EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1726

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1726, annettu 28 päivänä syyskuuta 2021, pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan ja leviämisen torjunnan tukemiseksi Arabiliiton jäsenvaltioissa – Toinen vaihe

ST/11407/2021/INIT

OJ L 344, 29.9.2021, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1726/oj

29.9.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 344/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/1726,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2021,

pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan ja leviämisen torjunnan tukemiseksi Arabiliiton jäsenvaltioissa – Toinen vaihe

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan ja 31 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuonna 2018 hyväksytyssä laittomien ampuma-aseiden, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niiden ampumatarvikkeiden vastaisessa EU:n strategiassa ”Aseiden turvaaminen, kansalaisten suojeleminen”, jäljempänä ’EU:n pienasestrategia’, todetaan, että unioni kiinnittää erityistä huomiota alueelliseen yhteistyöhön, joka on tehokas keino valvoa pienaseita.

(2)

EU:n pienasestrategiassa todetaan, että unioni jatkaa yhteistyön ja avunannon tukemista pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskevan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) toimintaohjelman, jäljempänä ’YK:n pienasetoimintaohjelma’, täytäntöön panemiseksi.

(3)

EU:n pienasestrategian mukaan unionin tuki YK:n pienasetoimintaohjelmalle sisältää pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä ampumatarvikkeiden ylijäämävarastojen keräämisen ja hävittämisen, pienaseita ja kevyitä aseita sekä ampumatarvikkeita koskevan fyysisen turvallisuuden ja varastojen hallinnan, merkitsemistä, jäljittämistä ja tietojen säilyttämistä koskevien valmiuksien kehittämisen, asevientivalvontaa koskevien valmiuksien kehittämisen, laittoman kaupan torjuntaan liittyvän lainvalvonnan valmiuksien kehittämisen, tuen vientikieltojen seurannalle ja vääriin käsiin kulkeutuneiden aseiden jäljittämisen.

(4)

Lähi-idän ja Afrikan osalta EU:n pienasestrategiassa todetaan, että unioni tukee edelleen paikallisten lainvalvonta- ja turvallisuusjoukkojen valmiuksien kehittämistä fyysisen turvallisuuden ja varastojen hallinnan, ylijäämien tuhoamisen sekä laittomien pienaseiden ja kevyiden aseiden rekisteröinnin ja jäljittämisen osalta.

(5)

Syyskuun 25 päivänä 2015 hyväksytyssä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa vahvistetaan, että pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan torjuminen on välttämätöntä monien tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien rauhaan, oikeuteen ja vahvoihin instituutioihin, köyhyyden vähentämiseen, talouskasvuun, terveyteen, sukupuolten tasa-arvoon sekä turvallisiin kaupunkeihin ja yhteisöihin liittyvät tavoitteet.

(6)

YK:n pääsihteeri kehotti 24 päivänä toukokuuta 2018 käynnistetyssä aseidenriisuntaohjelmassa ”Securing our Common Future” (”Yhteisen tulevaisuutemme turvaaminen”) noudattamaan osallistavaa, yhdennettyä ja osallistuvaa lähestymistapaa pienaseiden valvonnassa maatasolla ja joissakin tapauksissa osa-alueen tasolla.

(7)

Kesäkuussa 2018 pidetyssä YK:n pienasetoimintaohjelman kolmannessa tarkistuskonferenssissa YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat vahvistamaan tarpeen mukaan kumppanuuksia ja yhteistyötä kaikilla tasoilla pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, erityisesti rajavalvonnan, varastojen hallinnan ja turvallisuuden, tuhoamisen ja hävittämisen, merkitsemisen, jäljittämisen ja tietojen säilyttämisen sekä laittoman välityksen torjunnan aloilla. YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat myös vahvistamaan yhteistyötä asiaankuuluvien osa-alueellisten ja alueellisten järjestöjen kanssa YK:n pienasetoimintaohjelman ja kansainvälisen jäljittämisvälineen täytäntöönpanon tehostamiseksi.

(8)

Arabiliitto on alueellinen järjestö, johon kuuluvat kaikki arabimaat ja jonka tarkoituksena on edistää ja vahvistaa jäsentensä välistä yhteistyötä.

(9)

Unioni ja Arabiliitto käynnistivät vuonna 2016 EU:n ja Arabiliiton strategisen vuoropuhelun ja perustivat useita työryhmiä.

(10)

Strategisen vuoropuhelun joukkotuhoaseita ja asevalvontaa käsittelevä työryhmä on määritellyt prioriteettialoja mahdollista konkreettista yhteistyötä varten.

(11)

Unioni tuki neuvoston päätöksellä (YUTP) 2018/1789 (1) pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan ja leviämisen torjunnan tukemiseksi Arabiliiton jäsenvaltioissa toteutetun hankkeen ensimmäistä vaihetta ja haluaa nyt tukea kyseisen hankkeen toista vaihetta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tukeakseen Arabiliiton jäsenvaltioita pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskevan Yhdistyneiden kansakuntien toimintaohjelman ja kansainvälisen jäljittämisvälineen kansallisessa täytäntöönpanossa unioni pyrkii saavuttamaan seuraavat tavoitteet:

kehitetään kestävällä tavalla Arabiliiton jäsenvaltioiden kansallisia valmiuksia torjua pienaseiden ja kevyiden aseiden laitonta leviämistä, torjua terrorismia ja parantaa turvallisuutta konfliktin jälkeisissä tilanteissa kunnioittaen samalla täysin kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja;

kehitetään kestävällä tavalla Arabiliiton alueellisia valmiuksia vastata samoihin haasteisiin;

vahvistetaan Arabiliiton jäsenvaltioiden suorittamaa pienaseiden ja kevyiden aseiden kansallista valvontaa niiden elinkaaren keskeisissä vaiheissa;

vaihdetaan tehokkaammin parhaita käytäntöjä ja saatuja kokemuksia.

2.   Unioni tukee 1 kohdassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi tällä päätöksellä seuraavilla aloilla toteutettavia toimia:

pienaseiden ja kevyiden aseiden kansainvälisten siirtojen valvonta (laittomien asevirtojen torjunta);

laittomien pienaseiden lähteiden tunnistaminen ja häiritseminen (lainvalvontaviranomaisten valmiuksien kehittäminen);

muut toimenpiteet, jotka liittyvät pienaseiden valvontaan, mukaan lukien varastojen hallinta, liitännäistarvikkeiden valvonta ja turvallisuus;

aseistariisunta, demobilisaatio ja yhteiskuntaan sopeuttaminen;

laittomiin pienaseisiin ja kevyisiin aseisiin sekä pienaseiden ja kevyiden aseiden tehokkaampaan valvontaan liittyvän tiedon tarjoaminen.

3.   Yksityiskohtainen kuvaus 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta hankkeesta on tämän päätökseen liitteessä.

2 artikla

1.   Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

2.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetun hankkeen teknisestä täytäntöönpanosta huolehtii Small Arms Survey, jäljempänä ’SAS’, jota edustaa Graduate Institute of International and Development Studies -laitos Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) ja Maailman tullijärjestön (WCO) avustuksella ja tiiviissä yhteistyössä Arabiliiton sihteeristön kanssa.

3.   SAS, jota Interpol ja WCO avustavat, suorittaa tehtävänsä korkean edustajan alaisuudessa. Tätä tarkoitusta varten korkea edustaja sopii tarvittavista järjestelyistä SAS:n kanssa.

3 artikla

1.   Rahoitusohje 1 artiklassa tarkoitetun unionin rahoittaman hankkeen toteuttamiseksi on 5 991 726 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistetulla ohjeellisella määrällä rahoitettavia menoja hallinnoidaan unionin talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Komissio valvoo 2 kohdassa tarkoitettujen menojen asianmukaista hallinnointia. Se tekee tätä varten SAS:n kanssa tarvittavan sopimuksen. Sopimuksessa määrätään, että SAS:n on varmistettava unionin osuuden näkyvyys sen suuruuden mukaisesti.

4.   Komissio pyrkii tekemään 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen mahdollisimman pian tämän päätöksen voimaantulon jälkeen. Se ilmoittaa neuvostolle prosessissa mahdollisesti ilmenevistä vaikeuksista ja sopimuksen tekopäivästä.

4 artikla

1.   Korkea edustaja raportoi neuvostolle tämän päätöksen täytäntöönpanosta SAS:n säännöllisesti neljännesvuosittain laatimien raporttien perusteella.

2.   Komissio raportoi 1 artiklassa tarkoitetun hankkeen rahoitusnäkökohdista.

5 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

2.   Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 36 kuukauden kuluttua päivästä, jona 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu sopimus tehdään. Tämän päätöksen voimassaolo päättyy kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta, jos mitään sopimusta ei ole tuon ajan kuluessa tehty.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. KUSTEC


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1789, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan ja leviämisen torjunnan tukemiseksi Arabiliiton jäsenvaltioissa (EUVL L 293, 20.11.2018, s. 24).


LIITE

HANKEASIAKIRJA

Hanke pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan ja leviämisen torjunnan tukemiseksi Arabiliiton jäsenvaltioissa (Toinen vaihe, 2021–2024) – HR(2021) 125

Tausta

Tämä hanke (EU:n ja Arabiliiton hankkeen toinen vaihe) perustuu Arabiliiton ja unionin aiempiin, myös hankkeen ensimmäisen vaiheen (2019–2021) aikana toteutettuihin toimiin, joilla autetaan Arabiliiton jäsenvaltioita torjumaan laittomia pienaseita ja kevyitä aseita arabialueella. (1)

Strategisen vuoropuhelun joukkotuhoaseita, pienaseita ja kevyitä aseita sekä asevalvontaa käsittelevä työryhmä on määritellyt prioriteettialoja mahdollista konkreettista yhteistyötä varten. EU:n ja Arabiliiton hankkeen ensimmäisessä vaiheessa näillä aloilla kertyneiden parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa on tehostettu useiden alueellisten ja osa-alueellisten kokousten ansiosta. Lisäksi Arabiliiton jäsenvaltioille tarjottiin käytännön koulutusta, jonka tarkoituksena on kehittää kestävästi kansallisia ja alueellisia valmiuksia puuttua laittomien pienaseiden ja kevyiden aseiden aiheuttamiin haasteisiin erityisesti prioriteettialoilla.

Ennen koronaviruspandemiaa järjestettiin hankkeen avajaiskokous (Kairo, kesäkuu 2019) ja ensimmäinen osa-alueellinen työpaja (Abu Dhabi, helmikuu 2020). Lisäksi marras–joulukuussa 2019 toteutettiin kolme arviointikäyntiä tarpeiden arvioimiseksi. Käynnit loivat perustan maiden sisäisille koulutusohjelmille, jotka järjestettiin Abu Dhabissa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja Rabatissa Marokossa tammi- ja helmikuussa 2020.

Pandemian puhjettua maaliskuussa 2020 hankkeen koulutustoiminta siirrettiin verkkoon. Hankkeessa on 30. huhtikuuta 2021 mennessä tarjottu verkkokoulutusta kuudelle Arabiliiton jäsenvaltiolle, ja lisää verkkokoulutusta, myös jatkokoulutusta, on määrä järjestää touko–kesäkuussa 2021. Keskusteluja käytiin myös sen varmistamiseksi, että hankkeen toinen (viimeinen) osa-alueellinen työpaja ja päätöskokous voitaisiin pitää verkossa ennen kuin ensimmäinen vaihe päättyy 31. heinäkuuta 2021.

Hankekokouksiin ja koulutusohjelmiin osallistuneet Arabiliiton jäsenvaltioiden virkamiehet ovat johdonmukaisesti todenneet olevansa erittäin tyytyväisiä näihin tapahtumiin, ja suuri osa koulutusohjelman osanottajista ilmoitti aikovansa hyödyntää ohjelman aikana jaettua tietoa ja asiantuntemusta päivittäisessä työssään.

Hankkeen toisessa vaiheessa vakiinnutetaan ja vahvistetaan hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotua perustaa. Ensimmäisessä vaiheessa aloitettuja valmiuksien kehittämistoimia jatketaan, laajennetaan ja syvennetään pitkän aikavälin kestävyyden varmistamiseksi. Arabiliiton jäsenvaltiot, jotka eivät saaneet koulutusta hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, voivat saada sitä toisessa vaiheessa. Arabiliiton jäsenvaltiot, jotka haluavat hyödyntää ensimmäisessä vaiheessa hankkimiaan valmiuksia, saavat toisessa vaiheessa tarvitsemaansa tukea. Lisäksi hankkeessa järjestetään ensimmäistä kertaa koko alueen kattavia koulutustapahtumia, joiden ansiosta Arabiliiton jäsenvaltiot saavat paremmat kansalliset valmiudet pienaseiden ja kevyiden aseiden valvontaa koskevaa koulutusta varten (kouluttajien kouluttaminen).

Laittomien pienaseiden vähentäminen ja poistaminen arabialueella on edelleen ratkaisevaa, jotta voidaan vähentää kaikkia väkivallan muotoja ja edistää kestävää kehitystä ja vaurautta Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti niin arabialueella kuin naapurialueillakin, mukaan lukien Eurooppa. Tarkemmin sanoen hankkeen tavoitteena on vahvistaa Arabiliiton jäsenvaltioiden valmiuksia panna YK:n pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskeva toimintaohjelma, jäljempänä 'pienasetoimintaohjelma', ja kansainvälinen jäljittämisväline täytäntöön Arabiliiton jäsenvaltioiden määrittelemien prioriteettien ja tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen normatiiviseen kehykseen kuuluu myös kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelma, erityisesti tavoite 16.4, sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2370 (2017), jonka tarkoituksena on estää terroristeja hankkimasta aseita. Hankkeella pannaan samalla konkreettisesti täytäntöön 25. helmikuuta 2019 annettuun EU:n ja Arabiliiton Sharm El-Sheikhin huippukokouksen julkilausumaan sisältyvä lupaus toteuttaa yhtenäisiä toimia laittoman asekaupan torjumiseksi.

Isäntävaltiona toimivan Arabiliiton jäsenvaltion toiveista riippuen myös YK:n ampuma-asepöytäkirjaa ja asekauppasopimusta voidaan käyttää vertailukohtina hankkeeseen liittyvissä valmiuksien kehittämistoimissa (vienti- ja tuontivalvonta, tarkoituksenvastaisten siirtojen estäminen jne.).

Hankkeen tavoitteet ja pitkän aikavälin kestävyys

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tapaan myös toisen vaiheen perimmäisenä päämääränä on vahvistaa kestävällä tavalla Arabiliiton jäsenvaltioiden valmiuksia panna pienasetoimintaohjelma ja kansainvälinen jäljittämisväline täytäntöön, myös laittomien pienaseiden ja terrorismin torjumiseksi, Arabiliiton jäsenvaltioiden määrittelemien prioriteettien ja tarpeiden mukaisesti. Tämän päämäärän saavuttamiseksi hankkeella on seuraavat päätavoitteet:

a)

kehitetään kestävällä tavalla Arabiliiton jäsenvaltioiden kansallisia valmiuksia torjua pienaseiden ja kevyiden aseiden laitonta leviämistä, torjua terrorismia ja parantaa turvallisuutta konfliktin jälkeisissä tilanteissa;

b)

kehitetään kestävällä tavalla Arabiliiton alueellisia valmiuksia vastata samoihin haasteisiin;

c)

vahvistetaan Arabiliiton jäsenvaltioiden suorittamaa pienaseiden ja kevyiden aseiden kansallista valvontaa niiden elinkaaren keskeisissä vaiheissa sekä

d)

vaihdetaan tehokkaammin parhaita käytäntöjä ja saatuja kokemuksia.

Arabiliiton jäsenvaltioiden kanssa käydyissä neuvotteluissa on käynyt ilmi, että ne kaipaavat apua ja tukea tietyillä aloilla, aivan erityisesti laittomien asevirtojen kansallisten torjuntavalmiuksien kehittämisessä (ks. tarkemmin seuraava jakso). Hankkeen kaikki osa-alueet on suunniteltu siten, että hankkeen avulla voidaan tarjota tuntuvia valmiuksia sen suunnitelluille tuensaajille eli Arabiliiton jäsenvaltioiden valtiollisille laitoksille ja virkamiehille sekä Arabiliiton sihteeristölle (asevalvonta- ja aseriisuntaosasto).

Toiminnan kuvaus

Unionin hankkeen "Pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan ja leviämisen torjunta Arabiliiton jäsenvaltioissa (toinen vaihe, 2021–2024)" tavoitteena on vastata Arabiliiton jäsenvaltioiden esiin tuomiin tarpeisiin seuraavilla prioriteettialoilla:

Ala 1:

Pienaseiden ja kevyiden aseiden kansainvälisten siirtojen valvonta (laittomien asevirtojen torjunta)

1.1

Vienti-, tuonti ja kauttakuljetuslupien myöntäminen sekä viennin, tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonta (riskinarviointi jne.)

1.2

Pienaseiden ja kevyiden aseiden tarkoituksenvastaisten siirtojen estäminen luvattomille vastaanottajille

1.3

Pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niiden osien havaitseminen kuljetettaville tavaroille ja rahdille tehtävien tarkastusten yhteydessä (tarkastusmenetelmät, -tekniikat ja -laitteet jne.)

Ala 2:

Laittomien pienaseiden lähteiden tunnistaminen ja häiritseminen (lainvalvontaviranomaisten valmiuksien kehittäminen)

2.1

Maa-, ilma- ja merirajojen valvonta, myös teknologian siirto

2.2

Merkitseminen, jäljittäminen ja tietojen säilyttäminen

2.3

Lisätekniikat ja -menetelmät aseiden tutkimiseksi ja tarkastamiseksi (ballistisen tiedon käyttö, salakuljetusreittien ja -menetelmien tunnistaminen ja häiritseminen jne.)

Ala 3:

Muut pienaseiden valvontatoimenpiteet

3.1

Varastojen hallinta ja turvallisuus

Ala 4: Aseistariisunta, demobilisaatio ja yhteiskuntaan sopeuttaminen (DDR-toiminta)

4.1

DDR-asiantuntemuksen, parhaiden käytäntöjen ja saatujen kokemusten vaihto

4.2

Avustaminen kansallisten DDR-ohjelmien suunnittelussa

4.3

Muut Arabiliiton jäsenvaltioille annettavan tuen muodot konfliktin jälkeisessä vaiheessa

On syytä huomata, että vaikka eräät Arabiliiton jäsenvaltiot olivat pyytäneet tätä osa-aluetta, se herätti vähemmän kiinnostusta kuin muut tässä osiossa luetellut alat. Se ei sen vuoksi ole hankkeen painopiste.

Ala 5:

Laittomiin pienaseisiin ja kevyisiin aseisiin sekä pienaseiden ja kevyiden aseiden tehokkaampaan valvontaan liittyvän tiedon tarjoaminen

5.1

Arabiliiton jäsenvaltioiden lakien ja asetusten arviointi; mahdollisia muutoksia ja tarkistuksia koskeva neuvonta.

5.2

Asiaa koskevien tutkimusten, julkaistujen selvitysten ja muiden asiakirjojen kääntäminen arabiaksi

Edellä mainittuihin tarpeisiin vastaamiseksi hankkeeseen sisältyvät seuraavat osa-alueet:

1.

Alueellinen koordinointi: avajaiskokous Kairossa

2.

Alueellinen koordinointi: kaksi alueellista työpajaa

3.

Alueellinen koordinointi: päätöskokous Kairossa

4.

Kansallinen koulutus

5.

Alueellinen koulutus

6.

Hanketuki kansallisten koulutusohjelmien kehittämiseksi

7.

Yhteisten kansallisten kenttäoperaatioiden helpottaminen hankkeiden avulla

8.

Tiedottaminen arabiaksi

9.

Hankkeen koordinointikokoukset

10.

Hankkeen seuranta ja arviointi (mukaan lukien tilintarkastus)

1.   Alueellinen koordinointi: avajaiskokous Kairossa

1.1

Tavoite: Lisätään hankkeen tunnettuutta; keskustellaan ensimmäisestä vaiheesta ja tunnistetaan merkittävät saadut kokemukset toista vaihetta varten; ja luodaan perusta toisen vaiheen toimille (vahvistetaan yhteyksiä Arabiliiton jäsenvaltioihin, määritellään erityiset kansalliset prioriteetit ja aloitetaan toisen vaiheen toimien suunnittelu, koulutus mukaan lukien) (prioriteettialat 1–5).

1.2

Toimet: Arabiliiton jäsenvaltioiden ylemmille virkamiehille ja hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä vastaavalle Arabiliiton henkilöstölle Kairossa Arabiliiton päämajassa järjestettävä kolmipäiväinen avajaiskokous, jossa käsitellään hankkeen kaikkia näkökohtia (prioriteettialat 1–5).

1.3

Toiminnan tulokset: Hankkeen kaikki osa-alueet kattavien yksityiskohtaisten esitysten järjestäminen; merkittävien saatujen kokemusten tunnistaminen toista vaihetta varten; tiiviimmät yhteydet Arabiliiton jäsenvaltioihin; erityisten kansallisten prioriteettien määrittely; toisen vaiheen suunnittelun aloittaminen; kokouksen yhteenvetoraportin laatiminen.

2.   Alueellinen koordinointi: kaksi alueellista työpajaa

2.1

Tavoite: Tehostetaan hankkeen ensimmäisessä vaiheessa aloitettua parhaiden käytäntöjen ja saatujen kokemusten vaihtoa ja määritellään kansalliset ja alueelliset prioriteetit hankkeisiin liittyvillä aloilla (prioriteettialat 1–5).

2.2

Toimet: Kaksi nelipäiväistä työpajaa eri arabimaiden pääkaupungeissa (tavoiteaikataulu: vuoden 2022 alkupuoli, vuoden 2023 loppupuoli). Mahdollisia aiheita: kansallinen asevalvontalainsäädäntö (prioriteettiala 5.1) sekä pienasetoimintaohjelmaa ja kansallista jäljittämisvälinettä käsittelevän kokoussyklin puitteissa käsiteltävät aiheet.

2.3

Toiminnan tulokset: Parhaiden käytäntöjen ja saatujen kokemusten vaihto hankkeisiin liittyvillä aloilla; kansallisten ja alueellisten prioriteettien määrittely samoilla aloilla; työpajan yhteenvetoraportin laatiminen.

3.   Alueellinen koordinointi: päätöskokous Kairossa

3.1

Tavoite: Arvioidaan hankkeen toinen vaihe ja suunnitellaan tulevaa yhteistyötä (prioriteettialat 1–5).

3.2

Toimet: Hankkeen päätteeksi Kairossa Arabiliiton päämajassa järjestettävä kaksipäiväinen kokous Arabiliiton jäsenvaltioiden ylemmille virkamiehille ja hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä vastaavalle Arabiliiton henkilöstölle.

3.3

Toiminnan tulokset: Keskustelu hankkeen toisesta vaiheesta ja sen arviointi; suunnitelmien laatiminen pienaseiden valvontaa koskevaa tulevaa yhteistyötä varten; kokouksen yhteenvetoraportin laatiminen.

4.   Kansallinen koulutus

4.1

Tavoite: Kehitetään kestävällä tavalla isäntävaltiona toimivan Arabiliiton jäsenvaltion valmiuksia valvoa pienaseita kyseisen valtion prioriteettien ja tarpeiden mukaan (prioriteettialat 1–4).

4.2

Toimet: Enintään 154 päivää kansallista koulutusta toteutuksesta vastaavaa yksikköä kohden, mihin sisältyy erilaisia mahdollisia ohjelmia, joista Arabiliiton jäsenvaltiot voivat valita prioriteettiensa ja tarpeidensa mukaisesti ja jotka vahvistetaan virallisella yhteydenpidolla Arabiliiton sihteeristön kanssa (ks. jäljempänä kohdat a–d). Näistä 154 koulutuspäivästä 94 järjestetään verkossa ja 60 kyseisessä maassa (esimerkiksi 12 viisipäiväistä tapahtumaa).

Erityisiä koulutuspyyntöjä arvioidessaan toteutuksesta vastaavaa yksiköt asettavat yhteistyössä Arabiliiton sihteeristön kanssa etusijalle etäyhteydet Arabiliiton jäsenvaltioiden hallituksiin (puhelin, sähköposti ja videokokoukset).

Toteutuksesta vastaavat yksiköt tarjoavat osana kansallista koulutustarjontaa seuraavanlaisia ohjelmia (luettelo ei ole tyhjentävä):

a)

2–5-päiväiset johdantokurssit (verkossa)

b)

ensimmäisessä vaiheessa järjestettyjä koulutustapahtumia täydentävät kansalliset koulutustapahtumat, kuten

aikaisemmin järjestettyjen kurssien järjestäminen uudelleen uusille osallistujaryhmille

kertauskurssit

kurssit, joilla käsitellään perusteellisesti tiettyjä aiheita (3–5 päivää) tai useita eri aiheita (yli 5 päivää) sekä

tietyille kohderyhmille suunnatut erityiskurssit (esim. ase- ja ampumatarvikevarastojen hallinnasta vastaaville virkamiehille tarkoitettu logistiikkakurssi)

c)

perehdytyskurssi (vähintään 10 päivää kestävä perusteellinen kurssi virkamiehille, jotka aloittavat pienaseisiin ja kevyisiin aseisiin liittyvissä tehtävissä) sekä

d)

muussa Arabiliiton valtiossa kuin tuensaajavaltiossa järjestettävä koulutusohjelma, kun tuensaajavaltioon matkustaminen on mahdotonta (kaksi viisipäiväistä tapahtumaa, mukaan lukien osallistujien matkat ja ateriat/majoitus).

Hankkeen koulutustoimet toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa verkkoresurssien käyttö yhdistyy henkilökohtaiseen ja verkkokoulutukseen.

4.3

Toiminnan tulokset: Kansallisten koulutustapahtumien vaikutuksia arvioidaan kunkin tapahtuman päätteeksi ja useita kuukausia tapahtuman jälkeen sen selvittämiseksi, missä määrin valmiuksien kehittämiselle asetetut hankkeen tavoitteet on saavutettu.

5.   Alueellinen koulutus

5.1

Tavoite: Kehitetään kestävällä tavalla osallistuvien Arabiliiton jäsenvaltioiden valmiuksia valvoa pienaseita, myös koulutusvalmiuksia (prioriteettialat 1–4).

5.2

Toimet: Kutakin toteutuksesta vastaavaa yksikköä kohden enintään 40 päivää henkilökohtaista koulutusta, joka hyödyttää samanaikaisesti useista Arabiliiton jäsenvaltioista tulevia osallistujia, mukaan lukien kouluttajien koulutustapahtumat (neljä viisi- tai kymmenpäiväistä tapahtumaa toteutuksesta vastaavaa yksikköä kohden Arabiliiton jäsenvaltiossa).

Hankkeen koulutustoimet toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa verkkoresurssien käyttö yhdistyy henkilökohtaiseen ja verkkokoulutukseen.

5.3

Toiminnan tulokset: Alueellisten koulutustapahtumien vaikutuksia arvioidaan kunkin tapahtuman päätteeksi ja useita kuukausia tapahtuman jälkeen sen selvittämiseksi, missä määrin valmiuksien kehittämiselle asetetut hankkeen tavoitteet on saavutettu.

6.   Hanketuki kansallisten koulutusohjelmien kehittämiseksi

6.1

Tavoite: Vahvistetaan hankkeen koulutustapahtumien kansallista omistajuutta ja pitkän aikavälin kestävyyttä (prioriteettialat 1–4).

6.2

Toimet: Toteutuksesta vastaavaa yksiköt tukevat pyydettäessä kansallisten koulutusohjelmien kehittämistä tarjoamalla alan asiantuntemusta ja asiakirja-aineistoa.

6.3

Toiminnan tulokset: Hanketuen vaikutuksia kansallisten koulutusohjelmien kehittämiseen arvioidaan toimen päätyttyä ja useita kuukausia sen päättymisen jälkeen.

7.   Yhteisten kansallisten kenttäoperaatioiden helpottaminen hankkeiden avulla

7.1

Tavoite: Testataan ja tehostetaan EU:n ja Arabiliiton koulutustilaisuuksissa välitetyn tiedon tosiasiallista käyttöönottoa ja vahvistetaan näin hankekoulutuksen pitkän aikavälin kestävyyttä (prioriteettialat 1–4).

7.2

Toimet: Hankkeella helpotetaan kahden yhteisen kenttäoperaation valmistelua, toteuttamista ja analysointia. Arabiliiton jäsenvaltioiden kansalliset turvallisuusjoukot toteuttavat nämä operaatiot vapaaehtoisuuden pohjalta. Toteutuksesta vastaavat yksiköt johtavat yhteisten kenttäoperaatioiden valmistelua ja analysointia, ja ne toteutetaan verkossa (kaksi kaksipäiväistä tapahtumaa; hankkeesta katetaan kummankin tapahtuman tulkkauskustannukset: arabia–englanti–ranska). Operatiivinen ja taloudellinen vastuu yhteisten kenttäoperaatioiden toteuttamisesta kuuluu osallistuville Arabiliiton valtioille.

7.3

Toiminnan tulokset: Yhteisten kenttäoperaatioiden vaikutuksia arvioidaan operaatioiden päätyttyä ja useita kuukausia niiden päättymisen jälkeen.

8.   Tiedottaminen arabiaksi

8.1

Tavoite: Vastataan Arabiliiton jäsenvaltioiden tarpeeseen saada riippumatonta ja luotettavaa tietoa pienaseista ja aseellisesta väkivallasta arabian kielellä (prioriteettiala 5).

8.2

Toimet: Tärkeimpien julkaisujen ja asiakirjojen (julkaistut raportit, parhaita käytäntöjä koskevat ohjeet jne.) kääntäminen arabiaksi. Esimerkkeinä voidaan mainita EU:n uudet pienaseita ja kevyitä aseita koskevat asiakirjat, Small Arms Surveyn (SAS) käsikirja sukupuolitietoisesta pienaseiden valvonnasta ja turvallisuutta koskeva luku Maailman tullijärjestön (WCO) laitonta kauppaa käsittelevässä vuosikertomuksessa.

8.3

Toiminnan tulokset: Erityisiin tuloksiin kuuluu mm. tärkeiden kirjojen, raporttien, taustaselvitysten ja muiden pienaseisiin liittyvien asiakirjojen kääntäminen sekä podcastien ja blogikirjoitusten laatiminen arabiaksi. Tämän toiminnan ansiosta pienaseita ja aseellista väkivaltaa koskevan riippumattoman ja luotettavan arabiankielisen tiedon saatavuus paranee huomattavasti hankkeen ensimmäisestä vaiheessa luodun perustan pohjalta.

9.   Hankkeen koordinointikokoukset

9.1

Tavoite: Varmistetaan hankkeen optimaalinen koordinointi ja suunnittelu.

9.2

Toimet: Henkilökohtaiset kokoukset toteutuksesta vastaavien yksiköiden päätoimipaikoissa Brysselissä, Genevessä ja Lyonissa (yhteensä kolme kokousta). Kolme toteutuksesta vastaavaa yksikköä sekä Arabiliiton sihteeristö keskustelevat kokouksissa hankkeeseen liittyvistä haasteista ja prioriteeteista sekä toteutussuunnitelmista ja -strategioista.

9.3

Toiminnan tulokset: Lyhyen raportin laatiminen hankkeisiin liittyvistä haasteista ja prioriteeteista sekä toteutussuunnitelmista ja -strategioista (yksi raportti kustakin kokouksesta).

10.   Hankkeen seuranta ja arviointi

10.1

Tavoite: Varmistetaan, että hanke on täyttänyt tavoitteensa ja että kaikki hankkeen menot on suoritettu hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

10.2

Toimet: Hankkeen toinen vaihe käsittää hankkeen vaikutusten sisäisen ja ulkoisen arvioinnin. Sisäisen arvioinnin suorittaa hankkeen henkilöstö SAS:n monitorointi-, arviointi- ja oppimisasiantuntijan tuella. Ulkoisen arvioinnin suorittaa ulkopuolinen konsultti, joka matkustaa tätä varten Kairon päätöskokoukseen, valittuihin Arabiliiton valtioihin (neljä valtiota) ja toteutuksesta vastaavan yksikön päätoimipaikkaan. Hankkeeseen sisältyy myös unionin vaatimusten mukainen tilintarkastus.

10.3

Toiminnan tulokset: Hankkeen vaikutusten sisäisten ja ulkoisten arviointien saattaminen päätökseen; tilintarkastuksen saattaminen päätökseen.

Toteutuksesta vastaavat yksiköt ja kumppanuudet

Myös hankkeen toinen vaihe toteutetaan yhteistyössä Arabiliiton sihteeristön kanssa joukkotuhoaseita, pienaseita ja kevyitä aseita sekä asevalvontaa koskevan EU:n ja Arabiliiton strategisen vuoropuhelun puitteissa. Arabiliiton sihteeristö isännöi hankkeen ensimmäisen vaiheen avajaiskokousta Kairossa Egyptissä heinäkuussa 2019. Sihteeristön henkilöstö osallistui kahteen niistä tarvearviointikäynnistä, jotka hankkeessa toteutettiin marras-joulukuussa 2019, sekä hankkeen ensimmäiseen osa-alueelliseen työpajaan, joka pidettiin Abu Dhabissa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa helmikuussa 2020. Arabiliiton sihteeristön jatkuva ja vahva tuki on edelleen välttämätöntä hankkeen menestyksekkäälle jatkamiselle toisessa vaiheessa.

Kuten hankkeen ensimmäisessäkin vaiheessa, johtava toteutuksesta vastaava yksikkö on SAS, Genevessä Sveitsissä sijaitsevan Graduate Institute of International and Development Studies -laitoksen yhteyteen perustettu ohjelma. Hankkeen toista vaihetta toteuttaessaan SAS tukeutuu edelleen Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) ja Maailman tullijärjestön (WCO) keskeiseen panokseen. WCO:lla on ensisijainen vastuu prioriteettialoista 1 ja 2.1 (kansainvälisten siirtojen valvonta, rajavalvonta mukaan lukien), Interpolilla prioriteettialoista 2.2 ja 2.3 (lainvalvontaviranomaisten valmiuksien kehittäminen) ja SAS:lla prioriteettialoista 3–5 (varastojen hallinta ja turvallisuus, DDR-toiminta sekä laittomiin pienaseisiin ja kevyisiin aseisiin liittyvän tiedon tarjoaminen).

Tämä kumppanuus toimii yhteistyön mallina pienaseiden ja kevyiden aseiden alalla. Hankkeessa hyödynnetään kunkin toteutuksesta vastaavan yksikön toisiaan täydentävää tietämystä ja asiantuntemusta, jotta voidaan tarjota kattava tietämyksen ja valmiuksien kehittämisohjelma, joka käsittää pienasetoimintaohjelman ja kansainvälisen jäljittämisvälineen tärkeimmät osatekijät. Esimerkiksi pienasetoimintaohjelmassa ja pienaseita ja kevyitä aseita koskevassa EU:n strategiassa painotetut kansainvälisen yhteistyön ja monenvälisyyden käsitteet muunnetaan näin hankkeessa konkreettisiksi tuloksiksi: pienasetoimintaohjelman ja kansainvälisen jäljittämisvälineen tehokkaaksi täytäntöönpanoksi ja alueiden välisen turvallisuuden vahvistamiseksi.

SAS käyttää tarvittaessa ja yhteistyössä Arabiliiton sihteeristön kanssa muita järjestöjä alihankkijoina, jotka avustavat hankkeen muilla osa-alueilla. Osallistuvien Arabiliiton jäsenvaltioiden tarpeista ja toiveista riippuen muutkin järjestöt, myös kansalaisjärjestöt, sekä Arabiliiton tietyt erityiselimet voivat osallistua hankkeen toteuttamiseen.

Lisäksi toteutuksesta vastaavat yksiköt koordinoivat toimintansa Arabiliiton jäsenvaltioissa toimivien valtiollisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa sekä alueella mahdollisesti toteutettavien unionin ohjelmien kanssa sen varmistamiseksi, että kaikki hankkeen puitteissa toteuttavat toimet täydentävät jo olemassa olevia aloitteita ja pohjautuvat niihin. Tässä hankkeessa hyödynnetään sen tuen vipuvaikutusta, jota unioni on viime vuosina myöntänyt Interpolin laittomien aseiden rekisteröinnin ja jäljityksen hallintajärjestelmän (iARMS) kehittämiseen ja täytäntöönpanoon. iARMS on Interpolin EU:lle ja Arabiliitolle tekemän koulutustarjouksen keskeinen osa.

Toteutuksesta vastaavat yksiköt toteuttavat myös tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen hankkeen näkyvyyden unionin suuntaviivojen mukaisesti.

Kesto

Hankkeen suunniteltu kesto on 36 kuukautta.


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1789, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan ja leviämisen torjunnan tukemiseksi Arabiliiton jäsenvaltioissa.


Top