EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1783

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1783, annettu 25 päivänä marraskuuta 2020, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen) (uudelleenlaadittu teksti)

EUVL L 405, 2.12.2020, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1783/oj

2.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 405/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1783,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2020,

jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen)

(uudelleenlaadittu teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 81 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusta (EY) N:o 1206/2001 (3) on muutettu aiemmin. Koska siihen on määrä tehdä huomattavia uusia muutoksia, kyseinen asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

Unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää unionia vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tällaisen alueen toteuttamista varten unioni toteuttaa muiden toimenpiteiden muassa yksityisoikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.

(3)

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan vuoksi ja sellaisen siviilioikeuden alueen kehittämiseksi unionissa on tarpeen edelleen parantaa ja nopeuttaa todisteiden vastaanottamista koskevaa yhteistyötä eri jäsenvaltioiden tuomioistuinten välillä. Tällä asetuksella pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan oikeudenkäyntimenettelyjä yksinkertaistamalla ja virtaviivaistamalla todisteiden vastaanottamista koskevia yhteistyömekanismeja rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä ja auttamaan samalla vähentämään viivytyksiä ja kansalaisille ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Oikeusvarmuuden lisääminen ja yksinkertaisemmat, virtaviivaistetut ja digitalisoidut menettelyt kannustavat kansalaisia ja yrityksiä rajatylittäviin liiketoimiin ja edistävät siten unionin sisäistä kauppaa ja sen myötä sisämarkkinoiden toimintaa.

(4)

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat eri jäsenvaltioiden tuomioistuinten välistä yhteistyötä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa.

(5)

Tässä asetuksessa ’tuomioistuimen’ olisi ymmärrettävä tarkoittavan myös viranomaisia, jotka hoitavat oikeudellisia tehtäviä, jotka toimivat oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai jotka toimivat oikeusviranomaisen valvonnassa ja joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla toimivalta vastaanottaa todisteita siviili- tai kauppaoikeudellisia asioita koskevia oikeudenkäyntejä varten. Mukaan luetaan erityisesti viranomaiset, jotka luokitellaan tuomioistuimiksi muiden unionin säädösten, kuten neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1215/2012 (5) ja (EU) N:o 650/2012 (6), nojalla.

(6)

Mahdollisimman suuren selvyyden ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö olisi toimitettava lomakkeella, joka on täytetty pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion kielellä tai jollakin muulla kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio hyväksyy. Samasta syystä olisi lomakkeita mahdollisuuksien mukaan käytettävä myös asianomaisten tuomioistuinten välisessä myöhemmässä yhteydenpidossa.

(7)

Jotta pyyntöjen ja ilmoitusten nopea toimittaminen jäsenvaltioiden välillä todisteiden vastaanottamiseksi voidaan taata, olisi käytettävä kaikkia soveltuvia nykyaikaisia viestintäteknisiä välineitä. Sen vuoksi kaikki viestintä ja asiakirjojen vaihto olisi pääsääntöisesti toteutettava sellaisen suojatun ja luotettavan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä, joka koostuu kansallisista tietojärjestelmistä, jotka on liitetty keskenään yhteen ja jotka ovat teknisesti yhteensopivia, esimerkiksi e-CODEX-järjestelmän perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevaa teknistä kehitystä. Näin ollen olisi perustettava hajautettu tietojärjestelmä tämän asetuksen mukaista tiedonvaihtoa varten. Kyseisen tietojärjestelmän hajautettu luonne mahdollistaisi tiedonvaihdon yksinomaan yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ilman, että mikään unionin toimielin on osallisena kyseisessä tiedonvaihdossa.

(8)

Suojatun hajautetun tietojärjestelmän ja sen osien ei olisi välttämättä katsottava muodostavan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 (7) määriteltyä hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollista tulevaa teknistä kehitystä.

(9)

Komission olisi vastattava sellaisen viitesovelluksen luomisesta, ylläpidosta ja tulevasta kehittämisestä, jota jäsenvaltiot voisivat käyttävää kansallisen tietojärjestelmän sijaan, sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteiden mukaisesti. Komission olisi suunniteltava viitesovellus ja kehitettävä ja ylläpidettävä sitä noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) 2018/1725 (8) ja (EU) 2016/679 (9) säädettyjä tietosuojavaatimuksia ja -periaatteita, erityisesti sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita. Viitesovelluksen olisi myös sisällettävä asianmukaiset tekniset toimenpiteet ja mahdollistettava tarvittavat organisatoriset toimenpiteet todisteiden vastaanottamiseen liittyvän tietojenvaihdon asianmukaisen turvallisuus- ja yhteentoimivuustason varmistamiseksi.

(10)

Unionin vastuulla olevien hajautetun tietojärjestelmän osien osalta hallintayksiköllä olisi oltava riittävät resurssit kyseisen järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

(11)

Kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten olisi oltava asetuksessa (EU) 2016/679 määriteltyjen rekisterinpitäjien ominaisuudessa vastuussa tämän asetuksen nojalla suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä, joka liittyy pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen jäsenvaltioiden välillä.

(12)

Toimittaminen hajautetun tietojärjestelmän välityksellä voisi tulla mahdottomaksi järjestelmähäiriön tai todisteiden luonteen vuoksi esimerkiksi, kun toimitetaan DNA- tai verinäytteitä. Myös poikkeuksellisissa olosuhteissa muut viestintäkeinot voisivat olla tarkoituksenmukaisempia, esimerkiksi tilanteissa, joissa laajan asiakirja-aineiston muuntaminen sähköiseen muotoon aiheuttaisi toimivaltaisille viranomaisille kohtuutonta hallinnollista rasitetta tai joissa alkuperäinen asiakirja tarvitaan paperisena sen aitouden arvioimiseksi. Kun hajautettua tietojärjestelmää ei käytetä, toimittaminen olisi toteutettava tarkoituksenmukaisimmalla vaihtoehtoisella tavalla. Tällaisten vaihtoehtoisten tapojen olisi tarkoitettava muun muassa toimituksen mahdollisimman nopeaa lähettämistä turvallisella tavalla muita turvallisia sähköisiä keinoja käyttäen tai postipalvelun välityksellä.

(13)

Jotta asiakirjojen sähköistä rajat ylittävää toimittamista hajautetun tietojärjestelmän välityksellä voitaisiin tehostaa, tällaisten asiakirjojen oikeusvaikutuksia ja hyväksyttävyyttä todisteina oikeudenkäynnissä ei saisi kieltää pelkästään sen takia, että ne ovat sähköisessä muodossa. Kyseinen periaate ei kuitenkaan saisi vaikuttaa tällaisten asiakirjojen oikeusvaikutuksia tai tällaisten asiakirjojen hyväksyttävyyttä todisteina koskevaan arviointiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Se ei myöskään saisi vaikuttaa asiakirjojen muuntamista koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön.

(14)

Tämä asetus ei saisi vaikuttaa viranomaisten mahdollisuuksiin vaihtaa tietoja muilla unionin välineillä, kuten asetuksella (EU) 2019/1111 tai neuvoston asetuksella (EY) N:o 4/2009 (10), perustetuissa järjestelmissä, myös silloin kun kyseisillä tiedoilla on todistearvoa; pyynnön esittänyt viranomainen voi näin ollen valita asianmukaisimman menetelmän.

(15)

Todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt olisi täytettävä pikaisesti. Jos pyyntöä ei voida täyttää 90 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen olisi ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle ja mainittava ne syyt, jotka estävät sitä täyttämästä pyyntöä pikaisesti.

(16)

Sen varmistamiseksi, että tämä asetus on tehokas, olosuhteet, joissa on mahdollista kieltäytyä todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttämisestä, olisi rajoitettava tarkasti rajattuihin poikkeustapauksiin.

(17)

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen olisi täytettävä todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö kansallista lainsäädäntöään noudattaen.

(18)

Oikeudenkäynnin asianosaisten tai heidän mahdollisten edustajiensa olisi voitava olla läsnä todisteita vastaanotettaessa, jos tästä on säädetty pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä, jotta he voivat seurata oikeudenkäyntiä vastaavalla tavalla kuin jos todisteiden vastaanottaminen tapahtuisi pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltiossa. Heillä olisi myös oltava oikeus pyytää saada osallistua todisteiden vastaanottamiseen, jotta heillä olisi aktiivisempi asema todisteiden vastaanottamisessa. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen olisi kuitenkin määriteltävä heidän osallistumisensa edellytykset kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

(19)

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajien olisi voitava olla läsnä todisteita vastaanotettaessa, jos se on pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet arvioida todisteita. Heillä olisi myös oltava oikeus pyytää osallistua todisteiden vastaanottamiseen niiden edellytysten mukaisesti, jotka pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on asettanut kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, jotta heillä olisi aktiivisempi asema todisteiden vastaanottamisessa.

(20)

Todisteiden vastaanottamisen helpottamiseksi jäsenvaltion tuomioistuimen olisi voitava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti välittömästi vastaanottaa todisteita toisessa jäsenvaltiossa, jos tämä hyväksyy todisteiden välitöntä vastaanottamista koskevan pyynnön, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen määrittelemien edellytysten mukaisesti.

(21)

Tällä hetkellä ei täysin hyödynnetä nykyaikaiseen viestintätekniikkaan liittyviä mahdollisuuksia, kuten videoneuvottelua, joka on merkittävä keino yksinkertaistaa ja nopeuttaa todisteiden vastaanottamista. Jos todisteet on vastaanotettava kuulemalla toisessa jäsenvaltiossa olevaa henkilöä, kuten todistajaa, oikeudenkäynnin asianosaista tai asiantuntijaa, pyynnön esittäneen tuomioistuimen olisi vastaanotettava todisteet välittömästi videoneuvottelua tai muuta etäviestintätekniikkaa käyttäen, jos kyseinen tekniikka on tuomioistuimen käytettävissä ja tuomioistuin katsoo, että tällaisen tekniikan käyttö on asianmukaista asian erityisten olosuhteiden sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta. Videoneuvottelua voitaisiin käyttää myös lapsen kuulemiseen asetuksen (EU) 2019/1111 mukaisesti. Jos pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen on kuitenkin katsonut olevan tarpeen asettaa tiettyjä ehtoja, todisteiden välittömän vastaanottamisen olisi tapahduttava kyseisten ehtojen ja kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava evätä välitön todisteiden vastaanottaminen kokonaan tai osittain, jos tällainen todisteiden välitön vastaanottaminen olisi vastoin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön perusperiaatteita.

(22)

Jos todisteet on määrä vastaanottaa kuulemalla henkilöä videoneuvottelua tai muuta etäviestintätekniikkaa käyttäen, pyynnön esittänyttä tuomioistuinta olisi sen pyynnöstä autettava löytämään tulkki, mukaan lukien virallinen tulkki nimenomaisesti pyydettäessä.

(23)

Asiaa käsittelevän tuomioistuimen olisi annettava asianosaisille ja heidän laillisille edustajilleen ohjeet asiakirjojen tai muun aineiston esittämiseen sovellettavasta menettelystä, kun kuuleminen suoritetaan videoneuvottelua tai muuta asianmukaista etäviestintätekniikkaa käyttäen.

(24)

Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttaman todisteiden vastaanottamisen helpottamiseksi tällaisten henkilöiden olisi voitava vastaanottaa todisteita toisen jäsenvaltion alueella ja alueella, jolle heidät on akkreditoitu, ilman ennalta esitettävää pyyntöä kuulemalla pakkokeinoja käyttämättä edustamansa jäsenvaltion kansalaisia edustamassaan jäsenvaltiossa vireillä olevaa oikeudenkäyntiä varten. Olisi kuitenkin jätettävä jäsenvaltion harkintavaltaan, onko sen diplomaattisilla edustajilla tai konsuliviranomaisilla valtuudet ottaa vastaan todisteita osana tehtäviään.

(25)

Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttaman todisteiden vastaanottamisen olisi tapahduttava diplomaatti- tai konsuliedustuston tiloissa, jollei poikkeuksellisista olosuhteista muuta johdu. Tällaisiin olosuhteisiin voisi sisältyä se, että kuultava henkilö ei pysty tulemaan tiloihin vakavan sairauden takia.

(26)

Tämän asetuksen mukaisen todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttäminen ei saisi johtaa vaatimukseen maksujen tai kulujen korvaamisesta. Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin kuitenkin vaatii korvausta, sen ei pitäisi joutua vastaamaan asiantuntijoille ja tulkeille maksetuista palkkioista eikä kuluista, jotka johtuvat pyynnön täyttämisestä kansallisessa lainsäädännössä säädettyä erityistä menettelyä käyttäen tai etäviestintätekniikan käytöstä. Tällöin pyynnön esittäneen tuomioistuimen olisi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet huolehtiakseen korvauksesta viipymättä. Jos pyyntö koskee asiantuntijalausuntoa, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen olisi voitava ennen pyynnön täyttämistä pyytää pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta riittävän vakuuden asettamista tai ennakkomaksun suorittamista kuluja varten.

(27)

Jotta tämän asetuksen liitteessä I olevat lomakkeet voidaan saattaa ajan tasalle tai jotta kyseisiin lomakkeisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti kyseistä liitettä koskevien muutosten osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (11) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(28)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (12) mukaisesti.

(29)

Tällä asetuksella olisi oltava etusija jäsenvaltioiden tekemissä kahdenvälisissä tai monenvälisissä sopimuksissa tai järjestelyissä, joiden soveltamisala on sama kuin tämän asetuksen soveltamisala, oleviin määräyksiin nähden. Tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on helpottaa edelleen todisteiden vastaanottamista koskevaa yhteistyötä edellyttäen, että kyseiset sopimukset tai järjestelyt ovat yhteensopivia tämän asetuksen kanssa.

(30)

On olennaisen tärkeää, että käytettävissä on tehokkaita keinoja todisteiden hankkimiseksi, säilyttämiseksi ja esittämiseksi ja että puolustautumisoikeutta kunnioitetaan ja luottamukselliset tiedot turvataan. Tässä yhteydessä on tärkeää kannustaa nykyaikaisen teknologian käyttöön.

(31)

Todisteiden vastaanottamista, säilyttämistä ja esittämistä koskevissa menettelyissä olisi varmistettava, että prosessuaaliset oikeudet sekä yksityisyyden suoja ja henkilötietojen eheys ja luottamuksellisuus turvataan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(32)

On tärkeää varmistaa, että tätä asetusta sovelletaan unionin tietosuojalainsäädäntöä noudattaen ja että tätä asetusta sovellettaessa noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettua yksityisyyden suojaa. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetusta (EU) 2016/679, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY (13) sekä asetusta (EU) 2018/1725. Henkilötietoja olisi käsiteltävä tämän asetuksen nojalla vain siinä säädetyissä erityistarkoituksissa.

(33)

Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan mukaisesti komission olisi arvioitava tätä asetusta erityisten seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen tietojen perusteella, jotta tämän asetuksen todellisia vaikutuksia ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta voitaisiin arvioida. Jos jäsenvaltiot keräävät tietoja toimitettujen pyyntöjen ja täytettyjen pyyntöjen lukumääristä sekä niiden tapausten lukumäärästä, joissa toimittaminen tapahtui muulla tavalla kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä, niiden olisi toimitettava komissiolle tällaiset tiedot seurantaa varten. Komission taustajärjestelmäksi kehittämällä viitesovelluksella olisi kerättävä ohjelman avulla seurantaa varten tarvittavat tiedot, ja tällaiset tiedot olisi toimitettava komissiolle. Jos jäsenvaltiot päättävät käyttää kansallista tietojärjestelmää komission kehittämän viitesovelluksen sijaan, kyseinen järjestelmä voidaan varustaa ohjelmalla kyseisten tietojen keräämiseksi, ja tässä tapauksessa kyseiset tiedot olisi toimitettava komissiolle.

(34)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, koska on luotava yksinkertaistetut oikeudelliset puitteet todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen ja ilmoitusten suoran, tehokkaan ja nopean toimittamisen varmistamiseksi. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(35)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 13 päivänä syyskuuta 2019 (14).

(36)

Jotta sen säännökset olisivat helpommin saatavilla ja luettavampia, asetus (EY) N:o 1206/2001 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(37)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan sekä 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Irlanti on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(38)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa, joissa jäsenvaltion tuomioistuin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti pyytää

a)

toisen jäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta ottamaan vastaan todisteita; tai

b)

todisteiden välitöntä vastaanottamista toisessa jäsenvaltiossa.

2.   Pyyntöä ei voida esittää sellaisten todisteiden saamiseksi, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi jo aloitetussa tai aiotussa oikeudenkäynnissä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’tuomioistuimella’ 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle ilmoitettuja jäsenvaltioiden tuomioistuimia ja muita viranomaisia, jotka hoitavat oikeudellisia tehtäviä, jotka toimivat oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai jotka toimivat oikeusviranomaisen valvonnassa ja joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla toimivalta vastaanottaa todisteita siviili- tai kauppaoikeudellisia asioita koskevia oikeudenkäyntejä varten;

2)

’hajautetulla tietojärjestelmällä’ sellaisten kansallisten tietojärjestelmien ja yhteentoimivien yhteyspisteiden, joiden toiminnasta ja hallinnoinnista kukin osallistuva jäsenvaltio vastaa erikseen, verkkoa, joka mahdollistaa turvallisen ja luotettavan rajatylittävän tietojenvaihdon kansallisten tietojärjestelmien välillä.

3 artikla

Pyyntöjen toimittaminen suoraan tuomioistuinten välillä

1.   Tuomioistuimen, jossa oikeudenkäynti on aloitettu tai aiotaan aloittaa, jäljempänä ’pyynnön esittänyt tuomioistuin’, on todisteiden vastaanottamiseksi toimitettava 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pyyntö suoraan toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jäljempänä ’pyynnön vastaanottanut tuomioistuin’.

2.   Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo tuomioistuimista, joilla on toimivalta ottaa vastaan todisteita tämän asetuksen mukaisesti. Luettelossa on ilmoitettava myös kyseisten tuomioistuinten alueellinen ja tarvittaessa erityinen toimivalta.

4 artikla

Keskusviranomainen

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen, jonka tehtävänä on

a)

antaa tietoja tuomioistuimille;

b)

etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita saattaa esiintyä pyyntöön liittyen;

c)

poikkeustapauksissa toimittaa pyyntö edelleen toimivaltaiselle tuomioistuimelle pyynnön esittäneen tuomioistuimen pyynnöstä.

2.   Liittovaltiomuotoiset jäsenvaltiot, jäsenvaltiot, joissa on useita oikeusjärjestelmiä ja jäsenvaltiot, joissa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, voivat nimetä useamman keskusviranomaisen.

3.   Kunkin jäsenvaltion on myös nimettävä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen taikka yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen vastaamaan 19 artiklan nojalla esitettyjä pyyntöjä koskevien päätösten tekemisestä.

II LUKU

PYYNTÖJEN TOIMITTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN

1 jakso

Pyyntöjen toimittaminen

5 artikla

Pyyntöjen muoto ja sisältö

1.   Pyynnöt on esitettävä liitteessä I olevaa A-lomaketta tai tarvittaessa L-lomaketta käyttäen. Kunkin pyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

pyynnön esittänyt ja tarvittaessa pyynnön vastaanottava tuomioistuin;

b)

oikeudenkäynnin asianosaisten ja heidän mahdollisten edustajiensa nimet ja osoitteet;

c)

oikeudenkäynnin laatu ja kohde sekä lyhyt selostus tosiseikoista;

d)

kuvaus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta;

e)

pyydettäessä henkilön kuulemista:

kuultavan henkilön nimi ja osoite,

kuultavalle henkilölle esitettävät kysymykset tai selostus tosiseikoista, joiden osalta kyseistä henkilöä on kuultava,

tarvittaessa tieto pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyvästä oikeudesta kieltäytyä todistamasta,

mahdollinen vaatimus toimittaa kuuleminen valan tai valan sijasta vakuutuksen nojalla ja tällaiseen valaan tai vakuutukseen käytettävä erityinen kaava,

tarvittaessa muut pyynnön esittäneen tuomioistuimen tarpeellisina pitämät tiedot;

f)

pyydettäessä muuta kuin e alakohdassa mainittua todisteiden vastaanottamista tutkittavat asiakirjat tai muut esineet;

g)

tarvittaessa 12 artiklan 3 tai 4 kohdan tai 13 tai 14 artiklan mukainen pyyntö sekä sen täyttämiseksi tarvittavat tiedot.

2.   Pyyntö ja kaikki pyyntöön liitetyt asiakirjat voidaan toimittaa ilman oikeaksi todistamista tai muuta vastaavaa muodollisuutta koskevan vaatimuksen noudattamista.

3.   Niistä asiakirjoista, joita pyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi liittää pyynnön oheen sen täyttämiseksi, on toimitettava myös käännös kielelle, jolla pyyntö on laadittu.

6 artikla

Kielet

Tämän asetuksen nojalla esitetyt pyynnöt ja ilmoitukset on laadittava pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion virallisella kielellä tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, jollakin sen paikkakunnan yhdestä tai useammasta virallisesta kielestä, jossa pyydetty todisteiden vastaanottaminen tapahtuu, tai jollakin muulla sellaisella kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle jokin unionin virallisista kielistä, joka on muu kuin sen oma virallinen kieli ja jolla liitteessä I olevat lomakkeet voidaan täyttää.

7 artikla

Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

1.   Tämän asetuksen nojalla esitetyt pyynnöt ja ilmoitukset on toimitettava suojatun ja luotettavan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä kunnioittaen samalla asianmukaisesti perusoikeuksia ja -vapauksia. Kyseisen hajautetun tietojärjestelmän on perustuttava yhteentoimivaan ratkaisuun kuten e-CODEX.

2.   Asetuksessa (EU) N:o 910/2014 vahvistettuja yleisiä oikeudellisia puitteita hyväksyttyjen luottamuspalvelujen käytölle sovelletaan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä toimitettuihin pyyntöihin ja ilmoituksiin.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä tai ilmoituksissa on oltava tai on leima tai käsin kirjoitettu allekirjoitus, niiden sijasta voidaan käyttää asetuksessa (EU) N:o 910/2014 määriteltyä hyväksyttyä sähköistä leimaa tai hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta.

4.   Jos toimittaminen 1 kohdan mukaisesti ei ole mahdollista hajautetun tietojärjestelmän häiriön tai asianomaisten todisteiden luonteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, toimittaminen on tehtävä nopeimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla vaihtoehtoisella tavalla ottaen huomioon tarve varmistaa luotettavuus ja turvallisuus.

8 artikla

Sähköisten asiakirjojen oikeusvaikutukset

Hajautetun tietojärjestelmän välityksellä toimitettujen asiakirjojen oikeusvaikutuksia tai hyväksyttävyyttä todisteena oikeudenkäynneissä ei voida kieltää pelkästään sen takia, että ne ovat sähköisessä muodossa.

2 JAKSO

Pyyntöjen vastaanottaminen

9 artikla

Pyyntöjen vastaanottaminen

1.   Pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen tuomioistuimen on seitsemän päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta lähetettävä vastaanottotodistus liitteessä I olevaa B-lomaketta käyttäen. Jos pyyntö ei vastaa 6 ja 7 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on tehtävä vastaanottotodistukseen tätä koskeva huomautus.

2.   Jos pyynnön vastaanottaneella tuomioistuimella ei ole toimivaltaa täyttää liitteessä I olevaa A-lomaketta käyttäen esitettyä ja 6 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttävää pyyntöä, kyseisen tuomioistuimen on toimitettava pyyntö edelleen jäsenvaltionsa toimivaltaiselle tuomioistuimelle ja ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa C-lomaketta käyttäen.

10 artikla

Puutteelliset pyynnöt

1.   Jos pyyntöä ei voida täyttää sen vuoksi, että se ei sisällä kaikkia 5 artiklassa tarkoitettuja tarvittavia tietoja, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa D-lomaketta käyttäen viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta ja kehotettava pyynnön esittänyttä tuomioistuinta toimittamaan puuttuvat tiedot, yksilöiden puuttuvat tiedot mahdollisimman tarkasti.

2.   Jos pyyntöä ei voida täyttää sen vuoksi, että on pyydetty asettamaan vakuus tai suorittamaan ennakkomaksu 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä I olevaa D-lomaketta käyttäen ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta sekä ilmoitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle siitä, millä tavalla vakuus on asetettava tai ennakkomaksu suoritettava. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä I olevaa E-lomaketta käyttäen ilmoitettava vakuuden tai ennakkomaksun vastaanottamisesta viipymättä ja viimeistään kymmenen päivän kuluessa siitä, kun vakuus tai ennakkomaksu on otettu vastaan.

11 artikla

Pyynnön täydentäminen

1.   Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkinnyt vastaanottotodistukseen, että pyyntö ei täytä 6 ja 7 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, tai jos se on 10 artiklan mukaisesti ilmoittanut pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle, ettei pyyntöä voida täyttää, koska se ei sisällä kaikkia 5 artiklassa tarkoitettuja tarvittavia tietoja, 12 artiklassa säädetty määräaika alkaa ajankohdasta, jona pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on saanut asianmukaisesti täydennetyn pyynnön.

2.   Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on pyytänyt vakuuden asettamista tai ennakkomaksun suorittamista 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 12 artiklassa säädetty määräaika alkaa ajankohdasta, jona vakuus on asetettu tai ennakkomaksu suoritettu.

3 JAKSO

Todisteiden vastaanottaminen pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa

12 artikla

Pyynnön täyttämistä koskevat yleiset säännökset

1.   Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on täytettävä pyyntö viipymättä ja viimeistään 90 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta.

2.   Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on täytettävä pyyntö kansallista lainsäädäntöään noudattaen.

3.   Pyynnön esittänyt tuomioistuin voi liitteessä I olevaa A-lomaketta käyttäen pyytää, että pyyntö täytetään noudattaen sen kansallisen lainsäädännön mukaista erityistä menettelyä. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin täyttää pyynnön erityisen menettelyn mukaisesti, jollei se ole ristiriidassa sen kansallisen lainsäädännön kanssa tai jollei se voi tehdä sitä merkittävien käytännön vaikeuksien vuoksi. Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei jostain kyseisestä syystä johtuen noudata pyyntöä erityisen menettelyn käyttämisestä, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa H-lomaketta käyttäen.

4.   Pyynnön esittänyt tuomioistuin voi pyytää pyynnön vastaanottanutta tuomioistuinta käyttämään todisteiden vastaanottamisessa erityistä viestintätekniikkaa, erityisesti videoneuvottelua tai teleneuvottelua.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on käytettävä ensimmäisen alakohdan mukaisesti erityistä viestintätekniikkaa, jollei se ole ristiriidassa sen kansallisen lainsäädännön kanssa tai jollei pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ole kykenemätön tekemään sitä merkittävien käytännön vaikeuksien vuoksi.

Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei jostain kyseisestä syystä johtuen käytä erityistä viestintätekniikkaa, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa H-lomaketta käyttäen.

Jos pyynnön esittäneellä tai vastaanottaneella tuomioistuimella ei ole käytettävissään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua viestintätekniikkaa, kyseiset tuomioistuimet voivat keskinäisestä sopimuksesta ottaa tällaisen viestintätekniikan käyttöön.

13 artikla

Todisteiden vastaanottaminen asianosaisten läsnä ollessa ja osallistuessa

1.   Asianosaisilla ja heidän mahdollisilla edustajillaan on oikeus olla läsnä, kun todisteita otetaan vastaan pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa, jos tästä on säädetty pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä.

2.   Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava pyynnössään liitteessä I olevaa A-lomaketta käyttäen pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle, että asianosaiset ja heidän mahdolliset edustajansa ovat läsnä ja tarvittaessa, että heidän osallistumistaan todisteiden vastaanottamiseen edellytetään. Tämä tieto voidaan antaa myös muuna sopivana ajankohtana.

3.   Jos asianosaisten ja heidän mahdollisten edustajiensa edellytetään osallistuvan todisteiden vastaanottamiseen, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin määrittää 12 artiklan mukaisesti edellytykset, joiden vallitessa he voivat osallistua.

4.   Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä I olevaa I -lomaketta käyttäen ilmoitettava asianosaisille ja heidän mahdollisille edustajilleen todisteiden vastaanottamisen aika ja paikka sekä tarvittaessa edellytykset, joiden vallitessa he voivat osallistua todisteiden vastaanottamiseen.

5.   Edellä oleva 1–4 kohta ei rajoita pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen mahdollisuutta pyytää asianosaisia ja heidän mahdollisia edustajiaan olemaan läsnä todisteita vastaanotettaessa tai osallistumaan todisteiden vastaanottamiseen, jos tästä on säädetty sen jäsenvaltion lainsäädännössä.

14 artikla

Todisteiden vastaanottaminen pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajien läsnä ollessa ja osallistuessa

1.   Pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajilla on oikeus olla läsnä, kun todisteita otetaan vastaan pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa, jos tämä on pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista.

2.   Tätä artiklaa sovellettaessa edustajan käsite sisältää pyynnön esittäneen tuomioistuimen kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti nimeämän lainkäyttöhenkilöstön. Pyynnön esittänyt tuomioistuin voi nimetä myös jonkin muun henkilön, kuten asiantuntijan, kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

3.   Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on pyynnössään ilmoitettava liitteessä I olevaa A-lomaketta käyttäen pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle, että sen edustajat ovat läsnä ja tarvittaessa, että heidän osallistumistaan todisteiden vastaanottamisessa edellytetään. Tämä tieto voidaan antaa myös muuna sopivana ajankohtana.

4.   Jos pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajien edellytetään osallistuvan todisteiden vastaanottamiseen, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin määrittää 12 artiklan mukaisesti edellytykset, joiden vallitessa he voivat osallistua.

5.   Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä I olevaa I-lomaketta käyttäen ilmoitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle todisteiden vastaanottamisen aika ja paikka, sekä tarvittaessa edellytykset, joiden vallitessa edustajat voivat osallistua todisteiden vastaanottamiseen.

15 artikla

Pakkokeinot

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on pyyntöä täyttäessään käytettävä tarvittaessa asianmukaisia pakkokeinoja niissä tapauksissa ja siinä laajuudessa kuin niistä säädetään pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä sen kansallisten viranomaisten tai jonkun asianosaisen samassa tarkoituksessa esittämien pyyntöjen täytäntöönpanoa varten.

16 artikla

Pyyntöjen täyttämättä jättäminen

1.   Henkilön kuulemista koskevaa pyyntöä ei täytetä, jos asianomainen henkilö vetoaa oikeuteensa kieltäytyä todistamasta tai jos hän on todistamiskiellossa

a)

pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla; tai

b)

pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, ja jos tällaisesta oikeudesta tai kiellosta on ilmoitettu pyynnössä tai, jos se on tarpeen, pyynnön esittänyt tuomioistuin on pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen pyynnöstä vahvistanut asian.

2.   Pyyntö voidaan jättää 1 kohdassa mainittujen perusteiden lisäksi täyttämättä ainoastaan, jos yksi tai useampi seuraavista perusteista soveltuu:

a)

pyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan;

b)

pyynnön täyttäminen ei kuulu oikeuslaitoksen toimivaltaan pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla;

c)

pyynnön esittänyt tuomioistuin ei noudata pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen kehotusta täydentää todisteiden vastaanottamista koskevaa pyyntöä 10 artiklan mukaisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on sitä pyytänyt; tai

d)

22 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyydettyä vakuutta ei ole asetettu tai ennakkomaksua suoritettu 60 päivän kuluessa siitä, kun pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on pyytänyt tällaista vakuuden asettamista tai ennakkomaksun suorittamista.

3.   Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei voi kieltäytyä pyynnön täyttämisestä yksinomaan sillä perusteella, että sen kansallisen lainsäädännön mukaan kyseisen jäsenvaltion toisella tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta kyseisessä asiassa tai sillä perusteella, että kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä ei sallittaisi kyseisen asian käsittelyä.

4.   Jos pyynnön täyttämisestä kieltäydytään jollakin 2 kohdassa mainitulla perusteella, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa K-lomaketta käyttäen 60 päivän kuluessa siitä, kun se sai pyynnön.

17 artikla

Viivästymisestä ilmoittaminen

Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei voi täyttää pyyntöä 90 päivän kuluessa pyynnön saamisesta, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa J-lomaketta käyttäen. Näin tehdessään sen on ilmoitettava viivästymisen syyt sekä aika, jonka se arvioi tarvitsevansa pyynnön täyttämiseen.

18 artikla

Pyynnön täyttämisen jälkeinen menettely

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on viipymättä toimitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle asiakirjat, jotka vahvistavat, että pyyntö on täytetty, ja tarvittaessa palautettava pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta saadut asiakirjat. Kyseisiin asiakirjoihin on liitettävä liitteessä I olevaa K-lomaketta käyttäen laadittu todistus pyynnön täyttämisestä.

4 jakso

Pyynnön esittäneessä tuomioistuimessa tapahtuva välitön todisteiden vastaanottaminen ja diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttama todisteiden vastaanottaminen

19 artikla

Pyynnön esittäneessä tuomioistuimessa tapahtuva välitön todisteiden vastaanottaminen

1.   Jos tuomioistuin pyytää todisteiden välitöntä vastaanottamista toisessa jäsenvaltiossa, sen on esitettävä pyyntö kyseisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai toimivaltaiselle viranomaiselle käyttäen liitteessä I olevaa L-lomaketta.

2.   Välitön todisteiden vastaanottaminen on mahdollista vain, jos se voidaan suorittaa vapaaehtoiselta pohjalta pakkokeinoja käyttämättä.

Jos välitön todisteiden vastaanottaminen edellyttää henkilön kuulemista, pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava kyseiselle henkilölle, että todisteiden vastaanottaminen tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta.

3.   Välittömän todisteiden vastaanottamisen suorittaa pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti nimetty lainkäyttöhenkilöstöön kuuluva tai jokin muu henkilö, kuten asiantuntija.

4.   Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen on 30 päivän kuluessa välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön saamisesta ilmoitettava liitteessä I olevaa M-lomaketta käyttäen pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle, onko pyyntö hyväksytty, ja tarvittaessa ilmoitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle ne edellytykset, joilla välitön todisteiden vastaanottaminen sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan suoritetaan.

Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen voi osoittaa jäsenvaltionsa tuomioistuimen osallistumaan välittömään todisteiden vastaanottamiseen varmistaakseen, että tätä artiklaa sovelletaan asianmukaisesti ja että välittömälle todisteiden vastaanottamiselle asetettuja edellytyksiä noudatetaan.

5.   Jos pyynnön esittänyt tuomioistuin ei ole saanut 30 päivän kuluessa välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön vastaanottotodistuksesta tietoa siitä, onko pyyntö hyväksytty, se voi lähettää muistutuksen pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos pyynnön esittänyt tuomioistuin ei saa vastausta 15 päivän kuluessa muistutuksen vastaanottotodistuksesta, välitöntä todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö katsotaan hyväksytyksi. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen ei ole pystynyt reagoimaan pyyntöön muistutusta seuranneen määräajan kuluessa, perusteita todisteiden välittömästä vastaanottamisesta kieltäytymiselle voidaan edelleen poikkeuksellisesti esittää koska tahansa vielä kyseisen määräajan umpeutumisen jälkeen aina siihen saakka, kunnes välitön todisteiden vastaanottaminen tosiasiassa tapahtuu.

6.   Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen voi osoittaa jäsenvaltionsa tuomioistuimen antamaan käytännön apua todisteiden välittömässä vastaanottamisessa.

7.   Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen voi evätä välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön vain, jos

a)

se ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan;

b)

se ei sisällä kaikkia 5 artiklassa tarkoitettuja tarvittavia tietoja; tai

c)

pyydetty todisteiden välitön vastaanottaminen on vastoin sen jäsenvaltion lainsäädännön perusperiaatteita.

8.   Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on suoritettava välitön todisteiden vastaanottaminen jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan mukaisesti asetettujen edellytysten soveltamista.

20 artikla

Todisteiden välitön vastaanottaminen videoneuvottelun tai muun etäviestintätekniikan avulla

1.   Jos todisteet on määrä vastaanottaa kuulemalla toisessa jäsenvaltiossa olevaa henkilöä ja tuomioistuin pyytää todisteiden välitöntä vastaanottamista 19 artiklan mukaisesti, kyseinen tuomioistuin ottaa todisteet vastaan videoneuvottelua tai muuta etäviestintätekniikkaa käyttäen, edellyttäen että tällainen tekniikka on tuomioistuimen käytettävissä ja tuomioistuin katsoo, että tällaisen tekniikan käyttö on asianmukaista kyseisen asian olosuhteissa.

2.   Todisteiden välitöntä vastaanottamista videoneuvottelua tai muuta etäviestintätekniikkaa käyttäen koskeva pyyntö on esitettävä liitteessä I olevaa N-lomaketta käyttäen. Pyynnön esittänyt tuomioistuin ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen tai tuomioistuin, joka on osoitettu antamaan käytännön apua todisteiden välittömässä vastaanottamisessa, sopivat käytännön järjestelyistä kuulemista varten.

Pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle on pyynnöstä annettava apua tulkin löytämisessä tarvittaessa.

21 artikla

Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttama todisteiden vastaanottaminen

Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa lainsäädännössään, että niiden tuomioistuimet voivat pyytää niiden diplomaattisia edustajia tai konsuliviranomaisia toisen jäsenvaltion alueella ja alueella, jolle heidät on akkreditoitu, ottamaan vastaan todisteita diplomaatti- tai konsuliedustuston tiloissa, jollei poikkeuksellisista olosuhteista muuta johdu, ilman ennalta esitettävää pyyntöä kuulemalla vapaaehtoiselta pohjalta ja pakkokeinoja käyttämättä edustamansa jäsenvaltion kansalaisia edustamassaan jäsenvaltiossa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä varten. Pyynnön vastaanottaneen diplomaattisen edustajan tai konsuliviranomaisen on täytettävä pyyntö oman jäsenvaltionsa lainsäädäntöä noudattaen.

5 JAKSO

Kulut

22 artikla

Kulut

1.   Todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttäminen 12 artiklan mukaisesti ei saa johtaa maksujen tai kulujen korvaamista koskeviin vaatimuksiin.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi pyytää maksujen tai kulujen korvaamista. Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin sitä pyytää, pyynnön esittäneen tuomioistuimen on viipymättä huolehdittava seuraavien kulujen korvaamisesta:

asiantuntijoille ja tulkeille maksetut palkkiot; ja

12 artiklan 3 ja 4 kohdan soveltamisesta aiheutuneet kulut.

Asianosaisten velvollisuuteen vastata tällaisista palkkioista tai kuluista sovelletaan pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädäntöä.

3.   Jos pyyntö koskee asiantuntijan lausuntoa, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi, ennen kuin se täyttää todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön, pyytää pyynnön esittänyttä tuomioistuinta asettamaan riittävän vakuuden tai suorittamaan riittävän ennakkomaksun asiantuntijan lausunnon ennakoitujen kulujen korvaamiseksi. Missään muussa tapauksessa ei vakuuden asettamista tai ennakkomaksun suorittamista voida asettaa todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttämisen ehdoksi.

Asianosaisten on asetettava vakuus tai suoritettava ennakkomaksu, jos pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä niin säädetään.

III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Käsikirja ja liitteen I muuttaminen

1.   Komissio laatii 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsikirjan, joka sisältää jäsenvaltioiden 31 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot ja voimassa olevat sopimukset tai järjestelyt sekä saattaa sen säännöllisesti ajan tasalle. Se asettaa käsikirjan saataville sähköisessä muodossa erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kautta ja Euroopan oikeusportaalissa.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 24 artiklan mukaisesti liitteen I muuttamiseksi siinä olevien lomakkeiden päivittämiseksi tai teknisten muutosten tekemiseksi kyseisiin lomakkeisiin.

24 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 22 päivästä joulukuuta 2020 viiden vuoden ajaksi 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 23 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

25 artikla

Komission hyväksymät täytäntöönpanosäädökset

1.   Komissio hyväksyy hajautetun tietojärjestelmän perustamisesta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla se määrittelee

a)

tekniset eritelmät, joissa määritellään sähköiset viestintämenetelmät hajautettua tietojärjestelmää varten;

b)

tekniset eritelmät viestintäprotokollia varten;

c)

tietoturvatavoitteet ja asiaankuuluvat tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan hajautetussa tietojärjestelmässä toteutettavan tietojen käsittelyn ja välittämisen tietoturvaa koskevat vähimmäisstandardit;

d)

saatavuutta koskevat vähimmäistavoitteet ja mahdolliset siihen liittyvät tekniset vaatimukset hajautetun tietojärjestelmän tarjoamien palvelujen osalta;

e)

jäsenvaltioiden edustajista koostuvan ohjauskomitean perustaminen varmistamaan hajautetun tietojärjestelmän toiminnan ja ylläpidon tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään 23 päivänä maaliskuuta 2022 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

26 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

27 artikla

Viitesovellus

1.   Komissio vastaa sellaisen viitesovelluksen luomisesta, ylläpidosta ja tulevasta kehittämisestä, jota jäsenvaltiot voivat päättää käyttää taustajärjestelmänään kansallisen tietojärjestelmän sijaan. Viitesovelluksen luominen, ylläpito ja tuleva kehittäminen rahoitetaan unionin yleisestä talousarviosta.

2.   Komissio tarjoaa yhteyspisteitä varten tarvittavien ohjelmistokomponenttien maksuttoman käyttöönoton, ylläpidon ja tuen.

28 artikla

Hajautetun tietojärjestelmän kustannukset

1.   Kukin jäsenvaltio vastaa sellaisten yhteyspisteidensä asentamis-, toiminta- ja ylläpitokustannuksista, joilla kansalliset tietojärjestelmät yhdistetään toisiinsa hajautetun tietojärjestelmän yhteydessä.

2.   Kukin jäsenvaltio vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sen kansallisten tietojärjestelmien perustamisesta ja mukauttamisesta yhteentoimiviksi yhteyspisteiden kanssa, ja vastaa kyseisten järjestelmien hallinnointi-, toiminta- ja ylläpitokustannuksista.

3.   Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta hakea avustuksia unionin rahoitusohjelmista kyseisissä kohdissa tarkoitettujen toimien tukemiseksi.

29 artikla

Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

1.   Tällä asetuksella on sen soveltamisalalla etusija suhteessa määräyksiin, jotka sisältyvät jäsenvaltioiden tekemiin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin, erityisesti riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskevaan, 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehtyyn Haagin yleissopimukseen ja todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskevaan, 18 päivänä maaliskuuta 1970 tehtyyn Haagin yleissopimukseen, sikäli kuin on kyse mainittujen sopimusten tai järjestelyjen osapuolina olevien jäsenvaltioiden välisistä suhteista.

2.   Tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on helpottaa edelleen todisteiden vastaanottamista, edellyttäen että kyseiset sopimukset tai järjestelyt ovat yhteensopivia tämän asetuksen kanssa.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle

a)

jäljennös 2 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden välisistä sopimuksista tai järjestelyistä sekä luonnokset tällaisista sopimuksista tai järjestelyistä, jotka ne aikovat tehdä; ja

b)

ilmoitukset kyseisten sopimusten tai järjestelyjen irtisanomisesta tai niihin tehdyistä muutoksista.

30 artikla

Toimitettujen tietojen suojaaminen

1.   Tämän asetuksen nojalla suoritettava henkilötietojen käsittely, mukaan lukien toimivaltaisten viranomaisten välinen henkilötietojen vaihto tai siirto, on toteutettava asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojen vaihto tai siirto unionin tasolla on toteutettava asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

Henkilötiedot, joilla ei ole merkitystä tietyn tapauksen käsittelyn kannalta, on poistettava välittömästi.

2.   Kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaista viranomaista tai toimivaltaisia viranomaisia pidetään tämän asetuksen nojalla suoritetun henkilötietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjinä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

3.   Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin saa käyttää tämän asetuksen nojalla lähetettyjä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on lähetetty.

4.   Pyynnön vastaanottaneiden tuomioistuinten on varmistettava, että tällaiset tiedot säilyvät luottamuksellisina kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

5.   Edellä olevat 3 ja 4 kohta eivät vaikuta kansallisiin lainsäädäntöihin, joiden perusteella niillä henkilöillä, joita tiedot koskevat, on oikeus saada tietoja tämän asetuksen nojalla lähetetyn tiedon käytöstä.

6.   Tällä asetuksella ei rajoiteta direktiivin 2002/58/EY soveltamista.

31 artikla

Ilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

3 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittu luettelo, jossa on ilmoitettu tuomioistuinten alueellinen ja soveltuvin osin erityinen toimivalta;

b)

4 artiklan 3 kohdan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet sekä ilmoitus niiden alueellisesta toimivallasta;

c)

tekniset välineet, joita 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti laaditussa luettelossa mainituilla tuomioistuimilla on käytettävissään pyyntöjen vastaanottamiseksi;

d)

kielet, jotka on 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla hyväksytty pyyntöjen osalta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista myöhemmistä muutoksista 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

3.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle niiden muiden viranomaisten tiedot, joilla on toimivalta vastaanottaa todisteita siviili- tai kauppaoikeudellisia asioita koskevia oikeudenkäyntejä varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myöhemmistä muutoksista kyseisiin tietoihin.

4.   Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle, jos ne voivat ottaa hajautetun tietojärjestelmän käyttöön aiemmin kuin tässä asetuksessa edellytetään. Komissio asettaa tällaiset tiedot saataville sähköisesti erityisesti Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

32 artikla

Seuranta

1.   Komissio laatii viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2023 yksityiskohtaisen ohjelman tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten.

2.   Seurantaohjelmassa täsmennetään, mitä toimia komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seuraamiseksi. Siinä vahvistetaan, milloin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on kerättävä ensimmäisen kerran, jonka on oltava viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2026, ja miten usein sen jälkeen kyseiset tiedot on kerättävä.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat, seurantaa varten tarvittavat tiedot, jos ne ovat saatavilla:

a)

todisteiden vastaanottamista koskevien, 7 artiklan 1 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettujen pyyntöjen lukumäärä;

b)

todisteiden vastaanottamista koskevien, 12 artiklan ja 19 artiklan 8 kohdan mukaisesti täytettyjen pyyntöjen lukumäärä;

c)

niiden tapausten lukumäärä, joissa todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt toimitettiin 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti muulla tavalla kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä.

4.   Viitesovelluksella ja kansallisella taustajärjestelmällä, jos se on tällaisella ohjelmalla varustettu, on kerättävä ohjelman avulla 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot ja toimitettava ne komissiolle säännöllisesti.

33 artikla

Arviointi

1.   Komissio arvioi tätä asetusta viimeistään viisi vuotta 35 artiklan 3 kohdan mukaisesta 7 artiklan soveltamispäivästä ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoistaan ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot.

34 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 1206/2001 tämän asetuksen soveltamispäivästä lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1206/2001 6 artiklaa, joka kumotaan tämän asetuksen 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta 7 artiklan soveltamispäivästä.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

35 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2022.

2.   Sen 31 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 23 päivästä maaliskuuta 2022.

3.   Sen 7 artiklaa sovelletaan sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa, kun on kulunut kolme vuotta 25 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 25 päivänä marraskuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D.M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  EUVL C 62, 15.2.2019, s. 56.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 4. marraskuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. marraskuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (EYVL L 174, 27.6.2001, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EU) 2019/1111, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (EUVL L 178, 2.7.2019, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 107).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa (EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1).

(11)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(14)  EUVL C 370, 31.10.2019, s. 24.


LIITE I

A-LOMAKE

TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (1) (todisteiden vastaanottaminen) 5 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin:

2.1

Nimi:

2.2

Osoite:

2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

2.2.2

Postitoimipaikka ja postinumero:

2.2.3

Maa:

2.3

P.:

2.4

Faksi ((*)):

2.5

Sähköposti:

3.

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin:

3.1

Nimi:

3.2

Osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3

Maa:

3.3

P.:

3.4

Faksi ((*)):

3.5

Sähköposti:

4.

Asiassa on kantajana/hakijana (2)

4.1

Nimi:

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

Puh ((*)).:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköpostiosoite ((*)):

5.

Kantajan/hakijan edustajat

5.1

Nimi:

5.2

Osoite:

5.2.1

Lähiosoite/postilokero:

5.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

5.2.3

Maa:

5.3

P.:

5.4

Faksi ((*)):

5.5

Sähköposti:

6.

Vastaaja/kuultava (3)

6.1

Nimi:

6.2

Osoite:

6.2.1

Lähiosoite/postilokero:

6.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

6.2.3

Maa:

6.3

Puh ((*)).:

6.4

Faksi ((*)):

6.5

Sähköpostiosoite ((*)):

7.

Vastaajan/kuultavan edustajat

7.1

Nimi:

7.2

Osoite:

7.2.1

Lähiosoite/postilokero:

7.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

7.2.3

Maa:

7.3

P.:

7.4

Faksi ((*)):

7.5

Sähköposti:

8.

Osapuolten läsnäolo ja osallistuminen

8.1

Osapuolet ja näiden mahdolliset edustajat ovat läsnä todisteita vastaanotettaessa: ☐

8.2

Osapuolten ja näiden mahdollisten edustajien edellytetään osallistuvan: ☐

8.3

Jos jokin osapuoli tai tämän edustaja on läsnä todisteita vastaanotettaessa, tulkkaus järjestetään seuraavalle kielelle: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

9.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajien läsnäolo ja osallistuminen: ☐

9.1

Edustajat ovat läsnä todisteita vastaanotettaessa: ☐

9.2

Edustajien edellytetään osallistuvan (4): ☐

9.2.1

Nimi:

9.2.2

Asema:

9.2.3

Tehtävänimike:

9.2.4

Tehtävä:

9.3

Jos pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustaja on läsnä todisteita vastaanotettaessa, tulkkaus järjestetään seuraavalle kielelle: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

10.

Asian luonne ja kohde sekä lyhyt selostus asiasta (tarvittaessa liitteessä):

11.

Pyydetty todisteiden vastaanottaminen

11.1

Kuvaus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta (tarvittaessa liitteessä):

11.2

Todistajien kuuleminen: ☐

11.2.1

Etunimi ja sukunimi:

11.2.2

Syntymäaika (jos tiedossa):

11.2.3

Osoite:

11.2.3.1

Lähiosoite/postilokero:

11.2.3.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

11.2.3.3

Maa:

11.2.4

P. ((*)):

11.2.5

Faksi ((*)):

11.2.6

Sähköpostiosoite ((*)):

11.2.7

Todistajille esitettävät kysymykset tai selostus asiasta, josta heitä kuullaan (tarvittaessa liitteessä):

11.2.8

Oikeus kieltäytyä todistamasta pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla (tarvittaessa liitteessä): kyllä ☐ ei ☐

11.2.9

Pyydän teitä kuulemaan todistajaa

11.2.9.1

valan nojalla: ☐

11.2.9.2

vakuutuksen nojalla: ☐

11.2.10

Muut pyynnön esittäneen tuomioistuimen tarpeellisina pitämät tiedot (tarvittaessa liitteessä):

11.3

Muu todisteiden vastaanottaminen

11.3.1

Tutkittavat asiakirjat ja selostus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta (tarvittaessa liitteessä):

11.3.2

Tutkittavat esineet ja selostus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta (tarvittaessa liitteessä):

12.

Pyydän teitä täyttämään pyynnön

12.1

noudattamalla pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista erityistä menettelyä (asetuksen (EU) 2020/1783 12 artiklan 3 kohta), joka on kuvattu liitteessä ☐

12.2

ja/tai käyttämällä viestintätekniikkaa (asetuksen (EU) 2020/1783 12 artiklan 4 kohta), joka on kuvattu N-lomakkeessa ☐

12.3

seuraavat tiedot ovat tarpeen pyynnön täyttämiseksi:

13.

Syy tietojen lähettämiseen muuten kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä (asetuksen (EU) 2020/1783 7 artiklan 4 kohta) (5)

Syy, miksi tietoja ei voitu lähettää sähköisesti:

hajautetun tietojärjestelmän häiriö

todisteiden luonne

poikkeukselliset olosuhteet

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

B-LOMAKE

VASTAANOTTOTODISTUS TODISTEIDEN VASTAANOTTOA KOSKEVAN PYYNNÖN JOHDOSTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (6) (todisteiden vastaanottaminen) 9 artiklan 1 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin

4.1

Nimi:

4.2

Osoite:

4.3

P.:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti:

5.

Pyyntö on saapunut ……… (saapumispäivä) 4 kohdassa mainittuun tuomioistuimeen.

6.

Pyyntöä ei voida käsitellä, koska

6.1

lomake on täytetty kielellä, jota ei hyväksytä (asetuksen (EU) 2020/1783 6 artikla): ☐

6.1.1

Olkaa hyvä ja käyttäkää jotain seuraavista kielistä:

6.2

asiakirja ei ole luettavissa: ☐

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima

C-LOMAKE

ILMOITUS TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVAN PYYNNÖN EDELLEEN TOIMITTAMISESTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (7) (todisteiden vastaanottaminen) 9 artiklan 2 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

3.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

4.

Todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö ei kuulu todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön 3 kohdassa mainitun tuomioistuimen toimivaltaan, ja se on toimitettu edelleen seuraavalle tuomioistuimelle:

4.1

Toimivaltaisen tuomioistuimen nimi:

4.2.

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

P.:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti:

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

D-LOMAKE

TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA VARTEN TARVITTAVIA LISÄTIETOJA KOSKEVA PYYNTÖ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (8) (todisteiden vastaanottaminen) 10 artikla)

1.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

5.

Todisteiden vastaanottamista koskevaa pyyntöä ei voida täyttää ennen kuin seuraavat lisätiedot on toimitettu:

6.

Todisteiden vastaanottamista koskevaa pyyntöä ei voida täyttää ennen kuin vakuus on asetettu tai ennakkomaksu suoritettu asetuksen (EU) 2020/1783 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Vakuus olisi asetettava tai ennakkomaksu suoritettava seuraavasti:

6.1

Tilinhaltijan nimi:

6.2

Pankin nimi/BIC tai muu tarvittava pankkitunnus:

6.3

Tilinumero/IBAN:

6.4

Maksun määräpäivä:

6.5

Vakuuden tai ennakkomaksun määrä:

6.6

Rahayksikkö:

☐ euro (EUR)

☐ Bulgarian leva (BGN)

☐ Kroatian kuna (HRK)

☐ Tšekin koruna (CZK)

☐ Unkarin forintti (HUF)

☐ Puolan zloty (PLN)

☐ Englannin punta (GBP)

☐ Romanian leu (RON)

☐ Ruotsin kruunu (SEK)

☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

6.7

Maksun viitenumero/kuvaus/viesti vastaanottajalle:

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

E-LOMAKE

ILMOITUS VAKUUDEN TAI ENNAKKOMAKSUN VASTAANOTTAMISESTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (9) (todisteiden vastaanottaminen) 10 artiklan 2 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi:

5.

Edellä 4 kohdassa mainittu tuomioistuin on ...................(vastaanottopäivä) ottanut vastaan vakuuden tai ennakkomaksun.

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

F-LOMAKE (10)

PYYNTÖ VIIVÄSTYMISTÄ KOSKEVISTA TIEDOISTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (11) (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 1 kohta ja 19 artiklan 4 kohta)

SEURAAVA TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ ON LÄHETETTY, MUTTA TIETOJA TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISEN TULOKSESTA EI OLE SAATAVILLA

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen / keskuselimen / toimivaltaisen viranomaisen viitenumero (jos saatavilla):

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen / keskuselimen / toimivaltaisen viranomaisen nimi:

5.

Alkuperäinen todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö (A-lomake) tai alkuperäinen todisteiden välitöntä vastaanottamista koskeva pyyntö (L-lomake) on liitteenä. ☐

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen käytettävissä olevat tiedot:

5.1

pyyntö lähetetty ☐

päivämäärä...................................................

5.2

vastaanottotodistus ☐

päivämäärä...................................................

5.3

viivästymisestä ilmoittaminen ☐

päivämäärä...................................................

5.4

muita tietoja on otettu vastaan ☐

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

G-LOMAKE (12)

VASTAUS PYYNTÖÖN VIIVÄSTYMISTÄ KOSKEVISTA TIEDOISTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (13) (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 1 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen / keskuselimen / toimivaltaisen viranomaisen viitenumero (jos saatavilla):

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen / keskuselimen / toimivaltaisen viranomaisen nimi:

5.

VIIVÄSTYMINEN JOHTUI SEURAAVISTA SYISTÄ:

5.1

Todisteiden vastaanottamista koskevaa pyyntöä ei saatu ☐

5.2

Kuultavan henkilön nykyistä osoitetta selvitetään ☐

5.3

Kuultavalle henkilölle lähetetyn kutsun saapua kuultavaksi tiedoksianto on kesken ☐

5.4

Henkilö ei saapunut kuultavaksi kutsusta huolimatta ☐

5.5

Pyyntöön vastattu … (päivämäärä). Vastaus liitteenä ☐

5.6

Maksettavaksi ….......... (päivämäärä) pyydettyä vakuutta tai ennakkomaksua ei ole saatu ☐

5.7

Muu syy:….................................................................................... ☐

6.

Pyyntö toteutetaan arviolta viimeistään ….......... (arvioitu päivämäärä).

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

H-LOMAKE

ILMOITUS, JOKA KOSKEE PYYNTÖÄ KÄYTTÄÄ ERITYISIÄ MENETTELYJÄ JA/TAI VIESTINTÄTEKNIIKKAA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (14) (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 3 ja 4 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi:

5.

Todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön (A-lomake) 12.1 kohdassa mainittua pyyntöä noudattaa erityistä menettelyä todisteiden vastaanottamisessa ei ole voitu täyttää, koska

5.1

pyydetty menettely on ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa: ☐

5.2

pyydetyn menettelyn toteuttamisesta aiheutuisi merkittäviä käytännön vaikeuksia: ☐

6.

Todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön (A-lomake) 12.2 kohdassa mainittua pyyntöä etäviestintätekniikan käytöstä ei ole voitu täyttää, koska

6.1

viestintätekniikan käyttö on ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa ☐

6.2

viestintätekniikan käytöstä aiheutuisi merkittäviä käytännön vaikeuksia ☐

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

I-LOMAKE

ILMOITUS TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISPÄIVÄSTÄ, -AJASTA JA -PAIKASTA SEKÄ SIIHEN OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSISTÄ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (15) (todisteiden vastaanottaminen) 13 artiklan 4 kohta ja 14 artiklan 5 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin

3.1

Nimi:

3.2

Osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3

Maa:

3.3

P.:

3.4

Faksi ((*)):

3.5

Sähköposti:

4.

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin

4.1

Nimi:

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

P.:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti:

5.

Todisteiden vastaanottamispäivä ja -aika:

6.

Todisteiden vastaanottamispaikka, jos eri kuin 4 kohdassa ilmoitettu:

7.

Tarvittaessa edellytykset, joiden vallitessa osapuolet ja näiden mahdolliset edustajat voivat osallistua:

8.

Tarvittaessa edellytykset, joiden vallitessa pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajat voivat osallistua:

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

J-LOMAKE

ILMOITUS VIIVÄSTYMISESTÄ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (16) (todisteiden vastaanottaminen) 17 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi:

5.

Todisteiden vastaanottamista koskevaa pyyntöä ei seuraavista syistä voida täyttää 90 päivän kuluessa sen saapumisesta:

5.1

Kuultavan henkilön nykyistä osoitetta selvitetään ☐

5.2

Kuultavalle henkilölle lähetyn kutsun saapua kuultavaksi tiedoksianto on kesken ☐

5.3

Henkilö ei saapunut kuultavaksi kutsusta huolimatta ☐

5.4

Pyyntöön vastattu …............. (päivämäärä). Vastaus liitteenä ☐

5.5

Maksettavaksi …............. (päivämäärä) pyydettyä vakuutta tai ennakkomaksua ei ole saatu ☐

5.6

Muu (mikä): ………………………………… ☐

6.

Pyyntö arvioidaan täytettävän …….......... (arvioitu päivämäärä) mennessä.

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

K-LOMAKE

TIEDOT TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVAN PYYNNÖN TÄYTTÄMISESTÄ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (17) (todisteiden vastaanottaminen) 16 ja 18 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi:

5.

Todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö on täytetty ☐

Liitteenä toimitetaan seuraavat asiakirjat, jotka vahvistavat todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttämisen:

6.

Todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttämisestä on kieltäydytty, koska:

6.1

kuultava henkilö on vedonnut oikeuteen kieltäytyä todistamasta tai todistamiskieltoon: ☐

6.1.1

pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla: ☐

6.1.2

pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla: ☐

6.2

todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö ei kuulu asetuksen (EU) 2020/1783 soveltamisalaan ☐

6.3

todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttäminen ei pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kuulu oikeuslaitoksen toimivaltaan ☐

6.4

pyynnön esittänyt tuomioistuin ei ole vastannut pyynnön vastanottaneen tuomioistuimen ……… (lisätietopyynnön päivämäärä) esittämään lisätietopyyntöön ☐

6.5

vakuutta tai ennakkomaksua, joka on pyydetty asetuksen (EU) 2020/1783 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ei ole asetettu tai suoritettu. ☐

7.

Muut syyt kieltäytymiseen:

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

L-LOMAKE

TODISTEIDEN VÄLITÖNTÄ VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (18) (todisteiden vastaanottaminen) 19 ja 20 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen viitenumero ((*)):

3.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin:

3.1

Nimi:

3.2

Osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3

Maa:

3.3

P.:

3.4

Faksi ((*)):

3.5

Sähköposti:

4.

Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen nimi

4.1

Nimi:

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

P.:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti:

5.

Asiassa on kantajana/hakijana (19)

5.1

Nimi:

5.2

Osoite:

5.2.1

Lähiosoite/postilokero:

5.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

5.2.3

Maa:

5.3

Puh ((*)).:

5.4

Faksi ((*)):

5.5

Sähköpostiosoite ((*)):

6.

Kantajan/hakijan edustajat

6.1

Nimi:

6.2

Osoite:

6.2.1

Lähiosoite/postilokero:

6.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

6.2.3

Maa:

6.3

P.:

6.4

Faksi ((*)):

6.5

Sähköposti:

7.

Vastaaja/kuultava (20)

7.1

Nimi:

7.2

Osoite:

7.2.1

Lähiosoite/postilokero:

7.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

7.2.3

Maa:

7.3

P. ((*)):

7.4

Faksi ((*)):

7.5

Sähköpostiosoite ((*)):

8.

Vastaajan/kuultavan edustajat

8.1

Nimi:

8.2

Osoite:

8.2.1

Lähiosoite/postilokero:

8.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

8.2.3

Maa:

8.3

P.:

8.4

Faksi ((*)):

8.5

Sähköposti:

9.

Todisteiden vastaanottaja:

9.1

Nimi:

9.2

Asema:

9.3

Tehtävänimike:

9.4

Tehtävä:

10.

Asian laatu ja kohde sekä lyhyt selostus asiasta (tarvittaessa liitteessä):

11.

Pyydetty todisteiden vastaanottaminen

11.1

Kuvaus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta (tarvittaessa liitteessä):

11.2

Todistajien kuuleminen

11.2.1

Etunimet ja sukunimi:

11.2.2

Syntymäaika (jos tiedossa):

11.2.3

Osoite:

11.2.3.1

Lähiosoite/postilokero:

11.2.3.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

11.2.3.3

Maa:

11.2.4

Puh ((*)).:

11.2.5

Faksi ((*)):

11.2.6

Sähköpostiosoite ((*)):

11.2.7

Todistajille esitettävät kysymykset tai selostus asiasta, josta heitä on kuulusteltava (tarvittaessa liitteessä):

11.2.8

Oikeus kieltäytyä todistamasta pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla (tarvittaessa liitteessä): kyllä ☐ ei ☐

11.3

Muu todisteiden vastaanottaminen (tarvittaessa liitteessä):

12.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin pyytää todisteiden välitöntä vastaanottamista N-lomakkeessa esitettyä viestintätekniikkaa käyttäen: ☐

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

M-LOMAKE

KESKUSELIMEN/TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN ILMOITUS KOSKIEN TODISTEIDEN VÄLITÖNTÄ VASTAANOTTAMISTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (21) (todisteiden vastaanottaminen) 19 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Keskuselin/toimivaltainen viranomainen

4.1

Nimi:

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

P.:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti:

5.

Keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus

5.1

Hyväksytään pyynnön mukainen todisteiden välitön vastaanottaminen: ☐

5.2

Hyväksytään pyynnön mukainen todisteiden välitön vastaanottaminen seuraavin edellytyksin (tarvittaessa liitteessä):

5.3

Pyynnön mukaisesta todisteiden välittämästä vastaanottamisesta kieltäydytään seuraavista syistä:

5.3.1

pyyntö ei kuulu asetuksen (EU) 2020/1783 soveltamisalaan: ☐

5.3.2

pyyntö ei sisällä kaikkia asetuksen (EU) 2020/1783 5 artiklan mukaisesti tarvittavia tietoja: ☐

5.3.3

pyydetty todisteiden välitön vastaanottaminen on vastoin keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön perusperiaatteita: ☐

6.

Jäljempänä mainitulle tuomioistuimelle annettiin tehtäväksi antaa käytännön apua todisteiden välittömässä vastaanottamisessa:

6.1

Nimi:

6.2

Osoite:

6.2.1

Lähiosoite/postilokero:

6.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

6.2.3

Maa:

6.3

P.:

6.4

Faksi ((*)):

6.5

Sähköposti:

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

N-LOMAKE

TIETOA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA VIDEONEUVOTTELUN KÄYMISEKSI TAI MUUN ETÄVIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÄMISEKSI

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (22) (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 4 kohta ja 20 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero ((*)):

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero ((*)):

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi ((*)):

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi ((*)):

5.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen tekniset tiedot:

5.1

ISDN ((*)):

5.2

IP:

5.3

Istuntosalin puhelinnumero ((*)):

5.4

Muuta:

6.

Ensisijainen yhteystapa (jos 5 kohdassa on annettu useita vaihtoehtoja):

7.

Ensisijainen päivämäärä ja kellonaika yhteydelle (voi olla useita):

7.1

päivä:…………………………………………

7.2

kellonaika (23):………………………………………..

8.

Ensisijainen päivämäärä ja kellonaika testiyhteydelle (voi olla useita):

8.1

päivä:…………………………………………

8.2

kellonaika (23):……………………………………..

8.3

testiyhteyden tai muun teknisen avun yhteyshenkilö:

8.4

käytettävä kieli: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

8.5

puhelinnumero testiyhteyden tai todisteiden vastaanottamisen aikana ilmeneviä teknisiä ongelmia varten:

9.

Tiedot tulkkauksesta:

9.1

Apua tulkin löytämiseksi pyydetään: ☐

9.2

Asiaankuuluvat kielet: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

10.

Tallennetaanko tiedot todisteiden vastaanottamisesta (24):

10.1

kyllä ☐

10.2

ei ☐

11.

Muuta: …………………………………….

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:


(1)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Vapaaehtoinen.

(2)  Jos kantajia/hakijoita on useita, antakaa kohdissa 4.1–4.5 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(3)  Jos vastaajia/kuultavia on useita, antakaa kohdissa 6.1–6.5 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(4)  Jos edustajia on useita, antakaa kohdassa 9.2 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(5)  Tätä kohtaa sovelletaan vasta hajautetun tietojärjestelmän soveltamispäivästä.

(6)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Vapaaehtoinen.

(7)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

((*))  Vapaaehtoinen.

(8)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.

(9)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

(10)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(11)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

(12)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(13)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

(14)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.

(15)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

((*))  Vapaaehtoinen

(16)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

(17)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

(18)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Vapaaehtoinen

(19)  Jos kantajia/hakijoita on useita, antakaa kohdissa 5.1–5.5 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(20)  Jos vastaajia/kuultavia on useita, antakaa kohdissa 7.1–7.5 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(21)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

((*))  Vapaaehtoinen

(22)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

((*))  This item is optional.

(23)  Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion paikallinen aika.

(24)  Esim. suoratallenne tai sanatarkka selostus todisteiden vastaanottamisesta.


LIITE II

KUMOTTU ASETUS JA LUETTELO SEN MUUTOKSISTA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (EYVL L 174, 27.6.2001, s. 1).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1103/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn mukauttaminen – Kolmas osa (EUVL L 304, 14.11.2008, s. 80).

Ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1206/2001 19 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan muutokset


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1206/2001

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

2 artikla

2 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

8 artikla

7 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohta

8 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

10 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

12 artiklan 2 kohta

10 artiklan 3 kohta

12 artiklan 3 kohta

10 artiklan 4 kohta

12 artiklan 4 kohta

11 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

13 artiklan 2 kohta

11 artiklan 3 kohta

13 artiklan 3 kohta

11 artiklan 4 kohta

13 artiklan 4 kohta

11 artiklan 5 kohta

13 artiklan 5 kohta

12 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 kohta

14 artiklan 2 kohta

12 artiklan 3 kohta

14 artiklan 3 kohta

12 artiklan 4 kohta

14 artiklan 4 kohta

12 artiklan 5 kohta

14 artiklan 5 kohta

13 artikla

15 artikla

14 artiklan 1 kohta

16 artiklan 1 kohta

14 artiklan 2 kohta

16 artiklan 2 kohta

14 artiklan 3 kohta

16 artiklan 3 kohta

14 artiklan 4 kohta

16 artiklan 4 kohta

15 artikla

17 artikla

16 artikla

18 artikla

17 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohta

17 artiklan 2 kohta

19 artiklan 2 kohta

17 artiklan 3 kohta

19 artiklan 3 kohta

17 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

19 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

17 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

19 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

17 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

19 artiklan 5 kohta

19 artiklan 6 kohta

17 artiklan 5 kohta

19 artiklan 7 kohta

17 artiklan 6 kohta

19 artiklan 8 kohta

20 artikla

21 artikla

18 artikla

22 artikla

19 artiklan 1 kohta

23 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

23 artiklan 2 kohta

20 artikla

26 artikla

24 artikla

25 artikla

27 artikla

28 artikla

21 artiklan 1 kohta

29 artiklan 1 kohta

21 artiklan 2 kohta

29 artiklan 2 kohta

21 artiklan 3 kohdan a alakohta

21 artiklan 3 kohdan b alakohta

29 artiklan 3 kohdan a alakohta

21 artiklan 3 kohdan c alakohta

29 artiklan 3 kohdan b alakohta

30 artikla

22 artiklan ensimmäinen kohta

31 artiklan 1 kohta

22 artiklan toinen kohta

31 artiklan 2 kohta

31 artiklan 3 kohta

31 artiklan 4 kohta

32 artikla

23 artikla

33 artiklan 1 kohta

33 artiklan 2 kohta

24 artikla

34 artikla

24 artiklan 1 kohta

35 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

24 artiklan 2 kohta

35 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

35 artiklan 2 kohta

 

35 artiklan 3 kohta

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


Top