EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1382

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1382, annettu 19 päivänä elokuuta 2021, Turkin tasavallan myöntämien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti myönnettyjen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/6172

OJ L 297, 20.8.2021, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1382/oj

20.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/1382,

annettu 19 päivänä elokuuta 2021,

Turkin tasavallan myöntämien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti myönnettyjen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana 14 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi, jotta todistusten haltijoiden olisi helpompi käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana. Sillä myös osaltaan helpotetaan SARS-CoV-2:n leviämisen rajoittamiseksi unionin oikeuden vaatimuksia noudattaen käyttöön otettujen vapaata liikkuvuutta koskevien jäsenvaltioiden rajoitusten vähittäistä purkamista koordinoidulla tavalla.

(2)

Asetuksen (EU) 2021/953 mukaan kolmansien maiden unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myöntämät koronatodistukset voidaan hyväksyä, jos komissio katsoo, että kyseiset todistukset myönnetään asetuksen nojalla vahvistettuja vaatimuksia vastaaviksi katsottavien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/954 (2) mukaisesti sovellettava asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistettuja sääntöjä myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen, että he oleskelevat tai asuvat laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella ja että heillä on oikeus matkustaa muihin jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti. Sen vuoksi tässä päätöksessä säädettyjä vastaavuushavaintoja olisi sovellettava koronatodistuksiin, jotka Turkin tasavalta myöntää unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Tällaisia vastaavuushavaintoja sovelletaan asetuksen (EU) 2021/954 perusteella vastaavasti myös koronatodistuksiin, joita Turkin tasavalta myöntää mainitussa asetuksessa vahvistetuin edellytyksin jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille.

(3)

Turkin tasavalta toimitti komissiolle 9 päivänä heinäkuuta 2021 yksityiskohtaiset tiedot covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien yhteentoimivien todistusten myöntämistä ”Health Pass” -järjestelmän mukaisesti. Turkin tasavalta ilmoitti komissiolle katsovansa, että sen koronatodistukset myönnetään sellaisen standardin ja sellaisen teknologisen järjestelmän mukaisesti, jotka ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Turkin tasavalta ilmoitti komissiolle tältä osin, että Turkin tasavallan ”Health Pass” -järjestelmän mukaisesti myöntämät koronatodistukset sisältävät asetuksen (EU) 2021/953 liitteessä tarkoitetut tiedot.

(4)

Komissio suoritti 26 päivänä heinäkuuta 2021 Turkin tasavallan pyynnöstä teknisiä testejä, jotka osoittivat, että covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita Turkin tasavalta myöntää ”Health Pass”-järjestelmän mukaisesti, ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Komissio vahvisti myös, että Turkin tasavallan ”Health Pass” -järjestelmänsä mukaisesti myöntämät koronatodistukset sisältävät tarvittavat tiedot.

(5)

Lisäksi Turkin tasavalta ilmoitti komissiolle, että se myöntää yhteentoimivia rokotustodistuksia covid-19-rokotteiden perusteella. Tällaisia rokotteita ovat tällä hetkellä Sinovac, Comirnaty ja Sputnik V.

(6)

Turkin tasavalta ilmoitti komissiolle myös, että se myöntää yhteentoimivia testaustodistuksia ainoastaan niistä nukleiinihappotesteistä ja pika-antigeenitesteistä, jotka luetellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1082/2013/EU (3) 17 artiklalla perustetun terveysturvakomitean 21 päivänä tammikuuta 2021 annetun neuvoston suosituksen (4) perusteella hyväksymässä covid-19-pika-antigeenitestien yhteisessä ja päivitetyssä luettelossa.

(7)

Lisäksi Turkin tasavalta ilmoitti komissiolle, että se myöntää yhteentoimivia taudista parantumista koskevia todistuksia aikaisintaan 21 päivän kuluttua positiivisesta testistä. Nämä todistukset ovat voimassa enintään 180 päivää ensimmäisen positiivisen testin päivämäärästä.

(8)

Turkin tasavalta ilmoitti komissiolle myös hyväksyvänsä jäsenvaltioiden, ETA-maiden ja muiden sellaisten maiden, joista on annettu asetuksen (EU) 2021/953 8 artiklan 2 kohdan mukainen täytäntöönpanopäätös, myöntämät rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset.

(9)

Lisäksi Turkin tasavalta ilmoitti komissiolle, että kun todistuksia todennetaan Turkissa, niihin sisältyviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan sen todentamiseksi ja vahvistamiseksi, että todistuksen haltijalla on rokotus tai testitulos tai että hän on parantunut taudista, eikä niitä säilytetä jälkikäteen.

(10)

Näin ollen tarvittavat edellytykset sen vahvistamiseksi, että Turkin tasavallan ”Health Pass” -järjestelmän mukaisesti myöntämät koronatodistukset voidaan katsoa asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti myönnettyjä todistuksia vastaaviksi, täyttyvät.

(11)

Sen vuoksi koronatodistukset, jotka Turkin tasavalta myöntää ”Health Pass” -järjestelmän mukaisesti, olisi hyväksyttävä asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 5 kohdassa ja 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin.

(12)

Tämän päätöksen soveltamiseksi Turkin tasavalta olisi liitettävä asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

(13)

Unionin etujen suojaamiseksi erityisesti kansanterveyden alalla komissio voi käyttää valtuuksiaan keskeyttääkseen tämän päätöksen soveltamisen tai kumotakseen sen, jos asetuksen (EU) 2021/953 8 artiklan 2 kohdan edellytykset eivät enää täyty.

(14)

Koska Turkin tasavalta olisi liitettävä asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen mahdollisimman nopeasti, tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2021/953 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita Turkin tasavalta myöntää ”Health Pass” -järjestelmänsä mukaisesti, katsotaan asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti myönnettyjä todistuksia vastaaviksi vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa.

2 artikla

Turkin tasavalta liitetään asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä elokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/954, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Neuvoston suositus, annettu 21 päivänä tammikuuta 2021, yhteisiksi puitteiksi covid-19-taudin pika-antigeenitestien käytölle ja validoinnille sekä testitulosten vastavuoroiselle tunnustamiselle EU:ssa (EUVL C 24, 22.1.2021, s. 1).


Top