EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1784

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1784, annettu 25 päivänä marraskuuta 2020, oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu teksti)

EUVL L 405, 2.12.2020, p. 40–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj

2.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 405/40


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1784,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2020,

oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto)

(uudelleenlaadittu teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 81 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

kuultuaan alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1393/2007 (3) on muutettu aiemmin. Koska siihen on määrä tehdä huomattavia uusia muutoksia, kyseinen asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

Unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää unionia vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tällaisen alueen toteuttamista varten unioni toteuttaa muiden toimenpiteiden muassa yksityisoikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.

(3)

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan vuoksi ja siviilioikeuden alueen kehittämiseksi unionissa on tarpeen edelleen parantaa ja nopeuttaa oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen lähettämistä ja tiedoksiantoa jäsenvaltioiden välillä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa siten, että samalla tällaisten asiakirjojen lähettämisessä varmistetaan korkea turvallisuuden ja suojan taso, turvataan vastaanottajien oikeudet sekä suojataan yksityisyyttä ja henkilötietoja. Tällä asetuksella pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan oikeudenkäyntimenettelyjä yksinkertaistamalla ja virtaviivaistamalla oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiantomenettelyjä unionissa ja auttamaan samalla vähentämään viivytyksiä ja kansalaisille ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Oikeusvarmuuden lisääminen ja yksinkertaisemmat, virtaviivaistetut ja digitalisoidut menettelyt kannustavat kansalaisia ja yrityksiä rajatylittäviin liiketoimiin ja edistävät siten unionin sisäistä kauppaa ja sen myötä sisämarkkinoiden toimintaa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetään oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa. Tätä asetusta ei olisi sovellettava oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiantoon muissa asioissa, kuten vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisissa asioissa.

(5)

Rajatylittävän tiedoksiannon olisi katsottava tarkoittavan tiedoksiantoa jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon.

(6)

Tätä asetusta ei olisi sovellettava asiakirjojen tiedoksi antamiseen osapuolen viralliselle edustajalle tuomioistuinjäsenvaltiossa, mutta sitä olisi sovellettava minkä tahansa asiakirjan tiedoksiantoon toisessa jäsenvaltiossa olevalle osapuolelle, jos tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädäntö tällaista tiedoksiantoa edellyttää, riippumatta siitä onko asiakirja annettu tiedoksi osapuolen edustajalle.

(7)

Jos vastaanottajalla ei ole tiedossa olevaa osoitetta tiedoksiantoa varten tuomioistuinjäsenvaltiossa mutta hänellä on yksi tai useampi tiedossa oleva osoite tiedoksiantoa varten yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa, asiakirja olisi lähetettävä tällaiseen muuhun jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten tämän asetuksen mukaisesti. Tätä tilannetta ei olisi pidettävä kotimaisena tiedoksiantona tuomioistuinjäsenvaltiossa. Erityisesti asiakirjaa ei olisi annettava tiedoksi vastaanottajalle käyttäen fiktiivistä tiedoksiantotapaa, kuten tiedoksiantoa, joka annetaan ilmoittamalla siitä tuomioistuimen ilmoitustaululla tai lisäämällä asiakirja tuomioistuimen asiakirja-aineistoon.

(8)

Tässä asetuksessa termiin ”muut kuin oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat” olisi katsottava sisältyvän viranomaisen tai virkamiehen laatimat tai varmentamat asiakirjat sekä muut asiakirjat, joiden virallinen lähettäminen toisessa jäsenvaltiossa asuvalle vastaanottajalle on tarpeen siviili- tai kauppaoikeudellisen oikeuden tai vaatimuksen toteuttamiseksi, toteen näyttämiseksi tai turvaamiseksi. Termiin ”muut kuin oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat” ei pitäisi katsoa sisältyvän hallintoviranomaisten hallinnollisia menettelyjä varten antamia asiakirjoja.

(9)

Yksityisoikeudellisia asioita koskevien oikeudenkäyntien tehokkuus ja nopeus edellyttävät, että oikeudenkäynti- ja muita kuin oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja voidaan lähettää suoraan nopeita keinoja hyväksikäyttäen jäsenvaltioiden nimeämien paikallisten yksiköiden välillä. Jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä erilliset lähettävät viranomaiset ja vastaanottavat viranomaiset tai yhden tai useamman viranomaisen suorittamaan molempia tehtäviä viiden vuoden ajaksi. Kyseinen nimeäminen olisi kuitenkin voitava uusia joka viides vuosi.

(10)

Jotta asiakirjojen nopea lähettäminen jäsenvaltioiden välillä tiedoksiantoa varten voidaan taata, olisi käytettävä kaikkia soveltuvia nykyaikaisia viestintätekniikan välineitä edellyttäen, että tietyt vastaanotetun asiakirjan eheyteen ja luotettavuuteen liittyvät ehdot täyttyvät. Sen vuoksi kaikki viestintä ja asiakirjojen vaihto jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja elinten välillä olisi pääsääntöisesti toteutettava sellaisen suojatun ja luotettavan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä, joka koostuu kansallisista tietojärjestelmistä, jotka on liitetty keskenään yhteen ja jotka ovat teknisesti yhteensopivia, esimerkiksi e-CODEX-järjestelmän perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevaa teknistä kehitystä. Näin ollen olisi perustettava hajautettu tietojärjestelmä tämän asetuksen mukaista tiedonvaihtoa varten. Kyseisen tietojärjestelmän hajautettu luonne mahdollistaisi tiedonvaihdon yksinomaan yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ilman, että mikään unionin toimielin on osallisena kyseisessä tiedonvaihdossa.

(11)

Suojatun hajautetun tietojärjestelmän ja sen osien ei olisi välttämättä katsottava muodostavan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 (4) määriteltyä hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollista tulevaa teknistä kehitystä.

(12)

Komission olisi vastattava sellaisen viitesovelluksen luomisesta, ylläpidosta ja tulevasta kehittämisestä, jota jäsenvaltiot voisivat valita käyttävänsä kansallisen tietojärjestelmän sijaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteen mukaisesti. Komission olisi suunniteltava viitesovellus ja kehitettävä ja ylläpidettävä sitä noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) 2018/1725 (5) ja (EU) 2016/679 (6) säädettyjä tietosuojavaatimuksia ja -periaatteita, erityisesti sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita. Viitesovelluksen olisi myös sisällettävä asianmukaiset tekniset toimenpiteet ja mahdollistettava tarvittavat organisatoriset toimenpiteet asiakirjojen tiedoksi antamiseen liittyvän tietojenvaihdon asianmukaisen turvallisuus- ja yhteentoimivuustason varmistamiseksi.

(13)

Unionin vastuulla olevien hajautetun tietojärjestelmän osien osalta hallintayksiköllä olisi oltava riittävät resurssit kyseisen järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

(14)

Kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten olisi oltava asetuksessa (EU) 2016/679 määriteltyjen rekisterinpitäjien ominaisuudessa vastuussa tämän asetuksen nojalla suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä, joka liittyy asiakirjojen lähettämiseen jäsenvaltioiden välillä.

(15)

Asiakirjojen lähettäminen hajautetun tietojärjestelmän välityksellä voisi tulla mahdottomaksi järjestelmähäiriön vuoksi. Myös poikkeuksellisissa olosuhteissa muut viestintäkeinot voisivat olla tarkoituksenmukaisempia, esimerkiksi tilanteissa, joissa laajan asiakirja-aineiston muuntaminen sähköiseen muotoon aiheuttaisi lähettävälle viranomaiselle kohtuutonta hallinnollista rasitetta tai joissa alkuperäinen asiakirja tarvitaan paperisena sen aitouden arvioimiseksi. Kun hajautettua tietojärjestelmää ei käytetä, asiakirjojen lähettäminen olisi toteutettava tarkoituksenmukaisimmalla vaihtoehtoisella tavalla. Tällaisten vaihtoehtoisten tapojen olisi tarkoitettava muun muassa mahdollisimman nopeaa lähettämistä turvallisella tavalla muita turvallisia sähköisiä keinoja käyttäen tai postipalvelun välityksellä.

(16)

Jotta asiakirjojen sähköistä rajat ylittävää lähettämistä hajautetun tietojärjestelmän välityksellä voitaisiin tehostaa, tällaisten asiakirjojen oikeusvaikutuksia ja hyväksyttävyyttä todisteina oikeudenkäynnissä ei saisi kieltää pelkästään sen vuoksi, että ne ovat sähköisessä muodossa. Kyseinen periaate ei kuitenkaan saisi vaikuttaa tällaisten asiakirjojen oikeusvaikutuksia tai tällaisten asiakirjojen hyväksyttävyyttä todisteina koskevaan arviointiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Se ei myöskään saisi vaikuttaa asiakirjojen muuntamista koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön.

(17)

Asiakirjojen lähettämisen ja tiedoksi antamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden välillä olisi käytettävä liitteessä I olevia lomakkeita. Lähetettävän asiakirjan mukana olisi toimitettava liitteessä I olevalle lomakkeelle A laadittu pyyntö. Lomake olisi täytettävä vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai jollakin niistä, tai jollakin muulla sellaisella kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. Kunkin jäsenvaltion olisi ilmoitettava yksi tai useampi unionin virallinen kieli, joka ei ole sen oma virallinen kieli, mutta jonka se voi hyväksyä.

(18)

Lähettävälle viranomaiselle olisi lähetettävä liitteessä I olevaa lomaketta D käyttäen vastaanottotodistus automaattisesti hajautetun tietojärjestelmän välityksellä tai muulla tavalla mahdollisimman pian ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta.

(19)

Lähettävän viranomaisen on tärkeää saada tietää asiakirjojen tiedoksiannon toimittamatta jättämistä koskevan todistuksen vastaanottamisen jälkeen, ovatko vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset toimittaneet uuden osoitteen hakemiseksi henkilölle, jolle tiedoksianto toimitetaan, pyyntöjä kotipaikkarekistereihin tai muihin tietokantoihin, mikäli tällaisia rekistereitä tai tietokantoja on. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle, tekevätkö niiden viranomaiset omasta aloitteestaan tällaisia pyyntöjä tapauksissa, joissa tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite ei ole oikea. Tässä asetuksessa ei kuitenkaan olisi asetettava jäsenvaltioiden viranomaisille velvoitetta tehdä tällaisia pyyntöjä.

(20)

Jos tiedoksiantopyyntöä ei voida täyttää lähetettyjen tietojen tai asiakirjojen perusteella, jos tiedoksiantopyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, jos tiedoksiantoa ei voida toimittaa, koska pyyntö ei täytä muotoa koskevia vaatimuksia, tai jos tiedoksiantopyyntö on lähetetty sellaiselle vastaanottavalle viranomaiselle, jolla ei ole alueellista toimivaltaa, vastaanottavan viranomaisen olisi toteutettava tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ilman erityisolosuhteet huomioon ottaen perusteetonta, kohtuutonta ja tarpeetonta viivytystä, mukaan lukien käyttämällä vastaanottavan viranomaisen käytettävissä olevia viestintäkeinoja.

(21)

Lähetyksen nopeus edellyttää, että asiakirjat on annettava tiedoksi niiden vastaanottamista seuraavien päivien aikana. Asiakirjojen tiedoksianto olisi toimitettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa siitä, kun vastaanottava viranomainen on saanut asiakirjat.

(22)

Vastaanottavan viranomaisen olisi edelleen toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet asiakirjan tiedoksi antamiseksi, jopa tapauksissa, joissa tiedoksiantoa ei ole voitu toteuttaa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, esimerkiksi siitä syystä, että vastaaja oli poissa kotoaan lomalla tai poissa työpaikaltaan työasioissa. Jotta vastaanottavan viranomaisen tiedoksiantovelvoite ei jää voimaan määräämättömäksi ajaksi, lähettävän viranomaisen olisi kuitenkin voitava määritellä liitteessä I olevaa lomaketta A käyttäen määräaika, jonka jälkeen tiedoksiannon toimittaminen ei enää ole tarpeen.

(23)

Sen varmistamiseksi, että tämä asetus on tehokas, olosuhteet, joissa on mahdollista kieltäytyä tiedoksi annettavasta asiakirjasta, olisi rajoitettava poikkeustapauksiin.

(24)

Vastaanottavan viranomaisen olisi kaikissa tapauksissa, joissa tiedoksi annettavassa asiakirjassa ei ole käytetty tiedoksiantopaikkakunnan virallista kieltä tai yhtä niistä, ilmoitettava vastaanottajalle kirjallisesti liitteessä I olevaa vakiolomaketta L käyttäen, että vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksi annettavaa asiakirjaa, jos asiakirjassa ei ole käytetty vastaanottajan ymmärtämää kieltä tai tiedoksiantopaikkakunnan virallista kieltä tai yhtä niistä. Tätä sääntöä olisi sovellettava myös myöhempiin tiedoksiantoihin vastaanottajan käytettyä kieltäytymisoikeuttaan. Kieltäytymisoikeutta olisi sovellettava myös diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttamiin tiedoksiantoihin, postipalvelujen välityksellä tapahtuviin tiedoksiantoihin, sähköisiin tiedoksiantoihin ja suoriin tiedoksiantoihin. Silloin kun asiakirjan vastaanottamisesta on kieltäydytty, tiedoksianto olisi oltava mahdollista korjata antamalla vastaanottajalle tiedoksi asiakirjan käännös.

(25)

Jos käännös on tiedoksi annettavan asiakirjan liitteenä, se olisi todistettava viralliseksi tai muulla tavalla todettava hyväksyttäväksi oikeudenkäyntiä varten alkuperäjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Käännös olisi asetettava sen jäsenvaltion käyttöön, jonka alueella tiedoksiannon on määrä tapahtua. Asiakirjojen kääntäminen toiselle kielelle tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi ei vaikuta vastaanottajan mahdollisuuteen kyseenalaistaa käännöksen oikeellisuus tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

(26)

Jos vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta asiakirjaa ja asiaa käsittelevä tuomioistuin tai viranomainen päättää tarkistuksen jälkeen, ettei kieltäytyminen ollut perusteltua, kyseisen tuomioistuimen tai viranomaisen olisi harkittava asianmukaista tapaa ilmoittaa kyseisestä päätöksestä vastaanottajalle kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tarkistaessaan, oliko kieltäytyminen perusteltua, tuomioistuimen tai viranomaisen olisi otettava huomioon kaikki asiakirja-aineiston asiaankuuluvat tiedot määrittääkseen vastaanottajan kielitaidon. Arvioidessaan vastaanottajan kielitaitoa tuomioistuin tai viranomainen voi tarvittaessa ottaa huomioon tosiasiallisia tekijöitä, esimerkiksi vastaanottajan kyseisellä kielellä kirjoittamat asiakirjat, liittyykö kyseisen kielen taito vastaanottajan ammattiin, onko vastaanottaja tuomioistuinjäsenvaltion kansalainen tai onko vastaanottaja aiemmin asunut pidemmän aikaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

(27)

Koska eri jäsenvaltioissa sovellettavat menettelysäännöt eroavat toisistaan, tosiasiallinen tiedoksiantopäivä vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Ottaen huomioon tällaiset tilanteet ja niistä mahdollisesti aiheutuvat vaikeudet tässä asetuksessa olisi säädettävä järjestelmästä, jonka mukaan tiedoksiantopäivämäärä määräytyy vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Jos asiakirja on kuitenkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaan annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa, olisi hakijaan nähden noudatettava tiedoksiantopäivä määritettävä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Kyseinen kahden määräpäivän järjestelmä on olemassa ainoastaan rajoitetussa määrässä jäsenvaltioita. Jos jäsenvaltiot soveltavat kyseistä järjestelmää, niiden olisi ilmoitettava kyseinen tieto komissiolle, jonka olisi asetettava kyseinen tieto saataville sähköisessä muodossa neuvoston päätöksellä 2001/470/EY (7) perustetun siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kautta ja Euroopan oikeusportaalissa.

(28)

Oikeussuojan saatavuuden helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi määrättävä yksittäinen kiinteä maksu oikeusviranomaisen tai vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön käyttämisestä. Kyseisen maksun olisi oltava suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden mukainen. Yksittäistä kiinteää maksua koskevan vaatimuksen ei pitäisi estää jäsenvaltioiden mahdollisuutta vahvistaa erilaisia maksuja erityyppisille tiedoksiannoille, kunhan ne noudattavat kyseisiä periaatteita.

(29)

Kunkin jäsenvaltion olisi voitava toimittaa asiakirjojen tiedoksianto lähettämällä ne toisessa jäsenvaltiossa asuville henkilöille suoraan postipalvelujen välityksellä kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistusta tai vastaavaa käyttäen. Olisi voitava olla mahdollista käyttää postipalveluja, niin yksityisiä kuin julkisia, asiakirjojen tiedoksi antamiseen eri muotoisina kirjeinä, myös kirjenippuina.

(30)

Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön (8) mukaisesti tiedoksiantojen toimittaminen suoraan postipalvelun välityksellä tämän asetuksen nojalla olisi katsottava pätevästi suoritetuksi, vaikka asiakirjaa ei toimitettu vastaanottajalle henkilökohtaisesti vaan se luovutettiin vastaanottajan kotiosoitteessa aikuiselle henkilölle, joka asuu samassa taloudessa kuin vastaanottaja tai työskentelee siellä vastaanottajan palveluksessa ja on kykeneväinen ja suostuu ottamaan asiakirjan vastaan, paitsi jos tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaan kyseisen asiakirjan tiedoksianto on toimitettava vastaanottajalle henkilökohtaisesti.

(31)

Rajatylittävien oikeudenkäyntien tehokkuuden ja nopeuden varmistamiseksi tarvitaan suoria, nopeutettuja ja turvallisia kanavia, joiden kautta asiakirjoja voidaan antaa tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa oleville henkilöille. Asiakirjojen tiedoksianto olisi näin ollen voitava toimittaa suoraan sähköisesti vastaanottajalle, jolla on tiedoksiantoa varten tiedossa oleva osoite toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisen suoran sähköisen tiedoksiannon käytön ehdoilla olisi varmistettava, että sähköisessä tiedoksiannossa käytetään ainoastaan sellaisia sähköisiä välineitä, jotka ovat käytettävissä tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaan asiakirjojen kotimaisissa tiedoksiannoissa, ja että vastaanottajien edut voidaan suojata riittävin suojatoimenpitein, mukaan lukien tiukat tekniset standardit ja vaatimus vastaanottajan nimenomaisesta suostumuksesta.

(32)

Asiakirjat olisi voitava antaa vastaanottajalle tiedoksi sähköisesti käyttäen asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettuja hyväksyttyjä sähköisiä rekisteröityjä jakelupalveluja edellyttäen, että vastaanottaja on antanut etukäteen nimenomaisen suostumuksensa sähköisten tiedoksiantotapojen käyttöön asiakirjojen tiedoksiantojen vastaanottamiseksi oikeudenkäyntimenettelyn aikana. Tällaisissa tapauksissa etukäteen annettu nimenomainen suostumus voitaisiin antaa tiettyä oikeudenkäyntiä varten tai yleisenä suostumuksena asiakirjojen tiedoksiantoon oikeudenkäyntien aikana kyseisiä tiedoksiantotapoja käyttäen. Kyseinen suostumus voitaisiin antaa myös silloin, kun tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaan oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan antaa tiedoksi sähköisen järjestelmän välityksellä ja vastaanottaja on antanut suostumuksensa kyseisen järjestelmän käyttöön asiakirjojen tiedoksiantoa varten ennen kuin hänelle on annettu asiakirjoja tiedoksi kyseisen järjestelmän välityksellä.

(33)

Asiakirjat voitaisiin antaa vastaanottajalle tiedoksi sähköisesti ilman, että käytetään asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettuja hyväksyttyjä sähköisiä rekisteröityjä jakelupalveluja, edellyttäen että vastaanottaja on antanut asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle tai viranomaiselle tai tiedoksiannosta kyseisessä menettelyssä vastaavalle osapuolelle etukäteen nimenomaisen suostumuksensa tiettyyn sähköpostiosoitteeseen lähetetyn sähköpostin käyttöön kyseisen menettelyn aikana, edellyttäen että vastaanottaja toimittaa todistuksen siitä, että hän on vastaanottanut asiakirjan. Vastaanottajan olisi vahvistettava asiakirjan vastaanotto allekirjoittamalla ja toimittamalla vastaanottotodistus tai lähettämällä sähköposti vastaanottajan tiedoksiantoa varten toimittamasta sähköpostiosoitteesta. Vastaanottotodistuksen voisi allekirjoittaa myös sähköisesti. Lähetyksen turvallisuuden takaamiseksi jäsenvaltiot voisivat täsmentää lisäehdot, joiden täyttyessä ne hyväksyvät sähköisen tiedoksiannon sähköpostin välityksellä, jos niiden lainsäädännössä säädetään tiukemmista ehdoista tiedoksiannolle sähköpostin välityksellä tai jos niiden lainsäädännössä ei sallita tällaista tiedoksiantoa sähköpostin välityksellä. Tällaiset ehdot voisivat koskea esimerkiksi lähettäjän ja vastaanottajan tunnistamista, lähetettyjen asiakirjojen eheyttä ja lähetyksen suojaamista ulkopuoliselta puuttumiselta.

(34)

Henkilön, jonka etua tietty oikeudenkäynti koskee, olisi voitava toimituttaa asiakirjojen tiedoksiannon suoraan sen jäsenvaltion, jossa tiedoksiantoa haetaan, oikeusviranomaisten, viranomaisten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä edellyttäen, että tällainen suora tiedoksianto sallitaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä.

(35)

Jos kansallinen lainsäädäntö ja tämä asetus sallivat tuomioistuimen antaa tuomion, vaikka todistusta haastehakemuksen tai vastaavan asiakirjan tiedoksiannosta tai toimittamisesta ei ole saatu, olisi toteutettava kaikki kohtuullisina pidettävät toimenpiteet todistuksen saamiseksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai elinten välityksellä ennen tuomion antamista vastaajan etujen suojaamiseen liittyviä muita vaatimuksia noudattaen. Mikäli tämä ei ole kansallisen lainsäädännön vastaista, olisi toteutettava kaikki kohtuullisina pidettävät toimenpiteet, jotta vastaajalle ilmoitetaan oikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta käyttäen sellaisia käytettävissä olevia viestintäkanavia, mukaan lukien nykyaikainen viestintätekniikka, joihin liittyvä osoite tai tili on asiaa käsittelevän tuomioistuimen tiedossa.

(36)

Komission olisi laadittava tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen kannalta olennaiset tiedot sisältävä käsikirja. Käsikirja olisi asetettava saataville siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kautta. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä kaikkensa sen varmistamiseksi, että käsikirjan tiedot ja etenkin vastaanottavan ja lähettävän viranomaisen yhteystiedot ovat ajan tasalla ja täydelliset.

(37)

Tässä asetuksessa säädettyjen määräaikojen ja määräpäivien laskemiseen olisi sovellettava neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (9).

(38)

Jotta tämän asetuksen liitteessä I olevat lomakkeet voidaan saattaa ajan tasalle tai jotta kyseisiin lomakkeisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti kyseistä liitettä koskevien muutosten osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (10) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(39)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (11) mukaisesti.

(40)

Tällä asetuksella olisi oltava etusija jäsenvaltioiden tekemissä kahdenvälisissä tai monenvälisissä sopimuksissa tai järjestelyissä, joiden soveltamisala on sama kuin tämän asetuksen soveltamisala, erityisesti oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva 15 päivänä marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus, oleviin määräyksiin nähden, kyseisten sopimusten tai järjestelyjen osapuolina olevien jäsenvaltioiden välillä. Tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on nopeuttaa tai yksinkertaistaa asiakirjojen lähettämistä, edellyttäen että kyseiset sopimukset tai järjestelyt ovat yhteensopivia tämän asetuksen kanssa.

(41)

Kaikkien asianosaisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia olisi noudatettava ja kunnioitettava täysin unionin oikeuden mukaisesti, erityisesti oikeuksia, jotka koskevat yhtäläistä oikeussuojan saatavuutta, syrjimättömyyttä sekä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa.

(42)

Tämän asetuksen mukaisesti lähetettävät tiedot olisi suojattava asianmukaisesti. Tällainen suoja kuuluu asetuksen (EU) 2016/679 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (12) soveltamisalaan. Henkilötiedot, joilla ei ole merkitystä tietyn asian käsittelyn kannalta, olisi poistettava välittömästi.

(43)

Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan mukaisesti komission olisi arvioitava tätä asetusta erityisten seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen tietojen perusteella, jotta tämän asetuksen todellisia vaikutuksia ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta voitaisiin arvioida. Jos jäsenvaltiot keräävät tietoja tämän asetuksen nojalla toteutetuista asiakirjojen tiedoksiannoista, erityisesti tietoja lähetettyjen pyyntöjen ja vastaanotettujen pyyntöjen lukumääristä, niiden tapausten lukumäärästä, joissa tiedot lähetettiin muulla tavalla kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä, asiakirjojen tiedoksiannon toimittamatta jättämistä koskevien vastaanotettujen todistusten lukumäärästä sekä lähettävien viranomaisten vastaanottamien kieltäytymistä kielen vuoksi koskevien ilmoitusten lukumäärästä, jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tällaiset tiedot seurantaa varten. Komission taustajärjestelmäksi kehittämällä viitesovelluksella olisi kerättävä ohjelman avulla seurantaa varten tarvittavat tiedot, ja tällaiset tiedot olisi toimitettava komissiolle. Jos jäsenvaltiot päättävät käyttää kansallista tietojärjestelmää komission kehittämän viitesovelluksen sijaan, kyseinen järjestelmä voidaan varustaa ohjelmalla kyseisten tietojen keräämiseksi, ja tässä tapauksessa kyseiset tiedot olisi toimitettava komissiolle.

(44)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita toimivaltaa ja päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevien kansallisten sääntöjen erojen takia, vaan ne voidaan tämän asetuksen suoran sovellettavuuden ja sitovan luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(45)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 13 päivänä syyskuuta 2019 (13).

(46)

Jotta sen säännökset olisivat helpommin saatavilla ja luettavampia, asetus (EY) N:o 1393/2007 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(47)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan sekä 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(48)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen rajatylittävään tiedoksiantoon siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa. Asetusta ei sovelleta erityisesti vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä jäsenvaltion vastuuseen teoista tai laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä (acta iure imperii).

2.   Tätä asetusta ei sovelleta silloin, kun asiakirjan vastaanottajan osoite ei ole tiedossa, lukuun ottamatta 7 artiklaa.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta asiakirjan tiedoksi antamiseen tiedoksiannon vastaanottajan viralliselle edustajalle tuomioistuinjäsenvaltiossa riippumatta kyseisen vastaanottajan asuinpaikasta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’tuomioistuinjäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa oikeudenkäynti käydään;

2)

’hajautetulla tietojärjestelmällä’ sellaisten kansallisten tietojärjestelmien ja yhteentoimivien yhteyspisteiden, joiden toiminnasta ja hallinnoinnista kukin osallistuva jäsenvaltio vastaa erikseen, verkkoa, joka mahdollistaa turvallisen ja luotettavan rajatylittävän tietojenvaihdon kansallisten tietojärjestelmien välillä.

3 artikla

Lähettävät ja vastaanottavat viranomaiset

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ne virkamiehet, viranomaiset tai muut henkilöt, jotka ovat toimivaltaisia lähettämään toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten oikeudenkäynti- tai muita kuin oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja, jäljempänä ’lähettävät viranomaiset’.

2.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ne virkamiehet, viranomaiset tai muut henkilöt, jotka ovat toimivaltaisia vastaanottamaan toisesta jäsenvaltiosta lähetettyjä oikeudenkäynti- tai muita kuin oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja, jäljempänä ’vastaanottavat viranomaiset’.

3.   Jäsenvaltiot voivat nimetä erilliset lähettävät viranomaiset ja vastaanottavat viranomaiset tai yhden tai useamman viranomaisen suorittamaan molempia tehtäviä. Liittovaltiomuotoiset jäsenvaltiot, jäsenvaltiot, joissa on useita oikeusjärjestelmiä, ja jäsenvaltiot, joissa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, voivat nimetä useamman tällaisen viranomaisen. Nimeäminen on voimassa viisi vuotta, ja se voidaan uusia uusiksi viiden vuoden kausiksi.

4.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen vastaanottavien viranomaisten nimet ja osoitteet;

b)

kyseisten vastaanottavien viranomaisten alueellinen toimivalta;

c)

kyseisten vastaanottavien viranomaisten käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat 5 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa; ja

d)

kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevien lomakkeiden täyttämiseen.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myöhemmistä muutoksista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

4 artikla

Keskusviranomainen

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen, jonka tehtävänä on

a)

toimittaa tietoja lähettäville viranomaisille;

b)

etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita saattaa syntyä lähetettäessä asiakirjoja tiedoksiantoa varten;

c)

lähettää poikkeustapauksissa tiedoksiantopyyntö edelleen toimivaltaiselle vastaanottavalle viranomaiselle lähettävän viranomaisen pyynnöstä.

Liittovaltiomuotoiset jäsenvaltiot, jäsenvaltiot, jossa on useita oikeusjärjestelmiä ja jäsenvaltiot, jossa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, voivat nimetä useamman keskusviranomaisen.

5 artikla

Viestintäkeinot, joita lähettävien viranomaisten, vastaanottavien viranomaisten ja keskusviranomaisten on käytettävä

1.   Tiedoksi annettavat asiakirjat, toimitettavat pyynnöt, vahvistukset, vastaanotto- ja muut todistukset sekä muut liitteessä I olevien lomakkeiden perusteella laaditut viestit lähettävän ja vastaanottavan viranomaisen välillä, kyseisten viranomaisten ja keskusviranomaisten välillä tai eri jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välillä on lähetettävä suojatun ja luotettavan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä. Kyseisen hajautetun tietojärjestelmän on perustuttava yhteentoimivaan ratkaisuun kuten e-CODEX.

2.   Asetuksessa (EU) N:o 910/2014 vahvistettuja yleisiä oikeudellisia puitteita hyväksyttyjen luottamuspalvelujen käytölle sovelletaan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä lähetettyihin tiedoksi annettaviin asiakirjoihin, pyyntöihin, vahvistuksiin, vastaanotto- ja muihin todistuksiin sekä muihin viesteihin.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoksi annettavissa asiakirjoissa, pyynnöissä, vahvistuksissa, vastaanotto- ja muissa todistuksissa sekä muissa viesteissä on oltava tai on leima tai käsin kirjoitettu allekirjoitus, niiden sijasta voidaan käyttää asetuksessa (EU) N:o 910/2014 määriteltyä hyväksyttyä sähköistä leimaa tai hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta.

4.   Jos lähettäminen 1 kohdan mukaisesti ei ole mahdollista hajautetun tietojärjestelmän häiriön tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, lähettäminen on toteutettava nopeimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla vaihtoehtoisella tavalla ottaen huomioon tarve varmistaa luotettavuus ja turvallisuus.

6 artikla

Sähköisten asiakirjojen oikeusvaikutukset

Hajautetun tietojärjestelmän välityksellä lähetettyjen asiakirjojen oikeusvaikutuksia tai hyväksyttävyyttä todisteena oikeudenkäynneissä ei voida kieltää pelkästään sen takia, että ne ovat sähköisessä muodossa.

7 artikla

Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

1.   Jos oikeudenkäynti- tai muun kuin oikeudenkäyntiin liittyvän asiakirjan vastaanottavan henkilön osoite toisessa jäsenvaltiossa ei ole tiedossa, kyseisen jäsenvaltion on annettava apua osoitteen selvittämisessä ainakin yhdellä seuraavista tavoista:

a)

tarjoamalla nimettyjä viranomaisia, joille lähettävät viranomaiset voivat osoittaa pyyntöjä koskien tiedoksiannon vastaanottajan osoitteen selvittämistä;

b)

sallimalla muissa jäsenvaltioissa olevien henkilöiden toimittaa tiedoksiannon vastaanottajan osoitetietoja koskevia pyyntöjä, myös sähköisesti, suoraan kotipaikkarekistereihin tai muihin julkisesti saatavilla oleviin tietokantoihin Euroopan oikeusportaalissa saatavilla olevalla vakiolomakkeella; tai

c)

antamalla Euroopan oikeusportaalin välityksellä yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka selvittää tiedoksiantojen vastaanottajien osoitteet.

2.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot, jotta ne voidaan asettaa saataville Euroopan oikeusportaalin välityksellä:

a)

menetelmät, joilla jäsenvaltio antaa apua alueellaan 1 kohdan mukaisesti;

b)

soveltuvissa tapauksissa 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten nimet ja yhteystiedot;

c)

toimittavatko vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset omasta aloitteestaan osoitetietoja koskevia pyyntöjä kotipaikkarekistereihin tai muihin tietokantoihin tapauksissa, joissa tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite ei ole oikea.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myöhemmistä muutoksista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

II LUKU

OIKEUDENKÄYNTIASIAKIRJAT

1 JAKSO

Oikeudenkäyntiasiakirjojen lähettäminen ja tiedoksianto

8 artikla

Asiakirjojen lähettäminen

1.   Oikeudenkäyntiasiakirjat on lähetettävä lähettävien ja vastaanottavien viranomaisten välillä suoraan ja niin nopeasti kuin mahdollista.

2.   Lähetettävän asiakirjan mukana on toimitettava liitteessä I olevalle lomakkeelle A laadittu pyyntö. Lomake on täytettävä vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai jollakin niistä, tai jollakin muulla sellaisella kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle unionin virallinen kieli, joka ei ole sen oma virallinen kieli ja jolla lomake voidaan täyttää.

3.   Tämän asetuksen nojalla lähetetyt asiakirjat voidaan lähettää ilman laillistamista tai muuta vastaavaa muodollisuutta koskevan vaatimuksen noudattamista.

4.   Jos lähettävä viranomainen pyytää jäljennöstä asiakirjasta, joka on lähetetty 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti paperimuodossa, palautettavaksi 14 artiklassa tarkoitetun todistuksen mukana, sen on lähetettävä kyseinen asiakirja kahtena kappaleena.

9 artikla

Asiakirjojen kääntäminen

1.   Lähettävän viranomaisen, jolle hakija on toimittanut asiakirjan lähettämistä varten, on selostettava hakijalle, että vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jollei asiakirja ole jollakin 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kielistä.

2.   Hakija vastaa kaikista ennen asiakirjan lähettämistä aiheutuvista kääntämiskustannuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen myöhempää päätöstä velvollisuudesta vastata tällaisista kustannuksista.

10 artikla

Vastaanottavan viranomaisen todistus asiakirjojen vastaanottamisesta

1.   Vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä lähettävälle viranomaiselle liitteessä I olevaa lomaketta D käyttäen vastaanottotodistus automaattisesti hajautetun tietojärjestelmän välityksellä tai muulla tavalla mahdollisimman pian asiakirjan vastaanottamisen jälkeen ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta.

2.   Jos tiedoksiantopyyntöä ei voida täyttää lähetettyjen tietojen tai asiakirjojen perusteella, vastaanottavan viranomaisen on puuttuvan tiedon tai puuttuvien asiakirjojen saamiseksi otettava ilman aiheetonta viivytystä yhteys lähettävään viranomaiseen liitteessä I olevaa lomaketta E käyttäen.

3.   Jos on ilmeistä, että tiedoksiantopyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan tai jos tiedoksiantoa ei voida toimittaa, koska pyyntö ei täytä muotoa koskevia vaatimuksia, pyyntö ja lähetetyt asiakirjat on palautettava lähettävälle viranomaiselle heti, kun ne on vastaanotettu, ilman aiheetonta viivytystä liitteessä I olevalle lomakkeelle F laaditun palautusilmoituksen kanssa.

4.   Jos vastaanottava viranomainen vastaanottaa tiedoksi annettavan asiakirjan, jonka osalta sillä ei ole alueellista toimivaltaa toimittaa tiedoksiantoa, sen on toimitettava edelleen kyseinen asiakirja yhdessä tiedoksiantopyynnön kanssa ilman aiheetonta viivytystä vastaanottavan valtion alueellisesti toimivaltaiselle vastaanottavalle viranomaiselle, jos pyyntö täyttää 8 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset. Vastaanottavan viranomaisen on samanaikaisesti ilmoitettava tästä lähettävälle viranomaiselle liitteessä I olevaa lomaketta G käyttäen. Kun vastaanottavan jäsenvaltion alueellisesti toimivaltainen vastaanottava viranomainen on vastaanottanut asiakirjan ja tiedoksiantopyynnön, kyseisen vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä lähettävälle viranomaiselle liitteessä I olevaa lomaketta H käyttäen vastaanottotodistus mahdollisimman pian ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa asiakirjan ja tiedoksiantopyynnön vastaanottamisesta.

11 artikla

Asiakirjojen tiedoksianto

1.   Vastaanottavan viranomaisen on toimitettava asiakirjan tiedoksianto itse tai huolehdittava sen toimittamisesta joko vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai noudattaen lähettävän viranomaisen pyytämää erityistä menettelyä, jollei kyseinen menettely ole vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön vastaista.

2.   Vastaanottavan viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat toimet toimittaakseen asiakirjan tiedoksiannon mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta. Jollei tiedoksiantoa ole voitu toimittaa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, vastaanottavan viranomaisen on

a)

välittömästi ilmoitettava siitä lähettävälle viranomaiselle liitteessä I olevalla lomakkeella K, tai, jos lähettävä viranomainen on tehnyt tietopyynnön liitteessä I olevaa lomaketta I käyttäen, liitteessä I olevalla lomakkeella J; ja

b)

jatkettava kaikkia tarvittavia toimia asiakirjan tiedoksiannon toimittamiseksi edellyttäen, että tiedoksiannon toimittaminen vaikuttaa mahdolliselta kohtuullisessa ajassa, jollei lähettävä viranomainen ilmoita, että tiedoksiannon toimittaminen ei enää ole tarpeen.

12 artikla

Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

1.   Vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksi annettavaa asiakirjaa, jos kyseistä asiakirjaa ei ole laadittu jollakin seuraavista kielistä tai sen mukana ei ole käännöstä jollekin seuraavista kielistä:

a)

kieli, jota vastaanottaja ymmärtää; tai

b)

vastaanottavan jäsenvaltion virallinen kieli tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, sen paikkakunnan virallinen kieli tai jokin sen paikkakunnan virallisista kielistä, missä tiedoksianto suoritetaan.

2.   Vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava vastaanottajalle 1 kohdassa säädetystä oikeudesta, jos asiakirjaa ei ole laadittu jollakin kyseisen kohdan b alakohdassa tarkoitetuista kielistä tai sen mukana ei ole käännöstä jollekin niistä, toimittamalla tiedoksi annettavan asiakirjan mukana liitteessä I olevan lomakkeen L, joka on toimitettava

a)

alkuperäjäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä; ja

b)

1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla kielellä.

Jos on viitteitä siitä, että vastaanottaja ymmärtää jonkin toisen jäsenvaltion virallista kieltä, liitteessä I oleva lomake L on toimitettava myös kyseisellä kielellä.

Jos jäsenvaltio kääntää liitteessä I olevan lomakkeen L jonkin kolmannen maan kielelle, sen on toimitettava kyseinen käännös komissiolle, jotta se voidaan asettaa saataville Euroopan oikeusportaalissa.

3.   Vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa joko tiedoksiannon yhteydessä tai kahden viikon kuluessa tiedoksiannosta tekemällä kirjallisen ilmoituksen siitä, että hän on kieltäytynyt asiakirjan vastaanottamisesta. Sitä varten vastaanottaja voi joko palauttaa vastaanottavalle viranomaiselle liitteessä I olevan lomakkeen L tai minkä tahansa kirjallisen ilmoituksen, jossa todetaan, että vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta asiakirjaa sen kielen vuoksi, jolla se annettiin tiedoksi.

4.   Jos vastaanottavalle viranomaiselle ilmoitetaan, että vastaanottaja kieltäytyy 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti vastaanottamasta asiakirjaa, sen on ilmoitettava siitä välittömästi lähettävälle viranomaiselle asiakirjojen tiedoksiannon toimittamista tai toimittamatta jättämistä koskevan todistuksen avulla käyttäen liitteessä I olevaa lomaketta K, sekä palautettava pyyntö ja tarvittaessa jokainen asiakirja, josta pyydetään käännöstä.

5.   Silloin kun asiakirjan vastaanottamisesta on kieltäydytty, se tiedoksianto voidaan korjata toimittamalla vastaanottajalle tämän asetuksen mukaisesti kyseinen asiakirja ja sen käännös jollekin 1 kohdassa tarkoitetuista kielistä. Tällaisessa tapauksessa asiakirjan tiedoksiantopäivä on päivä, jona asiakirja ja sen käännös toimitettiin tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos kuitenkin jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan, että asiakirja on annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa, määräytyy hakijaan nähden noudatettava tiedoksiantopäivä 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti määriteltävän alkuperäisen asiakirjan tiedoksiantopäivän mukaan.

6.   Edellä olevia 1–5 kohtaa sovelletaan myös 2 jaksossa säädettyihin muihin oikeudenkäyntiasiakirjojen lähetys- ja tiedoksiantotapoihin.

7.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa, jos tiedoksianto suoritetaan 17 artiklan mukaisesti, diplomaattisen edustajan tai konsuliviranomaisen ja, jos tiedoksianto suoritetaan 18, 19 tai 20 artiklan mukaisesti, tiedoksiannon suorittavan viranomaisen tai henkilön on ilmoitettava vastaanottajalle, että vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa ja että liitteessä I oleva lomake L tai kieltäytymistä koskeva kirjallinen ilmoitus on lähetettävä kyseiselle edustajalle, konsuliviranomaiselle, viranomaiselle tai henkilölle.

13 artikla

Tiedoksiantopäivä

1.   Edellä 11 artiklan mukaisesti suoritetun tiedoksiannon tiedoksiantopäivä on päivä, jona asiakirja annettiin tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 5 kohdan soveltamista.

2.   Jos jäsenvaltion lainsäädännössä kuitenkin vaaditaan, että asiakirja on annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa, määräytyy hakijaan nähden noudatettava tiedoksiantopäivä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.

3.   Tätä artiklaa sovelletaan myös 2 jaksossa säädettyihin muihin oikeudenkäyntiasiakirjojen lähetys- ja tiedoksiantotapoihin.

14 artikla

Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

1.   Kun toimenpiteet kyseessä olevan asiakirjan tiedoksi antamiseksi on suoritettu, vastaanottavan viranomaisen on laadittava kyseisten toimenpiteiden suorittamista koskeva todistus liitteessä I olevaa lomaketta K käyttäen ja lähetettävä se lähettävälle viranomaiselle ja, jos 8 artiklan 4 kohtaa sovelletaan, liitettävä mukaan tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu todistus on laadittava alkuperäjäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä taikka muulla sellaisella kielellä, jonka alkuperäjäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava unionin virallinen kieli, joka ei ole sen oma virallinen kieli ja jolla liitteessä I oleva lomake K voidaan täyttää.

15 artikla

Tiedoksiantokulut

1.   Pyynnön lähettäneestä jäsenvaltiosta peräisin olevien oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksi antaminen ei saa johtaa velvollisuuteen maksaa tai korvata veroja tai kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion suorittamista toimenpiteistä.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen hakijan on kuitenkin maksettava tai korvattava kustannukset, jotka aiheutuvat

a)

oikeusviranomaisen tai vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön käyttämisestä;

b)

erityisen tiedoksiantomenetelmän käyttämisestä.

Jäsenvaltioiden on asetettava yksittäinen kiinteä maksu oikeusviranomaisen tai vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön käyttämisestä. Kyseisen maksun on oltava suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden mukainen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaiset kiinteät maksut komissiolle.

2 JAKSO

Muut oikeudenkäyntiasiakirjojen lähetys- ja tiedoksiantotavat

16 artikla

Asiakirjojen lähettäminen diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten välityksellä

Jäsenvaltio saa poikkeuksellisissa olosuhteissa käyttää diplomaattisia edustajia tai konsuliviranomaisia oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamiseksi tiedoksiantoa varten toisen jäsenvaltion vastaanottaville viranomaisille tai keskusviranomaisille.

17 artikla

Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

1.   Jäsenvaltio saa pakkokeinoja käyttämättä toimittaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksi antamisen toisessa jäsenvaltiossa asuville henkilöille suoraan diplomaattisten edustajiensa tai konsuliviranomaistensa välityksellä.

2.   Jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle, että se vastustaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksi antamista alueellaan siten kuin 1 kohdassa tarkoitetaan, paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaisille, josta asiakirjat ovat peräisin.

18 artikla

Postipalvelujen välityksellä tapahtuvat tiedoksiannot

Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan antaa tiedoksi lähettämällä ne henkilöille, jotka ovat toisessa jäsenvaltiossa, suoraan postipalvelujen välityksellä kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistusta vastaan tai vastaavasti.

19 artikla

Sähköinen tiedoksianto

1.   Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan antaa suoraan tiedoksi henkilölle, jolla on tiedoksiantoa varten tiedossa oleva osoite toisessa jäsenvaltiossa käyttämällä sellaisia sähköisiä tiedoksiantotapoja, jotka ovat käytettävissä tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaan asiakirjojen kotimaisissa tiedoksiannoissa, edellyttäen, että

a)

asiakirjat lähetetään ja vastaanotetaan käyttäen asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettuja hyväksyttyjä sähköisiä rekisteröityjä jakelupalveluja ja vastaanottaja on antanut etukäteen nimenomaisen suostumuksensa asiakirjojen tiedoksiantoon oikeudenkäyntimenettelyjen aikana sähköisiä tiedoksiantotapoja käyttämällä; tai

b)

vastaanottaja on antanut asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle tai viranomaiselle tai asiakirjojen tiedoksiannosta tällaisessa menettelyssä vastaavalle osapuolelle etukäteen nimenomaisen suostumuksensa siihen, että kyseisen oikeudenkäyntimenettelyn aikana asiakirjoja annetaan tiedoksi sähköpostin välityksellä tiettyyn sähköpostiosoitteeseen, ja vastaanottaja vahvistaa asiakirjan vastaanottamisen ja vastaanottopäivän vastaanottotodistuksella.

2.   Lähetyksen turvallisuuden takaamiseksi jäsenvaltio voi täsmentää ja ilmoittaa komissiolle ne lisäehdot, joiden täyttyessä se hyväksyy 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sähköisen tiedoksiannon, jos sen lainsäädännössä säädetään tiukemmista ehdoista sen suhteen tai ei sallita sähköistä tiedoksiantoa sähköpostin välityksellä.

20 artikla

Suora tiedoksianto

1.   Henkilö, jonka etua yksittäinen oikeudenkäynti koskee, voi toimituttaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannon suoraan sen jäsenvaltion, jossa tiedoksiantoa haetaan, oikeusviranomaisten, viranomaisten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä edellyttäen, että tällainen suora tiedoksianto sallitaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä.

2.   Suorat tiedoksiannot hyväksyvän jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedot ammatinharjoittajista tai toimivaltaisista henkilöistä, jotka voivat suorittaa asiakirjojen suoria tiedoksiantoja kyseisen jäsenvaltion alueella. Komissio asettaa kyseiset tiedot saataville Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

III LUKU

MUUT KUIN OIKEUDENKÄYNTIIN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

21 artikla

Muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen lähettäminen ja tiedoksianto

Muut kuin oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää toiseen jäsenvaltioon ja antaa siellä tiedoksi tämän asetuksen mukaisesti.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

22 artikla

Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

1.   Jos haastehakemus tai sitä vastaava asiakirja on täytynyt lähettää toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten tämän asetuksen mukaisesti ja vastaaja on jättänyt saapumatta oikeuteen, tuomiota ei saa antaa ennen kuin on selvitetty, että asiakirjan tiedoksianto tai toimittaminen on tapahtunut riittävän ajoissa, jotta vastaaja on voinut vastata asiassa, ja että

a)

asiakirja annettiin tiedoksi sillä tavalla kuin vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään asiakirjojen tiedoksi antamisesta kotimaisissa kanteissa sen alueella oleville henkilöille; tai

b)

asiakirja tosiasiallisesti toimitettiin vastaajalle tai vastaajan asuntoon muulla tämän asetuksen mukaisella tavalla.

2.   Jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle, että tuomioistuin voi 1 kohdasta huolimatta antaa tuomion, vaikka todistusta haastehakemuksen tai sitä vastaavan asiakirjan tiedoksiannosta tai toimittamisesta ei ole saatu, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

asiakirja lähetettiin jollakin tämän asetuksen mukaisella tavalla;

b)

tuomioistuimen kussakin yksittäistapauksessa riittäväksi katsoma aika, jonka on oltava vähintään kuusi kuukautta, on kulunut asiakirjan lähettämispäivästä;

c)

minkäänlaista todistusta ei ole saatu huolimatta kaikista toteutetuista kohtuullisina pidettävistä toimenpiteistä sellaisen hankkimiseksi vastaanottajavaltion toimivaltaisten viranomaisten tai elinten välityksellä.

Kyseiset tiedot on asetettava saataville Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

3.   Sen estämättä mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, tuomioistuimet voivat perustelluissa kiireellisissä tapauksissa antaa väliaikaisia määräyksiä tai päättää turvaamistoimista.

4.   Jos haastehakemus tai sitä vastaava asiakirja on täytynyt lähettää toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten tämän asetuksen mukaisesti ja tuomio on annettu sellaista vastaajaa vastaan, joka jätti saapumatta oikeuteen, tuomioistuin voi vapauttaa vastaajan muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

vastaaja ei ollut ilman omaa syytään saanut riittävän ajoissa tietoa asiakirjasta voidakseen vastata asiassa tai saanut riittävän ajoissa tietoa tuomiosta voidakseen hakea muutosta; ja

b)

vastaajan aineelliset väitteet kannetta vastaan eivät ole ilmeisen perusteettomia.

Hakemus tällaiseksi vapautukseksi voidaan esittää vain kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon tuomiosta.

Jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle, että vapautusta koskevaa hakemusta ei tutkita, jos se on tehty jäsenvaltion kyseisessä ilmoituksessa asettaman määräajan jälkeen. Kyseisen määräajan on oltava vähintään vuosi tuomion antamispäivästä. Kyseiset tiedot on asetettava saataville Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

5.   Edellä olevaa 4 kohtaa ei sovelleta henkilön oikeusasemaa tai oikeuskelpoisuutta koskeviin tuomioihin.

23 artikla

Liitteen I muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 24 artiklan mukaisesti, jotta liitettä I muutetaan siinä olevien lomakkeiden päivittämiseksi tai teknisten muutosten tekemiseksi kyseisiin lomakkeisiin.

24 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 22 päivästä joulukuuta 2020 viiden vuoden ajaksi 23 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 23 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 23 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

25 artikla

Komission hyväksymät täytäntöönpanosäädökset

1.   Komissio hyväksyy hajautetun tietojärjestelmän perustamisesta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla se määrittelee

a)

tekniset eritelmät, joissa määritellään sähköiset viestintämenetelmät hajautettua tietojärjestelmää varten;

b)

tekniset eritelmät viestintäprotokollia varten;

c)

tietoturvatavoitteet ja asiaankuuluvat tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan hajautetussa tietojärjestelmässä toteutettavan tietojen käsittelyn ja välittämisen tietoturvaa koskevat vähimmäisstandardit;

d)

saatavuutta koskevat vähimmäistavoitteet ja mahdolliset siihen liittyvät tekniset vaatimukset hajautetun tietojärjestelmän tarjoamien palvelujen osalta;

e)

jäsenvaltioiden edustajista koostuvan ohjauskomitean perustamisen varmistamaan hajautetun tietojärjestelmän toiminnan ja ylläpidon tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään 23 päivänä maaliskuuta 2022 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

26 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

27 artikla

Viitesovellus

1.   Komissio vastaa sellaisen viitesovelluksen luomisesta, ylläpidosta ja tulevasta kehittämisestä, jota jäsenvaltiot voivat päättää käyttää taustajärjestelmänään kansallisen tietojärjestelmän sijaan. Viitesovelluksen luominen, ylläpito ja tuleva kehittäminen rahoitetaan unionin yleisestä talousarviosta.

2.   Komissio tarjoaa yhteyspisteitä varten tarvittavien ohjelmistokomponenttien maksuttoman käyttöönoton, ylläpidon ja tuen.

28 artikla

Hajautetun tietojärjestelmän kustannukset

1.   Kukin jäsenvaltio vastaa sellaisten yhteyspisteidensä asentamis-, toiminta- ja ylläpitokustannuksista, joilla kansalliset tietojärjestelmät yhdistetään toisiinsa hajautetun tietojärjestelmän yhteydessä.

2.   Kukin jäsenvaltio vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sen kansallisten tietojärjestelmien perustamisesta ja mukauttamisesta yhteentoimiviksi yhteyspisteiden kanssa, ja vastaa kyseisten järjestelmien hallinnointi-, toiminta- ja ylläpitokustannuksista.

3.   Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta hakea avustuksia unionin rahoitusohjelmista kyseisissä kohdissa tarkoitettujen toimien tukemiseksi.

29 artikla

Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

1.   Tällä asetuksella on sen soveltamisalalla etusija suhteessa määräyksiin, jotka sisältyvät jäsenvaltioiden tekemiin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin, erityisesti oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevaan 15 päivänä marraskuuta 1965 tehtyyn Haagin yleissopimukseen, sikäli kuin on kyse mainittujen sopimusten tai järjestelyjen osapuolina olevien jäsenvaltioiden välisistä suhteista.

2.   Tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on nopeuttaa tai yksinkertaistaa edelleen asiakirjojen lähettämistä, edellyttäen että kyseiset sopimukset tai järjestelyt ovat yhteensopivia tämän asetuksen kanssa.

3.   Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle

a)

jäljennös 2 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden välisistä sopimuksista tai järjestelyistä ja luonnokset tällaisista sopimuksista tai järjestelyistä, jotka ne aikovat tehdä; ja

b)

tieto kyseisten sopimusten tai järjestelyjen irtisanomisesta tai niihin tehdyistä muutoksista.

30 artikla

Oikeusapu

Tämä asetus ei vaikuta riita-asiain oikeudenkäyntiä koskevan, 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskevan Haagin yleissopimuksen 24 artiklan tai kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamisesta 25 päivänä lokakuuta 1980 tehdyn yleissopimuksen 13 artiklan soveltamiseen kyseisten yleissopimusten osapuolina olevien jäsenvaltioiden välillä.

31 artikla

Siirrettyjen tietojen suoja

1.   Tämän asetuksen nojalla suoritettava henkilötietojen käsittely, mukaan lukien toimivaltaisten viranomaisten välinen henkilötietojen vaihto tai siirto, on toteutettava asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojen vaihto tai siirto unionin tasolla on toteutettava asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

Henkilötiedot, joilla ei ole merkitystä tietyn tapauksen käsittelyn kannalta, on poistettava välittömästi.

2.   Kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaista viranomaista tai toimivaltaisia viranomaisia pidetään tämän asetuksen nojalla suoritetun henkilötietojen käsittelyn osalta asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettuina rekisterinpitäjinä.

3.   Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, pyynnön vastaanottanut viranomainen saa käyttää tämän asetuksen nojalla lähetettyjä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on lähetetty.

4.   Vastaanottavien viranomaisten on varmistettava, että tällaiset tiedot säilyvät luottamuksellisina kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

5.   Edellä olevat 3 ja 4 kohta eivät vaikuta kansallisiin lainsäädäntöihin, joidenka perusteella niillä henkilöillä, joita tiedot koskevat, on oikeus saada tietoja tämän asetuksen nojalla lähetetyn tiedon käytöstä.

6.   Tällä asetuksella ei rajoiteta direktiivin 2002/58/EY soveltamista.

32 artikla

Unionin oikeudessa vahvistettujen perusoikeuksien kunnioittaminen

Kaikkien asianosaisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia on noudatettava ja kunnioitettava täysin unionin oikeuden mukaisesti, erityisesti oikeuksia, jotka koskevat yhtäläistä oikeussuojan saatavuutta, syrjimättömyyttä sekä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa.

33 artikla

Ilmoitukset, julkaiseminen ja käsikirja

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 ja 22 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos niiden kansallisessa lainsäädännössä edellytetään, että asiakirja on annettava tiedoksi tietyssä ajassa, siten kuin 12 artiklan 5 kohdassa ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan.

2.   Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle, jos ne voivat ottaa hajautetun tietojärjestelmän käyttöön aiemmin kuin tässä asetuksessa edellytetään. Komissio asettaa tällaiset tiedot saataville sähköisesti erityisesti Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

3.   Komissio julkaisee 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä lukuun ottamatta viranomaisten ja keskusviranomaisten osoitteita ja muita yhteystietoja sekä tietoja maantieteellisistä alueista, joilla ne ovat toimivaltaisia.

4.   Komissio laatii 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän käsikirjan ja päivittää sitä säännöllisesti. Se asettaa käsikirjan saataville sähköisessä muodossa erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kautta ja Euroopan oikeusportaalissa.

34 artikla

Seuranta

1.   Komissio laatii viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2023 yksityiskohtaisen ohjelman tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten.

2.   Seurantaohjelmassa täsmennetään, mitä toimia komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seuraamiseksi. Siinä vahvistetaan, milloin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on kerättävä ensimmäisen kerran, jonka on oltava viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2026, ja miten usein sen jälkeen kyseiset tiedot on kerättävä.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat seurantaa varten tarvittavat tiedot, jos ne ovat saatavilla:

a)

8 artiklan mukaisesti lähetettyjen tiedoksiantopyyntöjen lukumäärä;

b)

11 artiklan mukaisesti täytettyjen tiedoksiantopyyntöjen lukumäärä;

c)

niiden tapausten lukumäärä, joissa asiakirjojen tiedoksiantopyynnöt toimitettiin 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti muulla tavalla kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä;

d)

vastaanotettujen, asiakirjojen tiedoksiannon toimittamatta jättämistä koskevien todistusten lukumäärä;

e)

niiden tapausten lukumäärä, joissa lähettävät viranomaiset ovat vastaanottaneet kieltäytymisiä ottaa vastaan asiakirja sen kielen vuoksi.

4.   Viitesovelluksella ja kansallisella taustajärjestelmällä, jos se on tällaisella järjestelmällä varustettu, on kerättävä ohjelman avulla 3 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitetut tiedot ja toimitettava ne komissiolle säännöllisesti.

35 artikla

Arviointi

1.   Komissio arvioi tätä asetusta viimeistään viiden vuoden kuluttua 37 artiklan 2 kohdan mukaisesta 5 artiklan soveltamispäivästä ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoistaan ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot.

36 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 1393/2007 tämän asetuksen soveltamispäivästä lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1393/2007 4 ja 6 artiklaa, jotka kumotaan tämän asetuksen 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 5, 8 ja 10 artiklan soveltamispäivästä.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

37 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2022.

2.   Sen 5, 8 ja 10 artiklaa sovelletaan sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa, kun on kulunut kolme vuotta 25 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 25 päivänä marraskuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puhemies

M. ROTH


(1)  EUVL C 62, 15.2.2019, s. 56.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 4. marraskuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. marraskuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (”asiakirjojen tiedoksianto”) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Neuvoston päätös 2001/470/EY, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta (EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25).

(8)  Asia C-354/15, Andrew Marcus Henderson v. Novo Banco SA, unionin tuomioistuimen tuomio 2.3.2017, ECLI:EU:C:2017:157.

(9)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).

(10)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(13)  EUVL C 370, 31.10.2019, s. 24.


LIITE I

LOMAKE A

ASIAKIRJAN TIEDOKSIANTOPYYNTÖ

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (1) (asiakirjojen tiedoksianto) 8 artiklan 2 kohta)

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

1.   LÄHETTÄVÄ VIRANOMAINEN

1.1

Nimi:

1.2

Osoite:

1.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3

Maa:

1.3

P.:

1.4

Faksi ((*)):

1.5

Sähköposti:

2.   VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN

2.1

Nimi:

2.2

Osoite:

2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

2.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.2.3

Maa:

2.3

P.:

2.4

Faksi ((*)):

2.5

Sähköposti:

3.   HAKIJA/HAKIJAT (2)

3.1

Nimi:

3.2

Osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3

Maa:

3.3

P.  ((*)):

3.4

Faksi  ((*)):

3.5

Sähköposti  ((*)):

4.   VASTAANOTTAJA

4.1

Nimi:

4.1.1

Syntymäaika (jos tiedossa):

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

P.  ((*)):

4.4

Faksi  ((*)):

4.5

Sähköposti  ((*)):

4.6

Henkilötunnus/sosiaaliturvatunnus/kaupparekisterinumero/tai muu vastaava  ((*)):

4.7

Muut vastaanottajaan liittyvät tiedot  ((*)):

5.   TIEDOKSIANTOTAPA

5.1

Vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ☐

5.2

Seuraavan erityismenettelyn mukaisesti: ☐

5.2.1

Jos tämä tapa ei ole vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukainen, asiakirja(t) on annettava tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti:

5.2.1.1

kyllä ☐

5.2.1.2

ei ☐

6.   TIEDOKSI ANNETTAVA ASIAKIRJA

6.1

Asiakirjan luonne:

6.1.1

oikeudenkäyntiasiakirja ☐

6.1.1.1

haaste ☐

6.1.1.2

päätös/tuomio ☐

6.1.1.3.

muutoksenhaku ☐

6.1.1.4.

muu (mikä):

6.1.2

muu kuin oikeudenkäyntiin liittyvä asiakirja ☐

6.2.

Päivämäärä tai määräaika, jonka jälkeen tiedoksianto ei enää ole tarpeen  ((*)):

… (päivä) … (kuukausi) … (vuosi)

6.3

Asiakirjan kieli:

6.3.1

alkuperäinen asiakirja BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, muu ☐ (mikä):

6.3.2

käännös ((*))BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, muu ☐ (mikä):

6.4.

Liiteasiakirjojen määrä:

7.   KIELI, JOLLA VASTAANOTTAJALLE ILMOITETAAN OIKEUDESTA KIELTÄYTYÄ ASIAKIRJAN VASTAANOTTAMISESTA

Ilmoittakaa asetuksen (EU) 2020/1784 12 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi, millä seuraavista kielistä pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kielen lisäksi tiedot on toimitettava:

7.1.

Alkuperäjäsenvaltion virallinen kieli tai jokin sen virallisista kielistä (3): BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

7.2

Jonkin muun jäsenvaltion virallinen kieli, jota vastaanottaja saattaa ymmärtää BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

8.   ASIAKIRJASTA ON PALAUTETTAVA YKSI KAPPALE YHDESSÄ TIEDOKSIANTOA KOSKEVAN TODISTUKSEN KANSSA (asetuksen (EU) 2020/1784 5 artiklan 4 kohta)

8.1

Kyllä (tiedoksi annettava asiakirja on tällöin lähetettävä kahtena kappaleena) ☐

8.2

Ei ☐

9.   Syy tietojen lähettämiseen muuten kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä (asetuksen (EU) 2020/1784 5 artiklan 4 kohta) (4)

Syy, miksi tietoja ei voitu lähettää sähköisesti:

tietojärjestelmän häiriö

poikkeukselliset olosuhteet

1.

Asetuksen (EU) 2020/1784 11 artiklan 2 kohdan nojalla teidän edellytetään toteuttavan mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta kaikki asiakirjan tiedoksi antamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Mikäli ette ole pystynyt toimittamaan tiedoksiantoa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, teidän on ilmoitettava kyseisestä seikasta kyseiselle viranomaiselle asiakirjojen tiedoksiannon toimittamisesta tai toimittamatta jättämisestä annettavan todistuksen 2 kohdassa.

2.

Mikäli ette pysty vastaamaan tähän tiedoksiantopyyntöön teille lähetettyjen tietojen tai asiakirjojen perusteella, asetuksen (EU) 2020/1784 10 artiklan 2 kohta edellyttää teidän ottavan yhteyttä kyseiseen viranomaiseen asetuksen (EU) 2020/1784 liitteessä I olevaa lomaketta E käyttäen puuttuvan tiedon tai puuttuvien asiakirjojen saamiseksi.

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE B (5)

TIEDOKSIANNON VASTAANOTTAJAN OSOITTEEN SELVITTÄMISPYYNTÖ

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (6) (asiakirjojen tiedoksianto) 7 artiklan 1 kohdan a alakohta) (7)

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

1.   LÄHETTÄVÄ VIRANOMAINEN

1.1

Nimi:

1.2

Osoite:

1.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3

Maa:

1.3

P. ((*)):

1.4

Faksi ((*)):

1.5

Sähköposti:

2.   PYYNNÖN VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN

2.1

Nimi:

2.2

Osoite:

2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

2.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.2.3

Maa:

2.3

Puh ((*)):

2.4

Faksi ((*)):

2.5

Sähköposti:

3.   VASTAANOTTAJA

3.1

Nimi:

3.2

Viimeinen tiedossa oleva osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3

Maa:

3.3

Tiedossa olevat vastaanottajan henkilötiedot (jos luonnollinen henkilö):

3.3.1

Nimi syntymähetkellä:

3.3.2

Muut tunnetut nimet:

3.3.3

Syntymäaika ja -paikka:

3.3.4

Henkilötunnus/sosiaaliturvatunnus/tai muu vastaava:

3.3.5

Äidin tai isän nimi syntymähetkellä:

3.3.6

Lisätietoja:

3.4

Tiedossa olevat vastaanottajan tiedot (jos oikeushenkilö):

3.4.1

Rekisterinumero tai vastaava:

3.4.2

Hallituksen jäsenen tai jäsenten/edustajan nimi tai nimet:

3.5

P. ((*)):

3.6

Faksi ((*)):

3.7

Sähköposti ((*)):

3.8

Muut tiedot (jos saatavilla):

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE C (8)

VASTAUS TIEDOKSIANNON VASTAANOTTAJAN OSOITTEEN SELVITTÄMISPYYNTÖÖN

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (9) (asiakirjojen tiedoksianto) 7 artiklan 1 kohdan a alakohta) (10)

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

1.   VASTAANOTTAJA

1.1

Nimi:

1.2

Tiedossa oleva osoite:

1.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3

Maa:

1.3

Osoitetta ei pystytty selvittämään ☐

1.4

Lisätietoja:

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE D

VASTAANOTTOTODISTUS

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (11) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 1 kohta)


Tämä vastaanottotodistus olisi lähetettävä hajautetun tietojärjestelmän välityksellä tai muulla tavalla mahdollisimman pian asiakirjan vastaanottamisen jälkeen ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta (12).

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.   VASTAANOTTOPÄIVÄ:

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE E

PYYNTÖ TOIMITTAA LISÄTIETOJA TAI LISÄÄ ASIAKIRJOJA ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANTOA VARTEN

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (13) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 2 kohta)

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.

Pyyntöä ei voida toteuttaa ilman seuraavia lisätietoja:

1.1

Vastaanottajan henkilöllisyys ((*)):

1.2

Syntymäaika ((*)):

1.3.

Henkilötunnus/sosiaaliturvatunnus/kaupparekisterinumero/tai muu vastaava ((*)):

1.4.

Muu (mikä):

2.

Pyyntöä ei voida toteuttaa ilman seuraavia lisäasiakirjoja:

2.1

Tiedoksi annettavat asiakirjat  ((*)):

2.2

Tosite maksusta ((*)):

2.3.

Muu (mikä):

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE F

ILMOITUS PYYNNÖN JA ASIAKIRJAN PALAUTTAMISESTA

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (14) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 3 kohta)


Pyyntö ja asiakirja on palautettava heti niiden vastaanottamisen jälkeen.

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.   PALAUTTAMISEN SYY:

1.1

Pyyntö ei selvästi kuulu asetuksen soveltamisalaan:

1.1.1

osoite ei ole tiedossa ☐

1.1.2

asia ei ole luonteeltaan siviili- tai kauppaoikeudellinen ☐

1.1.3

jäsenvaltio ei pyydä tiedoksiantoa toiselta jäsenvaltiolta ☐

1.1.4

muu (mikä):

1.2

Asiakirjaa ei voida antaa tiedoksi, koska muotovaatimuksia ei ole noudatettu: ☐

1.2.1

asiakirja on vaikeasti luettavissa ☐

1.2.2

lomakkeen täyttämisessä käytetty kieli on väärä ☐

1.2.3

muu (mikä):

1.3

Tiedoksiantomenetelmä on vastoin vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntöä (asetuksen (EU) 2020/1784 11 artiklan 1 kohta) ☐

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE G

ILMOITUS PYYNNÖN JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ EDELLEEN TOIMIVALTAISELLE VASTAANOTTAVALLE VIRANOMAISELLE

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (15) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 4 kohta)


Pyyntö ja asiakirja on lähetetty edelleen seuraavalle vastaanottavalle viranomaiselle, joka on alueellisesti toimivaltainen antamaan asiakirjan tiedoksi:

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.   TOIMIVALTAINEN VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN

1.1

Nimi:

1.2

Osoite:

1.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3

Maa:

1.3

P.:

1.4

Faksi ((*)):

1.5

Sähköposti:

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE H

ALUEELLISESTI TOIMIVALTAISEN VASTAANOTTAVAN VIRANOMAISEN LÄHETTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE OSOITTAMA VASTAANOTTOTODISTUS

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (16) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 4 kohta)


Tämä vastaanottotodistus olisi lähetettävä hajautetun tietojärjestelmän välityksellä tai muulla tavalla mahdollisimman pian asiakirjan vastaanottamisen jälkeen ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta (17).

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

 

VASTAANOTTOPÄIVÄ:

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE I (18)

ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISTÄ KOSKEVA TIETOPYYNTÖ

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (19) (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta)


Tiedoksianto on toimitettava viipymättä. Jollei tiedoksiantoa ole voitu toimittaa kuukauden kuluessa vastaanottamisesta, vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava asiasta lähettävälle viranomaiselle.

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero (jos saatavilla):

1.   PYYNTÖ ON LÄHETETTY MUTTA TIETOA TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISESTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ EI OLE SAATU

1.1

Pyyntö lähetetty ☐

Päivämäärä: …

1.2

Vastaanottotodistus saatu ☐

Päivämäärä…

1.3

Muuta tietoa saatu: ☐

2.   LÄHETTÄVÄ VIRANOMAINEN

2.1

Nimi:

Alla olevan 2.2–2.6 kohdan tiedot ovat vapaaehtoisia, jos liitteenä on kopio asiakirjojen tiedoksiantopyynnöstä:

2.2

Osoite:

2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

2.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.3

Maa:

2.4

P.:

2.5

Faksi ((*)):

2.6

Sähköposti:

3.   VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN

3.1

Nimi:

Nämä tiedot ovat vapaaehtoisia, jos liitteenä on kopio asiakirjojen tiedoksiantopyynnöstä:

3.2

Osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.3

Maa:

3.4

P.:

3.5

Faksi ((*)):

3.6

Sähköposti:

4.   VASTAANOTTAJA

4.1

Nimi:

4.1.1

Syntymäaika (jos tiedossa):

Nämä tiedot ovat vapaaehtoisia, jos liitteenä on kopio asiakirjojen tiedoksiantopyynnöstä:

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

Puh ((*)):

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti ((*)):

4.6

Henkilötunnus/sosiaaliturvatunnus/kaupparekisterinumero/ tai muu vastaava ((*)):

4.7

Muut vastaanottajaan liittyvät tiedot ((*)):

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE J (20)

VASTAUS ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAAN TIETOPYYNTÖÖN

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (21) (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta)

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.   TIETOJA ASIAKIRJAN TIEDOKSIANTOTILANTEESTA

1.1

Pyyntöä ei vastaanotettu ☐

1.2

Pyyntöä ei seuraavista syistä voida toteuttaa yhden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta:

1.2.1

vastaanottajan nykyistä osoitetta selvitetään ☐

1.2.2

tiedoksianto on kesken – asiakirjat on lähetetty vastaanottajalle, mutta niiden toimittamista ei ole vielä vahvistettu ☐

1.2.3

tiedoksianto on kesken – asiakirjat on lähetetty vastaanottajalle, mutta vastaanottamisesta kieltäytymisen takaraja ei ole vielä ylittynyt ☐

1.2.4

kaikkia tiedoksiantovaihtoehtoja ei ole vielä käytetty ☐

1.2.5

tiedoksianto on jo suoritettu, ks. liitteenä oleva jäljennös todistuksesta ☐

1.2.6

pyyntöön vastattu … (päivämäärä). Vastaus liitteenä ☐

1.2.7

lisätietoja tai -asiakirjoja koskevan pyynnön käsittely on kesken ☐

1.2.8

muu ☐

1.3

Pyyntö toteutetaan arviolta viimeistään: …

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE K

TODISTUS ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISESTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (22) (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta, 12 artiklan 4 kohta ja 14 artikla)


Tiedoksianto on toimitettava viipymättä. Jollei tiedoksiantoa ole voitu toimittaa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, vastaanottava viranomainen ilmoittaa siitä lähettävälle viranomaiselle (asetuksen (EU) 2020/1784 11 artiklan 2 kohta).

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.   TIEDOKSIANNON TOIMITTAMINEN (14 artikla)

1.1

Tiedoksiantopäivä ja osoite, johon tiedoksianto toimitettiin:

1.2

Asiakirja

1.2.1

annettiin tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti eli

1.2.1.1

toimitettiin ☐

1.2.1.1.1

suoraan vastaanottajalle ☐

1.2.1.1.2

toiselle henkilölle ☐

1.2.1.1.2.1

Nimi:

1.2.1.1.2.2

Osoite:

1.2.1.1.2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.1.1.2.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.1.1.2.2.3

Maa:

1.2.1.1.2.3

Suhde vastaanottajaan:

perheenjäsen ☐ palkansaaja ☐ muu ☐

1.2.1.1.3

vastaanottajan kotiin ☐

1.2.1.1.4

muuhun osoitteeseen (mihin) (23):

1.2.1.2

annettiin tiedoksi postipalvelujen välityksellä ☐

1.2.1.2.1

ilman vastaanottotodistusta ☐

1.2.1.2.2

liitteenä olevan vastaanottotodistuksen kanssa, joka saatiin ☐

1.2.1.2.2.1

vastaanottajalta ☐

1.2.1.2.2.2

toiselta henkilöltä ☐

1.2.1.2.2.2.1

Nimi:

1.2.1.2.2.2.2

Osoite:

1.2.1.2.2.2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.1.2.2.2.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.1.2.2.2.2.3

Maa:

1.2.1.2.2.2.3

Suhde vastaanottajaan:

perheenjäsen ☐ palkansaaja ☐ muu ☐

1.2.1.3

annettiin tiedoksi sähköisesti (ilmoittakaa miten): ☐

1.2.1.4

annettiin tiedoksi muilla tavoin (ilmoittakaa miten): ☐

1.2.2

annettiin tiedoksi seuraavaa erityismenettelyä noudattaen (ilmoittakaa miten): ☐

1.3

Asiakirjan vastaanottajalle ilmoitettiin asetuksen (EU) 2020/1784 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti kirjallisesti, että vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jollei asiakirjaa ole kirjoitettu joko jollakin hänen ymmärtämällään kielellä tai tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai yhdellä niistä tai jollei sen mukana ole toimitettu käännöstä jollekin kyseisistä kielistä.

2.   Asetuksen (EU) 2020/1784 11 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI ANNETUT TIEDOT

Tiedoksiantoa ei voitu toteuttaa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ☐

3.   KIELTÄYTYMINEN ASIAKIRJAN VASTAANOTTAMISESTA (asetuksen (EU) 2020/1784 12 artiklan 4 kohta)

3.1

Vastaanottaja kieltäytyi vastaanottamasta asiakirjaa siinä käytetyn kielen vuoksi

3.1.1

Tiedoksiantoyrityksen päivämäärä:

3.1.2

Kieltäytymispäivä (jos tiedossa):

3.2

Asiakirja on tämän todistuksen liitteenä.

3.2.1

kyllä ☐

3.2.2

ei ☐

4.   SYY ASIAKIRJAN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISELLE

4.1

Osoite tuntematon

4.1.1.

Osoite on yritetty selvittää (24) kyllä ☐ ei ☐

4.2.

Vastaanottajan olinpaikka tuntematon ☐

4.3.

Asiakirjaa ei voitu antaa tiedoksi ennen asiakirjan tiedoksiantopyynnön (lomake A) 6.2 kohdassa ilmoitettua päivämäärää tai siinä ilmoitetun määräajan kuluessa ☐

4.4.

muu (mikä): ☐

4.5.

Asiakirja on tämän todistuksen liitteenä kyllä ☐ ei☐

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE L

ILMOITUS VASTAANOTTAJALLE OIKEUDESTA KIELTÄYTYÄ VASTAANOTTAMASTA ASIAKIRJAA

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (25) (asiakirjojen tiedoksianto) 12 artiklan 2 ja 3 kohta)

Vastaanottaja:

I   TIETOA VASTAANOTTAJALLE

Oheinen asiakirja annetaan tiedoksi asetuksen (EU) 2020/1784 mukaisesti.

Voitte kieltäytyä vastaanottamasta oheista asiakirjaa, jollei asiakirja ole kirjoitettu ymmärtämällänne kielellä tai tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai yhdellä niistä tai jollei mukana ole käännöstä jollekin kyseisistä kielistä.

Jos haluatte käyttää tätä oikeuttanne, teidän on kieltäydyttävä vastaanottamasta asiakirjaa tiedoksiannon yhteydessä ilmoittamalla tästä suoraan asiakirjan toimittavalle henkilölle tai täyttämällä tämä lomake ja palauttamalla se tai jokin muu kirjallinen ilmoitus, jossa ilmoitatte kieltäytyvänne vastaanottamasta oheista asiakirjaa sen kielen vuoksi, jolla asiakirja toimitettiin, jäljempänä olevaan osoitteeseen kahden viikon kuluessa tiedoksiannosta.

Huomioikaa, että jos kieltäydytte vastaanottamasta oheista asiakirjaa mutta sitä asiaa käsittelevä tuomioistuin tai viranomainen, jonka yhteydessä tiedoksianto tuli tarpeelliseksi, päättää myöhemmin, että kieltäytyminen ei ollut perusteltua, se voi soveltaa tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaisia oikeudellisia seuraamuksia perusteettomaan kieltäytymiseen, kuten katsoa, että tiedoksianto oli pätevä.

II   LOMAKKEEN PALAUTUSOSOITE (26):

1.

Nimi:

2.

Osoite:

2.1

Lähiosoite/postilokero:

2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.3

Maa:

3.

Viitenumero:

4.

P.:

5.

Faksi ((*)):

6.

Sähköposti:

III   VASTAANOTTAJAN ILMOITUS (27):

Kieltäydyn vastaanottamasta asiakirjaa, koska sitä ei ole kirjoitettu ymmärtämälläni kielellä eikä tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai yhdellä niistä eikä mukana ole käännöstä jollekin kyseisistä kielistä.

Ymmärrän seuraavaa kieltä tai seuraavia kieliä:

bulgaria

liettua

espanja

unkari

tšekki

malta

saksa

hollanti

viro

puola

kreikka

portugali

englanti

romania

ranska

slovakki

Iiri

sloveeni

kroaatti

suomi

italia

ruotsi

latvia

muu ☐ (mikä): …

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:


(1)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Vapaaehtoinen.

(2)  Jos hakijoita on useita, antakaa kohdissa 3.1–3.5 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(3)  Tämä kohta koskee vain jäsenvaltioita, joissa on useita virallisia kieliä.

(4)  Tätä kohtaa sovelletaan vasta hajautetun tietojärjestelmän soveltamispäivästä asetuksen (EU) 2020/1784 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(5)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(6)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(7)  Tämä lomake koskee vain jäsenvaltioita, jotka antavat apua asetuksen (EU) 2020/1784 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

((*))  Vapaaehtoinen.

(8)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(9)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(10)  Tämä lomake koskee vain jäsenvaltioita, jotka antavat apua asetuksen (EU) 2020/1784 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(11)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(12)  Velvollisuutta lähettää vastaanottotodistus hajautetun tietojärjestelmän välityksellä sovelletaan vasta hajautetun tietojärjestelmän soveltamispäivästä asetuksen (EU) 2020/1784 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(13)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Vapaaehtoinen.

(14)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(15)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Vapaaehtoinen.

(16)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(17)  Velvollisuutta lähettää vastaanottotodistus hajautetun tietojärjestelmän välityksellä sovelletaan vasta hajautetun tietojärjestelmän soveltamispäivästä asetuksen (EU) 2020/1784 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(18)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(19)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Vapaaehtoinen.

(20)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(21)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(22)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(23)  Vastaanottavan viranomaisen asetuksen (EU) 2020/1784 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti selvittämä osoite.

(24)  Tämä kohta koskee vain jäsenvaltioita, jotka antavat apua asetuksen (EU) 2020/1784 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(25)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(26)  Tiedoksiannon toteuttava viranomainen täyttää.

((*))  Vapaaehtoinen

(27)  Vastaanottaja täyttää ja allekirjoittaa.


LIITE II

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (”asiakirjojen tiedoksianto”) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79).

 

Neuvoston asetus (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013, tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, yhtiöoikeuden, kilpailupolitiikan, maatalouden, elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan, liikennepolitiikan, energian, verotuksen, tilastojen, Euroopan laajuisten verkkojen, oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien, oikeuden, vapauden ja turvallisuuden, ympäristön, tulliliiton, ulkosuhteiden, ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä toimielinten alan tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta (EUVL L 158, 10.6.2013, s. 1).

Ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1393/2007 liitteiden I ja II muutokset


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1393/2007

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 3 kohta

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

5 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

6 artikla

7 artikla

4 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 3 kohta

8 artiklan 2 kohta

4 artiklan 4 kohta

8 artiklan 3 kohta

4 artiklan 5 kohta

8 artiklan 4 kohta

5 artikla

9 artikla

6 artikla

10 artikla

7 artikla

11 artikla

8 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

8 artiklan 2 kohta

12 artiklan 4 kohta

8 artiklan 3 kohta

12 artiklan 5 kohta

8 artiklan 4 kohta

12 artiklan 6 kohta

8 artiklan 5 kohta

12 artiklan 7 kohta

9 artikla

13 artikla

10 artikla

14 artikla

11 artikla

15 artikla

12 artikla

16 artikla

13 artikla

17 artikla

14 artikla

18 artikla

19 artikla

15 artikla

20 artiklan 1 kohta

20 artiklan 2 kohta

16 artikla

21 artikla

17 artikla

23 artikla

24 artikla

25 artikla

18 artikla

26 artikla

27 artikla

28 artikla

19 artikla

22 artikla

20 artikla

29 artikla

21 artikla

30 artikla

31 artiklan 1 kohta

31 artiklan 2 kohta

22 artiklan 1 kohta

31 artiklan 3 kohta

22 artiklan 2 kohta

31 artiklan 4 kohta

22 artiklan 3 kohta

31 artiklan 5 kohta

22 artiklan 4 kohta

31 artiklan 6 kohta

32 artikla

23 artiklan 1 kohta

33 artiklan 1 kohta

33 artiklan 2 kohta

23 artiklan 2 kohta

33 artiklan 3 kohta

23 artiklan 3 kohta

33 artiklan 4 kohta

34 artikla

24 artikla

35 artiklan 1 kohta

35 artiklan 2 kohta

25 artikla

36 artikla

26 artikla

37 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite I

Liite II

Liite III

Liite III


Top