EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1733

Neuvoston päätös (EU) 2021/1733, annettu 23 päivänä syyskuuta 2021, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimukseen liitetyn, tilastoalan yhteistyön järjestämistä koskevista erityismääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 30 ja yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Sisämarkkinaohjelma) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ST/11224/2021/INIT

OJ L 348, 1.10.2021, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1733/oj

1.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/5


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/1733,

annettu 23 päivänä syyskuuta 2021,

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimukseen liitetyn, tilastoalan yhteistyön järjestämistä koskevista erityismääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 30 ja yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Sisämarkkinaohjelma)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan ja 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan sekä 173 ja 338 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus Euroopan talousalueesta (2), jäljempänä ’ETA-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

(2)

ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaan ETA:n sekakomitea voi päättää muuttaa muun muassa ETA-sopimukseen liitettyä, tilastoalan yhteistyön järjestämistä koskevista erityismääräyksistä tehtyä pöytäkirjaa 30, jäljempänä ’pöytäkirja 30’, ja yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehtyä pöytäkirjaa 31, jäljempänä ’pöytäkirja 31’.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/690 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 30 ja pöytäkirja 31 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Unionin kannan ETA:n sekakomiteassa olisi sen vuoksi perustuttava ETA:n sekakomitean päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa unionin puolesta esitettävä kanta ETA-sopimukseen liitetyn, tilastoalan yhteistyön järjestämistä koskevista erityismääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 30 ja yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn pöytäkirjan 31 ehdotettuun muuttamiseen perustuu ETA:n sekakomitean päätösluonnokseen (4).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä syyskuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. DOVŽAN


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/690, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021, sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman (sisämarkkinaohjelma) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014 ja (EU) N:o 652/2014 kumoamisesta (EUVL L 153, 3.5.2021, s. 1).

(4)  Ks. asiakirja ST 11225/21 osoitteessa http://register.consilium.europa.eu.


Top