EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1112

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1112, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2026 muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-pandemian vastatoimena

ST/9125/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1112/oj

29.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 244/9


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1112,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2026 muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-pandemian vastatoimena

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 397 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 282/2011 (2) vahvistetaan yksityiskohtaiset säännökset erityisjärjestelmille, joita sovelletaan tiettyjä palveluja muille kuin verovelvollisille suorittaviin verovelvollisiin.

(2)

Neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/2026 (3) muutetaan kyseisiä säännöksiä nykyisten erityisjärjestelmien soveltamisalan laajentamiseksi ja uuden järjestelmän käyttöönottamiseksi, jotta arvonlisäveron (alv) lainsäädäntökehystä voidaan nykyaikaistaa rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Kyseisiä muutoksia on määrä soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2021.

(3)

Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti covid-19-epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi 30 päivänä tammikuuta 2020. WHO julisti covid-19-epidemian pandemiaksi 11 päivänä maaliskuuta 2020. Covid-19-pandemia on vaikuttanut kaikkiin jäsenvaltioihin. Useat jäsenvaltiot ovat julistaneet kansallisen hätätilan, koska tapausten määrä on kasvanut hälyttävästi ja koska vaikuttavia keinoja covid-19-pandemian torjumiseksi ei ole välittömästi saatavilla.

(4)

Covid-19-pandemia on odottamaton ja ennennäkemätön hätätilanne, joka vaikuttaa syvästi kaikkiin jäsenvaltioihin ja pakottaa ne toteuttamaan välittömiä toimia kansallisella tasolla, jotta meneillään olevaa kriisiä voitaisiin hoitaa tärkeimpänä prioriteettina kohdistamalla uudelleen muihin kohteisiin varattuja resursseja. Tämän kriisin seurauksena useilla jäsenvaltioilla on vaikeuksia saattaa päätökseen niiden tietoteknisten järjestelmien kehittäminen, joita tarvitaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2026 soveltamiseksi 1 päivästä tammikuuta 2021. Useat jäsenvaltiot sekä posti- ja kuriiripalvelujen tarjoajat ovat sen vuoksi pyytäneet täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/2026 säädettyjen soveltamispäivien lykkäämistä.

(5)

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioille covid-19-kriisin hallinnasta syntyvät haasteet ja se, että uudet säännökset perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on päivitettävä tietotekniset järjestelmänsä voidakseen soveltaa täytäntöönpanoasetusta (EU) 2019/2026 ja varmistaa muutetuissa järjestelmissä tapahtuva tietojen ja maksujen kerääminen ja toimittaminen, kyseisen täytäntöönpanoasetuksen soveltamispäiviä on tarpeen lykätä kuudella kuukaudella. Lykkääminen kuudella kuukaudella on aiheellista, koska viive olisi pidettävä mahdollisimman lyhyenä jäsenvaltioille aiheutuvien budjettitappioiden lisääntymisen minimoimiseksi.

(6)

Ottaen huomioon covid-19-pandemiasta aiheutuvien talouden häiriöiden ja mahdollisten lisävaikeuksien huomattavat vaikutukset ja jotta tuettaisiin sähköisen kaupankäynnin uusien alv-sääntöjen asianmukaista ja oikea-aikaista soveltamista, komissio voisi tehdä läheistä yhteistyötä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa seuratakseen kansallisten tietoteknisten järjestelmien mukauttamista ja tarjotakseen tarvittaessa teknistä apua.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2026 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2026 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 5 alakohdassa oleva täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 61 artiklan uusi 1 kohta seuraavasti:

”1.   Lukuihin, jotka sisältyvät vuoden 2021 toiseen ilmoituskauteen asti ulottuviin kausiin liittyvään arvonlisäveroilmoitukseen, voidaan arvonlisäveroilmoituksen toimittamisen jälkeen tehdä muutoksia ainoastaan muuttamalla kyseistä ilmoitusta eikä tekemällä siihen oikaisuja jossakin myöhemmässä ilmoituksessa.

Lukuihin, jotka sisältyvät vuoden 2021 kolmannesta ilmoituskaudesta alkaviin kausiin liittyvään arvonlisäveroilmoitukseen, voidaan arvonlisäveroilmoituksen toimittamisen jälkeen tehdä muutoksia ainoastaan tekemällä siihen oikaisuja jossakin myöhemmässä ilmoituksessa.”

2)

Korvataan 2 artiklan toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2021.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin annettava verovelvollisille ja heidän puolestaan toimiville välittäjille mahdollisuus toimittaa direktiivin 2006/112/EY 360, 369 c tai 369 o artiklan nojalla vaaditut tiedot erityisjärjestelmiin rekisteröimistä varten 1 päivästä huhtikuuta 2021.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 77, 23.3.2011, s. 1).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2026, annettu 21 päivänä marraskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta sähköisen rajapinnan kautta mahdollistettavien tavaroiden luovutusten tai palvelujen suoritusten osalta sekä muille kuin verovelvollisille palveluja suorittavia taikka tavaroiden etämyyntiä harjoittavia tai tiettyjä kotimaan sisäisiä luovutuksia suorittavia verovelvollisia koskevien erityisjärjestelmien osalta (EUVL L 313. 4.12.2019, s. 14).


Top