EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1079

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1079, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020, uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista annetussa asetuksessa (EU) 2018/956 tarkoitettujen tietojen varmentamisesta ja korjaamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2020/4793

EUVL L 235, 22.7.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1079/oj

22.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1079,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020,

uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista annetussa asetuksessa (EU) 2018/956 tarkoitettujen tietojen varmentamisesta ja korjaamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista 28 päivänä kesäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/956 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2018/956 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio suorittaa varmennuksen niiden tietojen laadusta, jotka jäsenvaltiot ja raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajat raportoivat mainitun asetuksen 4 ja 5 artiklan mukaisesti. Komission tehtävänä on lisäksi korjata varmennuksen yhteydessä havaitut ristiriitaisuudet.

(2)

Sen vuoksi on aiheellista määrittää toimenpiteet raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajien raportoimien tietojen varmentamista ja korjaamista varten. Erityisesti on tarpeen vahvistaa menettely sen varmentamiseksi, että raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajien asetuksen (EU) 2018/956 liitteessä I olevan B osan 2 kohdan mukaisesti raportoimat tiedot vastaavat asiaankuuluvaa tietolähdettä eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 (2) mukaisesti annettua moottorin tyyppihyväksyntätodistusta ja valmistajan kirjanpitotiedostoa.

(3)

Niiden raskaiden hyötyajoneuvojen määrän, joita koskevien tietojen laatu on määrä varmentaa, olisi oltava niin suuri, että komissio voi havaita raportoiduissa tiedoissa olevat mahdolliset ristiriitaisuudet ja selvittää, ovatko ristiriitaisuudet luonteeltaan järjestelmällisiä.

(4)

Raportointiprosessin eheyden varmistamiseksi varmentamisessa olisi tarkastettava valmistajan raportoimien tietojen vastaavuus suhteessa moottorin tyyppihyväksyntätodistukseen ja valmistajan kirjanpitotiedostoon.

(5)

Valmistajille olisi annettava mahdollisuus korjata tiedot, jos komissio havaitsee niissä ristiriitaisuuksia. Jos ristiriitaisuudet ovat luonteeltaan järjestelmällisiä, valmistajien olisi toimitettava korjatut tiedot kaikista asianomaisella raportointikaudella rekisteröidyistä ajoneuvoista.

(6)

Tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi komission olisi siinä tapauksessa, että valmistajat eivät ole toimittaneet sille korjattuja tietoja, voitava korjata tiedot itse. Sen varmistamiseksi, että valmistajat toimittavat komissiolle paikkansapitävät tiedot, komission olisi silloin, kun havaitut ristiriitaisuudet ovat järjestelmällisiä, korjattava kyseiset tiedot soveltamalla korjauskerrointa kaikkien asianomaisella raportointikaudella rekisteröityjen raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin.

(7)

Avoimuuden vuoksi olisi raskaita hyötyajoneuvoja koskevien tietojen keskusrekisterin tiedoista käytävä selvästi ilmi, onko komissio korjannut ne.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Raskaat hyötyajoneuvot, joita koskevien tietojen laatu on varmennettava

1.   Sen jälkeen, kun valmistajat ovat raportoineet tiedot asetuksen (EU) 2018/956 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti, komissio suorittaa tietojen laadun varmennuksen tietylle määrälle kunkin valmistajan raskaita hyötyajoneuvoja, jotka on rekisteröity asianomaisen raportointikauden aikana. Vuotta 2019 koskevan raportointikauden osalta komissio tekee varmennuksen ainoastaan niiden raskaiden hyötyajoneuvojen tiedoista, jotka on rekisteröity 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen.

2.   Komissio valitsee 1 kohdassa tarkoitetut raskaat hyötyajoneuvot satunnaisesti. Valittujen raskaiden hyötyajoneuvojen määrän on oltava 2–10 prosenttia asianomaisen raportointikauden aikana rekisteröidyistä kunkin valmistajan raskaista hyötyajoneuvoista.

2 artikla

Komission ilmoitus ja valmistajien ja jäsenvaltioiden toimittamat tiedot

1.   Komissio ilmoittaa asianomaisille valmistajille 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti valittujen raskaiden hyötyajoneuvojen valmistenumerot.

2.   Valmistajien on yhden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta toimitettava komissiolle kunkin valitun raskaan hyötyajoneuvon osalta

a)

komission asetuksen (EU) 2017/2400 (3) liitteen IV osan I mukaisesti laaditun valmistajan kirjanpitotiedoston alkuperäiskappale;

b)

jäljennös asetuksen (EY) N:o 595/2009 mukaisesti myönnetystä moottorin tyyppihyväksyntätodistuksesta.

3.   Valmistajien ja niiden jäsenvaltioiden, joissa 1 kohdassa tarkoitetut raskaat hyötyajoneuvot rekisteröitiin ensimmäisen kerran, on komission pyynnöstä toimitettava lisätietoja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

3 artikla

Valmistajien raportoimien kryptografisen hash-tunnisteen arvojen ja tietojen oikeellisuuden varmentaminen

1.   Komissio tarkastaa 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti valittujen raskaiden hyötyajoneuvojen osalta, ovatko 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti toimitetun valmistajan kirjanpitotiedoston kryptografisen hash-tunnisteen arvot samat kuin ne vastaavan kryptografisen hash-tunnisteen arvot, jotka asianomainen jäsenvaltio on toimittanut asetuksen (EU) 2018/956 liitteessä I olevan A osan k alakohdan mukaisen velvoitteensa mukaisesti.

Jos kryptografisen hash-tunnisteen arvot poikkeavat toisistaan, valmistajien on komission pyynnöstä varmennettava komissiolle toimitettujen tietojen oikeellisuus ja ilmoitettava komissiolle varmennuksen tuloksesta yhden kuukauden kuluessa.

2.   Komissio tarkastaa 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti valittujen raskaiden hyötyajoneuvojen osalta, ovatko asetuksen (EU) 2018/956 5 artiklan mukaisesti raportoidut tiedot samat kuin asetuksen (EU) 2017/2400 liitteen IV osan I mukaisesti laaditun valmistajan kirjanpitotiedoston alkuperäiskappaleessa annetut vastaavat tiedot.

3.   Komissio voi 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti valittujen raskaiden hyötyajoneuvojen osalta tarkastaa, ovatko asetuksen (EU) 2018/956 liitteessä I olevan B osan 2 kohdan tietokohtien 75–78 mukaisesti raportoidut moottoriin liittyvät tiedot samat kuin asetuksen (EY) N:o 595/2009 mukaisesti myönnetyssä moottorin tyyppihyväksyntätodistuksessa annetut vastaavat tiedot.

4 artikla

Havainnoista ilmoittaminen

1.   Komissio joko vahvistaa 3 artiklan mukaisesti varmennettujen tietojen oikeellisuuden tai ilmoittaa valmistajille mahdollisista ristiriitaisuuksista, jotka on havaittu asetuksen (EU) 2018/956 5 artiklan mukaisesti raportoitujen tietojen ja 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetussa valmistajan kirjanpitotiedostossa ja moottorin tyyppihyväksyntätodistuksessa annettujen vastaavien tietojen välillä.

2.   Valmistajien on kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta toimitettava komissiolle korjatut tiedot 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti valituista raskaista hyötyajoneuvoista ja selvitys ilmoituksessa mainituista ristiriitaisuuksista.

3.   Jos komissio toteaa, että ristiriitaisuudet ovat luonteeltaan järjestelmällisiä, valmistajien on kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta toimitettava komissiolle korjatut tiedot kaikista asianomaisella raportointikaudella raportoiduista raskaista hyötyajoneuvoista ja selvitys ristiriitaisuuksista.

4.   Valmistajien on toimitettava 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut korjatut tiedot sähköisin keinoin Euroopan ympäristökeskuksen ylläpitämään BDR-järjestelmään.

5 artikla

Tietojen korjaaminen

1.   Jos komissio on tyytyväinen valmistajien 4 artiklan mukaisesti toimittamiin selvityksiin ja korjattuihin tietoihin, se sisällyttää korjatut tiedot lopulliseen tietoaineistoon, joka julkaistaan raskaita hyötyajoneuvoja koskevien tietojen keskusrekisterissä, ja merkitsee ne korjatuiksi.

2.   Jos komissio ei ole tyytyväinen valmistajien toimittamiin selvityksiin tai korjattuihin tietoihin tai jos valmistajat eivät toimita korjattuja tietoja 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa asetetussa määräajassa, komissio

a)

korjaa 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti valittujen raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt, jotka on ilmaistu yksikkönä g/t-km ja joihin liittyy ristiriitaisuuksia, valmistajan 2 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella;

b)

korjaa siinä tapauksessa, että ristiriitaisuudet ovat luonteeltaan järjestelmällisiä, kaikkien asianomaisella raportointikaudella rekisteröityjen raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt soveltamalla niihin korjauskerrointa.

3.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu korjauskerroin määritetään niiden havaittujen ristiriitaisuuksien perusteella, jotka koskevat 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti valittujen raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä, jotka on ilmaistu yksikkönä g/t-km.

4.   Komissio sisällyttää korjatut tiedot lopulliseen tietoaineistoon, joka julkaistaan raskaita hyötyajoneuvoja koskevien tietojen keskusrekisterissä, ja merkitsee ne korjatuiksi.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 173, 9.7.2018, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) 2017/2400, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta (EUVL L 349, 29.12.2017, s. 1).


Top