EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0124

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2021/124, annettu 29 päivänä tammikuuta 2021, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2021/3)

OJ L 38, 3.2.2021, p. 93–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/124/oj

3.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/93


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2021/124,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2021,

kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2021/3)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18.1 artiklan toisen luetelmakohdan ja 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 2014 annetut suuntaviivat (EU) 2015/510 (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EKP/2014/60) (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 1 artiklan 4 kohdan mukaan Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto voi milloin tahansa muuttaa niitä keinoja, välineitä, vaatimuksia, kriteerejä ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan.

(2)

Hintavakauden ylläpitämistä koskevan tehtävänsä mukaisesti EKP:n neuvosto hyväksyi 22 päivänä heinäkuuta 2019 Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) (2), jolla pyritään tukemaan edullisten pankkilainaehtojen säilymistä ja rahapolitiikan elvyttävää mitoitusta jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro. Tässä päätöksessä säädetään kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (jäljempänä TLTRO III -ohjelma), joka toteutetaan syyskuun 2019 ja maaliskuun 2021 välisenä ajanjaksona.

(3)

Tukeakseen pankkien lainanantoa koronavirustaudin (covid-19) leviämisestä eniten kärsiville, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, EKP:n neuvosto päätti 12 päivänä maaliskuuta 2020 muuttaa tiettyjä TLTRO III -operaatioiden keskeisiä parametreja. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti 30 päivänä huhtikuuta 2020 eräistä lisämuutoksista näihin parametreihin tukeakseen edelleen kotitalouksille ja yrityksille suuntautuvaa luotonantoa laajojen talouden häiriöiden ja lisääntyneen epävarmuuden vallitessa. Nämä muutokset on pantu täytäntöön Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2020/407 (ECB/2020/13) (3) ja Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2020/614 (ECB/2020/25) (4).

(4)

EKP:n neuvosto päätti 10 päivänä joulukuuta 2020 hyväksyä täydentäviä rahapoliittisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on osaltaan ylläpitää suotuisia rahoitusoloja pandemian aikana ja samalla vahvistaa talouden kaikkien sektorien luototusta, tukea taloudellista toimeliaisuutta sekä turvata keskipitkän aikavälin hintavakaus. Osana näitä toimenpiteitä EKP:n neuvosto päätti uudelleen tarkistaa TLTRO III -operaatioiden ehtojen mitoitusta. Erityisesti se päätti huomattavasti suotuisampien ehtojen voimassaoloajan pidentämisestä kesäkuuhun 2022, kolmen lisäoperaation toteuttamisesta vuoden 2021 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana sekä sen kokonaismäärän, joka eurojärjestelmän vastapuolilla on oikeus lainata TLTRO III -operaatioissa, nostamisesta 50 prosentista 55 prosenttiin niiden huomioon otettavien lainojen kannasta. Kannustaakseen pankkeja pitämään kiinni pankkien luotonannon nykytasosta EKP:n neuvosto päätti myös, että TLTRO III -operaatioiden suotuisampien ehtojen jatkamista kesäkuuhun 2022 sovelletaan ainoastaan pankkeihin, jotka saavuttavat uuden luotonantotavoitteen.

(5)

EKP:n neuvosto katsoo, että kaikki 10 päivänä joulukuuta 2020 hyväksytyt toimenpiteet ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia jatkuvista vaikeista pandemiaolosuhteista johtuvien hintavakauteen, rahapolitiikan välittymismekanismiin ja euroalueen talousnäkymiin kohdistuvien vakavien riskien torjumiseksi. EKP:n neuvosto katsoo edelleen, että tiettyjen tässä päätöksessä kuvattujen TLTRO III -operaatioiden parametrien uudelleen mitoittaminen kannustaa luottolaitoksia ylläpitämään nykyistä luotonannon tasoa ja auttaa säilyttämään erittäin houkuttelevat rahoitusehdot, jotka ovat viime kuukausina tukeneet luottovirtaa reaalitaloudelle jopa markkinoiden häiriötilanteessa. EKP:n neuvosto katsoo myös, että Euroopan keskuspankin hintavakaustavoitteen saavuttamiseksi TLTRO III -parametrien uudelleen mitoittaminen on sopivin ja tarkoituksenmukaisin väline, jolla voidaan auttaa luottolaitoksia turvaamaan tarvittava likviditeetti lainojen myöntämiseksi kotitalouksille ja yrityksille edullisin ehdoin pandemian aikana. EKP:n neuvosto on edelleen valmis mukauttamaan kaikkia välineitään tarpeen mukaan symmetrisen inflaatiotavoitteensa mukaisesti varmistaakseen, että inflaatio palautuu kestävästi lähemmäksi tavoitetta.

(6)

Jotta mahdollistettaisiin syyskuusta 2021 lähtien siirtymä olemassa olevista TLTRO III -operaatioista täydentäviin operaatioihin, joista ilmoitettiin hiljattain, aikaistettua takaisinmaksua koskevien ilmoitusten määräaikaa on aikaistettu yhdellä viikolla, jotta vapaaehtoisen aikaistetun takaisinmaksumenettelyn puitteissa takaisinmaksettavat määrät voidaan ottaa huomioon tarjousten ylärajoja laskettaessa.

(7)

Luottolaitoksilla, jotka johtavat TLTRO III -ryhmiä ja jotka aikovat osallistua seitsemänteen TLTRO III -operaatioon, on hyvin lyhyt määräaika, jonka kuluessa niiden on haettava hyväksyntää ryhmälle tai olemassa olevaa ryhmää koskeville muutoksille. Tästä syystä tällä päätöksellä tehdyt muutokset ryhmänä osallistumista koskeviin parametreihin on saatettava luottolaitosten tietoon mahdollisimman nopeasti. Sen vuoksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan viipymättä.

(8)

Päätös (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) on näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

’nettolainanannon vertailuarvolla’ tarkoitetaan huomioon otettavan nettolainanannon määrää, joka osallistujan on ylitettävä toisella vertailujaksolla, erityisellä vertailujaksolla tai ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla, jotta sen lainoihin voidaan soveltaa korkoa, joka on sovellettavaa alkuperäistä korkoa alempi ja joka lasketaan 4 ja 5 artiklassa sekä liitteessä I vahvistettujen periaatteiden ja yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;”;

b)

korvataan 23 alakohta seuraavasti:

”23)

’asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevalla voimassaoloajalla’ tarkoitetaan jaksoa kyseisen TLTRO III -operaation maksupäivästä 23 päivään kesäkuuta 2020 ja jaksoa 24 päivästä kesäkuuta 2022 sen erääntymispäivään tai aikaistettuun takaisinmaksupäivään, soveltuvin osin, pois lukien erityinen korkojakso ja ylimääräinen erityinen korkojakso;”;

c)

lisätään 26, 27 ja 28 alakohta seuraavasti:

26)

’ylimääräisellä erityisellä korkojaksolla’ tarkoitetaan 24 päivän kesäkuuta 2021 ja 23 päivän kesäkuuta 2022 välistä ajanjaksoa;

27)

’ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla’ tarkoitetaan 1 päivän lokakuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välistä ajanjaksoa;

28)

’yritysjärjestelyllä’ tarkoitetaan sulautumista tai yritysostoa, johon osallistuu osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen ja yksi tai useampi muu luottolaitos, taikka osallistujan tai TLTRO III -ryhmän jäsenen jakautumista, mukaan lukien osallistujan kriisinratkaisusta tai selvitystilasta johtuva jakautuminen.”;

2)

korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Eurojärjestelmä toteuttaa kymmenen TLTRO III -operaatiota EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti.”;

3)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Laitokset voivat osallistua TLTRO III -operaatioihin yksin, jos ne ovat eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin hyväksyttäviä vastapuolia ja kuuluvat asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 4 artiklan mukaiseen rahalaitosluetteloon.”;

b)

korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Kunkin TLTRO III -ryhmän jäsenen on oltava jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, sijoittautunut luottolaitos, täytettävä suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 55 artiklan a, b ja c alakohdassa vahvistetut kriteerit ja kuuluttava asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 4 artiklan mukaiseen rahalaitosluetteloon.”;

c)

lisätään 5 a kohta seuraavasti:

”5 a.   EKP:n neuvosto voi poikkeuksellisissa tapauksissa ja objektiivisista syistä päättää sallia laitoksille, jotka ovat jo osallistuneet TLTRO III -operaatioihin yksin, että ne voivat tulevaisuudessa osallistua TLTRO III -operaatioihin ryhmässä muodostamalla TLTRO III -ryhmän.”;

d)

korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jos EKP:n neuvosto on hyväksynyt TLTRO III -ryhmän kokoonpanossa tapahtuneet muutokset 5 kohdan mukaisesti, uusi TLTRO III -ryhmä on muodostettu 5 a kohdan mukaisesti tai TLTRO III -ryhmien kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia 6 kohdan mukaisesti, sovelletaan seuraavaa, ellei EKP:n neuvosto toisin päätä:

a)

niiden muutosten osalta, joihin sovelletaan 5 kohtaa, 5 a kohtaa tai 6 kohdan b tai c alakohtaa, vastuulaitos saa osallistua TLTRO III -operaatioihin TLTRO III -ryhmänsä uudessa kokoonpanossa ensi kertaa vasta saatuaan kansalliselta keskuspankiltaan vahvistuksen siitä, että TLTRO III -ryhmän uusi kokoonpano on hyväksytty; ja

b)

laitos, joka ei ole enää TLTRO III -ryhmän jäsen, ei saa osallistua enää mihinkään TLTRO III -operaatioon yksin eikä minkään muun TLTRO III -ryhmän jäsenenä, ellei se tee osallistumista koskevaa uutta hakemusta 1, 3 tai 6 kohdan mukaisesti.”;

4)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kunkin osallistujan lainakiintiö on 55 prosenttia sen kokonaisvertailukannasta, vähennettynä määrillä, jotka kyseinen TLTRO III -osallistuja on aikaisemmin lainannut TLTRO II -operaatioissa päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) mukaisesti ja jotka ovat maksamatta TLTRO III -operaation maksupäivänä, ottaen huomioon mahdolliset aikaistettua takaisinmaksua koskevat oikeudellisesti sitovat ilmoitukset, jotka osallistuja on toimittanut päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) 6 artiklan mukaisesti. Asiaankuuluvat tekniset laskelmat on esitetty liitteessä I.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kunkin osallistujan tarjouksen yläraja kussakin TLTRO III -operaatiossa on sen lainakiintiö vähennettynä määrillä, jotka se on lainannut edellisissä TLTRO III -operaatioissa, ja lisättynä määrillä, jotka osallistuja on maksanut takaisin tai joiden osalta se on ilmoittanut sitovasti asianomaiselle kansalliselle keskuspankille aikomuksestaan maksaa ne takaisin 5 a artiklassa täsmennettyä aikaistettua takaisinmaksua koskevan menettelyn mukaisesti. Näin laskettu määrä on kunkin osallistujan tarjousten yläraja, ja tarjousten ylärajan ylittäviin tarjouksiin sovelletaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 36 artiklassa vahvistettuja sääntöjä. Asiaankuuluvat tekniset laskelmat on esitetty liitteessä I.”;

5)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Korko

1.   Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo ja joiden huomioon otettava nettolainananto ylimääräisen erityisen vertailujakson aikana on pienempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo, kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti, jollei 6 artiklan 3 a kohdassa säädetystä edellytyksestä johdu muuta:

a)

erityisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson talletusmahdollisuuden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä. Näin laskettu korko on joka tapauksessa enintään miinus 100 peruspistettä;

b)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on alempi seuraavista koroista: i) perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä ja ii) talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana; ja

c)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevan voimassaoloajan korko on talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana.

2.   Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto erityisellä vertailujaksolla ja ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla on pienempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo mutta joiden huomioon otettava nettolainananto toisella vertailujaksolla ylittää niiden nettolainanannon vertailuarvon, kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a)

erityisen korkojakson aikana korko on alempi seuraavista koroista: i) perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisen jakson aikana, vähennettynä 50 peruspisteellä; ja ii) korko, joka lasketaan riippuen poikkeamasta kantatietojen vertailuarvoon nähden, kuten c alakohdassa on täsmennetty;

b)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on alempi seuraavista koroista: i) perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisen jakson aikana, vähennettynä 50 peruspisteellä; ja ii) korko, joka lasketaan riippuen poikkeamasta kantatietojen vertailuarvoon nähden, kuten c alakohdassa on täsmennetty; ja

c)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana korko on alempi kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana, ja se voi olla yhtä alhainen kuin talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana, riippuen poikkeamasta kantatietojen vertailuarvoon nähden.

3.   Niiden osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto alittaa niiden nettolainanannon vertailuarvon toisella vertailujaksolla, erityisellä vertailujaksolla ja ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla, kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a)

erityisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä;

b)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä; ja

c)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana korko on asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloajan perusrahoitusoperaatioiden keskikorko.

3 a.   Sen estämättä, mitä edellä 1–3 kohdassa säädetään, osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto ylimääräisen erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo, kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti, jollei 6 artiklan 3 b kohdassa asetetusta edellytyksestä johdu muuta:

a)

ajanjaksolla 23 päivään kesäkuuta 2020 korko lasketaan soveltuvin osin 1 kohdan c alakohdan, 2 kohdan c alakohdan tai 3 kohdan c alakohdan mukaisesti;

b)

erityisen korkojakson aikana korko lasketaan soveltuvin osin 1 kohdan a alakohdan, 2 kohdan a alakohdan tai 3 kohdan a alakohdan mukaisesti;

c)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson talletusmahdollisuuden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä. Näin laskettu korko on joka tapauksessa enintään miinus 100 peruspistettä; ja

d)

ajanjaksolla 23 päivän kesäkuuta 2022 jälkeen korko on talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana.

3 b.   Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto ylimääräisen erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo, kahdeksannessa tai sitä seuraavissa TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti, jollei 6 artiklan 3 b kohdassa asetetusta edellytyksestä johdu muuta:

a)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson talletusmahdollisuuden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä. Näin laskettu korko on joka tapauksessa enintään miinus 100 peruspistettä; ja

b)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana korko on talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana.

3 c.   Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto ylimääräisen erityisen vertailujakson aikana on pienempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo, kahdeksannessa tai sitä seuraavissa TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korko on kyseisen ajanjakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä; ja

b)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana korko on perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana.

4.   Tarkemmat tiedot koron laskemisesta esitetään liitteessä I. Lopulliset korot ja niiden laskennan perusteena olevat asiaankuuluvat tiedot ilmoitetaan osallistujille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioita koskevan ohjeellisen aikataulun mukaisesti.

5.   Korko maksetaan erissä kunkin TLTRO III -operaation maturiteetin päättyessä tai aikaistetun takaisinmaksun yhteydessä siten kuin 5 a artiklassa soveltuvin osin säädetään.

6.   Jos kansallinen keskuspankki käyttää sopimus- tai sääntelyjärjestelyjensä mukaan käytettävissä olevia keinoja ja osallistujalta vaaditaan sen johdosta seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatioissa lainaamiensa määrien takaisinmaksua ennen kuin toiseen vertailujaksoon ja erityiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot on ilmoitettu kyseiselle osallistujalle, osallistujan kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin, joita koskee pakollinen takaisinmaksu, sovellettava korko on seuraava: a) erityisen korkojakson aikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen jakson aikana vähennettynä 50 peruspisteellä; b) ylimääräisen erityisen korkojakson aikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen jakson aikana vähennettynä 50 peruspisteellä; ja c) asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana siihen päivään saakka, jona kansallinen keskuspankki vaati takaisinmaksua. Jos takaisinmaksua vaaditaan sen jälkeen kun toiseen vertailujaksoon ja erityiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot on ilmoitettu osallistujalle, mutta ennen kuin ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot on ilmoitettu osallistujalle, osallistujan kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin, joita koskee pakollinen takaisinmaksu, sovellettava korko määritetään 1–3 kohdan mukaisesti. Jos takaisinmaksua vaaditaan sen jälkeen, kun ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot on ilmoitettu osallistujalle, osallistujan kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiin määriin, joita vaaditaan takaisinmaksettaviksi, sovellettava korko vahvistetaan 1–3 a kohdan mukaisesti.

Jos kansallinen keskuspankki käyttää sopimus- tai sääntelyjärjestelyjensä mukaan käytettävissä olevia keinoja ja osallistujalta vaaditaan sen johdosta kahdeksannessa tai sen jälkeisissä TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiensa määrien takaisinmaksua ennen kuin ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon sovellettava korko on ilmoitettu kyseiselle osallistujalle, tämän osallistujan kahdeksannessa tai sen jälkeisissä TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko vahvistetaan 3 c kohdan mukaisesti. Jos takaisinmaksua vaaditaan sen jälkeen, kun ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvät korkotiedot on ilmoitettu osallistujalle, osallistujan kahdeksannessa tai sitä seuraavissa TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiin määriin, joita vaaditaan takaisinmaksettaviksi, sovellettava korko vahvistetaan 3 b kohdan ja 3 c kohdan mukaisesti.

7.   Jos vastapuolet maksavat vapaaehtoisesti seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainaksi ottamiaan määriä takaisin aikaistetusti 5 a artiklan mukaisesti, ennen kuin ylimääräistä erityistä vertailuajanjaksoa koskevat korkotiedot on ilmoitettu niille, ylimääräiseen erityiseen korkojaksoon sovellettava korko lasketaan 1 kohdan b alakohdan, 2 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.”;

6)

muutetaan 5 a artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Seitsemän ensimmäisen TLTRO III -operaation osalta syyskuusta 2021 lähtien osallistujilla on neljännesvuosittain, aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua kunkin TLTRO III -operaation maksusta, mahdollisuus päättää kyseinen TLTRO III -operaatio tai pienentää TLTRO III -lainojen määrää ennen niiden erääntymistä. Kahdeksannen tai sitä seuraavien TLTRO III -operaatioiden osalta osallistujilla on tämä mahdollisuus neljännesvuosittain alkaen kesäkuusta 2022.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Hyötyäkseen aikaistettua takaisinmaksua koskevasta menettelystä osallistujan on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille vähintään kaksi viikkoa ennen aikaistettua takaisinmaksupäivää, että se aikoo suorittaa maksun kyseisenä päivänä aikaistettua takaisinmaksua koskevaa menettelyä soveltaen.”;

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee kyseessä olevaa osallistujaa sitovaksi kaksi viikkoa ennen siinä tarkoitettua aikaistetun takaisinmaksun määräpäivää. Jos osallistuja laiminlyö suorittaa aikaistetun takaisinmaksumenettelyn mukaisen maksun kokonaan tai osittain takaisinmaksupäivään mennessä, sille voidaan määrätä taloudellinen seuraamus. Sovellettava taloudellinen seuraamus lasketaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) liitteen VII mukaisesti, ja sen on vastattava taloudellista seuraamusta, joka määrätään laiminlyönnistä noudattaa rahapoliittisissa käänteisoperaatioissa velvollisuutta huolehtia koko operaation ajan vakuuksien riittävyydestä ja suorittaa vastapuolelle jaettua määrää vastaavat maksut. Taloudellisten seuraamusten määrääminen ei vaikuta kansallisen keskuspankin oikeuteen käyttää suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 166 artiklassa laiminlyöntitapauksia varten säädettyjä keinoja.”;

7)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jokainen TLTRO III -operaatioiden osallistuja toimittaa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille liitteessä II olevissa raportointipohjissa esitetyt tiedot seuraavasti:

a)

vertailukanta osallistujan lainakiintiön ja tarjouksen ylärajojen määrittämiseksi ja ensimmäiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot osallistujan vertailuarvojen määrittämiseksi (jäljempänä ’ensimmäinen raportti’);

b)

i) toiseen vertailujaksoon ja ii) valinnaisesti erityiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot sen koron määrittämiseksi, jota sovelletaan kussakin seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa lainattuihin määriin (jäljempänä ’toinen raportti’); ja

c)

ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot sovellettavien korkojen määrittämiseksi (jäljempänä ’kolmas raportti’).

Sen estämättä, mitä edellisessä virkkeessä säädetään, osallistujien, jotka osallistuvat ensimmäisen kerran kahdeksanteen tai johonkin sitä seuraavaan TLTRO III -operaatioon, on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille i) ensimmäinen raportti ja ii) kolmas raportti.”;

b)

korvataan 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.   Osallistujien, jotka aikovat hyödyntää mahdollisuutta 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin korkoihin, on toisessa raportissa toimitettava tätä varten erikseen erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot sekä näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset 6 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos nämä edellytykset eivät täyty, osallistujien lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 2, 3 ja 3 a kohdan mukaisesti. Erityiseen vertailujaksoon ja/tai sitä koskevan tilintarkastajan arvioinnin tuloksiin liittyvien tietojen toimittamatta jättämiseen ei sovelleta seuraamuksia.”;

c)

lisätään 3 b kohta seuraavasti:

”3b.   Osallistujien, jotka aikovat hyödyntää mahdollisuutta 5 artiklan 3 a ja 3 b kohdassa vahvistettuihin korkoihin, on kolmannessa raportissa toimitettava tätä varten erikseen ylimääräistä erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot sekä näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset tämän artiklan 6 kohdan bb alakohdan mukaisesti. Jos nämä edellytykset eivät täyty, osallistujien lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 1, 2, 3 ja 3 c kohdan mukaisesti.”;

d)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Kunkin osallistujan on varmistettava, että ulkopuolinen tilintarkastaja arvioi 1–3 b kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen laadun seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a)

tilintarkastajan arviointi ensimmäisestä raportista on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä;

b)

toista raporttia koskevat tilintarkastajan arvioinnin tulokset on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä;

bb)

kolmatta raporttia koskevat tilintarkastajan arvioinnin tulokset on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä;

c)

tilintarkastajan arviointien painopisteen on oltava 2, 3 a, 3 b ja 4 kohdassa vahvistetuissa vaatimuksissa. Tilintarkastajan on erityisesti

i)

arvioitava ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyys tarkastamalla, että osallistujan huomioon otettavien lainojen joukko, mukaan lukien vastuulaitoksen tapauksessa TLTRO III -ryhmän jäsenten huomioon otettavat lainat, täyttää kelpoisuusehdot;

ii)

tarkastettava, että raportoidut tiedot ovat liitteessä II vahvistettujen ohjeiden sekä asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) esitettyjen käsitteiden mukaisia;

iii)

tarkastettava, että ilmoitetut tiedot ovat yhdenmukaisia asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) nojalla koottujen tietojen kanssa;

iv)

tarkastettava, että käytössä on tarkistuskeinot ja -menettelyt tietojen yhtenäisyyden, tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi; ja

v)

varmistettava lisätietojen osalta positiivisen vakuutuksen antamista koskevassa menettelyssä eli menettelyssä, jossa varmennetaan, että toimitetut tiedot ovat tarkkoja ja asiaankuuluvia, että arvopaperistajan itsellään pitämät huomioon otettavat arvopaperistetut lainat, jotka on sisällytetty osallistujan vertailukantaa koskevaan laskelmaan, vastaavat asianomaisia omaisuusvakuudellisia arvopapereita, jotka osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen, joka oli arvopaperistajan itsellään pitämien huomioon otettavien arvopaperistettujen lainojen alullepanijana, on pitänyt 100-prosenttisesti itsellään.

Jos osallistuminen tapahtuu ryhmänä, tilintarkastajan arvioinnin tuloksista on ilmoitettava TLTRO III -ryhmän muiden jäsenten kansallisille keskuspankeille. Tämän kohdan mukaisesti tehtyjen arviointien yksityiskohtaiset tulokset on osallistujan kansallisen keskuspankin pyynnöstä toimitettava kyseiselle kansalliselle keskuspankille, ja jos osallistuja kuuluu ryhmään, tämän jälkeen myös ryhmän jäsenten kansallisille keskuspankeille.

d)

tilintarkastajan arviointeihin on sisällytettävä ainakin seuraavat tiedot:

i)

sovelletun tarkastusmenettelyn tyyppi;

ii)

tarkastuksen kohteena ollut ajanjakso;

iii)

tarkastetut asiakirjat;

iv)

kuvaus menetelmistä, joita tarkastajat ovat käyttäneet suorittaessaan c alakohdassa täsmennettyjä tehtäviä;

v)

soveltuvin osin tunnisteet, kuten erityisyhteisökoodit ja/tai LEI-tunnukset, kustakin arvopaperistamiseen osallistuvasta erityisyhteisöstä, jolla on hallussaan c alakohdan v alakohdassa tarkoitettuja arvopaperistajan itsellään pitämiä huomioon otettavia arvopaperistettuja lainoja, ja tällaisten huomioon otettavien arvopaperistettujen lainojen alullepanijana olleen osallistujan tai TLTRO III -ryhmän jäsenen rahalaitostunnus;

vi)

mahdolliset korjaukset, joita on tehty iv alakohdassa kuvattujen menetelmien soveltamisen jälkeen;

vii)

vahvistus siitä, että raportointipohjiin sisältyvät tiedot vastaavat osallistujien sisäisiin järjestelmiin sisältyviä tietoja; ja

viii)

ulkopuoliseen tilintarkastukseen perustuvat loppuhuomautukset tai arviointi.

Eurojärjestelmä voi antaa lisäohjeita tavasta, jolla tilintarkastajan arviointi on suoritettava, ja tällöin osallistujien on varmistettava, että tilintarkastajat noudattavat näitä ohjeita tarkastuksissaan.”;

e)

korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jos osallistujan huomioon otettavien lainojen joukko muuttuu TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutoksen tai yritysjärjestelyn johdosta, on toimitettava tarkistettu ensimmäinen raportti osallistujan kansallisen keskuspankin ohjeiden mukaisesti ja kuten jäljempänä täsmennetään, sanotun rajoittamatta 8 kohdan soveltamista.

a)

Jos TLTRO III -ryhmän kokoonpano muuttuu tai yritysjärjestely tapahtuu ennen 31 päivää maaliskuuta 2021, tarkistettu ensimmäinen raportti on toimitettava noudattaen määräaikaa, joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutosta tai yritysjärjestelyä seuraavan TLTRO III -operaation osalta;

b)

Jos TLTRO III -ryhmän kokoonpano muuttuu tai yritysjärjestely tapahtuu 1 päivän huhtikuuta 2021 ja sen määräpäivän välillä, jota noudattaen vastuulaitosten on toimitettava kotimaansa kansalliselle keskuspankille TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutosten hyväksymistä koskeva hakemus, siten kuin se on täsmennetty viimeisimmän TLTRO III -operaation osalta EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa, tarkistettu ensimmäinen raportti on toimitettava noudattaen määräaikaa, joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutosta tai yritysjärjestelyä seuraavan TLTRO III -operaation osalta;

c)

Jos TLTRO III -ryhmän kokoonpano muuttuu tai yritysjärjestely tapahtuu sen määräpäivän, jota noudattaen vastuulaitosten on toimitettava kotimaansa kansalliselle keskuspankille TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutosten hyväksymistä koskeva hakemus, siten kuin se on täsmennetty viimeisimmän TLTRO III -operaation osalta EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa, ja 31 päivän joulukuuta 2021 välillä, tarkistettu ensimmäinen raportti on toimitettava noudattaen määräaikaa, jota sovelletaan ensimmäistä raporttia koskevaan tilintarkastajan arvion tulokseen ja joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioiden viitteellisessä aikataulussa niiden osallistujien osalta, jotka osallistuvat ensimmäisen kerran kahdeksanteen tai johonkin sitä seuraavista TLTRO III -operaatioista.

Asianomainen kansallinen keskuspankki arvioi tarkistuksen vaikutukset ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin. Tällaisiin toimiin voi kuulua vaatimus sellaisten määrien takaisinmaksusta, jotka TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutosten tai yritysjärjestelyn seurauksena ylittävät asianomaisen lainakiintiön. Kyseessä olevan osallistujan (joka voi olla yritysjärjestelyssä perustettu uusi yhteisö) tulee myötävaikuttaa tarkistusten vaikutusten arviointiin antamalla kaikki asianomaisen kansallisen keskuspankin pyytämät asiaankuuluvat lisätiedot.”;

f)

korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Edellä 7 kohdasta poiketen ei edellytetä ensimmäisen raportin tarkistusta, vaan huomioon otettaviin lainoihin kohdistuva olennainen vaikutus voidaan sen sijaan soveltuvin osin kirjata muutokseksi toisessa tai kolmannessa raportissa, jos

a)

yritysjärjestelyyn osallistuu laitoksia, jotka olivat ennen yritysjärjestelyä valvonta- tai kriisinratkaisutoimenpiteiden kohteena ja nämä toimenpiteet kansallisen keskuspankin antaman vahvistuksen mukaisesti tosiasiallisesti heikensivät niiden lainanantokykyä vähintään puolet toisen vertailujakson ajasta tai vähintään puolet ylimääräisen erityisen vertailujakson ajasta;

b)

yritysjärjestely on toteutettu yritysostona, jossa joko osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen hankkii luottolaitoksen, joka ei ole osallistuja eikä TLTRO III -ryhmän jäsen, ja yritysjärjestely on saatu päätökseen ylimääräisen erityisen viiteajanjakson kuuden viimeisen kuukauden aikana; tai

c)

asianomainen kansallinen keskuspankki arvioi, että muutos ryhmän kokoonpanossa tai yritysjärjestely ei edellytä tarkistettua ensimmäistä raporttia.

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa osallistujat voivat päättää tarkistaa ensimmäistä raporttia yritysjärjestelyjen huomioon ottamiseksi.”;

g)

lisätään 8 a kohta seuraavasti:

”8 a.   Osallistujien on varmistettava, että 7 kohdassa edellytetyissä tarkistetuissa ensimmäisissä raporteissa toimitettujen tietojen laadun on arvioinut ulkopuolinen tilintarkastaja 6 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Nämä tilintarkastajan arvioinnit on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä;”;

8)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Raportointivaatimusten laiminlyönti

1.   Jos osallistuja ei toimita raporttia tai noudata tilintarkastusvaatimuksia, tai jos raportoiduissa tiedoissa havaitaan virheitä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

Jos osallistuja ei toimita ensimmäistä raporttia asianomaiselle kansalliselle keskuspankille sovellettavaan määräpäivään mennessä, sen lainakiintiöksi määritetään nolla.

b)

Jos osallistuja ei toimita tilintarkastajan arvioinnin tuloksia ensimmäisestä raportista asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä, sen on maksettava TLTRO III -operaatiossa lainaamansa ja maksamatta olevat määrät kokonaan takaisin seuraavan perusrahoitusoperaation maksupäivänä, jolloin lainattuun määrään sovellettava korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaation keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation aikana takaisinmaksupäivään saakka, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa ja ylimääräistä erityistä korkojaksoa, joiden ajalta sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä.

c)

Jos osallistuja – jossakin seitsemästä ensimmäisestä TLTRO III -operaatiosta – ei toimita toiseen vertailujaksoon liittyviä tietoja toisessa raportissa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille sovellettavaan määräpäivään mennessä, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa ja täydentävää erityistä korkojaksoa, joiden ajalta sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä. Jos osallistuja toimittaa ainoastaan toisen raportin erityisen vertailujakson tiedot ja näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvion, ja jos osallistujan huomioon otettava nettolainananto erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin sen nettolainanannon vertailuarvo, osallistujan lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 1 ja 3 a kohdan mukaisesti ja soveltaen tapauksen mukaan 6 artiklan 3 a ja 3 b kohdan ehtoja, sanotun rajoittamatta edellä olevan virkkeen soveltamista. Osallistujalle määrätään myös 500 euron päiväkohtainen sakko toisen raportin toimittamiseen saakka, kuitenkin yhteensä enintään 15 000 euroa. Sakko lasketaan ja peritään, kun asianomainen kansallinen keskuspankki on vastaanottanut toisen raportin tai enimmäissakon määrä täyttyy, jos toista raporttia ei ole siihenkään mennessä saatu.

d)

Jos osallistuja – jossakin seitsemästä ensimmäisestä TLTRO III -operaatiosta – ei toimita tilintarkastajan arvion tuloksia toiseen vertailujaksoon liittyvistä tiedoista toisessa raportissa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille siihen määräpäivään mennessä, joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioita koskevassa viitteellisessä aikataulussa, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa ja täydentävää erityistä korkojaksoa, joiden ajalta sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä. Jos osallistuja toimittaa ainoastaan toisen raportin erityisen vertailujakson tiedot ja näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvion, ja jos osallistujan huomioon otettava nettolainananto erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin sen nettolainanannon vertailuarvo, osallistujan lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 1 ja 3 a kohdan mukaisesti ja soveltaen tapauksen mukaan 6 artiklan 3 a ja 3 b kohdan ehtoja, sanotun rajoittamatta edellä olevan virkkeen soveltamista.

e)

Jos osallistuja – jossakin seitsemästä ensimmäisestä TLTRO III -operaatiosta – ei toimita toiseen vertailujaksoon liittyviä tietoja tai tilintarkastajan arvion tuloksia erityiseen vertailujaksoon liittyvistä tiedoista toisessa raportissa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille siihen määräpäivään mennessä, joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioita koskevassa viitteellisessä aikataulussa, sen huomioon otettavan nettolainannon katsotaan erityisen vertailujakson aikana alittavan sen nettolainanannon vertailuarvon, eikä osallistuja voi tällöin hyödyntää 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettua korkoa.

f)

Jos osallistuja – jossakin seitsemästä ensimmäisestä TLTRO III -operaatiosta – ei toimita kolmatta raporttia asianomaiselle kansalliselle keskuspankille siihen määräpäivään mennessä, joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioita koskevassa viitteellisessä aikataulussa, kyseisen osallistujan lainaamiin määriin sovelletaan ylimääräisen erityisen korkojakson aikana korkoa, joka lasketaan 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan tai 5 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, mutta ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisellä ajanjaksolla korko lasketaan 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan, 5 artiklan 2 kohdan c alakohdan tai 5 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti. Jos osallistuja kahdeksannessa tai sitä seuraavassa TLTRO III -operaatiossa ei toimita kolmatta raporttia asianomaiselle kansalliselle keskuspankille sovellettavaan määräaikaan mennessä, TLTRO III -osallistujan kyseisissä TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 3 c kohdan mukaisesti. Kussakin tässä kohdassa tarkoitetussa tapauksessa osallistujalle määrätään myös 500 euron päiväkohtainen sakko kolmannen raportin toimittamiseen saakka, kuitenkin yhteensä enintään 15 000 euroa. Sakko lasketaan ja peritään, kun asianomainen kansallinen keskuspankki on vastaanottanut kolmannen raportin tai enimmäissakon määrä täyttyy, jos kolmatta raporttia ei ole siihenkään mennessä saatu.

g)

Jos osallistuja – jossakin seitsemästä ensimmäisestä TLTRO III -operaatiosta – ei toimita tilintarkastajan arvion tuloksia kolmanteen raporttiin liittyvistä tiedoista asianomaiselle kansalliselle keskuspankille siihen määräpäivään mennessä, joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioita koskevassa viitteellisessä aikataulussa, ylimääräisen erityisen korkojakson aikana ja ylimääräisen erityisen korkojakson jälkeisenä aikana maturiteettiin tai aikaistettuun takaisinmaksuun saakka korko lasketaan 5 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti. Jos osallistuja kahdeksannessa tai sitä seuraavassa TLTRO III -operaatiossa ei toimita tilintarkastajan arvion tuloksia kolmanteen raporttiin liittyvistä tiedoista asianomaiselle kansalliselle keskuspankille siihen määräpäivään mennessä, joka on täsmennetty EKP:n verkkosivuilla julkaistussa TLTRO III -operaatioita koskevassa viitteellisessä aikataulussa, TLTRO III -osallistujan kyseisissä TLTRO III -operaatioissa lainaksi ottamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 3 c kohdan mukaisesti.

h)

Jos osallistuja laiminlyö muulla tavoin 6 artiklan 6, 7 tai 8 a kohdassa vahvistetut velvoitteet, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa ja ylimääräistä erityistä korkojaksoa, joiden ajalta sovelletaan kunkin tällaisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä.

i)

Osallistujan on niin nopeasti kuin mahdollista ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille virheistä, joita se on havainnut 6 artiklan 6 tai 8 a kohdassa tarkoitetun tarkastuksen yhteydessä tai muutoin toimittamiensa raporttien tiedoissa; myös epätarkat ja puutteelliset tiedot katsotaan virheeksi. Kun kansalliselle keskuspankille on ilmoitettu tällaisista virheistä, epätarkkuuksista tai laiminlyönneistä tai tällaiset virheet, epätarkkuudet tai laiminlyönnit tulevat sen tietoon muulla tavoin, i) osallistujan tulee myötävaikuttaa kyseisten virheiden epätarkkuuksien tai laiminlyöntien vaikutusten arviointiin antamalla kaikki asianomaisen kansallisen keskuspankin pyytämät asiaankuuluvat lisätiedot ja ii) asianomainen kansallinen keskuspankki voi ryhtyä asianomaisiin toimiin; tällaisiin toimiin voi kuulua sellaisten arvojen uudelleenlaskenta, jotka voivat puolestaan vaikuttaa osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainattuihin määriin sovellettavaan korkoon, sekä sellaisten lainattujen määrien takaisinmaksun vaatiminen, jotka virheen, epätarkkuuden tai laiminlyönnin johdosta ylittävät osallistujan lainakiintiön. Osallistujien on osoitettava, että 6 artiklan 6 kohdassa ja 6 artiklan 8 a kohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu kansallisille keskuspankeille raportoitavissa tiedossa asianomaisen kansallisen keskuspankin edellyttämässä aikataulussa, ja jos tilintarkastajan toista raporttia tai kolmatta raporttia koskevassa arviossa on havaittu puutteita, noudattaen määräaikaa, joka mahdollistaa sen, että asianomainen kansallinen keskuspankki voi ilmoittaa korot kyseisten tietojen perusteella EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioita koskevan viitteellisen aikataulun mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdan säännöksillä ei rajoiteta asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) vahvistettuihin raportointivelvoitteisiin liittyvien seuraamusten määräämistä päätöksen EKP/2010/10 (*1) mukaisesti.

3.   Selvyyden vuoksi todetaan, että 1 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia ja niihin liittyviä seuraamuksia laiminlyöntien johdosta sovelletaan ainoastaan, jos osallistuja osallistuu TLTRO III -operaatioon.

(*1)  Päätös EKP/2010/10, annettu 19 päivänä elokuuta 2010, tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisestä (EUVL L 226, 28.8.2010, s. 48).”;"

9)   Muutetaan liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa29 tammikuuta 2021.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3.

(2)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1311, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2019/21) (EUVL L 204, 2.8.2019, s. 100).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/407, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2020, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/13) (EUVL L 80, 17.3.2020, s. 23).

(4)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/614, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/25) (EUVL L 141, 5.5.2020, s. 28).


LIITE

Muutetaan päätöksen (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan kolmas alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Lainakiintiö on 55 prosenttia osallistujan (*1) vertailukannasta vähennettynä määrillä, jotka kyseinen osallistuja on lainannut päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) mukaisesti toteutetuissa kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa (TLTRO II -operaatiot) ja jotka ovat maksamatta TLTRO III -operaation maksupäivänä, tai nolla, jos tämä erotus on negatiivinen, eli:

Image 1 kun k = 1,…,10.

(*1)  Viittauksilla ”osallistujaan” tarkoitetaan yksin toimivia osallistujia tai TLTRO III -ryhmiä.”;"

b)

korvataan 1 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Kun BAk on lainakiintiö TLTRO III -operaatiossa k (jossa k = 1,…,10), ORFeb 2019 on vertailukanta 28 päivänä helmikuuta 2019 ja OBk on määrä, jonka TLTRO III -operaation osallistuja on lainannut ja joka on vielä maksamatta TLTRO III -operaation k maksupäivänä.”

c)

korvataan 1 kohdan viides alakohta seuraavasti:

”Kuhunkin osallistujaan sovellettava tarjouksen yläraja kussakin TLTRO III -operaatiossa on sen lainakiintiö BAk vähennettynä määrillä, jotka se on lainannut edellisissä TLTRO III -operaatioissa, ja lisättynä määrillä, jotka osallistuja on maksanut takaisin tai joiden osalta se on ilmoittanut sitovasti asianomaiselle kansalliselle keskuspankille aikomuksestaan maksaa ne takaisin 5 a artiklassa täsmennettyä aikaistettua takaisinmaksua koskevan menettelyn mukaisesti. Olkoon Ck ≥ 0 osallistujan lainanotto TLTRO III -operaatiossa k ja olkoon Rk ≥ 0 TLTRO III:n vapaaehtoisten takaisinmaksujen määrä, jolloin Ck BLk jossa BLk on tämän osallistujan tarjouksen yläraja operaatiossa k ja määritellään seuraavasti:

Image 2

kun k = 2,…,10.”

d)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Koron laskeminen

A.

Olkoon NLSpecial huomioon otettavan nettolainanannon määrä 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä erityisenä vertailujaksona.

NLSpecial = NLMar2020 + ... + NLMar2021

B.

Olkoon NLADSpecial huomioon otettavan nettolainanannon määrä 1 päivän lokakuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä ylimääräisenä erityisenä vertailujaksona.

NLADSpecial = NLOct2020 + ... + NLDec2021

C.

Olkoon NSMar2021 määrä, joka saadaan laskemalla yhteen huomioon otettava nettolainananto 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä ajanjaksona ja huomioon otettava lainakanta 31 päivänä maaliskuuta 2019; tämä lasketaan kaavalla

NSMar2021 = OLMar2019 + NLApr2019 + ... + NLMar2021

Merkitään nyt EX:llä NSMar2021 :n prosentuaalinen poikkeama lainakannan vertailuarvosta 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä ajanjaksona eli

Image 3

EX pyöristetään lähimpään 15. desimaaliin. Kun OAB on yhtä suuri kuin nolla, EX:n katsotaan olevan yhtä suuri kuin 1,15.

D.

Olkoon

Image 4

TLTRO III -operaation k voimassaoloajan sovellettava perusrahoitusoperaation (MRO) keskikorko, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, ja olkoon

Image 5

TLTRO III -operaation k voimassaoloajan sovellettava talletusmahdollisuuden keskikorko, jolloin sovellettavaa korkoa tarkastellaan kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana ja ilmaistaan todellisena vuosikorkona eliImage 6 Image 7

Edellä olevissa yhtälöissä nk (kun k=1,…,10) on TLTRO III -operaation k päivien lukumäärä, ja jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan kiinteäkorkoisena huutokauppana, jossa tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti, MROk,t on TLTRO III -operaation k päivänä t sovellettava perusrahoitusoperaation korko, tai jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan vaihtuvakorkoisena huutokauppana, MROk,t on TLTRO III -operaation k päivänä t sovellettava perusrahoitusoperaation minimitarjouskorko; kaikissa tapauksissa korko ilmaistaan todellisena vuosikorkona. Edellä olevissa yhtälöissä DFk,t on talletusmahdollisuuden korko TLTRO III -operaation k päivänä t, ilmaistuna todellisena vuosikorkona.

E.

Olkoon kpre ajanjakso asianomaisen TLTRO III -operaation maksupäivästä 23 päivään kesäkuuta 2020, kspecial erityinen korkojakso 24 päivästä kesäkuuta 202023 päivään kesäkuuta 2021, kadspecial ylimääräinen erityinen korkojakso 24 päivästä kesäkuuta 202123 päivään kesäkuuta 2022 ja kpost ajanjakso 24 päivästä kesäkuuta 2022 asianomaisen TLTRO III -operaation maturiteettiin tai sen aikaistettuun takaisinmaksupäivään, tapauksesta riippuen).

Olkoon Image 8 perusrahoitusoperaatioiden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, ja olkoon Image 9 talletusmahdollisuuden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana, kussakin tapauksessa ilmaistuna todellisena vuosikorkona eli:

Image 10 Image 11

Edellä olevissa yhtälöissä Image 12 on TLTRO III -operaation k jakson kspecial päivien lukumäärä, ja jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan kiinteäkorkoisena huutokauppana jossa tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti, Image 13 on perusrahoitusoperaatioon sovellettava korko TLTRO III -operaation k jakson kspecial päivänä t, tai jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan vaihtuvakorkoisena huutokauppana, Image 14 on perusrahoitusoperaatioon sovellettava vähimmäistarjouskorko TLTRO III -operaation k jakson kspecial päivänä t, ja kaikissa tapauksissa korko ilmaistaan todellisena vuosikorkona. Edellä olevissa yhtälöissä Image 15 on talletusmahdollisuuteen sovellettava korko TLTRO-III -operaation kjakson kspecial päivänä t, ilmaistuna todellisena vuosikorkona.

Olkoon Image 16 perusrahoitusoperaatioiden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k ylimääräisen erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2021 ja 23 päivän kesäkuuta 2022 välisenä aikana, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, ja olkoon Image 17 talletusmahdollisuuden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k ylimääräisen erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2021 ja 23 päivän kesäkuuta 2022 välisenä aikana, kussakin tapauksessa ilmaistuna todellisena vuosikorkona eli:

Image 18 Image 19

Edellä olevissa yhtälöissä Image 20 on TLTRO III -operaation k jakson kadspecial päivien lukumäärä, ja jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan kiinteäkorkoisena huutokauppana jossa tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti, Image 21 on perusrahoitusoperaatioon sovellettava korko TLTRO III -operaation k jakson kadspecial päivänä t, tai jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan vaihtuvakorkoisena huutokauppana, Image 22 on perusrahoitusoperaatioon sovellettava vähimmäistarjouskorko TLTRO III -operaation k jakson kadspecial päivänä t; kaikissa tapauksissa korko ilmaistaan todellisena vuosikorkona. Edellä olevissa yhtälöissä Image 23 on talletusmahdollisuuteen sovellettava korko TLTRO III -operaation k jakson kadspecial päivänä t, ilmaistuna todellisena vuosikorkona.

F.

Olkoon korkokannustimen muutos, mitattuna soveltuvin osin yhtälön

Image 24

ja yhtälön

Image 25

mukaan lasketun keskimääräisen korkokäytävän osuutena, iri.

G.

Olkoon TLTRO III -operaation k voimassaoloaikana sovellettava korko (lopullinen korko), ilmaistuna todellisena vuosikorkona, rk Olkoon TLTRO III -operaation k jakson kj aikana sovellettava korko, kun j = pre, special, adspecial tai post, ilmaistuna todellisena vuosikorkona,

Image 26

.

H.

Korko rk määritellään seuraavasti:

Image 27

Edellä olevassa yhtälössä Image 28 merkitsee päivien lukumäärää TLTRO III -operaation k ajanjaksolla kpre ja Image 29 merkitsee päivien lukumäärää TLTRO III -operaation k ajanjaksolla kpost.

TLTRO III -operaatioihin k sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

1)

Seitsemässä ensimmäisessä operaatiossa lainattujen määrien osalta, jos k = 1,...,7:

a)

Jos osallistuja saavuttaa tai ylittää erityisellä vertailujaksolla tai ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla nettolainanannon vertailuarvonsa, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

erityisen korkojakson aikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLSpecial ≥ NLB, niin Image 30;

ii)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLADSpecial ≥ NLB, niin Image 31;

iii)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos NLADSpecial ≥ NLB ja NLADSpecial ≥ NLB, niin Image 32.

b)

Jos osallistuja saavuttaa tai ylittää nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla, mutta ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

erityisen korkojakson aikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLSpecial ≥ NLB, niin Image 33;

ii)

ylimääräisellä erityisellä korkojaksolla alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos NLSpecial ≥ NLB ja NLSpecial ≥ NLB, niin Image 34;

iii)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos NLSpecial ≥ NLB ja NLSpecial ≥ NLB, niin Image 35.

c)

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla, mutta saavuttaa tai ylittää nettolainanannon vertailuarvonsa ylimääräisellä erityisellä jaksolla ja ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvon toisella vertailujaksolla vähintään 1,15 prosentilla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

erityisellä korkojaksolla alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos NLSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15, niin iri = 100 % ja Image 36;

ii)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLADSpecial ≥ NLB, niin Image 37;

iii)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja EX ≥ 1,15, niin iri = 100 % ja Image 38

d)

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla eikä saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla, mutta ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvonsa toisella vertailujaksolla vähintään 1,15 prosentilla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

erityisellä korkojaksolla alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos NLSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15, niin iri = 100 % ja Image 39;

ii)

ylimääräisellä erityisellä korkojaksolla alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15, niin iri = 100 % ja Image 40;

iii)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja EX ≥ 1,15, niin iri = 100 % ja Image 41

e)

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla, mutta saavuttaa tai ylittää nettolainanannon vertailuarvonsa ylimääräisellä erityisellä jaksolla ja ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvon toisella vertailujaksolla alle 1,15 prosentilla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

ajanjaksona asianomaisen TLTRO III -operaation maksupäivästä 23 päivään kesäkuuta 2020: korko, jota korotetaan lineaarisesti riippuen siitä prosenttiosuudesta, jolla osallistuja ylittää kantatietojen vertailuarvonsa eli

jos NLSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15, niin Image 42 ja Image 43;

ii)

erityisellä korkojaksolla alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja i alakohdan mukaisesti laskettu korko eli

jos NLSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15, niin Image 44 ja Image 45;

(iii)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLADSpecial ≥ NLB, niin Image 46;

(iv)

ajanjaksona 24 päivästä kesäkuuta 2022 asianomaisen TLTRO III -operaation maturiteettiin tai sen aikaistettuun takaisinmaksupäivään: talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO-operaation aikana eli

jos NLADSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ja 0 < EX < 1,15, niin Image 47.

f)

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla eikä saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla, mutta ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvonsa toisella vertailujaksolla alle 1,15 prosentilla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

erityisellä korkojaksolla alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja iii alakohdan mukaisesti laskettu korko eli

jos NLSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15, niin Image 48 ja Image 49;

ii)

ylimääräisellä erityisellä korkojaksolla alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja iii alakohdan mukaisesti laskettu korko eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15, niinImage 50 ja Image 51;

iii)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana: korko, jota korotetaan lineaarisesti riippuen siitä prosenttiosuudesta, jolla osallistuja ylittää kantatietojen vertailuarvonsa eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja 0 < EX < 1,15, niin Image 52 ja Image 53.

g)

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla eikä ylitä lainakannan vertailuarvoaan toisella vertailujaksolla, mutta saavuttaa tai ylittää nettolainanannon vertailuarvonsa ylimääräisen erityisen vertailujakson aikana, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

ajanjaksolla asianomaisen TLTRO III -operaation maksupäivästä 23 päivään kesäkuuta 2020 perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos NLSpecial < NLB ja EX ≤ 0, niin iri = 0 % ja Image 54

ii)

erityisen korkojakson aikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä eli

jos NLADSpecial < NLB ja EX ≤ 0, niin Image 55;

(iii)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLADSpecial ≥ NLB, niin Image 56;

(iv)

ajanjaksona 24 päivästä kesäkuuta 2022 asianomaisen TLTRO III -operaation maturiteettiin tai sen aikaistettuun takaisinmaksupäivään: talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO-operaation aikana eli

jos NLSpecial < NLB NLADSpecial ≥ NLB ja EX ≤ 0, niin Image 57.

h)

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla eikä ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla eikä ylitä kantatietojensa vertailuarvoa toisella vertailujaksolla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

erityisen korkojakson aikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä eli

jos NLSpecial < NLB and EX ≤ 0 ja, niin Image 58;

ii)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja EX ≤ 0, niin Image 59;

iii)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ja EX ≤ 0, niin iri = 0 % ja Image 60

2)

Kahdeksannessa tai sen jälkeisessä TLTRO III -operaatiossa lainattujen määrien osalta, jos k = 8, 9 or 10:

a)

Jos osallistuja saavuttaa tai ylittää ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla nettolainanannon vertailuarvonsa, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos NLADSpecial ≥ NLB, niin Image 61;

ii)

ajanjaksona 24 päivästä kesäkuuta 2022 asianomaisen TLTRO III -operaation maturiteettiin tai sen aikaistettuun takaisinmaksupäivään: talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO-operaation aikana eli

jos NLADSpecial ≥ NLB, niin Image 62

b)

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä ylimääräisellä erityisellä vertailujaksolla nettolainanannon vertailuarvoaan, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

ylimääräisen erityisen korkojakson aikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisella ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä eli

jos NLADSpecial < NLB, niin Image 63;

ii)

ajanjaksona 24 päivästä kesäkuuta 2022 asianomaisen TLTRO III -operaation maturiteettiin tai sen aikaistettuun takaisinmaksupäivään: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen TLTRO-operaation aikana eli

jos NLADSpecial < NLB, niin Image 64.

Korkokannustimen muutos (iri) ilmaistaan pyöristämällä se lähimpään 15. desimaaliin.

Korot Image 65 ilmaistaan pyöristämällä ne lähimpään 15. desimaaliin.

Lopullinen korko rk ilmaistaan todellisena vuosikorkona ja se pyöristetään alaspäin lähimpään neljänteen desimaaliin.”

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

korvataan 2 jakson ensimmäisessä kohdassa oleva toinen virke seuraavasti:

”Tietoraportteja on 6 artiklan mukaisesti kolme: ensimmäinen raportti kattaa vertailukantaa koskevat tiedot ja ensimmäiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot, toinen raportti kattaa toista vertailujaksoa ja vaihtoehtoisesti erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot, ja kolmas raportti kattaa ylimääräistä erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot.”;

b)

korvataan 2 jakson ensimmäisessä kohdassa oleva kolmas virke seuraavasti:

”Toisessa ja kolmannessa raportissa esitettyjä, huomioon otettavaa nettolainanantoa koskevia tietoja käytetään 5 artiklan mukaisesti arvioitaessa luotonannon kehitystä ja vastaavasti sovellettavia korkoja.”;

c)

korvataan 3 kohdan a alakohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”TLTRO III -operaatioissa on kolme raportointia.”;

d)

lisätään 3 kohtaan a alakohdan toisen alakohdan toisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”–

Osallistujien, jotka aikovat hyödyntää 5 artiklan 3 a ja 3 b kohdassa vahvistettuja korkoja, on toimitettava kolmas kertomus. Kolmannessa raportissa on täytettävä raportointipohja B ”ylimääräisen erityisen vertailujakson” eli 1 päivän lokakuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisen jakson osalta, jotta voidaan laskea huomioon otettava nettolainananto ja tehdä vertailuja vertailuarvoihin, joihin ylimääräisen erityisen korkojakson sovellettavat korot perustuvat.”;.

e)

korvataan 3 kohdan a alakohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Kantatietoihin liittyvistä raportointipohjan B indikaattoreista ilmoitetaan tarkastelujakson alkua edeltävän kuun lopun ja tarkastelujakson lopun tiedot; näin ollen ensimmäisen vertailujakson kantatiedot on raportoitava 31 päivältä maaliskuuta 2018 ja 31 päivältä maaliskuuta 2019, toisen vertailujakson kantatiedot 31 päivältä maaliskuuta 2019 ja 31 päivältä maaliskuuta 2021, erityisen vertailujakson kantatiedot 29 päivältä helmikuuta 2020 ja 31 päivältä maaliskuuta 2021 ja ylimääräisen erityisen vertailujakson kantatiedot 30 päivältä syyskuuta 2020 ja 31 päivältä joulukuuta 2021. Taloustoimia ja oikaisuja koskevat tiedot ilmoitetaan puolestaan kattavasti koko tarkastelujaksolta.”;

f)

korvataan 4 kohdan c alakohdan i alakohdan toisen luetelmakohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Kun tietoja kootaan raportointia varten eroa ei tehdä, vaan molemmissa vaikutukset ovat samat ja tiedot ilmoitetaan 3.1B kohdassa (eikä siis 3.2C kohdassa).”;

g)

korvataan TLTRO III -raportointipohja B seuraavalla raportointipohjalla B.

Image 66


(*1)  Viittauksilla ”osallistujaan” tarkoitetaan yksin toimivia osallistujia tai TLTRO III -ryhmiä.”;”


Top