EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1296

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1296, annettu 16 päivänä syyskuuta 2020, luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista annetun asetuksen (EY) N:o 88/97 muuttamisesta

C/2020/6244

OJ L 303, 17.9.2020, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1296/oj

17.9.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1296,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2020,

luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista annetun asetuksen (EY) N:o 88/97 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin, ja laajennetun tullin kantamisesta asetuksen (EY) N:o 703/96 mukaisesti kirjatulta tällaiselta tuonnilta 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 71/97 toteutetun laajentamisen seurauksena Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien oleellisten polkupyörän osien tuonnissa unioniin sovelletaan tällä hetkellä polkumyyntitullia, jäljempänä ’laajennettu tulli’.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 71/97 3 artiklan nojalla olisi otettava käyttöön vapautusjärjestelmä, jolla annetaan lupa sellaisten oleellisten polkupyörän osien tuonnin vapauttamiseksi polkumyyntitullista, jonka ei katsota olevan tämän tullin kiertämistä. Tällainen vapautus vahvistettiin perusasetuksen, 13 artiklan 4 kohdassa, jäljempänä ’vapautusjärjestelmä’. Vapautusjärjestelmällä kokoonpanijat, jotka eivät kierrä polkupyöriä koskevaa toimenpidettä, vapautetaan polkumyyntitullilta niiden tuodessa kiinalaisia polkupyörän osia.

(3)

Vapautusjärjestelmän toimintaa koskevasta oikeudellisesta kehyksestä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 88/97 (3), jäljempänä ’tullista vapauttamista koskeva asetus’. Tullista vapauttamista koskevaa asetusta muutettiin komission asetuksella (EU) N:o 512/2013 (4) muun muassa sähköpolkupyörien kokoamista varten tarkoitettujen loppukäytön valvontaa koskevien säännösten käyttöön ottamiseksi.

(4)

Kun oli tehty perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukainen tarkastelu Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Kiinasta peräisin olevien polkupyörän osien tuontia, komissio päätti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2019/1379 (5) pitää toimenpiteiden kiertämistä koskevat toimenpiteet voimassa vielä toiset viisi vuotta.

(5)

Kuten asetuksen (EY) N:o 71/97 johdanto-osan 44 kappaleessa säädetään, komissio tarkistaa säännöllisesti vapautusjärjestelmää, jotta sitä voidaan tarvittaessa mukauttaa sen toiminnasta saadun kokemuksen huomioon ottamiseksi.

(6)

Vapautusjärjestelmän, sellaisena kuin siitä säädetään tullista vapauttamista koskevan asetuksen 14 artiklassa, nojalla maahantuotuja polkupyörän osia voitaisiin käyttää sähköpyörien kokoonpanoon lopullisen käyttötarkoituksen valvontaan liittyvän luvan nojalla. Kyseistä artiklaa sovelletaan kuitenkin vain muihin kuin polkumyyntitullista vapautettuihin polkupyörien kokoonpanijoihin. Olisi oltava lisäksi menettely, jolla polkumyyntitullista vapautetut unionin polkupyörien kokoonpanijat voisivat tuoda oleellisia polkupyörän osia sähköpolkupyörien kokoamista varten.

(7)

Tältä osin komissio toteaa, että unionin polkupyörämarkkinat ovat erittäin dynaamiset ja polkumyyntitullista vapautetut polkupyörien kokoonpanijat valmistavat sekä sähköpolkupyöriä että moottorittomia polkupyöriä.

(8)

Laajennettua polkumyyntitullia ei sovelleta sähköpolkupyörien kokoonpanoon tarkoitettuihin osiin. Näin ollen sähköpolkupyörien kokoonpanotoiminta ei kuulu asetuksen (EY) N:o 71/97 soveltamisalaan. Asetuksen (EU) N:o 512/2013 johdanto-osan 11 kappaleessa vahvistetaan, että polkupyöriin sovellettavaa laajennettua polkumyyntitullia ei ollut tarkoitus soveltaa sähköpolkupyörien kokoamisessa käytettäviin oleellisiin polkupyörän osiin. Siinä sanotaan: ”[] Nykyinen järjestelmä on lisäksi epäselvä siltä osin kuin on kyse sellaisten polkupyöränosien tuonnista, joita käytetään apumoottorilla varustettujen polkupyörien, myös sivuvaunullisten, kokoamiseen; näistä käytetään myös nimitystä sähköpolkupyörät tai sähköavusteiset polkupyörät. Valmiisiin sähköpolkupyöriin ja näin ollen myöskään sähköpolkupyörien kokoonpanoon käytettyihin osiin ei sovelleta polkumyyntitullia eikä laajennettua polkumyyntitullia eli sähköpolkupyörien kokoamistoiminta ei edelleenkään kuulu asetuksen (EY) N:o 71/97 soveltamisalaan. Sen vuoksi katsotaan, että on aiheellista laajentaa 14 artiklan mukaiset osien loppukäytön valvontaa koskevat säännökset koskemaan myös sähköpolkupyörien kokoonpanoon tarkoitettuja osia. Loppukäytön valvontaa koskevat säännökset antavat kansallisille tulliviranomaisille mahdollisuuden jäljittää tuotujen osien loppukäyttö eli varmistaa, käytetäänkö niitä perinteisten polkupyörien vai sähköpolkupyörien kokoonpanoon.”

(9)

Komissio on tarkastellut vapautusjärjestelmän toiminnasta saatuja kokemuksia ja katsoo, että vapautusjärjestelmään on tarpeen tehdä tiettyjä muutoksia, jotta se toimisi polkumyyntitullista vapautettujen polkupyörien kokoonpanijoiden kannalta paremmin.

(10)

Vapautusjärjestelmässä olisi vahvistettava säännökset, joita sovelletaan niihin kokoonpanijoihin, jotka kokoavat muita kulkuneuvoja kuin polkupyöriä, myös sähkökäyttöisiä, esimerkiksi tiettyjä potkulautoja (6), kun näiden valmistuksessa voidaan käyttää myös polkupyörän osia, kuten renkaita, haarukoita ja ohjaustankoja. Tiettyihin potkulautoihin ei sovelleta polkumyyntitullia eikä laajennettua polkumyyntitullia, eli potkulautojen kokoonpanotoiminta jää tullin laajentamista koskevan asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi katsotaan, että on aiheellista laajentaa tullista vapauttamista koskevan asetuksen 14 artiklan mukaiset osien loppukäytön valvontaa koskevat säännökset koskemaan myös muita tuotteita, joissa käytetään polkupyörän osia. Loppukäytön valvontaa koskevat säännökset antavat kansallisille tulliviranomaisille mahdollisuuden jäljittää tuotujen osien loppukäyttö eli varmistaa, että niitä käytetään polkupyörien, myös sähkökäyttöisten, tai muiden kulkuneuvojen kuin polkupyörien, myös sähkökäyttöisten, kokoonpanoon.

(11)

Vapautusjärjestelmässä olisi lisäksi vahvistettava asiaa koskevat säännökset sellaisten polkupyörän osien – kuten jarrujärjestelmien – kokoonpanijoiden osalta, joiden valmistuksessa voidaan käyttää polkupyörän osia, kuten jarruvipuja. Katsotaan, että on tarpeellista soveltaa polkupyörän osien kokoonpanijoihin samoja sääntöjä kuin kokonaisten polkupyörien kokoonpanijoihin, erityisesti tullista vapauttamista koskevan asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuja vapautetun osapuolen velvollisuuksia.

(12)

Tätä taustaa vasten ja oikeusvarmuuden vuoksi katsotaan aiheelliseksi laajentaa sellaisten oleellisten polkupyörän osien tuontia koskevan vapautuksen soveltamisalaa, joita käytetään muiden kulkuneuvojen kuin apumoottorilla varustettujen polkupyörien kokoamisessa. Sen vuoksi tullista vapauttamista koskevan asetuksen 1 artiklaa, 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 14 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohtaa olisi muutettava.

(13)

Polkumyyntitullista vapautetut polkupyörien tuottajat voivat lisäksi toimittaa oleellisia polkupyörän osia asiakkailleen myynnin jälkeisiä palveluja ja takuuvaateita varten ilman, että niihin sovelletaan toimenpiteiden kiertämisen johdosta määrättyä tullia. Tältä osin komissio katsoo, että tullista vapautettuja oleellisia polkupyörän osia voitaisiin käyttää myynnin jälkeisiin palveluihin ja takuun myöntämiseen. Tullista vapauttamista koskevan asetuksen 14 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa vahvistettua enimmäismäärää ei sovelleta polkumyyntitullista vapautettujen osapuolten toimittamiin osiin. On kuitenkin korostettava, että tätä tarkoitusta varten toimitettujen osien määrien on oltava kohtuullisia ja oikeasuhteisia polkumyyntitullista vapautetun osapuolen kokoonpanotoimintaan nähden tullista vapauttamista koskevan asetuksen 8 artiklan mukaisesti eivätkä määrät saa kumota perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisia tullin korjaavia vaikutuksia.

(14)

Hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti tässä asetuksessa säädettyjä tullista vapauttamista koskevan asetuksen muutoksia sovelletaan niin pian kuin mahdollista kaikkiin uusiin ja kaikkiin vireillä oleviin tutkimuksiin.

(15)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 88/97 olisi muutettava.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2016/1036 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 88/97 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklaan sisältyvä kokoonpanotoiminnan määritelmä seuraavasti:

”’kokoonpanotoiminnalla’ toimintaa, jossa oleellisia polkupyörän osia käytetään polkupyörien kokoamisessa tai täydentämisessä taikka polkupyörän osien valmistamisessa tai kokoamisessa.”

2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

siinä on todisteita siitä, että hakija käyttää oleellisia polkupyörän osia polkupyörien tai polkupyörän osien valmistamiseen tai kokoamiseen 14 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa säädettyä määrää enemmän taikka hakija on tehnyt peruuttamattoman sopimuksen, jossa hän on sitoutunut näin tekemään;”

3)

Korvataan 8 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

jos sille toimitetaan oleellisia polkupyörän osia, jotka on vapautettu laajennetusta tullista 2 artiklan nojalla, kyseiset osat joko käytetään sen kokoonpanotoiminnassa tai muiden tuotteiden kokoamisessa, tuhotaan, viedään edelleen maasta tai myydään edelleen toiselle vapautetulle osapuolelle.”

4)

Korvataan 14 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

oleelliset polkupyörän osat käytetään apumoottorilla varustettujen polkupyörien (Taric-lisäkoodi 8835) tai muiden kulkuneuvojen kuin polkupyörien, myös apumoottorilla varustettujen, (Taric-lisäkoodi C549) kokoamiseen.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan voimaantulosta lähtien kaikkiin uusiin ja vireillä oleviin tutkimuksiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EYVL L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 88/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista (EYVL L 17, 21.1.1997, s. 17).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 512/2013, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2013, luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista annetun asetuksen (EY) N:o 88/97 muuttamisesta (EUVL L 152, 5.6.2013, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1379, annettu 28 päivänä elokuuta 2019, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa, sellaisena kuin se on laajennettu koskemaan Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta, Tunisiasta, Kambodžasta, Pakistanista ja Filippiineiltä lähetettyjen polkupyörien tuontia, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Indonesia, Malesia, Sri Lanka, Tunisia, Kambodža, Pakistan ja Filippiinit, asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 225, 29.8.2019, s. 1).

(6)  Polkupyörän määritelmän piiriin kuuluu myös eräitä potkulautoja. Tällaisten potkulautojen kokoamiseen sovelletaan polkupyörien kokoonpanijoita koskevia sääntöjä.


Top