EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1641

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1641, annettu 5 päivänä marraskuuta 2020, ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden Amerikan yhdysvalloista tulevasta tuonnista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2020/7538

OJ L 370, 6.11.2020, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1641/oj

6.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 370/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1641,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2020,

ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden Amerikan yhdysvalloista tulevasta tuonnista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) 2017/625 (1) ja erityisesti sen 129 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan yleiset säännöt sellaista virallista valvontaa varten, jolla varmistetaan niiden sääntöjen noudattaminen, joilla pyritään estämään, poistamaan tai vähentämään hyväksyttäville tasoille ihmisiin ja eläimiin joko suoraan tai ympäristön kautta kohdistuvia riskejä.

(2)

Asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan erityisesti eläinten ja tavaroiden tuloa unioniin kolmansista maista tai niiden alueilta koskevat yleiset säännöt, myös ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden osalta. Asetuksen (EU) 2017/625 129 artiklalla siirretään komissiolle valta vahvistaa, että kolmannessa maassa tai sen alueilla sovellettavat toimenpiteet vastaavat tietyissä kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä vahvistettuja vaatimuksia, jos kyseiset kolmannet maat esittävät tältä osin objektiivista näyttöä. Siinä siirretään komissiolle myös valta vahvistaa edellytykset tällaisten eläinten ja tavaroiden tulolle unioniin tällaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, etenkin siltä osin kuin on kyseisten tuotteiden mukana olevien virallisten todistusten tai varmennusten luonteesta ja sisällöstä.

(3)

Neuvoston päätöksellä 98/258/EY (2) hyväksytään kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tavoitteena on helpottaa kauppaa muun muassa luomalla mekanismi terveyttä koskevien toimenpiteiden vastaavuuden tunnustamiseksi. Elävät, jäähdytetyt, pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot kuuluvat kyseisen sopimuksen soveltamisalaan (liite I ”Sopimuksen kattamat tuotteet”).

(4)

Yhdysvalloissa toteutettiin 17–27 päivänä maaliskuuta 2015 unionin valvontatoimia unioniin vietäväksi tarkoitettujen simpukoiden ja niistä saatavien kalastustuotteiden tuotannon valvontajärjestelmän arvioimiseksi, jäljempänä ’unionin valvontatoimet’. Kyseisten valvontatoimien yhteydessä Yhdysvaltojen viranomaiset toimittivat tietoja niiden alueella simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin sovellettavista terveyssäännöistä, riskinarviointimenettelyistä ja riskien arvioinnissa ja terveyden suojelun asianmukaisen tason määrittämisessä huomioon otetuista tekijöistä kyseisten tavaroiden osalta sekä valvonnasta, tarkastusmenettelyistä ja virallisista sertifiointimekanismeista.

(5)

Piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (3) vahvistettuja eläviin, jäähdytettyihin ja pakastettuihin simpukoihin sovellettavia hygieniasääntöjä sen liitteessä III olevan VII jakson 1 kohdan mukaisesti. Näin ollen unionin valvontatoimien yhteydessä tehtyjä eläviä simpukoita koskevia päätelmiä sovelletaan myös piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin.

(6)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/626 (4) vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai niiden alueista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten tulo Euroopan unioniin on elintarviketurvallisuuden näkökulmasta sallittua asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, mikä edellyttää sen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä vahvistettujen asiaankuuluvien vaatimusten tai vähintään niitä vastaaviksi tunnustettujen vaatimusten noudattamista. Asetuksessa (EU) 2019/626 säädetään, että ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden lähetysten tulo unioniin sallitaan ainoastaan, jos ne tulevat kyseisen asetuksen liitteessä I luetelluista kolmansista maista tai niiden alueilta. Yhdysvaltojen osavaltiot Massachusetts ja Washington ovat kyseisessä luettelossa.

(7)

Unionin valvontatoimien, Yhdysvaltojen niiden jälkeen antamien takeiden ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/626 perusteella voidaan todeta, että Yhdysvaltojen osavaltioissa Massachusettsissa ja Washingtonissa sovellettavat toimenpiteet kansanterveyden suojelemiseksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuotannon ja markkinoille saattamisen osalta vastaavat asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa elintarvikkeiden turvallisuutta koskevissa säännöissä vahvistettuja vaatimuksia.

(8)

Jotta voidaan mahdollistaa ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tulo unioniin, on tarpeen vahvistaa virallinen todistusmalli, jota käytetään tuotaessa Yhdysvalloista ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläviä, jäähdytettyjä, pakastettuja tai jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita ja jossa on todistettava, että kyseisten tavaroiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavat toimenpiteet vastaavat asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa elintarvikkeiden turvallisuutta koskevissa säännöissä vahvistettuja vaatimuksia.

(9)

Vahvistettaessa tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevia vaatimuksia olisi viitattava neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (5) eläville, jäähdytetyille, jäädytetyille tai jalostetuille simpukoille, piikkinahkaisille, vaippaeläimille ja merikotiloille vahvistettuihin yhdistetyn nimikkeistön koodeihin.

(10)

Tässä täytäntöönpanoasetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden lähetysten tuloa unioniin Yhdysvaltojen osavaltioista Massachusettsista ja Washingtonista.

2 artikla

Määritelmä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

’simpukoilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa määriteltyjä simpukoita.

3 artikla

Vastaavuus

Yhdysvaltojen osavaltioissa Massachusettsissa ja Washingtonissa ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden, joita koskevat yhdistetyn nimikkeistön koodit vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I toisessa osassa, tuotantoon ja markkinoille saattamiseen kansanterveyden suojelemiseksi sovellettavat toimenpiteet vastaavat asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa säännöissä vahvistettuja vaatimuksia.

4 artikla

Virallinen todistus

 

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden lähetysten tulo unioniin sallitaan ainoastaan, jos niiden mukana on liitteessä olevan mallin mukainen asianmukaisesti täytetty virallinen todistus.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös 98/258/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1998, kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä (EYVL L 118, 21.4.1998, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/626, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2019, niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo Euroopan unioniin on sallittua, ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden luetteloiden osalta (EUVL L 131, 17.5.2019, s. 31).

(5)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN ELÄVIEN, JÄÄHDYTETTYJEN, PAKASTETTUJEN TAI JALOSTETTUJEN SIMPUKOIDEN, PIIKKINAHKAISTEN, VAIPPAELÄINTEN JA MERIKOTILOIDEN AMERIKAN YHDYSVALLOISTA TULEVAA TUONTIA VARTEN

Image 1

Yhdysvallat (US)

Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten


Osa II: Todistus

II. Terveyttä koskevat tiedot

II.a. Todistuksen viitenumero

II.b

II.1.

Kansanterveyttä koskeva vakuutus ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden osalta

Allekirjoittanut virallinen tarkastaja todistaa, että

tässä kuvatut tuotteet ovat nilviäisiä koskevan Yhdysvaltojen viranomaisvalvontaohjelman asiaa koskevien Yhdysvaltojen standardien ja vaatimusten mukaisia ja niiden mukaisesti tuotettuja;

tässä kuvatut tuotteet on merkitty siten, että niitä ei ole tarkoitettu päästettäviksi EU:n vesiin tai kosketuksiin EU:n vesien kanssa;

kaikki näissä tuotteissa käytetty ulkomailta hankittu nilviäismateriaali on peräisin sellaisista/sellaisilta maista/laitoksista/viljelyalueilta, joista on lupa tuoda eläviä simpukoita EU:iin.

II.2.

Kuljetusta ja merkintöjä koskevat vaatimukset

Allekirjoittanut virallinen tarkastaja todistaa, että

II.2.2.1

edellä tarkoitetut vesiviljelyeläimet säilytetään olosuhteissa, mukaan luettuna veden laatu, jotka eivät muuta niiden terveydentilaa;

II.2.2.2

kuljetussäiliö tai sumppualus on ennen lastausta puhdas ja desinfioitu tai sitä ei ole käytetty aiemmin; ja

II.2.2.3

lähetys yksilöidään luettavissa olevalla etiketillä, joka kiinnitetään säiliön ulkopuolelle tai, jos lähetys kuljetetaan sumppualuksella, yksilöinti tehdään aluksen lastiluetteloon; yksilöintitietoihin sisällytetään tämän todistuksen osan I kohtien I.7–I.11 olennaiset tiedot.

Huomautuksia

*

Samaa todistusta ei voi käyttää sekä elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden eriä että muiden kuin elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden eriä varten. Eläville ja muille kuin eläville tuotteille olisi annettava erillinen todistus.

Osa I:

Kohta I.8: Alkuperäalue: ilmoitetaan Yhdysvaltojen pyyntipaikka ja hyväksytyn tuotantoalueen koodi.

Kohta I.11: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite.

Kohta I.15: Rekisterinumero (junavaunut tai kuljetuspäällys ja kuorma-autot), lennon numero (lentokone) tai nimi (alus). Tavaran purkamisesta ja jälleenlastauksesta on esitettävä erilliset tiedot.

Kohta I.19: On käytettävä asianmukaisia HS-nimikkeitä.

Kohta I.23: Sinetin nro/Kuljetuspäällyksen nro: tarvittaessa.

Kohta I.28: Tavaran luonne: täsmennetään, onko peräisin vesiviljelystä vai luonnonvarainen. Käsittelytapa: elävä, jäähdytetty, pakastettu vai jalostettu. Valmistuslaitoksen nimi ja hyväksyntänumero: myös uiva jalostamo, pakastusalus, kylmävarasto ja jalostamo. Pyyntipaikasta käy ilmi tuotantoalue, joka olisi yksilöitävä kaikkien tuotteiden osalta.

Leima ja allekirjoitus on tehtävä eri värillä kuin muut todistuksen merkinnät.

Virallinen tarkastaja:

Nimi (suuraakkosin) ......................................................................

Virka-asema ja -nimike .................................................................

Päiväys .........................................................................................

Allekirjoitus ...................................................................................

Leima


Top