EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1543

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1543, annettu 21 päivänä lokakuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta

OJ L 356, 26.10.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1543/oj

26.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/3


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1543,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2020,

asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan, 79 artiklan 2 ja 4 kohdan, 82 artiklan 1 kohdan, 84 artiklan sekä 87 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Covid-19-pandemia on vaikuttanut jäsenvaltioihin ennennäkemättömällä tavalla. Covid-19-pandemia on vaikuttanut muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen ja rajaturvallisuuteen jäsenvaltioissa, mikä puolestaan on pahentanut jäsenvaltioiden vakavaa likviditeetin puutetta, joka johtuu monella alalla tarvittavien julkisten investointien äkillisestä ja merkittävästä kasvusta. Näin on muodostunut poikkeuksellinen tilanne, jonka ratkaisemiseksi on toteutettava erityisiä toimenpiteitä.

(2)

Jäsenvaltioille on annettava lisää joustoa, jotta ne voivat reagoida tähän ennennäkemättömään kriisiin, lisäämällä niiden mahdollisuutta hyödyntää täysimääräisesti käytettävissä olevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 514/2014 (2) tarkoitettua kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoaikaa kyseisten ohjelmien päättymiseen saakka eli 31 päivään joulukuuta 2023. Tällaiseen tarpeeseen vastaamiseksi maksusitoumusten vapauttamisen ja vuotuisen saldon maksamista koskevan pyynnön toimittamisen määräaikojen olisi oltava samat. Vuotuisen saldon maksamista koskevan pyynnön säädetty määräaika on asianomaista varainhoitovuotta seuraavan helmikuun 15 päivä, jonka osalta komissio voi poikkeuksellisesti myöntää määräajan pidennyksen kyseisen vuoden 1 päivään maaliskuuta, kun taas alun perin säädetty määräaika maksusitoumusten vapauttamiselle oli talousarviositoumuksen tekemistä seuraavan toisen vuoden 31 päivänä joulukuuta. Sen seurauksena, että maksusitoumusten vapauttamisen määräaika yhdenmukaistetaan asianomaisen maksamista koskevan pyynnön toimittamisen määräajan kanssa, komissio voi ottaa jäsenvaltion tapauksen mukaan 15 päivänä helmikuuta tai 1 päivänä maaliskuuta toimittaman vuotuisen saldon maksamista koskevan pyynnön huomioon vapautusmenettelyssä.

(3)

Jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot voivat kaikilta osin hyödyntää vuosina 2018 ja 2019 myönnetyt lisämäärärahat, talousarviositoumusvuotta olisi mukautettava. Kyseiset lisämäärärahat sisällytettiin Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuosiksi 2018 ja 2019, minkä jälkeen ne sidottiin kansallisiin ohjelmiin.

(4)

Asian kiireellisyyden, joka aiheutuu covid-19-pandemiasta johtuvista poikkeuksellisista olosuhteista, vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(5)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli hyödyntää täysimääräisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 516/2014 (3) perustettua turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksilla (EU) N:o 513/2014 (4) ja (EU) N:o 515/2014 (5) perustettua sisäisen turvallisuuden rahastoa covid-19-pandemian aiheuttaman ennennäkemättömän kansanterveyskriisin suoriin ja välillisiin vaikutuksiin vastaamiseksi, vaan se voidaan ehdotetun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(6)

Asetus (EU) N:o 514/2014 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(7)

Jotta jäsenvaltioiden kannalta vallitsee oikeusvarmuus vapauttamisen määräajan osalta, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 514/2014 50 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kansallisiin ohjelmiin sovelletaan vapauttamismenettelyä, jossa on lähtökohtana, että jos viimeistään sen vuoden, joka seuraa talousarviositoumuksen tekemistä seuraavaa toista vuotta, 15 päivänä helmikuuta tai, jos komissio poikkeuksellisesti jatkaa maksamista koskevan pyynnön toimittamisen määräaikaa 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 1 päivänä maaliskuuta sitoumukseen liittyvistä määristä ei ole suoritettu 35 artiklassa tarkoitettua ensimmäistä ennakkomaksua ja vuotuista ennakkomaksua eikä niistä ole esitetty maksupyyntöä 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kyseiset määrät vapautetaan. Komissio laskee vapautettavan määrän lisäämällä kuudesosan vuoden 2014 kokonaisrahoitusosuuteen liittyvästä vuotuisesta talousarviositoumuksesta kuhunkin kauden 2015–2020 talousarviositoumukseen.

Kansallisiin ohjelmiin vuonna 2018 osoitettuja lisämäärärahoja vastaavien määrien osalta talousarviositoumus on toteutettava vuonna 2019. Kansallisiin ohjelmiin vuonna 2019 osoitettuja lisämäärärahoja vastaavien määrien osalta talousarviositoumus on toteutettava vuonna 2020.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan jäsenvaltioissa sellaisenaan perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 6. lokakuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 13. lokakuuta 2020.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 514/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 513/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja neuvoston päätöksen 2007/125/YOS kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 93).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143).


Top