EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2190

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2190, annettu 29 päivänä lokakuuta 2020, delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 muuttamisesta sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tavarat poistuvat unionista, suoritettavan virallisen valvonnan ja tiettyjen kauttakuljetusta ja uudelleenlastausta koskevien säännösten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2020/7418

OJ L 434, 23.12.2020, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2190/oj

23.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 434/3


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/2190,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2020,

delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 muuttamisesta sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tavarat poistuvat unionista, suoritettavan virallisen valvonnan ja tiettyjen kauttakuljetusta ja uudelleenlastausta koskevien säännösten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (1) ja erityisesti sen 51 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/2124 (2) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden (3) toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa virallista valvontaa, joka kohdistuu unionin kautta kuljetettaviin, unionissa uudelleenlastattaviin ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettaviin eläinten ja tavaroiden lähetyksiin.

(2)

Koska kauttakuljetukseen ja uudelleenlastaukseen osallistuu useita toimijoita, kuten tuojia, kuljettajia, tulliasiamiehiä ja kaupan alan toimijoita, on tarpeen osoittaa, että lähetyksistä vastaavien toimijoiden olisi noudatettava delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 sääntöjä.

(3)

Jotta voidaan varmistaa lähetysten jäljitettävyys siihen asti, kun ne poistuvat unionin alueelta, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 (4) mukaisesti annetun virallisen todistuksen on oltava lähetysten mukana hyväksytyistä varastoista niille rajatarkastusasemille, joiden kautta tavarat poistuvat unionin alueelta.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 mukaisesti viralliset todistukset voidaan antaa paperimuodossa. Näin ollen toimivaltaisille viranomaisille, jotka vastaavat virallisesta valvonnasta Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohdissa, toimivaltaisille viranomaisille niillä rajatarkastusasemilla, joiden kautta tavarat poistuvat unionista, ja aluksen päällikön edustajalle tai toimijalle, joka vastaa lähetysten toimittamisesta unionin alueelta poistuvalle alukselle, olisi myös annettava mahdollisuus allekirjoittaa paperimuodossa annetut viralliset todistukset ja palauttaa tällaiset viralliset todistukset 15 päivän kuluessa päivästä, jona kauttakuljetukselle annettiin lupa.

(5)

Ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetyksille, jotka ovat kauttakuljetettavina jostakin kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, voidaan antaa lupa kulkea unionin alueen kautta edellyttäen, että ne täyttävät tietyt edellytykset. Tällaisiin edellytyksiin olisi sisällyttävä lähetysten asianmukainen seuranta kauttakuljetuksen aikana ja niiden asianmukainen esittäminen virallista valvontaa varten sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta ne poistuvat unionin alueelta.

(6)

Ihmisten ja eläinten terveyden suojelun varmistamiseksi eläinperäiset tuotteet olisi lisättävä niihin tavaroihin, jotka on tarkastettava sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tavarat poistuvat unionista.

(7)

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/2124 vahvistetaan erityiset vaatimukset, jotka koskevat eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten kauttakuljetusta jostakin unionin alueen osasta toiseen osaan unionin aluetta jonkin kolmannen maan alueen kautta.

(8)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen, jäljempänä ’erosopimus’, yhteydessä sovitun siirtymäkauden jälkeen eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot, eläimistä saatavat sivutuotteet, niistä johdetut tuotteet, heinä ja oljet sekä elintarvikesekoitukset, jotka siirretään jostakin unionin alueen osasta toiseen osaan unionin aluetta Yhdistyneen kuningaskunnan kautta, Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta, on esitettävä virallista valvontaa varten rajatarkastusasemalla, jonka kautta uudelleentuonti unionin alueelle tapahtuu. Käsite ’unionin alue’ sisältää Pohjois-Irlannin tätä asetusta sovellettaessa.

(9)

Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta uudelleentuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten olisi lähetyksen saapumista koskevan ennakkoilmoituksen ja asiakirjatarkastusten perusteella voitava arvioida, voidaanko kauttakuljetettava lähetys ottaa takaisin unioniin vai onko se esitettävä lisätarkastuksia varten. Lähetyksestä vastaavan toimijan olisi tehtävä tämä ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitus ja asiakirjatarkastukset olisi tehtävä virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän (IMSOC) kautta.

(10)

IMSOC:n käytöstä ennakkoilmoituksiin ja asiakirjatarkastuksiin aiheutuu kuitenkin useiden jäsenvaltioiden mukaan käytännön ongelmia ja huomattavaa hallinnollista rasitetta, kun on kyse erityistapauksesta, jossa kuljetus tapahtuu Yhdistyneen kuningaskunnan kautta Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta.

(11)

Jotta vältettäisiin mahdolliset viiveet, jotka aiheutuvat sellaisten asiakirjamuodollisuuksien täyttämiseen liittyvästä hallinnollisesta rasitteesta, jotka liittyvät eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten uudelleentuontiin unioniin, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus käyttää vaihtoehtoista tietojärjestelmää, jolla saavutetaan samat tavoitteet kuin IMSOC:lla ennakkoilmoitusten ja asiakirjatarkastusten tulosten kirjaamisen osalta rajatarkastusasemalla, jonka kautta uudelleentuonti unionin alueelle tapahtuu, Yhdistyneen kuningaskunnan, Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta, kautta tapahtuneen kuljetuksen jälkeen.

(12)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2019/2124 olisi muutettava,

(13)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi sen jälkeen, kun erosopimuksessa määrätty siirtymäkausi päättyy, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2021,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2019/2124 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7)

’rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu’, sitä rajatarkastusasemaa, jolla eläimet tai tavarat esitetään virallista valvontaa varten ja jonka kautta ne tulevat unioniin saatettaviksi myöhemmin markkinoille tai kauttakuljetettaviksi unionin alueen (*) kautta ja joka voi olla se rajatarkastusasema, joka on niiden ensimmäinen saapumispaikka unionissa;

(*)  Käsite ’unionin alue’ sisältää Pohjois-Irlannin tätä asetusta sovellettaessa.”;"

2)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten uudelleenlastattujen lähetysten varastointi

Eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetyksistä vastaavan toimijan on varmistettava, että kyseisiä lähetyksiä varastoidaan uudelleenlastausaikana ainoastaan joko

i)

saman sataman tai lentoaseman tullialueella tai vapaa-alueella sinetöidyissä konteissa; tai

ii)

saman rajatarkastusaseman valvontaan kuuluvissa kaupallisissa varastointitiloissa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1014 (**) 3 artiklan 11 ja 12 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

(**)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 165, 21.6.2019, s. 10).”;"

3)

Korvataan 29 artiklan c alakohta seuraavasti:

”c)

lähetyksestä vastaava toimija varmistaa, että lähetyksen mukana on sen määräpaikkaan asti tai sille rajatarkastusasemalle asti, jonka kautta tavarat poistuvat unionin alueelta, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukainen virallinen todistus;”;

4)

Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetyksestä vastaava toimija voi purkaa kyseiset lähetykset määräsatamassa ennen lähetysten toimittamista unionin alueelta lähtevälle alukselle edellyttäen, että tulliviranomaiset ovat hyväksyneet operaation ja valvovat sitä ja että 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa mainitut toimittamisen edellytykset täyttyvät.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun edustajan tai lähetysten toimittamisesta unionin alueelta lähtevään alukseen vastaavan toimijan on palautettava 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu allekirjoitettu virallinen todistus siitä rajatarkastusasemasta, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, tai varastosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille 15 päivän kuluessa siitä, kun kauttakuljetukselle annettiin lupa sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, tai varastossa.”;

5)

Korvataan 32 artikla seuraavasti:

32 artikla

Unionin alueelta poistuvien tavaroiden esittämistä virallista valvontaa varten koskevat toimijoiden velvollisuudet

1.   Eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetyksistä, jotka poistuvat unionin alueelta kuljetettaviksi johonkin kolmanteen maahan, vastaavan toimijan on esitettävä kyseiset lähetykset CHED-asiakirjassa ilmoitetun rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille virallista valvontaa varten kyseisten toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamassa paikassa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetyksistä, jotka poistuvat unionin alueelta toimitettaviksi jossakin kolmannessa maassa sijaitsevaan Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan, vastaavan toimijan on esitettävä kyseiset lähetykset täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukaisessa virallisessa todistuksessa ilmoitetun rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille virallista valvontaa varten.”;

6)

Korvataan 33 artikla seuraavasti:

33 artikla

Virallinen valvonta sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tavarat poistuvat unionin alueelta

1.   Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot, eläimistä saatavat sivutuotteet, niistä johdetut tuotteet, heinä ja oljet sekä elintarvikesekoitukset poistuvat unionin alueelta, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tunnistustarkastus sen varmistamiseksi, että esitetty lähetys vastaa sen mukana olevassa CHED-asiakirjassa tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukaisesti annetussa virallisessa todistuksessa ilmoitettua lähetystä. Niiden on erityisesti tarkistettava, että ajoneuvoihin tai kuljetuskontteihin 19 artiklan d alakohdan, 28 artiklan d alakohdan tai 29 artiklan e alakohdan mukaisesti kiinnitetyt sinetit ovat yhä ehjät.

2.   Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta 1 kohdassa tarkoitetut tavarat poistuvat unionin alueelta, toimivaltaisten viranomaisten on kirjattava virallisen valvonnan tulokset CHED-asiakirjan osaan III tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukaisen virallisen todistuksen osaan III.

3.   Sen rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten, joka vastaa 1 kohdassa tarkoitetuista tarkastuksista, on vahvistettava lähetyksen saapuminen ja se, että se on tämän asetuksen säännösten mukainen, siitä rajatarkastusasemasta, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, tai varastosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille 15 päivän kuluessa siitä, kun kauttakuljetukselle annettiin lupa sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, tai varastossa joko

a)

kirjaamalla asiaa koskevat tiedot IMSOC:iin; tai

b)

allekirjoittamalla täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukaisesti annettu virallinen todistus ja palauttamalla varastosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille alkuperäinen todistus tai toimittamalla siitä jäljennös.”;

7)

Muutetaan 35 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Määräpaikkana olevassa Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohdassa tarkastuksista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tunnistustarkastus sen varmistamiseksi, että lähetys vastaa sitä lähetystä, jota sen mukana oleva CHED-asiakirja tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukaisesti annettu virallinen todistus koskee. Niiden on erityisesti tarkistettava, että ajoneuvoihin tai kuljetuskontteihin 19 artiklan d alakohdan ja 29 artiklan e alakohdan mukaisesti kiinnitetyt sinetit ovat yhä ehjät.”;

b)

lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tarkastuksista määräpaikkana olevassa Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohdassa vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava lähetyksen saapuminen ja se, että se on tämän asetuksen säännösten mukainen, siitä rajatarkastusasemasta, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, tai varastosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille 15 päivän kuluessa siitä, kun kauttakuljetukselle annettiin lupa sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, tai varastossa joko

a)

kirjaamalla asiaa koskevat tiedot IMSOC:iin; tai

b)

allekirjoittamalla täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukaisesti annettu virallinen todistus ja palauttamalla varastosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille alkuperäinen todistus tai toimittamalla siitä jäljennös.”;

8)

Korvataan 36 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetyksestä vastaavan toimijan on kuljetettava lähetys suoraan johonkin seuraavista määräpaikoista:

a)

sille rajatarkastusasemalle, joka antoi luvan kauttakuljetukseen unionin kautta; tai

b)

varastoon, jossa se oli varastoituna ennen kolmannen maan epäämää maahantuloa.”;

9)

Muutetaan 37 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 4 a kohta seuraavasti:

”4 a   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimijat voivat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetyksistä, joihin ei sovelleta asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia unioniin tulon osalta ja jotka siirretään jostakin unionin alueen osasta toiseen osaan unionin aluetta Yhdistyneen kuningaskunnan kautta, Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta, antaa näiden lähetysten saapumista koskevan ennakkoilmoituksen sen rajatarkastusaseman, jonka kautta uudelleentuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisille viranomaisille muun tietojärjestelmän kuin IMSOC:n tai tällaisten tietojärjestelmien yhdistelmän kautta edellyttäen, että tällainen järjestelmä tai järjestelmien yhdistelmä täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet sen;

b)

toimijat voivat sen kautta antaa seuraavat tiedot:

i)

kauttakuljetettavien tavaroiden kuvaus;

ii)

kuljetusvälineen tunnistetiedot;

iii)

arvioitu saapumisaika;

iv)

lähetysten alkuperä ja määräpaikka; sekä

c)

sen rajatarkastusaseman, jonka kautta uudelleentuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset voivat sen ansiosta

i)

arvioida toimijoiden toimittamat tiedot;

ii)

ilmoittaa toimijoille, onko lähetykset esitettävä 4 kohdassa säädettyjä lisätarkastuksia varten.”;

b)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Sellaisista eläinten lähetyksistä, jotka siirretään jostakin unionin alueen osasta toiseen osaan unionin aluetta jonkin kolmannen maan alueen kautta, vastaavien toimijoiden on esitettävä kyseiset lähetykset virallista valvontaa varten paikassa, jossa ne poistuvat unionin alueelta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2124, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta (EUVL L 321, 12.12.2019, s. 73).

(3)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tätä asetusta sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta.

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2128, annettu 12 päivänä marraskuuta 2019, sellaisia tavaroita koskevan virallisen todistuksen mallista sekä myöntämissäännöistä, jotka toimitetaan unionista lähteville aluksille ja on tarkoitettu laivamuonitukseen tai miehistön ja matkustajien kulutukseen tai jotka toimitetaan johonkin Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan (EUVL L 321, 12.12.2019, s. 114).


Top