjestelmään tulee väliaikainen toimintahäiriö, sovelletaan jäsenvaltioiden ja komission määrittämää toiminnan jatkuvuussuunnitelmaa.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos NCTS-järjestelmään tulee väliaikainen toimintahäiriö, sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 72-04 tarkoitettua toiminnan jatkuvuutta koskevaa menettelyä.

5.   Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen, jos sähköiset järjestelmät eivät ole käytettävissä väliaikaisen toimintahäiriön vuoksi.

82 artikla

Yhteisten osien käyttöä ja toimintaa koskeva koulutustuki

Komissio tukee jäsenvaltioita sähköisten järjestelmien yhteisten osien käytössä ja toiminnassa tarjoamalla niille asianmukaista koulutusaineistoa.

XV LUKU

TIETOSUOJA, TIETOJEN HALLINNOINTI SEKÄ SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN OMISTAMINEN JA TURVALLISUUS

83 artikla

Henkilötietojen suoja

1.   Sähköisiin järjestelmiin rekisteröityjä henkilötietoja on käsiteltävä tullilainsäädännön täytäntöönpanoa varten ottaen huomioon kunkin sähköisen järjestelmän erityistavoitteet, jotka vahvistetaan 4 artiklassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklan 1 kohdassa, 21 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklassa, 35 artiklan 1 kohdassa, 42 artiklan 1 kohdassa, 50 artiklan 1 kohdassa, 57 artiklan 1 kohdassa, 64 artiklan 1 kohdassa, 69 artiklan 1 kohdassa ja 73 artiklan 1 kohdassa.

2.   Asetuksen (EU) 2018/1725 62 artiklan mukaisesti henkilötietosuojan alalla toimivien kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun on tehtävä yhteistyötä varmistaakseen, että sähköisiin järjestelmiin rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyä valvotaan koordinoidusti.

84 artikla

Sähköisissä järjestelmissä olevien tietojen päivittäminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella tasolla rekisteröidyt tiedot vastaavat yhteisiin osiin rekisteröityjä tietoja ja että ne pidetään ajan tasalla.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ICS2-järjestelmän osalta varmistettava, että seuraavat tiedot vastaavat ICS2-järjestelmän yhteisessä tietorekisterissä olevia tietoja ja että ne pidetään ajan tasalla rekisterissä olevien tietojen kanssa:

a)

tiedot, jotka on rekisteröity kansallisella tasolla ja ilmoitettu kansallisesta saapumistietojärjestelmästä ICS2-järjestelmän yhteiseen tietorekisteriin;

b)

tiedot, jotka on saatu kansalliseen saapumistietojärjestelmään ICS2-järjestelmän yhteisestä tietorekisteristä.

85 artikla

Tiedonsaannin ja tiedonkäsittelyn rajoitukset

1.   Kun jäsenvaltio on rekisteröinyt tietoja sähköisten järjestelmien yhteisiin osiin, sillä on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä. Myös muulla jäsenvaltiolla on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä, jos se on osallisena sellaisen hakemuksen käsittelyssä tai sellaisen päätöksen hallinnoinnissa, jota tiedot koskevat.

2.   Kun talouden toimija tai muu henkilö on rekisteröinyt tietoja sähköisten järjestelmien yhteisiin osiin, kyseisellä toimijalla tai henkilöllä on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä. Myös sellaisella jäsenvaltiolla on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä, joka on osallisena sellaisen hakemuksen käsittelyssä tai sellaisen päätöksen hallinnoinnissa, jota tiedot koskevat.

3.   Kun talouden toimija tai muu henkilö on välittänyt tai rekisteröinyt tietoja ICS2-järjestelmän yhteiseen osaan yhteisen elinkeinonharjoittajien rajapinnan kautta, kyseisellä talouden toimijalla tai henkilöllä on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä.

4.   Kun jäsenvaltio on rekisteröinyt tietoja keskitettyyn EBTI-järjestelmään, sillä on oikeus käsitellä niitä. Myös muulla jäsenvaltiolla on oikeus käsitellä niitä, jos se on osallisena, esimerkiksi 26 artiklan mukaisen kuulemisen kautta, sellaisen hakemuksen käsittelyssä, jota tiedot koskevat. Kaikilla jäsenvaltioilla on pääsy tietoihin 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.   Kun talouden toimija tai muu henkilö on rekisteröinyt tietoja keskitettyyn EBTI-järjestelmään, kyseisellä toimijalla tai henkilöllä on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä. Kaikilla jäsenvaltioilla on pääsy tietoihin 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

6.   ICS2-järjestelmän yhteisissä osissa oleviin tietoihin sovelletaan seuraavaa:

a)

jos talouden toimija tai muu henkilö on välittänyt jäsenvaltiolle tietoja ICS2-järjestelmän yhteiseen tietorekisteriin yhteisen elinkeinonharjoittajien rajapinnan kautta, kyseisellä jäsenvaltiolla on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä ICS2-järjestelmän yhteisessä tietorekisterissä. Kyseisellä jäsenvaltiolla on tarvittaessa pääsy näihin tietoihin yhteisen elinkeinonharjoittajien rajapinnan kautta;

b)

jos jäsenvaltio on välittänyt tai rekisteröinyt tietoja ICS2-järjestelmän yhteiseen tietorekisteriin, kyseisellä jäsenvaltiolla on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä;

c)

myös toisella jäsenvaltiolla on pääsy edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä, jos kyseinen jäsenvaltio on osallisena riskianalyysissä ja/tai tarkastusprosessissa, johon tiedot liittyvät täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 186 artiklan 2 kohdan a, b ja d alakohdan, 5, 7 ja 7 a kohdan sekä 189 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 186 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja vaarattomuuteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä koskevia tietoja, jotka muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat tallentaneet järjestelmään;

d)

komissio voi käsitellä tietoja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tämän asetuksen 43 artiklan 2 kohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 182 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten. Komissiolla ja jäsenvaltioilla on pääsy tällaisen käsittelyn tuloksiin.

7.   Komissio ja jäsenvaltiot voivat käyttää ja käsitellä ICS2:n yhteisen osan tietoja, jotka komissio on rekisteröinyt ICS2-järjestelmän yhteiseen tietorekisteriin.

86 artikla

Järjestelmän omistaminen

1.   Komissio on yhteisten osien omistaja.

2.   Jäsenvaltiot ovat kansallisten osien omistajia.

87 artikla

Järjestelmän turvaaminen

1.   Komissio varmistaa yhteisten osien tietoturvan. Jäsenvaltiot varmistavat kansallisten osien tietoturvan.

Tätä varten komissio ja jäsenvaltiot toteutettavat tarvittavat toimenpiteet ainakin

a)

estääkseen henkilöitä, joilla ei ole siihen valtuuksia, käyttämästä tietojen käsittelyyn käytettäviä laitteita;

b)

estääkseen henkilöitä, joilla ei ole siihen valtuuksia, syöttämästä, lukemasta, muuttamasta tai poistamasta tietoja;

c)

havaitakseen a ja b alakohdassa tarkoitetun toiminnan.

2.   Komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat toisilleen kaikesta toiminnasta, joka voi vaarantaa sähköisten järjestelmien tietoturvan.

3.   Komissio ja jäsenvaltiot laativat tietoturvasuunnitelman kaikkia järjestelmiä varten.

88 artikla

Järjestelmien rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen järjestelmien ja henkilötietojen käsittelyn osalta sovelletaan seuraavaa:

a)

jäsenvaltiot toimivat asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 alakohdassa määriteltyinä rekisterinpitäjinä, noudattaen kyseisen asetuksen velvoitteita,

b)

komissio toimii asetuksen (EU) 2018/1725 3 artiklan 12 alakohdassa määriteltynä henkilötietojen käsittelijänä noudattaen kyseisen asetuksen velvoitteita,

c)

poiketen siitä, mitä b alakohdassa säädetään, komissio toimii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa CRMS-järjestelmän ja ICS2-järjestelmän yhteisenä rekisterinpitäjänä, kun ICS2-järjestelmässä käsitellään tietoja yhteisten vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevien riskinarviointiperusteiden ja -mallien sekä tarkastustoimenpiteiden ja tarkastusten painopistealueiden täytäntöönpanon seurantaa ja arviointia varten 85 artiklan 6 kohdan d alakohdan mukaisesti.

XVI luku

LOPPUSÄÄNNÖKSET

89 artikla

Sähköisten järjestelmien arviointi

Komissio ja jäsenvaltiot tekevät arviointeja vastuulleen kuuluvista osista ja analysoivat erityisesti näiden osien turvallisuutta ja eheyttä sekä näissä osissa käsiteltävien tietojen luottamuksellisuutta.

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen arvioinnin tulokset.

90 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1026. Viittauksia kyseiseen asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

91 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2151, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019, unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman vahvistamisesta (EUVL L 325, 16.12.2019, s. 168).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1026, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2019, teknisistä järjestelyistä sähköisten järjestelmien kehittämiseksi, ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi sekä tällaisten tietojen tallentamiseksi unionin tullikoodeksin mukaisesti (EUVL L 167, 24.6.2019, s. 3).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(8)  Neuvoston direktiivi (EU) 2020/262, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (EUVL L 58, 27.2.2020, s. 4.).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta (EUVL L 69, 15.3.2016, s. 1).

(10)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.


Top