EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1040

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1040, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020, asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PE/21/2020/REV/1

OJ L 231, 17.7.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1040/oj

17.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 231/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1040,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020,

asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1628 (3) vahvistetaan vaatimuksia, jotka liittyvät liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen erityyppisten moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja EU-tyyppihyväksyntämenettelyihin.

(2)

Asetuksessa vahvistetaan uusiin päästöraja-arvoihin, joista käytetään asetuksessa (EU) 2016/1628 nimitystä ’vaihe V’, sovellettavat määräpäivät, jotta valmistajilla olisi käytettävissään selkeät ja kattavat tiedot ja riittävästi aikaa siirtyä vaiheeseen V ja samalla kevennettäisiin hyväksyntäviranomaisten hallinnollista rasitetta huomattavasti.

(3)

Covid-19:n leviäminen on aiheuttanut kriittisten osien ja komponenttien toimitusketjuun häiriöitä, jotka puolestaan ovat aiheuttaneet viivästyksiä sellaisten moottoreiden ja sellaisilla moottoreilla varustettujen koneiden tapauksessa, jotka ovat vaihetta V vähemmän tiukkojen päästöraja-arvojen mukaisia ja jotka on saatettava markkinoille ennen asetuksessa (EU) 2016/1628 vahvistettuja päivämääriä.

(4)

Covid-19:n leviämisen aiheuttamien häiriöiden johdosta on erittäin todennäköistä, etteivät liikkuvien työkoneiden valmistajat, joista käytetään asetuksessa (EU) 2016/1628 nimitystä ’alkuperäiset laitevalmistajat’, vakavaa taloudellista vahinkoa kärsimättä pysty varmistamaan, että asetuksen (EU) 2016/1628 nojalla siirtymäajan piiriin kuuluvien moottoreiden ja niillä varustettujen koneiden osalta noudatetaan kyseisessä asetuksessa vahvistettuja määräaikoja.

(5)

Nykyiset olosuhteet huomioon ottaen ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, oikeusvarmuuden tarjoamiseksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttämiseksi on tarpeen jatkaa asetuksen (EU) 2016/1628 tiettyjen siirtymäsäännösten soveltamista.

(6)

Kun otetaan huomioon, että siirtymäsäännösten soveltamisen jatkamisella ei ole ympäristövaikutuksia, koska asianomaiset siirtymävaiheen moottorit on jo valmistettu, ja että covid-19-pandemian aiheuttamien viivästysten tarkkaa kestoa on vaikea ennustaa, asiaan kuuluvia aikoja olisi pidennettävä 12 kuukaudella.

(7)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli jatkaa tiettyjen asetuksen (EU) 2016/1628 siirtymäsäännösten soveltamista, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(8)

Asian kiireellisyyden, joka johtuu covid-19:n leviämisen aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista, vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(9)

Asetus (EU) 2016/1628 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(10)

Koska asetuksessa (EU) 2016/1628 säädetty tiettyjä moottorien alaluokkia koskeva siirtymäaika päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020 ja koska alkuperäisillä laitevalmistajilla oli aikaa kyseisiin alaluokkiin kuuluvilla siirtymäajan moottoreilla varustettujen liikkuvien työkoneiden valmistamiseen 30 päivään kesäkuuta 2020 saakka, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2020. Tällainen soveltaminen on perusteltua Covid-19:n leviämisen ennakoimattomuuden ja äkillisyyden vuoksi ja alkuperäisten laitevalmistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi riippumatta siitä, tuottavatko ne liikkuvia työkoneita ennen tämän asetuksen voimantulopäivää vai sen jälkeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2016/1628 58 artikla seuraavasti:

1)

Muutetaan 5 kohta seuraavasti:

a)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Luokan NRE niihin alaluokkiin kuuluvien moottoreiden osalta, joille liitteessä III asetettu vaiheen V moottoreiden markkinoille saattamiseen sovellettava päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 2020, jäsenvaltioiden on sallittava siirtymäajan ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 18 kuukauden ajanjakson pidentäminen 12 lisäkuukaudella sellaisten alkuperäisten laitevalmistajien tapauksessa, joiden kokonaisvuosituotanto on vähemmän kuin 100 polttomoottorilla varustettujen liikkuvien työkoneiden yksikköä. Tämän kokonaisvuosituotannon laskemiseksi kaikki sellaiset alkuperäiset laitevalmistajat, jotka ovat yhden ja saman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön hallinnassa, katsotaan yhdeksi alkuperäiseksi laitevalmistajaksi.”;

b)

korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Luokan NRE niihin alaluokkiin kuuluvien ajoneuvonostureissa käytettävien moottoreiden osalta, joille liitteessä III asetettu vaiheen V moottoreiden markkinoille saattamiseen sovellettava päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 2020, siirtymäaikaa ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 18 kuukauden ajanjaksoa pidennetään 12 kuukaudella.”;

c)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Kaikkien niihin alaluokkiin kuuluvien moottoreiden osalta, joille liitteessä III asetettu vaiheen V moottoreiden markkinoille saattamiseen sovellettava päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 2019, lukuun ottamatta neljännessä alakohdassa tarkoitettuja moottoreita, siirtymäaikaa ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 18 kuukauden ajanjaksoa pidennetään 12 kuukaudella.”

2)

Lisätään 7 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d)

36 kuukautta liitteessä III asetetusta moottoreiden markkinoille saattamiseen sovellettavasta päivämäärästä lukien 5 kohdan viidennen alakohdan tapauksessa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KLOECKNER


(1)  Lausunto annettu 11. kesäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 10. heinäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. heinäkuuta 2020.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 53).


Top