EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1173

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1173, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020, polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta ennakkoilmoituskauden keston osalta

C/2020/3338

EUVL L 259, 10.8.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1173/oj

10.8.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 259/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1173,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020,

polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta ennakkoilmoituskauden keston osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 290 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ja 23 a artiklan,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 (2) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan ja 32 b artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kesäkuun 7 päivänä 2018 julkaistiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/825 (3), jolla muutetaan asetusta (EU) 2016/1036, jäljempänä ’polkumyyntiä koskeva perusasetus’, ja asetusta (EU) 2016/1037, jäljempänä ’tukien vastainen perusasetus’.

(2)

Polkumyyntitutkimusten ja tasoitustulleja koskevien tutkimusten avoimuuden ja ennakoitavuuden parantamiseksi osapuolille, joihin väliaikaisten polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden käyttöönotto tulee vaikuttamaan, erityisesti tuojille, olisi ilmoitettava tällaisten toimenpiteiden lähestyvästä käyttöönotosta. Lisäksi silloin, kun tutkimusten perusteella ei ole aiheellista ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä, on asianmukaista ilmoittaa osapuolille etukäteen riittävän ajoissa, että toimenpiteitä ei aiota ottaa käyttöön. Sen vuoksi otettiin käyttöön ennakkoilmoituskausi, jonka kesto on kolme viikkoa.

(3)

Polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio tarkastaa viimeistään 9 päivänä kesäkuuta 2020, onko tuonti kasvanut huomattavasti ennakkoilmoituskaudella ja, jos näin on tapahtunut, onko siitä aiheutunut lisävahinkoa unionin tuotannonalalle mahdollisesta kirjaamisesta tai vahinkomarginaalin mukauttamisesta huolimatta.

(4)

Tarkastamisen perusteella komission on muutettava ennakkoilmoituskauden kesto kahdeksi viikoksi, jos lisävahinkoa aiheuttanut tuonti on kasvanut huomattavasti, ja neljäksi viikoksi, jos näin ei ole tapahtunut.

(5)

Kuten polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa ja 23 a artiklan 2 kohdassa sekä tukien vastaisen perusasetuksen 12 artiklan 1 kohdassa ja 32 b artiklan 2 kohdassa säädetään, tarkastelu on komissiota koskeva velvollisuus, ja se voidaan tehdä vain kerran.

(6)

Sen jälkeen, kun asetus (EU) 2018/825 tuli voimaan 8 päivänä kesäkuuta 2018, komissio on pannut vireille 19 tutkimusta (4) polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 5 artiklan mukaisesti ja kuusi tutkimusta tukien vastaisen perusasetuksen 10 artiklan mukaisesti.

(7)

Näistä tutkimuksista 12 on käynyt läpi alustavan vaiheen ja lisäksi niitä koskevia tuontitietoja on saatavilla ennakkoilmoituskaudelta. Näin ollen tietoja voitiin analysoida sen tarkastamiseksi, onko tuonti kasvanut huomattavasti ennakkoilmoituskaudella (5).

(8)

Niiden komission käytettävissä olevien tapausten määrä, joihin se voi perustaa arviointinsa siitä, onko tuonti kasvanut huomattavasti ennakkoilmoituskaudella, on näin ollen rajallinen, kuten asetuksen (EU) 2018/825 antamisen ajankohtana ennakoitiin. Kyseisissä tapauksissa on kuitenkin havaittavissa selkeä suuntaus.

(9)

Kyseisistä 12 tutkimuksesta kuudessa komissio päätti ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä. Lopuissa kuudessa tutkimuksessa osapuolille ilmoitettiin kolme viikkoa ennen väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton määräaikaa, että komissio ei aikonut ottaa toimenpiteitä käyttöön.

(10)

Jäljempänä taulukossa 1 esitettyjen tilastotietojen pohjalta komissio totesi, että asianomaisista maista tulevan unioniin suuntautuneen tuonnin määrä kasvoi vain kahdessa tutkimuksessa. Muissa tutkimuksissa tuonnin todettiin vähentyneen huomattavasti.

Taulukko 1

Tapauskohtaiset tuontimäärät

Tapauksen nimi ja numero

Päätös väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönotosta

Tuonnin alkuperä

Tuonti tutkimusajanjaksolla (tonnia)

Tuonti ennakkoilmoitus–kaudella (tonnia)

Tuonnin kasvu

Urean ja ammoniumnitraatin seokset (AD649)

Kyllä

Venäjä

35 297

8 497

-76 %

Yhdys–vallat

42 700

0

-100 %

Trinidad

21 183

0

-100 %

Yhteensä

99 180

8 498

-91 %

Biodiesel (AS650)

Kyllä

Indonesia

29 693

24 045

-19 %

Ajoneuvojen teräspyörät (AD652)

Kyllä

Kiina

13 763

914

-93 %

Lasikuitukankaat (AD653)

Ei

Egypti

882

4

-100 %

Kiina

2 161

1 724

-20 %

Yhteensä

3 043

1 728

-43 %

Jatkuvakuituiset lasikuitutuotteet (AD655)

Ei

Egypti

8 295

3 076

-63 %

Bahrain

1 350

327

-76 %

Yhteensä

9 644

3 403

-65 %

Lasikuitukankaat (AS656)

Ei

Egypti

882

37

-96 %

Kiina

2 161

2 500

16 %

Yhteensä

3 043

2 537

-17 %

Jatkuvakuituiset lasikuitutuotteet (AS657)

Kyllä

Egypti

8 295

11 574

38 %

Lähde: Eurostat, unionin tuotannonalan toimittamat todennetut tiedot ja Surveillance II -tietokanta.

(11)

Useimmissa tarkastetuissa tapauksissa ei tapahtunut huomattavaa kasvua. Lisäksi toisessa niistä kahdesta tapauksesta, joissa kasvua tapahtui, tuonti ei perimmiltään johtunut ennakkoilmoituksesta vaan siitä, että komissio ei ottanut käyttöön väliaikaisia tulleja. Myös aiemmassa järjestelmässä, jossa ei käytetty ennakkoilmoitusta, tuontia saattoi joka tapauksessa tulla unioniin ilman tulleja sen jälkeen, kun kaikille asianomaisille osapuolille oli selvää, ettei väliaikaisia tulleja otettaisi käyttöön, koska sovellettava määräaika oli kulunut umpeen.

(12)

Jäljelle jää yksi tapaus, jossa tapahtui lisäkasvua ennakkoilmoituskaudella ennen väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönottoa.

(13)

Näin ollen komissio totesi, että ennakkoilmoituskaudella tapahtunut tuonti ei yleisesti ottaen aiheuttanut lisävahinkoa unionin tuotannonalalle. Sen vuoksi ennakkoilmoituskauden kesto olisi muutettava neljäksi viikoksi.

(14)

Koska asiasta ei ole annettu muita erityisiä siirtymäsääntöjä, on aiheellista selventää, että pidennetty ennakkoilmoitusaika ei saisi vaikuttaa tutkimuksiin, joiden osalta asetuksen (EU) 2016/1036 5 artiklan 9 kohdan tai asetuksen (EU) 2016/1037 10 artiklan 11 kohdan mukaista vireillepanoa koskeva ilmoitus on julkaistu ennen tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Näin taattaisiin oikeusvarmuus, annettaisiin asianomaisille osapuolille kohtuullinen mahdollisuus mukautua vanhojen sääntöjen voimassaolon päättymiseen ja uusien sääntöjen voimaantuloon ja helpotettaisiin asetusten (EU) 2016/1036 ja (EU) 2016/1037 tehokasta, moitteetonta ja tasapuolista täytäntöönpanoa.

(15)

Sen vuoksi asetuksia (EU) 2016/1036 ja (EU) 2016/1037 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2016/1036 19 a artikla seuraavasti:

19 a artikla

Alustavan vaiheen tiedot

1.   Unionin tuottajat, tuojat ja viejät ja niitä edustavat yhdistykset sekä viejämaan edustajat voivat pyytää tietoja väliaikaisten tullien suunnitellusta käyttöön ottamisesta. Tällaisia tietoja koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti vireillepanoilmoituksessa vahvistetussa määräajassa. Tällaiset tiedot on toimitettava kyseisille osapuolille neljä viikkoa ennen väliaikaisten tullien käyttöönottoa. Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä yhteenveto ehdotetuista tulleista pelkästään tiedoksi ja polkumyyntimarginaalin ja sellaisen marginaalin, joka on riittävä unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon poistamiseksi, laskemista koskevat yksityiskohtaiset tiedot ottaen asianmukaisesti huomioon 19 artiklaan sisältyvät luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet. Osapuolilla on tällaisten tietojen toimittamisesta kolme työpäivää aikaa esittää huomautuksia laskelmien tarkkuudesta.

2.   Mikäli väliaikaisia tulleja ei aiota ottaa käyttöön vaan aiotaan jatkaa tutkimusta, asianomaisille osapuolille on ilmoitettava, että tulleja ei oteta käyttöön, neljä viikkoa ennen 7 artiklan 1 kohdassa mainitun väliaikaisten tullien käyttöönottoa koskevan määräajan päättymistä.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2016/1037 29 a artikla seuraavasti:

29 a artikla

Alustavan vaiheen tiedot

1.   Unionin tuottajat, tuojat ja viejät ja niitä edustavat yhdistykset sekä alkuperä- ja/tai viejämaa voivat pyytää tietoja väliaikaisten tullien suunnitellusta käyttöön ottamisesta. Tällaisia tietoja koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti vireillepanoilmoituksessa vahvistetussa määräajassa. Tällaiset tiedot on toimitettava kyseisille osapuolille neljä viikkoa ennen väliaikaisten tullien käyttöönottoa. Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä yhteenveto ehdotetuista tulleista pelkästään tiedoksi ja tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavan tuen määrän ja sellaisen marginaalin, joka on riittävä unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon poistamiseksi, laskemista koskevat yksityiskohtaiset tiedot ottaen asianmukaisesti huomioon 29 artiklassa tarkoitetut luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet. Osapuolilla on tällaisten tietojen toimittamisesta kolme työpäivää aikaa esittää huomautuksia laskelmien tarkkuudesta.

2.   Mikäli väliaikaisia tulleja ei aiota ottaa käyttöön vaan aiotaan jatkaa tutkimusta, asianomaisille osapuolille on ilmoitettava, että tulleja ei oteta käyttöön, neljä viikkoa ennen 12 artiklan 1 kohdassa mainitun väliaikaisten tullien käyttöönottoa koskevan määräajan päättymistä.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin tutkimuksiin, joiden osalta asetuksen (EU) 2016/1036 5 artiklan 9 kohdan tai asetuksen (EU) 2016/1037 10 artiklan 11 kohdan mukaista vireillepanoa koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/825, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (EUVL L 143, 7.6.2018, s. 1).

(4)  Komissio noudattaa WTO:n käyttämää laskentamenetelmää. Se tarkoittaa, että jos samaa tuotetta koskeva tapaus kohdistuu useammasta kuin yhdestä maasta tulevaan tuontiin, kutakin kyseistä maata koskevat tutkimukset lasketaan erillisiksi.

(5)  Kolmessa tapauksessa (Pohjois-Makedoniasta, Venäjältä ja Turkista peräisin olevat putkipalkit) tutkimus on saatettu päätökseen, ja kymmenen muuta tutkimusta on juuri saatu tai niitä ei aivan vielä ole saatu alustavan vaiheen loppuun, ja siksi niitä koskevia luotettavia tilastotietoja ennakkoilmoituskaudelta ei ole saatavissa (tätä kirjoitettaessa 30 päivänä huhtikuuta 2020).


Top