EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2014

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/2014, annettu 17 päivänä marraskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/953 vahvistetun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehyksen täytäntöönpanoa koskevista teknisistä eritelmistä ja säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/1073 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/8350

OJ L 410, 18.11.2021, p. 180–196 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2014/oj

18.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 410/180


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/2014,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/953 vahvistetun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehyksen täytäntöönpanoa koskevista teknisistä eritelmistä ja säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/1073 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana 14 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan EU:n digitaalinen koronatodistus, jonka on tarkoitus toimia todisteena siitä, että henkilö on saanut covid-19-rokotteen tai negatiivisen testituloksen tai on toipunut taudista. Näin pyritään helpottamaan todistusten haltijoiden vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämistä covid-19-pandemian aikana.

(2)

Jotta EU:n digitaalinen koronatodistus saataisiin käyttöön kaikkialla unionissa, komissio antoi komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/1073 (2), jossa vahvistetaan tekniset eritelmät ja säännöt, joiden avulla voidaan täyttää, turvallisesti myöntää ja todentaa EU:n digitaaliset koronatodistukset, varmistaa henkilötietojen tietoturva, määritellä yksilöllisen todistustunnuksen yhteinen rakenne ja antaa pätevä, suojattu ja yhteentoimiva viivakoodi.

(3)

Monet jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet alkavansa tai ovat jo alkaneet antaa covid-19-rokoteannoksia, joilla täydennetään tavanomaista ensimmäistä rokotussarjaa eli rokotussarjaa, jonka tarkoituksena on tarjota riittävä alkuvaiheen suoja. Uusia annoksia tarjotaan erityisesti henkilöille, jotka eivät mahdollisesti ole saaneet riittävää vastetta ensimmäisestä rokotussarjasta, ja lisäksi harkitaan tehosteannoksia henkilöille, jotka ovat saaneet riittävän vasteen ensimmäisestä rokotuksesta. Tähän liittyen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus julkaisi 1 päivänä syyskuuta 2021 covid-19-rokotteiden tehosteannoksia koskevan kansanterveydellisen väliarvioinnin (3).

(4)

Euroopan lääkeviraston ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea totesi 4 päivänä lokakuuta 2021, että covid-19-rokotteista Comirnaty ja Spikevax voidaan antaa lisäannos henkilöille, joiden immuunijärjestelmä on vakavasti heikentynyt, vähintään 28 päivän kuluttua heidän toisesta annoksestaan (4). Komitea arvioi myös Comirnaty-rokotetta koskevia tietoja, jotka osoittavat vasta-ainetasojen nousevan 18–55-vuotiailla henkilöillä, kun tehosteannos annetaan noin kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen. Näiden tietojen perusteella komitea totesi, että Comirnaty-rokotteen tehosteannosten antamista voidaan harkita 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille vähintään kuuden kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Kuten Euroopan lääkevirasto on todennut, kansallisen tason kansanterveyselimet voivat antaa virallisia suosituksia tehosteannosten käytöstä ottaen huomioon uudet tehoa koskevat tiedot ja rajalliset turvallisuustiedot. Comirnatyn (5) ja Spikevaxin (6) tuotetietoja on päivitetty näiden suositusten sisällyttämiseksi niihin.

(5)

Jotta vältetään jäsenvaltioiden toisistaan poikkeavat, sekavat tai teknisesti yhteensopimattomat lähestymistavat, on tarpeen vahvistaa yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat asetuksen (EU) 2021/953 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen rokotustodistusten täyttämistä, kun niitä myönnetään tällaisten lisäannosten antamisen jälkeen.

(6)

Asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan mukaan rokotustodistus on myönnettävä kunkin annoksen antamisen jälkeen, siitä on käytävä selvästi ilmi, onko rokotussarjan kaikki annokset otettu, ja sen on sisällettävä haltijalle annettujen annosten lukumäärä. Mainitun asetuksen liitteen mukaan rokotustodistukseen on sisällyttävä tietokenttinä annosnumero rokotussarjassa ja sarjarokotteen annosten kokonaismäärä. Täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttyjen sääntöjen, jotka koskevat lisäannosten antamisen jälkeen myönnettyjen rokotustodistusten täyttämistä, on oltava asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

(7)

Rokotustodistuksissa, jotka myönnetään ensimmäisen rokotussarjan annoksista, olisi osoitettava täyden rokotussuojan saavuttaminen tavanomaisen ensimmäisen sarjan loppuun saattamisen jälkeen myös siinä tapauksessa, että myöhempien lisäannosten antamista suositellaan. Tavanomaisen ensimmäisen rokotussarjan jälkeen annetuista lisäannoksista myönnettävistä rokotustodistuksista olisi käytävä ilmi haltijalle annettujen annosten lukumäärä asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti sekä sarjarokotteen annosten kokonaismäärä, jossa otetaan huomioon ensimmäiset rokotusannokset ja mahdolliset lisäannokset.

(8)

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä niiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tilanteeseen, jotka voivat saada lisäannoksia ensisijaisesti. Jos jäsenvaltio päättää antaa lisäannoksia vain tietyille väestön alaryhmille, se voi harkita, että rokotustodistuksia, joissa osoitetaan tällaisten lisäannosten antaminen, myönnetään vain pyynnöstä eikä automaattisesti, koska asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 1 kohdassa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus valita näiden kahden vaihtoehdon välillä. Niin kauan kuin lisäannoksia annetaan vain tietylle väestön alaryhmälle, kyseiseen alaryhmään kuuluvia henkilöitä ei pitäisi vaatia esittämään todistusta lisäannoksen saamisesta, kun he käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana, vaan he voisivat sen sijaan käyttää ensimmäisen rokotussarjan valmistumisen jälkeen saamaansa todistusta.

(9)

Samalla on tärkeää, että tällaisiin ryhmiin kuuluville henkilöille lisäannosten antamisen jälkeen myönnetyissä rokotustodistuksissa ilmoitetaan myös oikein heille annettujen annosten määrä. Ensinnäkin asetuksessa (EU) 2021/953 annetaan kaikille henkilöille oikeus saada rokotustodistus, jossa ilmoitetaan heille annettujen annosten määrä kunkin annoksen antamisen jälkeen. Toiseksi jäsenvaltioilla on mahdollisuus rajoittaa ensimmäisen rokotussarjan valmistumisen jälkeen myönnettyjen rokotustodistusten hyväksymisaikaa vapaaseen liikkuvuuteen liittyvistä syistä, jos saadaan tieteellistä näyttöä siitä, että ensimmäisen rokotussarjan tarjoama suoja heikkenee alle tietyn tason tietyn ajan jälkeen. Jos haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille ei anneta mahdollisuutta saada rokotustodistuksia lisäannoksen antamisen jälkeen, todistusten saaminen edellyttäisi hallinnollisia lisätoimenpiteitä sitten, kun niistä tulee tärkeämpiä heidän liikkumisvapautensa kannalta, ja se voisi näin ollen aiheuttaa esteitä tälle liikkuvuudelle.

(10)

Lisäksi olisi edelleen selvennettävä sääntöjä, jotka koskevat EU:n digitaalisen koronatodistuksen täyttämistä. Erityiset arvojoukot, joissa sovelletaan vahvistettuja koodaussääntöjä, olisi asetettava julkisesti saataville.

(11)

EU:n digitaalisen koronatodistuksen yhteentoimivuuden varmistamiseksi asetuksen (EU) 2021/953 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin todistuksiin sisällytettävien tietojen yhteinen koordinoitu tietorakenne olisi määriteltävä JSON-muodon (JavaScript Object Notation) avulla.

(12)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2021/1073 olisi muutettava.

(13)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (7) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, hän on esittänyt virallisen näkemyksensä 18 päivänä lokakuuta 2021 (8).

(14)

Koska EU:n digitaalisen koronatodistuksen tarkistetut tekniset eritelmät on otettava käyttöön nopeasti, tämän päätöksen olisi tultava voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2021/953 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1073 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Hallinnointisäännöt, joita sovelletaan julkisen avaimen varmenteisiin luottamuskehyksen yhteentoimivuusnäkökohtia tukevan EU:n digitaalisen koronatodistuksen yhdyskäytävän yhteydessä, esitetään liitteessä IV.”

2)

Lisätään 5 ja 6 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Asetuksen (EU) 2021/953 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin todistuksiin sisällytettävien tietojen yhteinen koordinoitu tietorakenne, jossa käytetään JSON-muotoa (JavaScript Object Notation), esitetään tämän päätöksen liitteessä V.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

3)

Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä I.

4)

Muutetaan liite III tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

5)

Lisätään tämän päätöksen liite III liitteeksi V.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1073, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/953 vahvistetun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehyksen täytäntöönpanoa koskevista teknisistä eritelmistä ja säännöistä (EUVL L 230, 30.6.2021, s. 32).

(3)  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-public-health-considerations-additional-vaccine-doses

(4)  https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters

(5)  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

(6)  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(8)  https://edps.europa.eu/system/files/2021-10/2021-0943%20Formal_comments_EUDCC_en.pdf


LIITE I

”LIITE II

EU:N DIGITAALISEN KORONATODISTUKSEN TÄYTTÖOHJEET

Tässä liitteessä vahvistetuilla arvojoukkoja koskevilla yleisillä säännöillä pyritään varmistamaan yhteentoimivuus semanttisella tasolla ja mahdollistetaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen yhdenmukainen tekninen toteutus. Tässä liitteessä olevia elementtejä voidaan käyttää asetuksen (EU) 2021/953 mukaisissa kolmessa eri tilanteessa (rokotus/testaus/taudista parantuminen). Tässä liitteessä luetellaan ainoastaan elementit, jotka edellyttävät semanttista standardointia koodattujen arvojoukkojen avulla.

Koodattujen elementtien kääntäminen kansalliselle kielelle on jäsenvaltioiden vastuulla.

Liitteessä V kuvataan kaikkien niiden tietokenttien koodaus, joita ei mainita seuraavissa arvojoukkojen kuvauksissa.

Jos jäljempänä lueteltuja suositeltavia koodijärjestelmiä ei jostain syystä voida käyttää, voidaan käyttää muita kansainvälisiä koodijärjestelmiä ja antaa ohjeita siitä, miten muiden koodijärjestelmien koodit vastaavat suositeltavaa koodijärjestelmää. Tekstiä (näyttönimiä) voidaan poikkeustapauksissa käyttää varamekanismina, jos määritellyissä arvojoukoissa ei ole saatavilla sopivaa koodia.

Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät järjestelmissään muita koodeja, on määritettävä, kuinka nämä koodit liittyvät kuvattuihin arvojoukkoihin. Jäsenvaltiot vastaavat tällaisista määrityksistä.

Koska jotkin tässä liitteessä esitettyihin koodausjärjestelmiin perustuvat arvojoukot, kuten rokotteen ja antigeenipikatestin koodauksen arvojoukot, muuttuvat usein, komissio julkaisee ne ja päivittää niitä säännöllisesti sähköisten terveyspalvelujen verkoston ja terveysturvakomitean tuella. Päivitetyt arvojoukot julkaistaan asiaa koskevalla komission verkkosivustolla sekä sähköisten terveyspalvelujen verkoston verkkosivustolla. Muutoshistoria on esitettävä.

1.   Kyseessä oleva tauti tai taudinaiheuttaja / Tauti tai taudinaiheuttaja, josta todistuksen haltija on parantunut: covid-19 (SARS-CoV-2 tai jokin sen muunnoksista)

Käytetään todistuksissa 1, 2 ja 3.

Käytettävä seuraavaa koodia:

Koodi

Näyttö

Koodijärjestelmän nimi

Koodijärjestelmän URL

Koodijärjestelmän OID

Koodijärjestelmän versio

840539006

COVID-19

SNOMED CT

http://snomed.info/sct

2.16.840.1.113883.6.96

2021-01-31

2.   Covid-19-rokote tai -estolääkitys

Suositeltava koodijärjestelmä: SNOMED CT tai ATC-luokitus.

Käytetään todistuksessa 1.

Esimerkkejä suositeltavien koodijärjestelmien koodeista, joita on käytettävä, ovat SNOMED CT -koodi 1119305005 (SARS-CoV-2-antigeenirokote), 1119349007 (SARS-CoV-2-mRNA-rokote) tai J07BX03 (covid-19-rokotteet).

Komissio julkaisee sähköisten terveyspalvelujen verkoston tuella arvojoukon, jossa esitetään tässä jaksossa vahvistettujen koodijärjestelmien mukaisesti käytettävät koodit, ja päivittää sitä säännöllisesti. Arvojoukkoa on laajennettava, kun uusia rokotetyyppejä kehitetään ja otetaan käyttöön.

3.   Covid-19-rokotevalmiste

Suositeltavat koodijärjestelmät (suosituimmuusjärjestyksessä):

Unionin lääkerekisteri rokotteille, joilla on EU:n laajuinen myyntilupa (lupien numerot)

Maailmanlaajuinen rokoterekisteri, jonka Maailman terveysjärjestö voisi perustaa

Muissa tapauksissa rokotevalmisteen nimi. Jos nimi sisältää välilyöntejä, ne on korvattava yhdysmerkillä (-).

Arvojoukon nimi: Rokote.

Käytetään todistuksessa 1.

Esimerkki suositeltavien koodijärjestelmien koodista, jota on käytettävä, on EU/1/20/1528 (Comirnaty). Esimerkki koodina käytettävästä rokotteen nimestä: Sputnik-V (rokotteesta Sputnik V).

Komissio julkaisee sähköisten terveyspalvelujen verkoston tuella arvojoukon, jossa esitetään tässä jaksossa vahvistettujen koodijärjestelmien mukaisesti käytettävät koodit, ja päivittää sitä säännöllisesti.

Rokotteet koodataan julkaistuun arvojoukkoon sisältyvän olemassa olevan koodin avulla, vaikka niiden nimet olisivat erilaiset eri maissa. Tämä johtuu siitä, että vielä ei ole olemassa maailmanlaajuista rokoterekisteriä, joka kattaisi kaikki tällä hetkellä käytössä olevat rokotteet. Esimerkki:

Rokotteesta ”Covid-19 Vaccine Moderna Intramuscular Injection”, joka on Spikevax-rokotteen nimi Japanissa, käytetään koodia EU/1/20/1507, koska se on tämän rokotteen nimi EU:ssa.

Jos tämä ei ole mahdollista tai suositeltavaa tietyssä tapauksessa, julkaistussa arvojoukossa annetaan erillinen koodi.

4.   Covid-19-rokotteen myyntiluvan haltija tai valmistaja

Suositeltava koodijärjestelmä:

EMA:n antama organisaation koodi (ISO IDMP-standardien mukainen SPOR-tietokanta)

Rokotteen myyntiluvan haltijoiden tai valmistajien maailmanlaajuinen rekisteri, jonka Maailman terveysjärjestö voisi perustaa

Muissa tapauksissa organisaation nimi. Jos nimi sisältää välilyöntejä, ne on korvattava yhdysmerkillä (-).

Käytetään todistuksessa 1.

Esimerkki suositeltavan koodijärjestelmän koodista, jota on käytettävä, on ORG-100001699 (AstraZeneca AB). Esimerkki koodina käytettävästä organisaation nimestä: Sinovac-Biotech (organisaatiosta Sinovac Biotech).

Komissio julkaisee sähköisten terveyspalvelujen verkoston tuella arvojoukon, jossa esitetään tässä jaksossa vahvistettujen koodijärjestelmien mukaisesti käytettävät koodit, ja päivittää sitä säännöllisesti.

Saman myyntiluvan haltijan tai valmistajan eri tytäryhtiöiden on käytettävä julkaistuun arvojoukkoon sisältyvää olemassa olevaa koodia.

Yleissääntönä on, että samasta rokotevalmisteesta on käytettävä koodia, joka viittaa sen myyntiluvan haltijaan EU:ssa, koska kansainvälisesti sovittua rokotteen valmistajien tai myyntiluvan haltijoiden rekisteriä ei ole vielä olemassa. Esimerkkejä:

Yrityksestä ”Pfizer AG”, joka on Sveitsissä käytettävän rokotteen ”Comirnaty” myyntiluvan haltija, käytetään koodia ORG-100030215, joka viittaa yritykseen BioNTech Manufacturing GmbH, koska se on Comirnatyn myyntiluvan haltija EU:ssa.

Yrityksestä ”Zuellig Pharma”, joka on Filippiineillä käytettävän rokotteen ”Covid-19 Vaccine Moderna (Spikevax)” myyntiluvan haltija, käytetään koodia ORG-100031184, joka viittaa yritykseen Moderna Biotech Spain S.L., koska se on Spikevaxin myyntiluvan haltija EU:ssa.

Jos tämä ei ole mahdollista tai suositeltavaa tietyssä tapauksessa, julkaistussa arvojoukossa annetaan erillinen koodi.

5.   Annosnumero rokotussarjassa ja sarjarokotteen annosten kokonaismäärä

Käytetään todistuksessa 1.

Kaksi kenttää:

1)

Covid-19-rokotteen annosnumero rokotussarjassa (N)

2)

Rokotussarjaan sisältyvien annosten kokonaismäärä (C)

5.1   Ensimmäinen rokotussarja

Kun henkilö saa annoksia ensimmäisestä rokotussarjasta eli rokotussarjasta, jonka tarkoituksena on tarjota riittävä alkuvaiheen suoja, C vastaa tavanomaiseen ensimmäiseen rokotussarjaan sisältyvien annosten kokonaismäärää (esim. 1 tai 2 annetun rokotetyypin mukaan). Tähän sisältyy mahdollisuus käyttää lyhyempää sarjaa (C=1), kun jäsenvaltiossa sovellettavan rokotusohjelman mukaan henkilöille, jotka ovat aiemmin saaneet SARS-CoV-2-tartunnan, voidaan antaa yksi annos kahtena annoksena annettavaa rokotetta. Valmistunut ensimmäinen rokotussarja esitetään siten kaavalla N/C=1. Esimerkiksi:

1/1 tarkoittaa yhtenä annoksena annettavan ensimmäisen rokotussarjan loppuun saattamista tai sellaisen ensimmäisen sarjan loppuun saattamista, joka koostuu yhdestä annoksesta kahtena annoksena annettavaa rokotetta, joka on annettu taudista parantuneelle henkilölle jäsenvaltion soveltaman rokotusohjelman mukaisesti;

2/2 tarkoittaa kahtena annoksena annettavan ensimmäisen rokotussarjan loppuun saattamista.

Jos ensimmäistä rokotussarjaa täydennetään esimerkiksi henkilöille, joilla on vakavasti heikentynyt immuunijärjestelmä, tai jos ensimmäisten annosten välistä suositeltavaa aikaväliä ei ole noudatettu, tällaiset annokset on koodattava 5.2 kohdan mukaisina lisäannoksina.

5.2   Lisäannokset

Jos henkilö saa annoksia ensimmäisen rokotussarjan jälkeen, tällaiset lisäannokset (X) on otettava huomioon vastaavissa todistuksissa lisäämällä annettujen annosten määrää (N) ja annosten kokonaismäärää (C) (tuloksena (N+X)/(C+X)). Esimerkiksi:

2/2 tarkoittaa lisäannoksen antamista yhtenä annoksena annettavan ensimmäisen rokotussarjan jälkeen tai lisäannoksen antamista sellaisen ensimmäisen sarjan jälkeen, joka koostuu yhdestä annoksesta kahtena annoksena annettavaa rokotetta, joka on annettu taudista parantuneelle henkilölle jäsenvaltion soveltaman rokotusohjelman mukaisesti;

3/3 tarkoittaa lisäannoksen antamista kahtena annoksena annettavan ensimmäisen rokotussarjan jälkeen.

Ensimmäisen rokotussarjan valmistumisen jälkeen annetut lisäannokset esitetään siten kaavalla (N+X)/(C+X) = 1.

Rokotustodistukset, jotka on myönnetty viimeistään 31. joulukuuta 2021, hyväksytään edelleen, vaikka tällaisissa todistuksissa noudatettaisiin erilaista sääntöä, jonka mukaan annosnumero rokotussarjassa tai rokotussarjaan sisältyvien annosten kokonaismäärä koodataan. Tämän varmistamiseksi voidaan toteuttaa teknisiä toimenpiteitä.

Jäsenvaltiot voivat asetuksella (EU) 2021/953 vahvistetun oikeudellisen kehyksen puitteissa toteuttaa toimenpiteitä puuttuakseen sellaisten haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tilanteeseen, jotka voivat saada lisäannoksia ensisijaisesti. Jos jäsenvaltio esimerkiksi päättää antaa lisäannoksia vain tietyille väestön alaryhmille, se voi asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti valita, että rokotustodistuksia, joissa osoitetaan tällaisten lisäannosten antaminen, myönnetään vain pyynnöstä eikä automaattisesti. Jos tällaisia toimenpiteitä toteutetaan, jäsenvaltioiden on ilmoitettava asianomaisille henkilöille asiasta sekä siitä, että he voivat edelleen käyttää todistusta, joka on saatu tavanomaisen ensimmäisen rokotussarjan valmistuttua.

6.   Jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa rokote annettiin / testi tehtiin

Suositeltava koodijärjestelmä: ISO 3166 -maakoodit.

Käytetään todistuksissa 1, 2 ja 3.

Arvojoukon sisältö: täydellinen luettelo 2-kirjaimista koodeista, jotka ovat saatavilla FHIR-standardissa määriteltynä arvojoukkona (http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2). Jos rokotuksen tai testin on tehnyt kansainvälinen organisaatio (kuten UNHCR tai WHO) eikä maasta ole saatavilla tietoja, on käytettävä organisaation koodia. Komissio julkaisee tällaiset lisäkoodit ja päivittää niitä säännöllisesti sähköisten terveyspalvelujen verkoston tuella.

7.   Testin tyyppi

Käytetään todistuksessa 2 sekä todistuksessa 3, jos delegoidulla säädöksellä otetaan käyttöön tuki taudista parantumista koskevien todistusten myöntämiselle muiden testityyppien kuin NAAT-testin perusteella.

Seuraavia koodeja on käytettävä:

Koodi

Näyttö

Koodijärjestelmän nimi

Koodijärjestelmän URL

Koodijärjestelmän OID

Koodijärjestelmän versio

LP6464-4

Nukleiinihappotesti koettimen määrityksellä

LOINC

http://loinc.org

2.16.840.1.113883.6.1

2.69

LP217198-3

Nopea immuunimääritys

LOINC

http://loinc.org

2.16.840.1.113883.6.1

2.69

8.   Käytetyn testin valmistaja ja myyntinimike (NAAT-testin osalta valinnainen)

Käytetään todistuksessa 2.

Arvojoukon sisällön muodostaa antigeenipikatestien valikoima, joka on lueteltu neuvoston suosituksen 2021/C 24/01 perusteella laaditussa ja terveysturvakomitean hyväksymässä covid-19-antigeenipikatestien yhteisessä päivitetyssä luettelossa. JRC ylläpitää luetteloa covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen laitteiden ja testimenetelmien tietokannassa, joka on saatavilla osoitteessa: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat

Tässä koodijärjestelmässä on käytettävä asianmukaisia kenttiä, kuten testilaitteen tunniste, testin nimi ja valmistaja, käyttäen JRC:n jäsenneltyä muotoa, joka on saatavilla osoitteessa: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices

9.   Testin tulos

Käytetään todistuksessa 2.

Seuraavia koodeja on käytettävä:

Koodi

Näyttö

Koodijärjestelmän nimi

Koodijärjestelmän URL

Koodijärjestelmän OID

Koodijärjestelmän versio

260415000

Ei havaittu

SNOMED CT

http://snomed.info/sct

2.16.840.1.113883.6.96

2021-01-31

260373001

Havaittu

SNOMED CT

http://snomed.info/sct

2.16.840.1.113883.6.96

2021-01-31


LIITE II

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1073 liitteessä III oleva 3 kohta seuraavasti:

”3.   Yleiset vaatimukset

UCI-tunnisteiden on täytettävä seuraavat yleiset vaatimukset:

1)

Merkistö: ainoastaan isot aakkosnumeeriset US-ASCII-merkit (A–Z, 0–9) ovat sallittuja; lisäksi erottimina voidaan käyttää standardin RFC3986 (1) mukaisia erikoismerkkejä, kuten ’/’,’#’,’:’;

2)

Enimmäispituus: suunnittelijoiden olisi pyrittävä tavoittelemaan 27–30 merkin pituutta (2);

3)

Version etuliite: tällä viitataan UCI-rakenteen versioon. Asiakirjan tämän version etuliite on ’01’; version etuliite koostuu kahdesta numerosta;

4)

Maan etuliite: maakoodi määritellään standardissa ISO 3166-1. Pidemmät koodit (esim. kolme merkkiä ja enemmän (esimerkiksi ”UNHCR”)) varataan myöhempään käyttöön;

5)

Koodin jälkiliite / tarkistussumma:

5.1

Jäsenvaltiot voivat käyttää tarkistussummaa, kun on todennäköistä, että tunniste voidaan siirtää tai kopioida (ihmisen toimesta) tai siihen voidaan puuttua muulla tavoin (eli kun tunnistetta käytetään tulosteena).

5.2

Tarkistussummaa ei saa käyttää todistuksen validoimiseen, eikä se ole teknisesti osa tunnistetta, vaan sitä käytetään koodin eheyden todentamiseen. Tarkistussumman on oltava ISO-7812-1 (LUHN-10) (3) -kooste koko UCI-tunnisteesta digitaalisessa/langallisessa siirtomuodossa. Tarkistussumma erotetaan muusta UCI-tunnisteesta merkillä ’#’.

Yhteensopivuus taaksepäin on varmistettava: jäsenvaltioiden, jotka ajan mittaan muuttavat tunnisteidensa rakennetta (pääversiossa, joka on tällä hetkellä v1), on varmistettava, että kaksi samanlaista tunnistetta vastaavat samaa rokotustodistusta/-vakuutusta. Toisin sanoen jäsenvaltiot eivät voi kierrättää tunnisteita.


(1)  rfc3986 (ietf.org)

(2)  Kun käytetään QR-koodeja, jäsenvaltiot voivat harkita lisämerkkien käyttöä yhteensä 72 merkkiin saakka (mukaan lukien itse tunnisteen 27–30 merkkiä) muiden tietojen välittämiseksi. Jäsenvaltiot voivat itse määritellä nämä tiedot.

(3)  Luhn mod N -algoritmi on laajennus Luhn-algoritmiin (tunnetaan myös nimellä mod 10 -algoritmi), joka toimii numeeristen koodien kanssa ja jota käytetään esimerkiksi luottokorttien tarkistussumman laskemiseen. Laajennuksen ansiosta algoritmi voi toimia arvosekvenssien kanssa millä tahansa pohjalla (tässä tapauksessa kirjainten).”’


LIITE III

”LIITE V

JSON-MUOTO (JAVASCRIPT OBJECT NOTATION)

1.   Johdanto

Tässä liitteessä määritellään EU:n digitaalisen koronatodistuksen tekninen tietorakenne, joka esitetään JSON-muotona. Asiakirjassa annetaan yksittäisiä tietokenttiä koskevia erityisohjeita.

2.   JSON-muodon sijainti ja versiot

EU:n digitaalisen koronatodistuksen ainoa autenttinen virallinen JSON-muoto on saatavilla osoitteessa: https://github.com/ehn-dcc-development/ehn-dcc-schema. Muut sijainnit eivät ole autenttisia, mutta niitä voidaan käyttää tulevien tarkistusten valmisteluun.

Ilmoitetussa URL-osoitteessa esitetään oletusarvoisesti tämän liitteen mukainen nykyinen käytössä oleva versio, jota kaikki maat tukevat.

Tuleva seuraava versio, jota kaikkien maiden on tuettava tiettyyn päivämäärään mennessä, esitetään ilmoitetussa URL-osoitteessa version tunnisteen avulla, joka kuvataan tarkemmin Readme-tiedostossa.

3.   Yhteiset rakenteet ja yleiset vaatimukset

EU:n digitaalista koronatodistusta ei myönnetä, jos kaikkia tietokenttiä ei voida täyttää oikein tämän eritelmän mukaisesti, koska tietoja puuttuu. Tätä ei saa tulkita niin, että se vaikuttaisi jäsenvaltioiden velvollisuuteen myöntää EU:n digitaalisia rokotustodistuksia.

Kaikkien kenttien tiedot voidaan antaa käyttämällä kaikkia UTF-8-merkkijärjestelmällä koodattuja UNICODE 13.0 -merkkejä, paitsi jos merkit on nimenomaisesti rajattu arvojoukkoihin tai suppeampiin merkkijoukkoihin.

Yhteinen rakenne on seuraava:

"JSON": {

"ver": <versiotiedot>,

"nam": {

<henkilön nimitiedot>

},

"dob": <syntymäaika>,

"v" or "t" or "r": [

{<rokoteannosta tai testiä tai taudista parantumista koskevat tiedot, yksi merkintä>}

]

}

Tarkempia tietoja yksittäisistä ryhmistä ja kentistä annetaan seuraavissa osioissa.

3.1   Versio

Versiotiedot on annettava. Versioinnissa käytetään semanttista versiointia (semver: https://semver.org). Käytössä olevan version on oltava jokin virallisesti julkaistu versio (nykyinen versio tai jokin vanhemmista virallisesti julkaistuista versioista). Ks. lisätietoja kohdassa JSON Schema location.

Kentän tunniste

Kentän nimi

Ohjeet

ver

Skeeman versio

On vastattava EU:n digitaalisen koronatodistuksen tuottamiseen käytetyn skeemaversion tunnistetta.

Esimerkki:

"ver": "1.3.0"

3.2   Henkilön nimi ja syntymäaika

Henkilön nimi on henkilön virallinen täydellinen nimi, joka vastaa matkustusasiakirjoissa ilmoitettua nimeä. Rakenteen tunniste on nam. On annettava täsmälleen 1 (yksi) henkilön nimi.

Kentän tunniste

Kentän nimi

Ohjeet

nam/fn

Sukunimi/-nimet

Haltijan sukunimi/-nimet.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä, jossa on kaikki sukunimet. Jos sukunimiä on useita, ne erotetaan toisistaan välilyönnillä. Yhdysnimien, jotka sisältävät yhdysmerkkejä tai vastaavia merkkejä, on kuitenkin pysyttävä muuttumattomina.

Esimerkkejä:

"fn": "Musterfrau-Gößinger"

"fn": "Musterfrau-Gößinger Müller"

nam/fnt

Sukunimi/-nimet vakiomuodossa

Haltijan sukunimi/-nimet, jotka on translitteroitu käyttäen samaa käytäntöä kuin haltijan koneellisesti luettavissa matkustusasiakirjoissa (kuten ICAOn asiakirjan 9303 osassa 3 määritellyt säännöt).

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä, joka sisältää ainoastaan merkkejä A-Z ja <. Enimmäispituus: 80 merkkiä (ICAO 9303 -spesifikaatioiden mukaisesti).

Esimerkkejä:

"fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER"

"fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER<MUELLER"

nam/gn

Etunimi/-nimet

Haltijan etunimi/-nimet.

Jos haltijalla ei ole etunimiä, kenttä on ohitettava.

Kaikissa muissa tapauksissa on annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä, jossa on kaikki etunimet. Jos etunimiä on useita, ne erotetaan toisistaan välilyönnillä.

Esimerkki:

"gn": "Isolde Erika"

nam/gnt

Etunimi/-nimet vakiomuodossa

Haltijan etunimi/-nimet, jotka on translitteroitu käyttäen samaa käytäntöä kuin haltijan koneellisesti luettavissa matkustusasiakirjoissa (kuten ICAOn asiakirjan 9303 osassa 3 määritellyt säännöt).

Jos haltijalla ei ole etunimiä, kenttä on ohitettava.

Kaikissa muissa tapauksissa on annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä, joka sisältää ainoastaan merkkejä A-Z ja <. Enimmäispituus: 80 merkkiä.

Esimerkki:

"gnt": "ISOLDE<ERIKA"

dob

Syntymäaika

Haltijan syntymäaika

Täydellinen tai osittainen päivämäärä ilman kellonaikaa rajattuna aikavälille 1900-01-01 – 2099-12-31.

Jos täydellinen tai osittainen syntymäaika on tiedossa, on annattava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä. Jos syntymäaika ei ole edes osittain tiedossa, kenttä asetetaan tyhjäksi merkkijonoksi "". Tämän olisi vastattava matkustusasiakirjoissa annettuja tietoja.

Jos syntymäaikaa koskevat tiedot ovat saatavilla, on käytettävä jotakin seuraavista ISO 8601 -formaateista. Muita vaihtoehtoja ei tueta.

VVVV-KK-PP

VVVV-KK

VVVV

(Todentajasovellus voi näyttää syntymäajan puuttuvat osat käyttämällä koneellisesti luettavissa matkustusasiakirjoissa käytettyä XX-käytäntöä, esim. 1990-XX-XX.)

Esimerkkejä:

"dob": "1979-04-14"

"dob": "1901-08"

"dob": "1939"

"dob": ""

3.3   Todistustyyppikohtaisten tietojen ryhmät

JSON-muoto tukee kolmea merkintäryhmää, jotka sisältävät todistustyyppikohtaisia tietoja. Kussakin EU:n digitaalisessa koronatodistuksessa on oltava täsmälleen 1 (yksi) ryhmä. Tyhjät ryhmät eivät ole sallittuja.

Ryhmän tunniste

Ryhmän nimi

Merkinnät

v

Rokotusryhmä

Jos on saatavilla, sen on sisällettävä täsmälleen 1 (yksi) merkintä, jossa kuvataan täsmälleen 1 (yksi) rokoteannos (yksi annos).

t

Testausryhmä

Jos on saatavilla, sen on sisällettävä täsmälleen 1 (yksi) merkintä, jossa kuvataan täsmälleen 1 (yksi) testitulos.

r

Parantunut taudista -ryhmä

Jos on saatavilla, sen on sisällettävä täsmälleen 1 (yksi) merkintä, jossa kuvataan täsmälleen 1 (yksi) ilmoitus taudista parantumisesta.

4.   Todistustyyppikohtaiset tiedot

4.1   Rokotustodistus

Jos rokotusryhmä on saatavilla, sen on sisällettävä täsmälleen 1 (yksi) merkintä, jossa kuvataan täsmälleen 1 (yksi) rokotustapahtuma (yksi annos). Kaikki rokotusryhmän osat ovat pakollisia, tyhjiä arvoja ei tueta.

Kentän tunniste

Kentän nimi

Ohjeet

v/tg

Kyseessä oleva tauti tai taudinaiheuttaja: covid-19 (SARS-CoV-2 tai jokin sen muunnoksista)

Koodattu arvo arvojoukosta

disease-agent-targeted.json.

Tässä arvojoukossa on vain yksi merkintä 840539006, joka on covid-19:n koodi SNOMED CT (GPS) -järjestelmässä.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkki:

"tg": "840539006"

v/vp

Covid-19-rokote tai -estolääkitys

Käytetyn rokotteen tai estolääkityksen tyyppi.

Koodattu arvo arvojoukosta

vaccine-prophylaxis.json.

Arvojoukko jaetaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen yhdyskäytävän kautta.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkki:

"vp": "1119349007" (SARS-CoV-2-mRNA-rokote)

v/mp

Covid-19-rokotevalmiste

Tässä nimenomaisessa rokoteannoksessa käytetty rokotevalmiste. Koodattu arvo arvojoukosta

vaccine-medicinal-product.json.

Arvojoukko jaetaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen yhdyskäytävän kautta.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä. Esimerkki:

"mp": "EU/1/20/1528" (Comirnaty)

v/ma

Covid-19-rokotteen myyntiluvan haltija tai valmistaja

Myyntiluvan haltija tai valmistaja, jos myyntiluvan haltijaa ei ole. Koodattu arvo arvojoukosta

vaccine-mah-manf.json.

Arvojoukko jaetaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen yhdyskäytävän kautta.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä. Esimerkki:

"ma": "ORG-100030215" (Biontech Manufacturing GmbH)

v/dn

Annosnumero rokotussarjassa

Tässä rokotustapahtumassa annetun annoksen järjestysnumero (positiivinen kokonaisluku). 1 ensimmäisestä annoksesta, 2 toisesta annoksesta jne. Tarkempia sääntöjä annetaan liitteessä II olevassa 5 kohdassa.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkkejä:

"dn": "1" (ensimmäinen annos)

"dn": "2" (toinen annos)

"dn": "3" (kolmas annos)

v/sd

Sarjarokotteen annosten kokonaismäärä

Rokotussarjaan sisältyvien annosten kokonaismäärä (positiivinen kokonaisluku). Tarkempia sääntöjä annetaan liitteessä II olevassa 5 kohdassa.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkkejä:

"sd": "1" (yhtenä annoksena annettava ensimmäinen rokotussarja)

"sd": "2" (kahtena annoksena annettava ensimmäinen rokotussarja tai yhtenä annoksena annetun ensimmäisen rokotussarjan jälkeen annettu lisäannos)

"sd": "3" (esim. kahtena annoksena annetun ensimmäisen rokotussarjan jälkeen annettu lisäannos)

v/dt

Rokotuspäivä

Päivämäärä, jona kuvattu annos on saatu, muodossa VVVV-KK-PP (täydellinen päivämäärä ilman kellonaikaa). Muita muotoja ei tueta.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä. Esimerkki:

"dt": "2021-03-28"

v/co

Jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa rokote annettiin

Maa ilmaistuna 2-kirjaimisena ISO3166-koodina (SUOSITELTU) tai viittaus rokotustapahtumasta vastaavaan kansainväliseen organisaatioon (kuten UNHCR:ään tai WHO:hon). Koodattu arvo arvojoukosta country-2-codes.json.

Arvojoukko jaetaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen yhdyskäytävän kautta.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) kenttä.

Esimerkki:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

v/is

Todistuksen myöntäjä

Todistuksen myöntäneen organisaation nimi. Tunnisteet sallitaan osana nimeä, mutta niitä ei suositella käytettäväksi yksinään ilman tekstimuotoista nimeä. Enintään 80 UTF-8 merkkiä.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä. Esimerkki:

"is": "Ministry of Health of the Czech Republic"

"is": "Vaccination Centre South District 3"

v/ci

Yksilöllinen todistustunnus

Yksilöllinen todistustunnus, joka on määritelty asiakirjassa https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf.

Tarkistussumman käyttö on vapaaehtoista. Etuliite "URN:UVCI:" voidaan lisätä.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkkejä:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"

4.2   Testaustodistus

Jos testausryhmä on saatavilla, sen on sisällettävä täsmälleen 1 (yksi) merkintä, jossa kuvataan täsmälleen yksi testitulos.

Kentän tunniste

Kentän nimi

Ohjeet

t/tg

Testattu tauti tai taudinaiheuttaja: covid-19 (SARS-CoV-2 tai jokin sen muunnoksista)

Koodattu arvo arvojoukosta disease-agent-targeted.json.

Tässä arvojoukossa on vain yksi merkintä 840539006, joka on covid-19:ta koodi SNOMED CT (GPS) -järjestelmässä.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkki:

"tg": "840539006"

t/tt

Testin tyyppi

Käytetyn testin tyyppi testin kohteena olevan materiaalin perusteella. Koodattu arvo arvojoukosta test-type.json (perustuu LOINC-järjestelmään). Arvojoukon ulkopuoliset arvot eivät ole sallittuja.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkki:

"tt": "LP6464-4" (Nukleiinihappotesti koettimen määrityksellä)

"tt": "LP217198-3" (Nopea immuunimääritys)

t/nm

Testin nimi (ainoastaan nukleiinihappotestit)

Käytetyn nukleiinihappotestin (NAAT-testin) nimi. Nimen olisi sisällettävä testin valmistajan nimi ja testin kaupallinen nimi pilkulla erotettuna.

NAAT-testi: kenttä on valinnainen.

RAT-testi: kenttää ei saa käyttää, koska testin nimi ilmoitetaan epäsuorasti testilaitteen tunnisteen (t/ma) avulla.

Kun arvo ilmoitetaan, kenttä ei saa olla tyhjä.

Esimerkki:

"nm": "ELITechGroup, SARS-CoV-2 ELITe MGB® Kit"

t/ma

Testilaitteen tunniste (ainoastaan antigeenipikatestit)

Antigeenipikatestin (RAT) laitetunniste JRC:n tietokannasta. Arvojoukko (terveysturvakomitean yhteinen luettelo):

All Rapid antigen tests in HSC common list (ihmisen luettavissa).

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat (koneellisesti luettava, kentän id_device arvot sisältyvät arvojoukon luetteloon).

EU-/ETA-maissa todistusten myöntäjät saavat myöntää todistuksia ainoastaan testeistä, jotka kuuluvat kulloinkin voimassa olevaan arvojoukkoon. Arvojoukko on päivitettävä 24 tunnin välein.

Arvojoukon ulkopuolisia arvoja voidaan käyttää kolmansien maiden myöntämissä todistuksissa, mutta tunnisteiden on silti oltava peräisin JRC:n tietokannasta. Muiden tunnisteiden, kuten testien valmistajien suoraan antamien tunnisteiden, käyttö ei ole sallittua.

Todentajien on havaittava arvot, jotka eivät kuulu ajantasaiseen arvojoukkoon, ja näytettävä niitä sisältävät todistukset pätemättömiä. Jos tunniste poistetaan arvojoukosta, todistukset, joihin se sisältyy, voidaan hyväksyä enintään 72 tunnin ajan poistamispäivästä.

Arvojoukko jaetaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen yhdyskäytävän kautta.

RAT-testi: on annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

NAAT-testi: kenttää ei saa käyttää, vaikka NAAT-testitunniste olisi saatavilla JRC:n tietokannassa.

Esimerkki:

"ma": "344" (SD BIOSENSOR Inc, STANDARD F COVID-19 Ag FIA)

t/sc

Testinäytteen ottopäivä ja -aika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin testinäyte on otettu. Ajan on sisällettävä tieto aikavyöhykkeestä. Arvo ei saa tarkoittaa ajankohtaa, jolloin testitulos on tuotettu.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

On käytettävä jotakin seuraavista ISO 8601 -formaateista. Muita vaihtoehtoja ei tueta.

VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ

VVVV-KK-PPThh:mm:ss[+-]hh

VVVV-KK-PPThh:mm:ss[+-]hhmm

VVVV-KK-PPThh:mm:ss[+-]hh:mm

Esimerkkejä:

"sc": "2021-08-20T10:03:12Z" (UTC-aika)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+02" (CEST-aika)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+0200" (CEST-aika)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+02:00" (CEST-aika)

t/tr

Testin tulos

Testin tulos. Koodattu arvo arvojoukosta test-result.json (perustuu SNOMED CT, GPS -järjestelmään).

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkki:

"tr": "260415000" (Ei havaittu)

t/tc

Testauskeskus tai -asema.

Testin suorittaneen toimijan nimi. Tunnisteet sallitaan osana nimeä, mutta niitä ei suositella käytettäväksi yksinään ilman tekstimuotoista nimeä. Enintään 80 UTF-8 merkkiä. Mahdolliset lisämerkit olisi lyhennettävä. Nimeä ei ole tarkoitettu automaattista todentamista varten.

NAAT-testi: on annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

RAT-testi: kenttä on valinnainen. Jos arvo ilmoitetaan, kenttä ei saa olla tyhjä.

Esimerkki:

"tc": "Test centre west region 245"

t/co

Jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa testi tehtiin

Maa ilmaistuna 2-kirjaimisena ISO3166-koodina (SUOSITELTU) tai viittaus testin suorittamisesta vastaavaan kansainväliseen organisaatioon (kuten UNHCR:ään tai WHO:hon). Tämän on oltava koodattu arvo arvojoukosta country-2-codes.json.

Arvojoukko jaetaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen yhdyskäytävän kautta.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) kenttä.

Esimerkkejä:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

t/is

Todistuksen myöntäjä

Todistuksen myöntäneen organisaation nimi. Tunnisteet sallitaan osana nimeä, mutta niitä ei suositella käytettäväksi yksinään ilman tekstimuotoista nimeä. Enintään 80 UTF-8 merkkiä.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkkejä:

"is": "Ministry of Health of the Czech Republic"

"is": "North-West region health authority"

t/ci

Yksilöllinen todistustunnus

Yksilöllinen todistustunnus, joka on määritelty asiakirjassa vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf (europa.eu)

Tarkistussumman käyttö on vapaaehtoista. Etuliite "URN:UVCI:" voidaan lisätä.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkkejä:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"

4.3   Todistus taudista parantumisesta

Jos parantunut taudista -ryhmä on saatavilla, sen on sisällettävä täsmälleen 1 (yksi) merkintä, jossa kuvataan täsmälleen yksi ilmoitus taudista parantumisesta. Kaikki parantunut taudista -ryhmän osat ovat pakollisia, tyhjiä arvoja ei tueta.

Kentän tunniste

Kentän nimi

Ohjeet

r/tg

Tauti tai taudinaiheuttaja, josta todistuksen haltija on parantunut: covid-19 (SARS-CoV-2 tai jokin sen muunnoksista)

Koodattu arvo arvojoukosta

disease-agent-targeted.json.

Tässä arvojoukossa on vain yksi merkintä 840539006, joka on covid-19:ta koodi SNOMED CT (GPS) -järjestelmässä.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkki:

"tg": "840539006"

r/fr

Todistuksen haltijan NAAT-testissä antaman ensimmäisen positiivisen näytteen päivämäärä

Päivämäärä, jona positiivisen tuloksen tuottava NAAT-testinäyte otettiin, muodossa VVVV-KK-PP (täydellinen päivämäärä ilman kellonaikaa). Muita muotoja ei tueta.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkki:

"fr": "2021-05-18"

r/co

Jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa testi tehtiin

Maa ilmaistuna 2-kirjaimisena ISO3166-koodina (SUOSITELTU) tai viittaus testin suorittamisesta vastaavaan kansainväliseen organisaatioon (kuten UNHCR:ään tai WHO:hon). Tämän on oltava koodattu arvo arvojoukosta

country-2-codes.json.

Arvojoukko jaetaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen yhdyskäytävän kautta.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) kenttä.

Esimerkkejä:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

r/is

Todistuksen myöntäjä

Todistuksen myöntäneen organisaation nimi. Tunnisteet sallitaan osana nimeä, mutta niitä ei suositella käytettäväksi yksinään ilman tekstimuotoista nimeä. Enintään 80 UTF-8 merkkiä.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä. Esimerkki:

"is": "Ministry of Health of the Czech Republic"

"is": "Central University Hospital"

r/df

Todistuksen voimassaolon alkamisajankohta

Ensimmäinen päivä, jona todistuksen katsotaan olevan voimassa. Päivämäärä ei saa olla aikaisempi kuin päivämäärä, joka lasketaan seuraavasti: r/fr + 11 päivää.

Päivämäärä on annettava muodossa VVVV-KK-PP (täydellinen päivämäärä ilman kellonaikaa). Muita muotoja ei tueta.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkki:

"df": "2021-05-29"

r/du

Todistuksen voimassaolon päättymisajankohta

Todistuksen myöntäjän määrittämä viimeinen päivä, jona todistuksen katsotaan olevan voimassa. Päivämäärä ei saa olla myöhäisempi kuin päivämäärä, joka lasketaan seuraavasti: r/fr + 180 päivää.

Päivämäärä on annettava muodossa VVVV-KK-PP (täydellinen päivämäärä ilman kellonaikaa). Muita muotoja ei tueta.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkki:

"du": "2021-11-14"

r/ci

Yksilöllinen todistustunnus

Yksilöllinen todistustunnus, joka on määritelty asiakirjassa vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf (europa.eu)

Tarkistussumman käyttö on vapaaehtoista. Etuliite "URN:UVCI:" voidaan lisätä.

On annettava täsmälleen 1 (yksi) ei-tyhjä kenttä.

Esimerkkejä:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"


Top