EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0689

Neuvoston päätös (EU) 2021/689, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

ST/5022/2021/REV/1

OJ L 149, 30.4.2021, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj

Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement

30.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 149/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/689,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021,

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä joulukuuta 2020 päätöksen (EU) 2020/2252 (2) Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’kauppa- ja yhteistyösopimus’, sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen, jäljempänä ’tietoturvallisuussopimus’, allekirjoittamisesta unionin puolesta ja niiden väliaikaisesta soveltamisesta. Kauppa- ja yhteistyösopimus ja tietoturvallisuussopimus, jäljempänä ’sopimukset’, allekirjoitettiin 30 päivänä joulukuuta 2020 sillä varauksella, että niiden tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen.

(2)

Kauppa- ja yhteistyösopimuksella luodaan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen laajamittaisen suhteen perusta, joka koskee vastavuoroisia oikeuksia ja velvollisuuksia, yhteistä toimintaa ja erityismenettelyjä. Tietoturvallisuussopimus on kauppa- ja yhteistyösopimusta täydentävä sopimus, joka liittyy olennaisesti kauppa- ja yhteistyösopimukseen erityisesti soveltamisen alkamisen ja voimassaolon päättymisen päivämäärien osalta. Näin ollen sopimusten allekirjoittamista koskevan päätöksen olisi perustuttava oikeusperustaan, jossa määrätään sellaisen assosiaation perustamisesta, jonka puitteissa unioni voi tehdä sitoumuksia kaikilla perussopimusten kattamilla aloilla.

(3)

Ottaen huomioon, että kauppa- ja yhteistyösopimus, joka on kattava sopimus unionista eronneen maan kanssa, on luonteeltaan poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen, neuvosto päättää käyttää mahdollisuutta, jonka mukaan unioni voi Yhdistyneen kuningaskunnan osalta käyttää ulkoista toimivaltaansa.

(4)

On aiheellista määritellä järjestelyt, jotka koskevat unionin edustusta kauppa- ja yhteistyösopimuksella perustetuissa kumppanuusneuvostossa ja komiteoissa. Komissio edustaa unionia ja esittää neuvoston perussopimusten nojalla määrittämät unionin kannat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Neuvosto hoitaa SEU 16 artiklan 1 kohdan mukaiset unionin politiikkojen määrittelyä ja yhteensovittamista koskevat tehtävänsä määrittämällä kumppanuusneuvostossa ja kauppa- ja yhteistyösopimuksella perustetuissa komiteoissa unionin puolesta otettavat kannat. Lisäksi kun kumppanuusneuvoston tai kauppa- ja yhteistyösopimuksella perustettujen komiteoiden on annettava säädöksiä, joilla on oikeusvaikutuksia, unionin puolesta kyseisissä elimissä otettavat kannat vahvistetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 9 kohdassa säädetyllä menettelyllä. Vastaavasti kun komissio toteuttaa kalastukseen liittyviä vuotuisia neuvotteluita, sen olisi käytettävä perustana unionin puolesta otettuja kantoja, jotka neuvosto määrittää asiaankuuluvien perussopimusten määräysten mukaisesti.

(5)

Kunkin jäsenvaltion olisi saatava lähettää kumppanuusneuvoston ja muiden kauppa- ja yhteistyösopimuksella perustettujen yhteisten elinten kokouksiin yksi edustaja komission edustajan mukana osana unionin valtuuskuntaa.

(6)

Euroopan parlamentille tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti, kuten SEUT 218 artiklan 10 kohdassa määrätään, jotta se voi käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan perussopimusten mukaisesti.

(7)

Jotta unioni voisi kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti toteuttaa nopeita ja tehokkaita toimia etujensa suojaamiseksi, ja siihen asti kunnes unionissa hyväksytään ja tulee voimaan erityissäädös, jolla säännellään kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaisten korjaavien toimenpiteiden hyväksymistä, komissio olisi valtuutettava toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä, kuten keskeyttämään kauppa- ja yhteistyösopimuksen tai minkä tahansa täydentävän sopimuksen mukaisia velvoitteita tapauksissa, joissa kauppa- ja yhteistyösopimuksen tiettyjä säännöksiä rikotaan tai tietyt ehdot eivät täyty kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti etenkään tavarakaupan, tasavertaisten toimintaedellytysten, maantieliikenteen, lentoturvallisuuden, kalastuksen ja unionin ohjelmien osalta, sekä toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä, tasapainottavia toimenpiteitä ja vastatoimia. Komission olisi ilmoitettava neuvostolle kaikilta osin ja hyvissä ajoin aikomuksestaan hyväksyä tällaisia toimenpiteitä, jotta mahdollistetaan merkityksellinen näkemystenvaihto neuvostossa. Komission olisi otettava esitetyt näkemykset mahdollisimman tarkasti huomioon. Yksi tai useampi jäsenvaltio voi pyytää komissiota hyväksymään tällaisia toimenpiteitä. Jos komissio ei vastaa myönteisesti tällaiseen pyyntöön, sen olisi ilmoitettava perustelunsa neuvostolle hyvissä ajoin.

(8)

Jotta unioni voisi reagoida ajoissa, jos asiaankuuluvia ehtoja ei enää täytetä, komissio olisi valtuutettava tekemään tiettyjä päätöksiä, joilla keskeytetään Yhdistyneelle kuningaskunnalle kauppa- ja yhteistyösopimuksen luonnonmukaisia tuotteita koskevan liitteen ja lääkkeitä koskevan liitteen nojalla myönnetyt etuudet. Komission olisi ilmoitettava neuvostolle kaikilta osin ja hyvissä ajoin aikomuksestaan hyväksyä tällaisia toimenpiteitä, jotta mahdollistetaan merkityksellinen näkemystenvaihto neuvostossa. Komission olisi otettava esitetyt näkemykset mahdollisimman tarkasti huomioon. Yksi tai useampi jäsenvaltio voi pyytää komissiota hyväksymään tällaisia toimenpiteitä. Jos komissio ei vastaa myönteisesti tällaiseen pyyntöön, sen olisi ilmoitettava perustelunsa neuvostolle hyvissä ajoin.

(9)

Kun unionia vaaditaan toimimaan sopimusten täyttämiseksi, toimet on toteutettava perussopimusten mukaisesti noudattaen kullekin unionin toimielimelle annetun toimivallan rajoja. Sen vuoksi komission tehtävänä on toimittaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle sopimuksissa vaadittavat tiedot tai ilmoitukset, paitsi silloin, kun sopimuksissa viitataan muihin unionin erityisiin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin, sekä kuulla Yhdistynyttä kuningaskuntaa erityiskysymysten osalta. Komission tehtävänä on myös edustaa unionia välimiesoikeudessa silloin, kun kiista on saatettu välimiesmenettelyyn kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti. SEU 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vilpittömän yhteistyön velvoitteen mukaisesti komission tehtävänä on kuulla neuvostoa etukäteen, esimerkiksi toimittamalla sille pääkohdat lausumista, jotka unioni aikoo toimittaa välimiesoikeuteen, sekä ottamalla mahdollisimman tarkasti huomioon neuvoston tekemät huomautukset.

(10)

Kauppa- ja yhteistyösopimus ei sulje pois jäsenvaltioiden mahdollisuutta tehdä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kahdenvälisiä järjestelyjä tai sopimuksia erityisissä kauppa- ja yhteistyösopimuksen kattamissa asioissa lentoliikenteen, tulli- ja alv-alaa koskevan hallinnollisen yhteistyön ja sosiaaliturvan aloilla tietyin ehdoin.

(11)

On sen vuoksi tarpeen luoda kehys, jota jäsenvaltiot noudattavat, jos ne päättävät tehdä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kahdenvälisiä järjestelyjä tai sopimuksia lentoliikenteen, tulli- ja alv-alaa koskevan hallinnollisen yhteistyön ja sosiaaliturvan aloilla, mukaan lukien ehdot ja menettely, joita jäsenvaltiot noudattavat neuvotellessaan ja tehdessään tällaisia kahdenvälisiä järjestelyjä tai sopimuksia, niin että voidaan varmistaa, että ne ovat yhdenmukaisia kauppa- ja yhteistyösopimuksen tavoitteiden ja unionin oikeuden kanssa ja niissä otetaan huomioon sisämarkkinat ja unionin laajemmat edut. Lisäksi niiden jäsenvaltioiden, jotka aikovat neuvotella ja tehdä kahdenvälisiä sopimuksia Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa aloilla, jotka eivät sisälly kauppa- ja yhteistyösopimuksen soveltamisalaan, olisi vilpittömän yhteistyön periaatetta täysin noudattaen ilmoitettava komissiolle aikomuksistaan ja neuvottelujen etenemisestä.

(12)

Tässä yhteydessä muistutetaan, että kauppa- ja yhteistyösopimuksen 774 artiklan 3 kohdan ja Eurooppa-neuvoston 25 päivänä marraskuuta 2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan kirjatun tulevien sopimusten maantieteellistä soveltamisalaa koskevan Eurooppa-neuvoston ja Euroopan komission julistuksen mukaisesti kauppa- ja yhteistyösopimusta ei sovelleta Gibraltariin eikä sillä ole vaikutuksia kyseisellä alueella. Kuten mainitussa julistuksessa todetaan, tämä ”ei sulje pois mahdollisuutta, että unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehdään erillisiä Gibraltaria koskevia sopimuksia” ja ”[s]anotun rajoittamatta unionin toimivaltaa ja kunnioittaen täysimääräisesti sen jäsenvaltioiden alueellista koskemattomuutta, joka taataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa, kyseiset erilliset sopimukset edellyttävät Espanjan kuningaskunnan etukäteissuostumusta”.

(13)

Unionin toimivallan harjoittaminen kauppa- ja yhteistyösopimuksen kautta ei rajoita unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltaa, joka koskee minkä tahansa muun kolmannen maan kanssa käynnissä olevia tai tulevia neuvotteluja kansainvälisistä sopimuksista tai tällaisten sopimusten allekirjoittamista tai tekemistä taikka mitä tahansa tulevia neuvotteluja kauppa- ja yhteistyösopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuista täydentävistä sopimuksista tai tällaisten sopimusten allekirjoittamista tai tekemistä.

(14)

Koska sopimuksia koskevat neuvottelut saatiin päätökseen hyvin myöhään, sopimusten teksteille ei ollut mahdollista suorittaa lopullista lingvistijuristien viimeistelyä ennen niiden allekirjoittamista. Näin ollen osapuolet aloittivat sopimusten tekstien lopullisen lingvistijuristien viimeistelyn kaikilla 24 todistusvoimaisella kielellä välittömästi sopimusten allekirjoittamisen jälkeen. Osapuolet vahvistivat diplomaattisten noottien vaihdolla kyseiset tarkistetut sopimusten tekstit todistusvoimaisiksi ja lopullisiksi kaikilla tällaisilla kielillä. Kyseiset todistusvoimaiset ja lopulliset tekstit korvasivat sopimusten allekirjoitetut toisinnot ab initio, ja ne on liitetty tähän päätökseen.

(15)

Kauppa- ja yhteistyösopimuksen tekemiseen Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä ’Euratomin perustamissopimus’, soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta sovelletaan erillistä menettelyä.

(16)

Sopimukset olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Hyväksytään Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus unionin puolesta muiden kuin Euratomin perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta (3).

2.   Hyväksytään Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välinen sopimus turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä unionin puolesta (4).

3.   Sopimusten todistusvoimaiset ja lopulliset tekstit, jotka ovat korvanneet sopimusten allekirjoitetut toisinnot ab initio, on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

1.   Komissio edustaa unionia kauppa- ja yhteistyösopimuksen 7 ja 8 artiklan nojalla perustetuissa kumppanuusneuvostossa, kauppakumppanuuskomiteassa, erityiskauppakomiteoissa ja erityiskomiteoissa sekä jokaisessa ylimääräisessä erityiskauppakomiteassa tai erityiskomiteassa, joka on perustettu kauppa- ja yhteistyösopimuksen 7 artiklan 4 kohdan g alakohdan tai 8 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti.

Kukin jäsenvaltio saa lähettää kumppanuusneuvoston ja muiden kauppa- ja yhteistyösopimuksella perustettujen yhteisten elinten kokouksiin yhden edustajan komission edustajan mukana osana unionin valtuuskuntaa.

2.   Jotta neuvosto voi hoitaa täysimääräisesti perussopimusten mukaiset unionin politiikkojen määrittelyä ja yhteensovittamista sekä päätöksentekoa koskevat tehtävänsä, erityisesti määrittämällä kauppakumppanuuskomiteassa, erityiskauppakomiteoissa ja erityiskomiteoissa unionin puolesta otettavat kannat, komissio varmistaa, että neuvosto saa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka liittyvät mihin tahansa kyseisten yhteisten elinten kokouksiin tai mihin tahansa kirjallisella menettelyllä hyväksyttäviin säädöksiin, riittävän hyvissä ajoin ennen kyseistä kokousta tai kyseisen kirjallisen menettelyn käyttöä ja joka tapauksessa viimeistään kahdeksan työpäivää ennen kyseistä kokousta tai kyseistä kirjallisen menettelyn käyttöä.

Neuvostolle on myös annettava hyvissä ajoin tieto kumppanuusneuvoston, kauppakumppanuuskomitean, erityiskauppakomiteoiden ja erityiskomiteoiden kokouksissa käydyistä keskusteluista ja kokousten tuloksista sekä kirjallisen menettelyn käytöstä, ja sille on toimitettava ehdotukset pöytäkirjoiksi sekä kaikki tällaisiin kokouksiin tai tällaiseen menettelyn käyttöön liittyvät asiakirjat.

3.   Euroopan parlamentin on voitava käyttää täysimääräisesti institutionaalisia oikeuksiaan koko prosessin ajan perussopimusten mukaisesti.

4.   Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen viiden vuoden ajan vuosittain kertomuksen kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. Kyseisessä vuosikertomuksessa mainitaan aiheellisissa tapauksissa Yhdistyneen kuningaskunnan merkitykselliset lakimuutokset, jotka liittyvät kauppa- ja yhteistyösopimuksen toisen osan ensimmäisen otsakkeen XI osaston kattamiin tukien valvonnan ja verotuksen aloihin, sekä merkitykselliset muutokset mainitun osaston kattamissa työ- ja sosiaalisten normien suojelun sekä ympäristön- ja ilmastonsuojelun tasoissa. Kyseisen ensimmäisen viiden vuoden jakson jälkeen komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksia säännöllisesti ja vähintään kerran kahdessa vuodessa.

3 artikla

1.   Siihen asti kunnes unionissa tulee voimaan erityissäädös, jolla säännellään tämän kohdan a–k alakohdassa lueteltujen toimenpiteiden hyväksymistä, komissio tekee jokaisen unionin päätöksen tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi kauppa- ja yhteistyösopimuksen vastaavissa määräyksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti seuraavilta osin:

a)

asianomais(t)en tuotte(id)en asiaankuuluvan etuuskohtelun keskeyttäminen kauppa- ja yhteistyösopimuksen 34 artiklassa määrätyllä tavalla;

b)

korjaavien toimenpiteiden soveltaminen ja velvoitteiden keskeyttäminen kauppa- ja yhteistyösopimuksen 374 artiklassa määrätyllä tavalla;

c)

tasapainottavien toimenpiteiden ja vastatoimien soveltaminen kauppa- ja yhteistyösopimuksen 411 artiklassa määrätyllä tavalla;

d)

korjaavien toimenpiteiden soveltaminen kauppa- ja yhteistyösopimuksen 469 artiklassa määrätyllä tavalla;

e)

vastasuoritteet ja velvoitteiden keskeyttäminen kauppa- ja yhteistyösopimuksen 501 artiklassa määrätyllä tavalla;

f)

korjaavien toimenpiteiden soveltaminen ja velvoitteiden keskeyttäminen kauppa- ja yhteistyösopimuksen 506 artiklassa määrätyllä tavalla;

g)

Yhdistyneen kuningaskunnan unionin ohjelmiin osallistumisen keskeyttäminen tai lopettaminen kauppa- ja yhteistyösopimuksen 718 ja 719 artiklassa määrätyllä tavalla;

h)

väliaikaisen korvauksen tarjoaminen tai hyväksyminen tai velvoitteiden keskeyttäminen välimies- tai asiantuntijalautakuntamenettelystä seuraavan noudattamisen yhteydessä 749 artiklan nojalla, jollei Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 (5) säännöksistä muuta johdu;

i)

suojatoimenpiteet ja tasapainottavat toimenpiteet kauppa- ja yhteistyösopimuksen 773 artiklassa määrätyllä tavalla;

j)

suojatoimenpiteet kauppa- ja yhteistyösopimuksen 448 artiklassa määrätyllä tavalla;

k)

hyväksyntävelvoitteiden keskeyttäminen kauppa- ja yhteistyösopimuksen 457 artiklassa määrätyllä tavalla.

2.   Komissio ilmoittaa neuvostolle kaikilta osin ja hyvissä ajoin aikomuksestaan hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, jotta mahdollistetaan merkityksellinen näkemystenvaihto neuvostossa. Komissio ottaa esitetyt näkemykset mahdollisimman tarkasti huomioon. Komissio ilmoittaa asiasta tarvittaessa myös Euroopan parlamentille.

3.   Jos yhdellä tai useammalla jäsenvaltiolla on erityinen huolenaihe, tämä jäsenvaltio voi tai nämä jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota hyväksymään 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä. Jos komissio ei vastaa myönteisesti tällaiseen pyyntöön, se ilmoittaa perustelunsa neuvostolle hyvissä ajoin.

4.   Komissio voi myös hyväksyä toimenpiteitä, joilla palautetaan kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet sellaisina kuin ne olivat ennen 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden hyväksymistä. Edellä olevia 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

5.   Jos 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tasapainottavia toimenpiteitä sovelletaan edelleen ilmenevien merkittävien erojen takia yli vuoden ajan, yksi tai usea jäsenvaltio voi pyytää komissiota aktivoimaan uudelleentarkastelulausekkeen, josta määrätään kauppa- ja yhteistyösopimuksen 411 artiklassa. Komissio tarkastelee kyseistä pyyntöä hyvissä ajoin ja harkitsee tarvittaessa asian antamista kumppanuusneuvoston käsiteltäväksi kauppa- ja yhteistyösopimuksen määräysten mukaisesti. Jos komissio ei vastaa myönteisesti tällaiseen pyyntöön, se ilmoittaa perustelunsa neuvostolle hyvissä ajoin.

6.   Ennen kuin 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden hyväksymistä sääntelevä erityissäädös hyväksytään ja joka tapauksessa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022 neuvosto suorittaa tässä artiklassa säädettyjen järjestelyjen uudelleentarkastelun.

4 artikla

Jos yksi tai useampi jäsenvaltio nostaa esiin kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvia olennaisia vaikeuksia erityisesti kalastuksen osalta, komissio tarkastelee pyyntöä ensisijaisena asiana ja antaa mainitun asian tarvittaessa kumppanuusneuvoston käsiteltäväksi kauppa- ja yhteistyösopimuksessa vahvistettujen määräysten mukaisesti. Jos tyydyttävään ratkaisuun ei päästä, mainittua asiaa käsitellään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kauppa- ja yhteistyösopimuksessa määrättyjen uudelleentarkastelujen yhteydessä. Jos kyseiset vaikeudet jatkuvat, toteutetaan tarvittavat toimenpiteet sellaisen sopimuksen neuvottelemiseksi ja tekemiseksi, jolla tehdään tarvittavat muutokset kauppa- ja yhteistyösopimukseen.

5 artikla

1.   Valtuutetaan komissio hyväksymään unionin puolesta kaikki päätökset, joilla

a)

vahvistetaan tai keskeytetään vastaavuuden tunnustaminen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä tehtävän vastaavuuden uudelleentarkastelun seurauksena kauppa- ja yhteistyösopimuksen liitteessä 14 olevan 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

b)

keskeytetään vastaavuuden tunnustaminen kauppa- ja yhteistyösopimuksen liitteessä 14 olevan 3 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti;

c)

hyväksytään viralliset hyvää tuotantotapaa koskevat asiakirjat, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan viranomainen on antanut myöntävän viranomaisen alueen ulkopuolella sijaitseville tuotantolaitoksille, ja määritetään ehdot, joilla unioni hyväksyy kyseiset viralliset hyvää tuotantotapaa koskevat asiakirjat kauppa- ja yhteistyösopimuksen liitteessä 12 olevan 5 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

d)

vahvistetaan tarvittavat täytäntöönpanojärjestelyt, joilla Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisen kanssa vaihdetaan virallisia hyvää tuotantotapaa koskevia asiakirjoja kauppa- ja yhteistyösopimuksen liitteessä 12 olevan 6 artiklan nojalla ja joilla Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisen kanssa vaihdetaan tietoja tuotantolaitoksia koskevista tarkastuksista mainitussa liitteessä olevan 7 artiklan nojalla;

e)

keskeytetään Yhdistyneen kuningaskunnan antamien virallisten hyvää tuotantotapaa koskevien asiakirjojen tarkastusten tai hyväksyntöjen tunnustaminen ja ilmoitetaan Yhdistyneelle kuningaskunnalle aikomuksesta soveltaa kauppa- ja yhteistyösopimuksen liitteessä 12 olevaa 9 artiklaa ja aloitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa neuvottelut mainitussa liitteessä olevan 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

f)

keskeytetään kokonaan tai osittain toisen osapuolen virallisten hyvää tuotantotapaa koskevien asiakirjojen tarkastusten tai hyväksyntöjen tunnustaminen kaikkien tai joidenkin kauppa- ja yhteistyösopimuksen liitteessä 12 olevassa lisäyksessä C lueteltujen tuotteiden osalta mainitussa liitteessä olevan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Tällöin sovelletaan 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioilla on oikeus neuvotella, allekirjoittaa ja tehdä kauppa- ja yhteistyösopimuksen 419 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut järjestelyt seuraavin edellytyksin:

a)

kyseiset järjestelyt tehdään ainoastaan kauppa- ja yhteistyösopimuksen 419 artiklan 4 kohdassa määrättyä tarkoitusta varten ja sen ehtojen mukaisesti eikä niillä säännellä muita asioita riippumatta siitä, kuuluvatko tällaiset asiat kauppa- ja yhteistyösopimuksen toisen osan toisen otsakkeen I osaston soveltamisalaan;

b)

kyseisillä järjestelyillä ei kohdella unionin lentoliikenteen harjoittajia syrjivästi.

Tällöin sovelletaan tämän päätöksen 8 artiklassa säädettyä menettelyä.

2.   Jäsenvaltioilla on oikeus myöntää kauppa- ja yhteistyösopimuksen 419 artiklan 9 kohdassa tarkoitetut luvat siinä määrätyin ehdoin sekä sovellettavien unionin ja kansallisen oikeuden säännösten mukaisesti. Näiden lupien myöntämisessä jäsenvaltiot eivät saa kohdella unionin lentoliikenteen harjoittajia syrjivästi.

3.   Jäsenvaltioilla on oikeus neuvotella, allekirjoittaa ja tehdä kauppa- ja yhteistyösopimuksen 419 artiklan 9 kohdassa tarkoitetut järjestelyt seuraavin edellytyksin:

a)

kyseiset järjestelyt tehdään ainoastaan kauppa- ja yhteistyösopimuksen 419 artiklan 9 kohdassa määrättyä tarkoitusta varten ja sen ehtojen mukaisesti eikä niillä säännellä muita asioita riippumatta siitä, kuuluvatko tällaiset asiat kauppa- ja yhteistyösopimuksen toisen osan toisen otsakkeen I osaston soveltamisalaan;

b)

kyseisillä järjestelyillä ei kohdella unionin lentoliikenteen harjoittajia syrjivästi.

Tällöin sovelletaan tämän päätöksen 8 artiklassa säädettyä menettelyä.

7 artikla

Jäsenvaltioilla on oikeus neuvotella, allekirjoittaa ja tehdä kahdenvälisiä sopimuksia Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla sekä veroihin ja tulleihin liittyvien saatavien perinnässä annettavasta keskinäisestä avunannosta tehdyn pöytäkirjan 41 artiklan mukaisesti tai sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sellaisten asioiden osalta, jotka eivät kuulu sosiaaliturvan yhteensovittamisesta tehdyn pöytäkirjan soveltamisalaan, seuraavin edellytyksin:

a)

suunnitellun sopimuksen on oltava yhteensopiva kauppa- ja yhteistyösopimuksen ja sisämarkkinoiden toiminnan kanssa eikä se saa vaarantaa sitä;

b)

suunnitellun sopimuksen on oltava yhteensopiva unionin oikeuden kanssa eikä se saa vaarantaa unionin ulkoisen toiminnan tavoitteen saavuttamista asianomaisella alalla tai muutoin haitata unionin etuja;

c)

suunnitellussa sopimuksessa on noudatettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettua kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämisen periaatetta.

Tällöin sovelletaan tämän päätöksen 8 artiklassa säädettyä menettelyä.

8 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion, joka aikoo neuvotella 6 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetun kahdenvälisen järjestelyn tai 7 artiklassa tarkoitetun kahdenvälisen sopimuksen, on annettava komissiolle tiedot tällaisia järjestelyjä tai sopimuksia koskevista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävistä neuvotteluista ja tarvittaessa pyydettävä komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana.

2.   Neuvottelujen päätyttyä asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava niiden mukainen luonnos järjestelyksi tai sopimukseksi komissiolle. Komissio ilmoittaa siitä Euroopan parlamentille ja neuvostolle viipymättä.

3.   Komissio tekee viimeistään kolmen kuukauden kuluttua järjestely- tai sopimusluonnoksen vastaanottamisesta päätöksen siitä, täyttyvätkö 6 artiklan 1 tai 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tai 7 artiklan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetut edellytykset. Jos komissio päättää, että kyseiset edellytykset täyttyvät, asianomainen jäsenvaltio voi allekirjoittaa ja tehdä kyseessä olevan järjestelyn tai sopimuksen.

4.   Asianomainen jäsenvaltio toimittaa komissiolle jäljennöksen järjestelystä tai sopimuksesta yhden kuukauden kuluessa sen voimaantulosta, tai jos järjestelyä tai sopimusta sovelletaan väliaikaisesti, yhden kuukauden kuluessa sen väliaikaisen soveltamisen alkamisesta.

9 artikla

Jäsenvaltioiden, jotka aikovat neuvotella ja tehdä kahdenvälisiä sopimuksia Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa aloilla, jotka eivät sisälly kauppa- ja yhteistyösopimuksen soveltamisalaan, on vilpittömän yhteistyön periaatetta täysin noudattaen ilmoitettava komissiolle ajoissa aikomuksistaan ja neuvottelujen etenemisestä.

10 artikla

Unionin toimivallan käyttö kauppa- ja yhteistyösopimuksen kautta ei rajoita unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltaa minkä tahansa muun kolmannen maan kanssa käynnissä olevissa tai tulevissa neuvotteluissa kansainvälisistä sopimuksista tai tällaisten sopimusten allekirjoittamisessa tai tekemisessä taikka suhteessa mihin tahansa tuleviin neuvotteluihin kauppa- ja yhteistyösopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuista täydentävistä sopimuksista tai tällaisten sopimusten allekirjoittamiseen tai tekemiseen.

11 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta kauppa- ja yhteistyösopimuksessa määrätyn ilmoituksen tai määrätyt ilmoitukset, myös ilmoituksen sopimuksen sitomaksi tulemista koskevan suostumuksen vahvistavien sisäisten vaatimusten täyttämisestä ja menettelyjen päätökseen saattamisesta, sekä tietoturvallisuussopimuksen 19 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen tai määrätyt ilmoitukset.

12 artikla

Hyväksytään unionin puolesta tähän päätökseen liitetyt julistukset.

13 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  Hyväksyntä annettu 27. huhtikuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2020/2252, annettu 29 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja niiden väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 444, 31.12.2020, s. 2).

(3)  Ks. tämän virallisen lehden s. 10.

(4)  Ks. tämän virallisen lehden s. 2540.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 654/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten ja yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 muuttamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 50).


Top