EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1418

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1418, annettu 6 päivänä lokakuuta 2020, saippuoidun Capsicum annuum -paprikauutteen (kapsantiini) hyväksymisestä broilerien, lihantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien, munivien kanojen ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2020/6751

OJ L 326, 8.10.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1418/oj

8.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1418,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2020,

saippuoidun Capsicum annuum -paprikauutteen (kapsantiini) hyväksymisestä broilerien, lihantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien, munivien kanojen ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Saippuoitu Capsicum annuum -paprikauute (kapsantiini) hyväksyttiin direktiivin 70/524/ETY mukaisesti ilman aikarajoitusta siipikarjan rehun lisäaineena, joka kuuluu ryhmän ”väriaineet, mukaan lukien pigmentit” otsakkeeseen ”karotenoidit ja ksantofyllit”. Kyseinen lisäaine merkittiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti on toimitettu hakemus, joka koskee saippuoidun Capsicum annuum -paprikauutteen (kapsantiini) uudelleenarviointia broilerien, lihantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien, munivien kanojen ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena. Hakija pyysi, että kyseinen lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”väriaineet: ii) aineet, jotka eläimille ruokittuina lisäävät väriä eläinperäisiin elintarvikkeisiin”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 29 päivänä tammikuuta 2020 antamassaan lausunnossa (3), että saippuoidulla Capsicum annuum -paprikauutteella (kapsantiini) ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, kuluttajien terveyteen tai ympäristöön. Se totesi, että päätelmä saippuoidun Capsicum annuum -paprikauutteen (kapsantiini) turvallisuudesta broilerien ja munivien kanojen ruokinnassa voidaan ekstrapoloida lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettaviin toissijaisiin siipikarjalajeihin. Se totesi myös, että koska tehoaine on viskoosinen tahna, toimijat eivät altistu sille hengitysteitse. Hakijan mukaan tehoaine voi ärsyttää ihoa ja silmiä. Sen vuoksi komissio katsoo, että olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä ihmisten terveydelle aiheutuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi erityisesti lisäaineiden käyttäjien osalta. Suojatoimenpiteissä olisi otettava huomioon myös lisäaineen käyttö valmisteina, joiden osalta ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että kyseinen aine olisi myrkyllistä hengitettynä, ihoa tai silmiä ärsyttävää tai ihoa herkistävää. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös totesi lisäaineen olevan tehokas, koska sillä voidaan lisätä väriä broilerin nahkaan ja munankeltuaiseen. Sama päätelmä ekstrapoloidaan lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettaviin toissijaisiin siipikarjalajeihin. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun Euroopan unionin vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Saippuoidun Capsicum annuum -paprikauutteen (kapsantiini) arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen lisäaineen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti olisi hyväksyttävä.

(6)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä asianomaisten aineiden hyväksynnän edellytyksiin tehtävien muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnästä aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”väriaineet: ii) aineet, jotka eläimille ruokittuina lisäävät väriä eläinperäisiin elintarvikkeisiin” kuuluva liitteessä tarkoitettu aine eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

1.   Sallitaan liitteessä tarkoitetun aineen ja sitä sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 27 päivää huhtikuuta 2021 ennen 27 päivää lokakuuta 2020 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

2.   Sallitaan liitteessä tarkoitettua ainetta sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 27 päivää lokakuuta 2021 ennen 27 päivää lokakuuta 2020 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2020;18(2):6023.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut säännökset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Karotenoidien kokonaismäärä (mg) tehoaineessa / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: Sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: Väriaineet: ii) aineet, jotka eläimille ruokittuina lisäävät väriä eläinperäisiin elintarvikkeisiin

2a160c

Saippuoitu paprikauute (kapsantiini)

Lisäaineen koostumus:

Saippuoitu uute runsaasti kapsantiinia sisältävistä kuivatuista Capsicum annuum L. -hedelmistä

Bentseeni ≤ 2 mg/kg

Heksaani ≤ 130 mg/kg

Kapsaisiini ≤ 250 mg/kg

Broilerit

-

-

40

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus rehua lämpökäsiteltäessä.

2.

Lisäaineen karotenoidien kokonaispitoisuus on ilmoitettava lisäaineen etiketissä ja esiseosten etiketissä.

3.

Saippuoitu paprikauute (kapsantiini) on saatettava markkinoille ja käytettävä valmisteesta koostuvana lisäaineena.

4.

Saippuoidun paprikauutteen (kapsantiini) ja muiden sallittujen karotenoidien ja/tai ksantofyllien seoksessa karotenoidien ja/tai ksantofyllien kokonaispitoisuus ei saa olla suurempi kuin 80 mg/kg täysrehua.

5.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, silmiä ja ihoa suojaavat materiaalit mukaan luettuina.

27.10.2030

Lihantuotantoa varten kasvatettavat toissijaiset siipikarjalajit

-

-

40

Munivat kanat

-

-

40

Tehoaineen kuvaus:

Saippuoitu uute kuivatuista C. annuum L. -hedelmistä

Karotenoidien kokonaispitoisuus: 25–90 g/kg

Kapsantiini ≥ 35 % karotenoidien kokonaismäärästä.

CAS-numero kapsantiini: 465-42-9

Einecs Kapsantiini: 207-364-1

Viskoosinen tahna

Munantuotantoa varten kasvatettavat toissijaiset siipikarjalajit

-

-

40

Analyysimenetelmä  (1)

Kapsantiinin määrittäminen rehun lisäaineesta, esiseoksista ja rehusta:

Korkean suorituskyvyn nestekromatografia yhdessä VIS-detektorin kanssa (HPLC-Vis)

Karotenoidien ja ksantofyllien kokonaismäärän määrittäminen rehun lisäaineesta:

Komission asetus (EU) N:o 231/2012, viittaus FAO JECFA -monografiaan ’paprika

extract’, monograph No. 5 (2008), Combined Compendium for Food Additive Specifications

Karotenoidien ja ksantofyllien kokonaismäärän määrittäminen esiseoksista ja rehusta:

Nestekromatografia yhdessä VIS-detektorin kanssa (LC-Vis) – AOAC:n virallinen menetelmä

970.64


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top