EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1339

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1339, annettu 11 päivänä elokuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/2048 muuttamisesta verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia koskevan yhdenmukaistetun standardin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/5908

OJ L 289, 12.8.2021, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1339/oj

12.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/53


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/1339,

annettu 11 päivänä elokuuta 2021,

täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/2048 muuttamisesta verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia koskevan yhdenmukaistetun standardin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (2) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisällön, joka noudattaa yhdenmukaistettuja standardeja tai niiden osia, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on katsottava olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, mainitun direktiivin 4 artiklassa tarkoitettujen saavutettavuusvaatimusten mukainen.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksen C(2017) 2585 perusteella CEN, Cenelec ja ETSI muuttivat yhdenmukaistettua standardia EN 301549 v2.1.2 (2018-08), jonka viitetiedot sisältyvät komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/2048 (3) liitteeseen. Tämä johti yhdenmukaistetun eurooppalaisen muutosstandardin EN 301549 v3.2.1 (2021-03) hyväksymiseen.Yhdenmukaistetussa eurooppalaisessa standardissa EN 301549 v3.2.1 (2021-03) vahvistetaan muun muassa verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevat tekniset vaatimukset, ja siihen sisältyy kartoitus standardin eri kohtien yhteyksistä direktiivin (EU) 2016/2102 4 artiklassa vahvistettuihin saavutettavuusvaatimuksiin.

(3)

Yhdenmukaistetulla standardilla EN 301549 v3.2.1 (2021-03) saatetaan ajan tasalle muun muassa liitteessä A olevissa taulukoissa A.1 ja A.2 esitetyt yhteydet, joihin perustuu olettama direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimusten täyttymisestä. Standardi sisältää myös ohjeita sen käytöstä liitteessä E, ja siinä annetaan lisätietoja muutoksista liitteessä F.

(4)

Komissio on yhdessä CENin, Cenelecin ja ETSIn kanssa arvioinut, ovatko kyseisten tahojen laatiman yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin EN 301549 v3.2.1 (2021-03) asiaan liittyvät kohdat täytäntöönpanopäätöksessä C(2017) 2585 esitetyn pyynnön mukaiset.

(5)

Arvioinnin tuloksena oli, että yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin EN 301549 v3.2.1 (2021-03) asiaan liittyvät kohdat täyttävät vaatimukset, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen C(2017) 2585 liitteessä II. Sen vuoksi on aiheellista julkaista kyseisen standardin viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6)

Siksi on tarpeen poistaa Euroopan unionin virallisesta lehdestä yhdenmukaistetun standardin EN 301549 v2.1.2 (2018-08) viitetiedot, koska sitä on muutettu yhdenmukaistetulla eurooppalaisella standardilla EN 301549 v3.2.1 (2021-03).

(7)

Jotta yhdenmukaistetun standardin EN 301549 V3.2.1 (2021-03) soveltamiseen valmistautumiseen jää riittävästi aikaa, on tarpeen lykätä yhdenmukaistetun standardin EN 301549 v2.1.2 (2018-08) peruuttamista.

(8)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2018/2048 olisi muutettava.

(9)

Yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo olettaman vastaavien unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen olennaisten vaatimusten täyttymisestä siitä päivästä alkaen, jona tällaisen standardin viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen vuoksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/2048 liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 12 päivästä helmikuuta 2022.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/2048, annettu 20 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 tueksi laaditusta verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia koskevasta yhdenmukaistetusta standardista (EUVL L 327, 21.12.2018, s. 84).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/2048 liitteessä oleva taulukko seuraavasti:

1)

Poistetaan rivi 1.

2)

Lisätään rivi 2 seuraavasti:

Nro

Standardin viitetiedot

”2.

EN 301549 V3.2.1 (2021-03)

Tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden ja palvelujen saavutettavuusvaatimukset”


Top