EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1519

Komission asetus (EU) 2020/1519, annettu 15 päivänä lokakuuta 2020, Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen kieltämisestä alueilla 7h, 7j ja 7k

C/2020/7160

EUVL L 346, 20.10.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1519/oj

20.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/4


KOMISSION ASETUS (EU) 2020/1519,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2020,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen kieltämisestä alueilla 7h, 7j ja 7k

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2020/123 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2020.

(2)

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Belgian lipun alla purjehtivien tai Belgiassa rekisteröityjen alusten punakampelasaaliit alueilla 7h, 7j ja 7k ovat täyttäneet vuodeksi 2020 myönnetyn kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää tietyt kyseistä kantaa koskevat kalastustoimet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun, Belgialle vuodeksi 2020 myönnetyn punakampelakantaa alueilla 7h, 7j ja 7k koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

1.   Kielletään Belgian lipun alla purjehtivilta tai Belgiassa rekisteröidyiltä aluksilta 1 artiklassa tarkoitetun kannan kalastus liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti on kiellettyä kalojen etsiminen, pyydysten laskeminen, asettaminen ja nostaminen kyseisen kannan kalastamiseksi.

2.   Kyseisten alusten kyseisestä kannasta pyytämien kalojen ja kalastustuotteiden jälleenlaivaus, aluksella pitäminen, aluksella jalostaminen, siirtäminen, altaaseen paneminen, lihotus ja purkaminen on edelleen sallittua ennen kyseistä päivää pyydetyille saaliille.

3.   Kyseisten alusten kyseisestä kannasta pyytämät tahattomat saaliit on otettava kalastusalukselle ja säilytettävä siellä, kirjattava, purettava aluksesta ja luettava kiintiöihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (3) 15 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Virginijus SINKEVIČIUS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2020/123, annettu 27 päivänä tammikuuta 2020, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2020 (EUVL L 25, 30.1.2020, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).


LIITE

Nro

19/TQ123

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

PLE/7HJK.

Laji

Punakampela (Pleuronectes platessa)

Alue

7h, 7j ja 7k

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

25.9.2020


Top