EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0057

Komission asetus (EU) 2021/57, annettu 25 päivänä tammikuuta 2021, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta koskien lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/318

OJ L 24, 26.1.2021, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj

26.1.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/19


KOMISSION ASETUS (EU) 2021/57,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2021,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta koskien lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1), ja erityisesti sen 68 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII vahvistetaan tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset. Kyseisen liitteen nimikkeessä 63 on lyijyä (CAS-nro 7439-92-1, EY-nro 231-100-4) ja lyijy-yhdisteitä koskevat rajoitukset.

(2)

Unioni ja sen 23 jäsenvaltiota ovat Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen (2) (AEWA) sopimuspuolia. AEWA:n liitteenä olevan toimintasuunnitelman 4.1.4 kohdan mukaan sopimuspuolten on pyrittävä poistamaan lyijyhaulien käyttö metsästyksessä kosteikkoalueilla mahdollisimman pikaisesti itse asettamiensa ja julkistettavien aikataulujen mukaisesti.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY (3) 4 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota kosteikkojen ja erityisesti kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen suojeluun toimenpiteissä, joita ne toteuttavat säännöllisesti esiintyvien muuttavien lajien suojelemiseksi.

(4)

Komissio pyysi 3 päivänä joulukuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1907/2006 69 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan kemikaalivirastoa, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, valmistelemaan asiakirja-aineiston, jäljempänä ’liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto’, mainitun asetuksen liitteessä XVII olevan lyijyä ja lyijy-yhdisteitä koskevan rajoituksen laajentamiseksi, jotta voidaan hallita riskiä, jonka lyijyn tai lyijy-yhdisteiden käyttö kosteikkoalueilla ammuttavissa hauleissa aiheuttaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Samalla komissio pyysi virastoa myös aloittamaan tietojen keräämisen lyijyammusten muista käyttötarkoituksista, muun muassa metsästyksestä muilla kuin kosteikkoalueilla ja urheiluammunnasta, sekä lyijypainojen käytöstä kalastuksessa.

(5)

Kemikaalivirasto julkaisi 21 päivänä kesäkuuta 2017 liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston (4), jossa ehdotettiin rajoituksen käyttöönottoa lyijyn ja lyijy-yhdisteiden käytölle haulikoilla ammuttavissa hauleissa kosteikkoalueilla ja paikoissa, joissa käytetyt haulit päätyisivät kosteikkoalueelle. Kemikaalivirasto ehdotti myös rajoitusta sellaisten lyijyhaulien hallussapidolle kosteikkoalueilla, joiden lyijypitoisuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 prosenttia, jäljempänä ’lyijyhaulit’, jotta voidaan valvoa paremmin, että ehdotettua lyijyhaulien käyttörajoitusta ammunnassa noudatetaan. Kemikaalivirasto totesi, että lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla aiheuttaa riskin käytettyjä lyijyhauleja nieleville vesilinnuille ja johtaa vesilintujen myrkytyksiin ja kuolemiin.

(6)

Unionissa lyijymyrkytyksiin kuolee arviolta noin miljoona vesilintua joka vuosi. Lyijyn käyttö hauleissa aiheuttaa myös riskin lajeille, jotka käyttävät lyijyhauleista saastuneita lintuja ravinnokseen, sekä riskin ihmisille, jotka syövät lyijyhauleilla ammuttuja vesilintuja, vaikka viimeksi mainittua riskiä virasto arvioi vain laadullisesti. Ihmisten altistuminen lyijylle voi johtaa neurologisen kehityksen häiriöihin, munuaisten vajaatoimintaan, hedelmällisyyden heikentymiseen, verenpainetautiin, raskaudenaikaisiin haittavaikutuksiin ja kuolemaan.

(7)

Virasto totesi, että lyijyttömät haulivaihtoehdot, kuten teräs- ja vismuttihaulit, ovat laajalti saatavilla, teknisesti toteutettavissa ja vaara- ja riskiprofiililtaan ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta parempia kuin lyijyhaulit. Lisäksi teräshaulit, jotka ovat todennäköisin vaihtoehto, ovat saatavilla lyijyhauleja vastaavaan hintaan.

(8)

Useimmissa jäsenvaltioissa on voimassa säännöksiä, joilla kielletään lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla tai rajoitetaan sitä, mutta jäsenvaltioiden väliset erot johtavat tasoltaan vaihtelevaan riskinhallintaan. Lisäksi muuttolintujen muuttoreitit kulkevat tyypillisesti useamman jäsenvaltion halki, minkä vuoksi linnut saattavat niellä käytettyjä lyijyhauleja jäsenvaltioissa, joissa toimenpiteitä ei ole käytössä tai joissa ne ovat rajallisempia. Liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa osoitettiin, että unionin laajuiset toimet ovat tarpeen, jotta lyijyhaulien käytöstä kosteikkoalueilla aiheutuviin riskeihin voidaan puuttua yhdenmukaisella tavalla. Yhdenmukaistamislainsäädännön olisi kuitenkin perustuttava suojelun korkeaan tasoon. Yhdenmukaistamisen tuloksena ei näin ollen pitäisi olla se, että jäsenvaltiot, joissa on voimassa tiukemmat kansalliset säännökset lyijyn käytöstä hauleissa, velvoitettaisiin luopumaan näistä säännöksistä, koska tämä merkitsisi ympäristön ja terveyden suojelun tason heikkenemistä kyseisissä jäsenvaltioissa.

(9)

Kemikaalivirasto ehdotti kolmen vuoden siirtymäkautta rajoituksen käyttöönotolle.

(10)

Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea, jäljempänä ’RAC’, antoi 9 päivänä maaliskuuta 2018 asetuksen (EY) N:o 1907/2006 70 artiklan nojalla lausunnon liitteen XV mukaisesta asiakirja-aineistosta. Lausunnossaan RAC yhtyi viraston päätelmään, jonka mukaan vesilintujen nielemät käytetyt lyijyhaulit johtavat vesilintujen myrkytyksiin ja kuolemiin. Ihmisten terveyteen liittyen RAC totesi, että lyijy on erittäin myrkyllistä eikä lasten neurologiseen kehitykseen kohdistuviin vaikutuksiin tai aikuisten verenpaine- tai munuaisvaikutuksiin liittyen ole vahvistettu kynnysarvoa, minkä vuoksi mikä tahansa lyijylle altistuminen muodostaa riskin. RAC totesi, että ehdotettu rajoitus on asianmukainen unionin laajuinen toimenpide todettuihin riskeihin puuttumiseksi.

(11)

RAC kannatti vahvasti siirtymäkauden lyhentämistä kemikaaliviraston ehdottamasta kolmesta vuodesta. Syynä tähän oli se, että siirtymäkauden jokaisena vuonna kosteikkoalueille vapautuisi noin 4 000 tonnia lisää lyijyä, mikä johtaisi noin 1 miljoonan linnun kuolemaan.

(12)

Kemikaaliviraston sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea, jäljempänä ’SEAC’, antoi 14 päivänä kesäkuuta 2018 asetuksen (EY) N:o 1907/2006 71 artiklan 1 kohdan nojalla lausunnon, jossa todettiin, että ehdotettu rajoitus on asianmukainen unionin laajuinen toimenpide todettuihin riskeihin puuttumiseksi, kun otetaan huomioon, että toimenpiteen sosioekonomiset hyödyt olisivat oikeassa suhteessa sosioekonomisiin kustannuksiin. SEAC totesi, että ehdotetun rajoituksen kustannuksista vastaisivat pääasiassa metsästäjät ja että kustannusten nousu metsästäjille olisi kohtuullinen.

(13)

SEAC katsoi, että liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotettua kolmea vuotta lyhyempi siirtymäaika voisi olla täytäntöönpanon kannalta haasteellinen niille jäsenvaltioille, joissa lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla ei tällä hetkellä ole kiellettyä tai joissa kielto on vain rajallinen. SEAC myönsi kuitenkin, että lyhyempi siirtymäaika voisi olla mahdollinen, koska lyijyttömiä hauleja on jo saatavilla markkinoilla ja koska lyhyempi siirtymäaika ei vaikuttaisi merkittävästi kustannuksiin, vaikka aseita jouduttaisiin korvaamaan varhaisemmassa vaiheessa.

(14)

Rajoitusmenettelyn aikana kuultiin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 77 artiklan 4 kohdan h alakohdan mukaisesti täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi perustettua foorumia, ja sen suositukset otettiin huomioon.

(15)

Kemikaalivirasto toimitti RAC:n ja SEAC:n lausunnot (5) komissiolle 17 päivänä elokuuta 2018.

(16)

Ottaen huomioon liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston, RAC:n ja SEAC:n lausunnot, sosioekonomiset vaikutukset ja vaihtoehtojen saatavuuden komissio katsoo, että lyijyhaulien ampumisesta kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä aiheutuu kohtuuton riski ympäristölle ja potentiaalinen riski ihmisten terveydelle ja että näihin riskeihin on tarpeen puuttua unionin laajuisesti. Sen vuoksi on aiheellista ottaa käyttöön rajoitus, joka koskee lyijyhaulien ampumista kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä.

(17)

Koska lainvalvontaviranomaisten on vaikea saada kiinni metsästäjiä varsinaisesta haulien ampumisesta, rajoitukseen olisi sisällyttävä myös lyijyhaulien kantaminen ampumisen aikana. Tällä tavoin haulien ampumisrajoituksen noudattamista voidaan valvoa huomattavasti tehokkaammin ja siten varmistaa, että rajoituksella voidaan tehokkaasti puuttua todettuihin ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuviin riskeihin. Rajoitusta ei pitäisi kytkeä omistusoikeuksiin. Tästä syystä olisi käytettävä termiä ’kantaminen’ kemikaaliviraston ehdottaman ’hallussapidon’ sijasta.

(18)

Lyijyhaulien kantamista koskevaa rajoitusta olisi kuitenkin sovellettava nimenomaisesti kantamiseen ampumisen aikana eikä kantamiseen muissa yhteyksissä, esimerkiksi kuljetettaessa hauleja kosteikkoalueiden kautta toimitettavaksi muualle. Lisäksi komissio katsoo, että kantamista koskevan rajoituksen olisi liityttävä suoraan tietyntyyppiseen ampumiseen rajoituksen soveltamisalalla (ampumiseen kosteikoilla tai niiden läheisyydessä). Tässä otetaan huomioon, että liitteen XV mukaista asiakirja-aineistoa koskeneeseen julkiseen kuulemiseen saadut kommentit osoittivat, että joissakin jäsenvaltioissa muun tyyppistä ampumista harjoittavat metsästäjät todennäköisesti kulkevat tyypillisenä metsästyspäivänä erityyppisten maastojen, niin kosteikkoalueiden kuin muiden alueiden, kautta. Komissio katsoo myös, että valvonnan helpottamiseksi kantamista koskevan rajoituksen olisi katettava paitsi kantaminen kosteikkoalueilla ampumisen aikana myös kantaminen osana kosteikkoalueilla ampumassa käymistä, toisin sanoen silloin, kun lyijyhaulien kantamisella on läheinen yhteys varsinaiseen ampumiseen. Tämä kattaisi lyijyhaulien kantamisen esimerkiksi silloin, kun metsästäjä menee ampumaan kosteikkoalueelle tai palaa ampumasta kosteikkoalueelta tai kantamisen autettaessa metsästäjiä metsästysretkellä.

(19)

Kun otetaan huomioon käytännön vaikeudet todistaa, minkä tyyppistä ammuntaa lyijyhauleja kantava henkilö aikoo harjoittaa, on aiheellista vahvistaa oikeusolettama, jonka mukaan jokaisen, joka tavataan kosteikkoalueilla tai niiden läheisyydessä kantamassa lyijyhauleja ampumisen aikana tai osana ampumassa käymistä, oletetaan kantavan kyseisiä hauleja kosteikkoalueilla ampumisen aikana tai osana kosteikkoalueilla ampumassa käymistä. Toisin sanoen kyseisen henkilön olisi tällöin osoitettava, että hän aikoi tosiasiallisesti mennä ampumaan muualle ja ainoastaan kulkea kosteikkoalueen läpi ampuakseen muualla.

(20)

Maantieteellisen soveltamisalan osalta virasto ehdotti, että lyijyhaulien ampumista koskevaa rajoitusta olisi sovellettava kosteikkoalueiden lisäksi myös alueisiin, joilla ”käytetyt haulit päätyisivät kosteikkoalueelle”. Komissio toteaa, että RAC kannatti jonkin verran ajatusta kiinteän määrällisesti ilmaistun suoja-alueen määrittämisestä kosteikkoalueiden ympärille sen sijaan, että lähtökohdaksi otettaisiin testit siitä, minne käytetyt haulit päätyvät. Komissio on samaa mieltä siitä, että kiinteä suoja-alue todennäköisesti helpottaa rajoituksen noudattamista ja valvottavuutta. Rajoitusta olisi sen vuoksi sovellettava lyijyhaulien ampumiseen paitsi kosteikkoalueilla myös kosteikkoja ympäröivällä kiinteästi määritetyllä suoja-alueella. Ottaen huomioon tarve varmistaa oikeasuhteisuus kiinteän suoja-alueen koko olisi vahvistettava 100 metriksi kosteikkoalueiden ympärillä.

(21)

Kun otetaan huomioon rajoituksen täytäntöönpanon ja tehokkuuden paraneminen sen vuoksi, ettei metsästäjiä tarvitse saada kiinni varsinaisesta lyijyhaulien ampumisesta, komissio katsoo asianmukaiseksi soveltaa lyijyhaulien kantamisen rajoitusta kosteikkoalueiden lisäksi myös kosteikkojen ympärillä sijaitsevalla kiinteällä suoja-alueella.

(22)

Koska hauleja ei yleensä ole suunniteltu tai saatettu markkinoille nimenomaisesti tai yksinomaan kosteikkoalueilla tai niiden läheisyydessä käytettäväksi, lyijyhaulien markkinoille saattamiseen kohdistuva rajoitus vaikuttaisi ampumiseen kaikenlaisessa maastossa. Tämän vuoksi rajoituksen olisi koskettava vain lyijyhaulien ampumista ja kantamista.

(23)

Rajoitusta olisi sovellettava hauleihin, joiden lyijypitoisuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 prosenttia. Samaa 1 prosentin pitoisuusrajaa sovelletaan Amerikan yhdysvalloissa nk. myrkyttömien haulien hyväksyntämenettelyssä, jotta vältetään muuttolinnuille ja muille luonnonvaraisille eläimille tai niiden elinympäristöille aiheutuva merkittävä myrkyllisyysriski. Rajoituksen asettamiseksi 1 prosentin pitoisuusrajaa pidetään riittävänä lyijyä sisältävän haulimateriaalin riskien torjumiseksi, ja vaihtoehtoisten haulien valmistajien on myös helppo noudattaa sitä ottaen huomioon se, että jotkin näistä vaihtoehdoista sisältävät todennäköisesti lyijyä epäpuhtautena.

(24)

Rajoituksen soveltamiseksi ’kosteikkoalue’ on aiheellista määritellä vastaavasti kuin Ramsarissa 2 päivänä helmikuuta 1971 allekirjoitetussa kansainvälisesti merkittäviä kosteikkoja koskevassa yleissopimuksessa (Ramsarin yleissopimuksessa) kemikaaliviraston ehdotuksen mukaisesti ja RAC:n ja SEAC:n puoltavien lausuntojen pohjalta, koska kyseinen laaja määritelmä kattaa kaikentyyppiset kosteikot (myös turvemaat, joilla esiintyy myös paljon vesilintuja) ja koska Ramsarin yleissopimuksessa on myös kehitetty kosteikkojen luokittelujärjestelmä kosteikkojen määrittelyä varten.

(25)

Sidosryhmillä olisi oltava riittävästi aikaa rajoituksen noudattamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin ja jäsenvaltioilla riittävästi aikaa valmistautua rajoituksen täytäntöönpanon valvontaan. Ottaen huomioon RAC:n ja SEAC:n näkemykset kemikaaliviraston ehdottamaa kolmea vuotta lyhyemmän siirtymäkauden toteutettavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta ja etenkin arvioidut jokavuotiset vaikutukset lyijyhaulien käytöstä johtuvasta lyijyn kerääntymisestä kosteikkoalueille rajoituksen soveltamista olisi lykättävä 24 kuukaudella.

(26)

Kemikaalivirasto julkaisi syyskuussa 2018 tulokset tutkimusraportista (6), jossa arvioitiin lyijyn eri käyttötarkoituksista käytettävissä olevia tietoja, mukaan lukien kosteikkoalueiden ulkopuolisissa maaympäristöissä käytettävät haulit. Koska käytettävissä olevat tiedot viittasivat tutkimusraportin mukaan siihen, että lyijyhaulien käyttö maaympäristöissä aiheuttaa riskin sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle, komissio pyysi vuonna 2019 kemikaalivirastoa laatimaan liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston, joka koskee mahdollista lyijyn markkinoille saattamisen ja käytön rajoittamista ammuksissa ja kalastustarvikkeissa (7).

(27)

Lausunnoissaan liitteen XV mukaisesta asiakirja-aineistosta, joka koskee lyijyhaulien käyttöä ampumisessa kosteikkoalueilla, RAC ja SEAC ilmaisivat yhtyvänsä kemikaaliviraston näkemykseen, jonka mukaan lyijyhaulien markkinoille saattamisen ja käytön kieltäminen kaikenlaisessa maastossa parantaisi ympäristönsuojelun tasoa ja olisi käytännön syistä ja valvottavuuden kannalta tehokkaampaa.

(28)

Joissakin jäsenvaltioissa tällä asetuksella käyttöön otettava rajoitus voi aiheuttaa erityisiä vaikeuksia näiden jäsenvaltioiden erityisten maantieteellisten olosuhteiden vuoksi. Jäsenvaltioissa, joiden alueesta merkittävä osuus on kosteikkoalueita, kielto ampua ja kantaa lyijyhauleja kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä voisi käytännössä vaikuttaa samoin kuin kaiken ampumisen kieltäminen kokonaan koko alueella, koska kaikenlaiset metsästäjät joutuisivat usein lähes väistämättä kosteikkoalueille tai niiden lähelle. Lisäksi resurssit, jotka olisi osoitettava pelkästään kosteikkoalueita ja niiden läheisyydessä sijaitsevia alueita koskevan rajoituksen valvontaan, eivät välttämättä olisi paljon pienemmät ja voivat olla jopa suuremmat kuin jäsenvaltion koko aluetta koskevan rajoituksen valvontaan tarvittavat resurssit.

(29)

Ottaen huomioon edellä kuvatut vaikeudet, tarve varmistaa, että toimenpide on paitsi tehokas myös yksinkertainen ja oikeudenmukainen koko metsästysyhteisön kannalta, sekä kemikaaliviraston tutkimusraportin tulokset ja RAC:n ja SEAC:n näkemykset komissio katsoo, että niille jäsenvaltioille, joissa tällaisia vaikeuksia todennäköisesti ilmenee, olisi annettava mahdollisuus asettaa alueellaan erilainen rajoitus, jolla kiellettäisiin sekä lyijyhaulien markkinoille saattaminen että lyijyhaulien ampuminen ja kantaminen koko niiden alueella, olipa kyse kosteikkoalueista tai muista alueista, kaikenlaiseen ammuntaan liittyen.

(30)

Oikeusvarmuuden vuoksi on tärkeää määritellä selkeästi jäsenvaltiot, jotka voivat käyttää tätä mahdollisuutta. Tämän vaihtoehdon olisi oltava niiden jäsenvaltioiden käytettävissä, joiden pinta-alasta vähintään 20 prosenttia on kosteikkoalueita. Tällainen 20 prosentin kynnysarvo kattaisi jäsenvaltiot, joissa vaikeuksia todennäköisesti ilmenee erityisten maantieteellisten olosuhteiden vuoksi.

(31)

Koska rajoitus, jonka nämä jäsenvaltiot voisivat asettaa, olisi tiukempi kuin ainoastaan kosteikkoalueita ja niiden lähialueita koskeva rajoitus, on aiheellista vahvistaa pidempi siirtymäaika kyseisen rajoituksen käyttöönotolle. Pidemmäksi siirtymäajaksi olisi vahvistettava 36 kuukautta, mikä vastaa kemikaaliviraston liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa alun perin ehdottamaa siirtymäkautta.

(32)

Avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi jäsenvaltiot, jotka käyttävät tätä mahdollisuutta, olisi velvoitettava ilmoittamaan tietyissä määräajoissa komissiolle aikeestaan ja toimittamaan kirjallisina toimenpiteet, jotka ne ovat hyväksyneet sen täytäntöön panemiseksi, ja komission olisi viipymättä asetettava kyseiset ilmoitukset ja hyväksytyt kansalliset toimenpiteet julkisesti saataville.

(33)

Osassa jäsenvaltioista on ympäristön tai ihmisten terveyden suojelemiseksi käytössä kansallisia säännöksiä, joilla kielletään lyijyn käyttö hauleissa tai rajoitetaan sitä tiukemmin kuin tässä asetuksessa säädetään. Näiden jäsenvaltioiden velvoittaminen laskemaan nykyistä suojelun tasoa tämän asetuksen noudattamiseksi voisi lisätä lyijyn käyttöä hauleissa kyseisissä jäsenvaltioissa. Tällainen lopputulos olisi ristiriidassa perussopimuksen 114 artiklan 3 kohdassa edellytetyn suojelun korkean tason kanssa. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi voitava pitää voimassa tällaiset tiukemmat säännökset.

(34)

Näistä syistä asetusta (EU) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(35)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/basic_page_documents/agreement_text_english_final.pdf

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/6ef877d5-94b7-a8f8-1c49-8c07c894fff7

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/b092e670-3266-fb5d-6296-544eaccb5d4a

(6)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/lead_ammunition_investigation_report_en.pdf/efdc0ae4-c7be-ee71-48a3-bb8abe20374a

(7)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevaan 63 kohdan toiseen sarakkeeseen kohdat seuraavasti:

 

”11.

Kumpikin seuraavista on kielletty 15 päivän helmikuuta 2023 jälkeen kosteikkoalueilla ja 100 metrin säteellä kosteikkoalueista:

a)

sellaisten haulien ampuminen, joiden lyijypitoisuus (metallina ilmaistuna) on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 painoprosenttia;

b)

tällaisten haulien kantaminen silloin, kun tämä tapahtuu kosteikkoalueilla ampumisen aikana tai osana kosteikkoalueilla ampumassa käymistä.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa

a)

’100 metrin säteellä kosteikkoalueesta’ tarkoittaa 100 metrin tai sitä lyhyemmällä etäisyydellä poispäin mistä tahansa kosteikkoalueen ulkorajan kohdasta;

b)

’ampumisella kosteikkoalueella’ tarkoitetaan ampumista kosteikkoalueilla tai 100 metrin säteellä kosteikkoalueesta;

c)

jos henkilö kantaa hauleja kosteikkoalueella tai 100 metrin säteellä kosteikkoalueesta ampumisen aikana tai osana ampumassa käymistä, kyseisen ampumisen katsotaan olevan kosteikkoalueella ampumista, paitsi jos kyseinen henkilö voi osoittaa, että kyseessä oli jonkinlainen muunlainen ammunta.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä rajoitusta ei sovelleta jäsenvaltiossa, jos jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle 12 kohdan mukaisesti, että se aikoo käyttää mainitussa kohdassa annettua mahdollisuutta.

12.

Jos yhteensä vähintään 20 prosenttia jäsenvaltion alueesta aluevesiä lukuun ottamatta on kosteikkoalueita, kyseinen jäsenvaltio voi 11 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn rajoituksen sijasta kieltää koko alueellaan 15 päivästä helmikuuta 2024 alkaen seuraavat:

a)

sellaisten haulien markkinoille saattaminen, joiden lyijypitoisuus (metallina ilmaistuna) on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 painoprosenttia;

b)

tällaisten haulien ampuminen;

c)

tällaisten haulien kantaminen ampumisen aikana tai osana ampumassa käymistä.

Jäsenvaltion, joka aikoo käyttää ensimmäisessä alakohdassa annettua mahdollisuutta, on ilmoitettava aikeestaan komissiolle viimeistään 15 päivänä elokuuta 2021. Jäsenvaltion on toimitettava hyväksymänsä kansalliset toimenpiteet kirjallisina komissiolle viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 15 päivänä elokuuta 2023. Komissio asettaa viipymättä julkisesti saataville kaikki tällaiset vastaanottamansa ilmoitukset ja kansalliset toimenpiteet.

13.

Edellä 11 ja 12 kohdassa tarkoitetaan:

a)

’kosteikkoalueella’ erilaisia vesi- ja rantaruohikoita ja soita tai vesiä, luonnollisia tai keinotekoisia, pysyviä tai tilapäisiä, seisovia tai virtaavia, makeita, murtovesiä tai suolaisia vesiä, mukaan luettuna merialueet, joiden syvyys laskuveden aikana ei ylitä kuutta metriä;

b)

’hauleilla’ pieniä kuulia, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäviksi haulikon yhdessä haulilatauksessa tai patruunassa;

c)

’haulikolla’ sileäpiippuista asetta, lukuun ottamatta ilmakiväärejä;

d)

’ampumisella’ mitä tahansa haulikolla tapahtuvaa ampumista;

e)

’kantamisella’ kantamista henkilön mukana tai kantamista tai kuljettamista millä tahansa muulla tavalla;

f)

määritettäessä, kantaako hauleja kantava henkilö niitä ’osana ampumassa käymistä’,

i)

on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät olosuhteet;

ii)

hauleja kantavan henkilön ei välttämättä tarvitse olla sama henkilö, joka suorittaa ampumisen.

14.

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa kansalliset ympäristön tai ihmisten terveyden suojelua koskevat säännökset, jotka ovat voimassa 15 päivänä helmikuuta 2021 ja joilla rajoitetaan lyijyn käyttöä hauleissa tiukemmin kuin 11 kohdassa säädetään.

Jäsenvaltion on viipymättä toimitettava nämä kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. Komissio asettaa viipymättä julkisesti saataville kaikki tällaiset vastaanottamansa kansalliset toimenpiteet.”


Top