EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0893

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/893, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2020, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 muuttamisesta

C/2020/4239

OJ L 206, 30.6.2020, p. 8–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/893/oj

30.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/893,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2020,

unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 8, 17, 50, 76, 132, 138, 143, 157, 161, 176, 193, 217, 232 ja 268 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013, jäljempänä ’koodeksi’, käytännön täytäntöönpano yhdessä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (2) kanssa on osoittanut, että mainittuun täytäntöönpanoasetukseen on tarpeen tehdä joitakin muutoksia, jotta se voitaisiin mukauttaa paremmin talouden toimijoiden ja tullihallintojen tarpeisiin ja jotta voitaisiin ottaa huomioon lainsäädännön kehitys ja koodeksin tarkoituksia varten perustettujen sähköisten järjestelmien käyttöönoton eteneminen.

(2)

Euroopan unionin tuomioistuin totesi asiassa C-661/15 (3) antamassaan tuomiossa, että komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (4) 145 artiklan 3 kohta, jossa säädetään, että viallisten tavaroiden hinnanmuutosten huomioon ottamista koskeva vanhentumisaika on yksi vuosi kyseisten tavaroiden tullausarvoa määritettäessä, on pätemätön. Tuomioistuimen mukaan velallisella oli tuolloin voimassa olleen tullikoodeksin (5) perusteella mahdollisuus saada tuontitullit palautetuiksi oikeassa suhteessa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 145 artiklan 2 kohdan soveltamisesta johtuvaan tullausarvon alenemiseen kolmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona nämä tullit oli annettu tiedoksi velalliselle. Tämä mahdollisuus lyhennettiin kuitenkin asetuksen (ETY) N:o 2454/93 145 artiklan 3 kohdalla 12 kuukauteen, koska mainitun asetuksen 145 artiklan 2 kohdan soveltamisesta johtuva tullausarvon muutos voitiin ottaa huomioon vain, jos muutos tehtiin saman 12 kuukauden määräajan kuluessa. Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 145 artiklan 3 kohta oli tullikoodeksin 29 artiklan, luettuna yhdessä sen 78 artiklan ja 236 artiklan 2 kohdan kanssa, vastainen. Se oli näin ollen pätemätön. Asetukset (ETY) N:o 2913/92 ja (ETY) N:o 2454/93 eivät ole enää voimassa, mutta myös täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 132 artiklan c alakohdassa säädetään yhden vuoden määräaika viallisten tavaroiden tullausarvon muuttamiselle. Sen vuoksi se olisi kumottava, jotta olisi selvää, että koodeksin 121 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä yleistä kolmen vuoden määräaikaa, jonka kuluessa liian suuriksi vahvistettujen tullin määrien palauttamista tai peruuttamista on haettava, sovelletaan myös viallisiin tavaroihin. Jotta selvennettäisiin, että yhden vuoden vanhentumisaikaa ei olisi koskaan pitänyt soveltaa kyseisissä tapauksissa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 132 artiklan c alakohta olisi oikeusvarmuuden vuoksi kumottava taannehtivasti kyseisen asetuksen voimaantulosta alkaen.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 182 artiklassa edellytetään, että koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua sähköistä tieto- ja viestintäjärjestelmää on käytettävä saapumisen yleisilmoituksia koskevien tietojen toimittamiseen, käsittelemiseen, tallentamiseen ja vaihtamiseen sekä asiaankuuluvaan myöhempään tietojenvaihtoon. Komissio on päättänyt täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/2151 (6) perustaa uuden sähköisen järjestelmän (ICS2), jolla tuetaan saapumista edeltävää tullialan turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevaa riskianalyysia ja siihen liittyviä tarkastuksia eli tullialan riskianalyysia ja valvontaa varten tapahtuvaa saapumisen yleisilmoituksen tietojen käsittelyä sekä siihen liittyvää tietojenvaihtoa. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 182 artiklaa olisi sen vuoksi muutettava, jotta voitaisiin eritellä, mihin tarkoituksiin ICS2-järjestelmää on tarkoitus käyttää, ja jotta yhdenmukaisuuden varmistamiseksi unionin tullialueella talouden toimijoita vaadittaisiin käyttämään komission ja jäsenvaltioiden suunnittelemaa harmonoitua rajapintaa ja toimittamaan saapumisen yleisilmoitusten tiedot tulliviranomaisille, sekä asiaankuuluvaa tietojenvaihtoa varten.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 183 artiklassa vahvistetaan säännöt saapumisen yleisilmoituksen tietojen antamiselle, mukaan lukien velvoite, jonka mukaan eri henkilöiden on annettava ne koodeksin 127 artiklan 6 kohdan mukaisissa erityisissä tapauksissa (moninkertainen ilmoittaminen). ICS2-järjestelmän käyttöönotto kolmena julkaisuna (julkaisut 1, 2 ja 3) mahdollistaa sen, että saapumisen yleisilmoituksen tietojen moninkertainen ilmoittaminen voidaan ottaa käyttöön vaiheittain asiaankuuluvilla kuljetusaloilla ja asiaankuuluvissa liiketoimintamalleissa. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 183 artiklaa olisi muutettava, jotta selvennettäisiin sääntöjä, joita sovelletaan siihen asti, kun ICS2 on otettu täysimääräisesti käyttöön. Lähtökohtana on tilanne, jossa noudatetaan nykyistä tuontivalvontajärjestelmää. Kyseisessä järjestelmässä kaikkien liikennemuotojen (ilma-, meri-, sisävesi-, maantie- ja rautatieliikenne) liikenteenharjoittajien, mukaan lukien pikarahtiyritykset, on toimitettava viipymättä kaikki saapumisen yleisilmoituksen tiedot sellaisista tavaroista, joihin ei sovelleta komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (7) 104 artiklassa säädettyä vapautusta. Uuden sähköisen järjestelmän julkaisun 1 käyttöönottopäivästä alkaen pikarahtiyritysten on ilmaliikenteessä annettava lisäksi vähimmäistietosisältö kaikista lähetyksistä niiden arvosta riippumatta, ja postialan toimijoita vaaditaan ensimmäistä kertaa antamaan vähimmäistietosisältö, mutta ainoastaan sellaisista postilähetyksistä, joiden lopullinen määräpaikka on unionissa. Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 106 artiklan nojalla kyseinen vähimmäistietosisältö katsotaan uuden järjestelmän julkaisun 2 käyttöönottopäivään asti postilähetyksiin sisältyvien tavaroiden ja lähetyksiin sisältyvien enintään 22 euron arvoisten tavaroiden täydelliseksi saapumisen yleisilmoitukseksi. Moninkertainen ilmoittaminen on mahdollista ilmaliikenteessä ICS2-järjestelmän julkaisun 2 käyttöönoton aikavälin alkamispäivästä lähtien. Ilmaliikenteen harjoittajien on lopetettava nykyisen tuontivalvontajärjestelmän käyttö ja liityttävä vaiheittain uuteen ICS2-järjestelmään, jonka kautta niiden on toimitettava asiaankuuluva tietosisältö yhdessä saapumisen yleisilmoituksen tietojen kanssa. Moninkertainen ilmoittaminen on mahdollista muissa liikennemuodoissa uuden järjestelmän julkaisun 3 ensimmäisestä käyttöönottopäivästä alkaen. Näiden muiden liikennemuotojen liikenteenharjoittajien on liityttävä uuteen järjestelmään vaiheittain. Jäsenvaltiot määrittävät, mistä päivämäärästä alkaen talouden toimijoiden on pakko käyttää uuden järjestelmän eri julkaisuja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteessä olevan I osan 6 kohdan mukaisesti siinä vahvistettua käyttöönoton aikaväliä noudattaen. Myös 183 artiklaa olisi muutettava niiden sääntöjen selventämiseksi, joita sovelletaan ensimmäisen saapumistullitoimipaikan määrittämiseksi silloin, kun saapumisen yleisilmoituksen tiedot antava henkilö ei tiedä tavarat kuljettavan kuljetusvälineen ensimmäistä saapumispaikkaa unionissa.

(5)

Muiden henkilöiden kuin liikenteenharjoittajan velvoitetta ilmoittaa saapumisen yleisilmoituksen tiedot olisi sovellettava sitten, kun uuden järjestelmän kolme julkaisua on otettu käyttöön. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 184 artiklassa oleva yleinen viittaus tuontivalvontajärjestelmän käyttöönottoon olisi näin ollen korvattava täsmällisemmillä viittauksilla ICS2-järjestelmän kolmeen julkaisuun. Velvoitetta ilmoittaa meriteitse kuljetettavista tavaroista olisi sovellettava siitä päivästä alkaen, jona liikenteenharjoittaja on velvollinen käyttämään uuden järjestelmän julkaisua 3. Velvoitetta ilmoittaa ilmateitse tai postitse kuljetettavista tavaroista olisi sovellettava siitä päivästä alkaen, jona liikenteenharjoittaja on velvollinen käyttämään uuden järjestelmän julkaisua 2.

(6)

Tulliviranomaisten velvoite rekisteröidä saapumisen yleisilmoituksen tietojen toimitus ja ilmoittaa tästä rekisteröimisestä olisi myös otettava huomioon otettaessa käyttöön ICS2-järjestelmän eri julkaisuja. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 185 artiklassa oleva yleinen viittaus tuontivalvontajärjestelmän käyttöönottoon olisi näin ollen korvattava täsmällisemmillä viittauksilla uuden järjestelmän kolmeen julkaisuun. Tulliviranomaisten olisi rekisteröitävä saapumisen yleisilmoituksen tiedot ja annettava tämä rekisteröiminen tiedoksi ICS2-järjestelmän julkaisun 1 käyttöönoton aikavälin ensimmäisestä päivästä alkaen. Kyseisen uuden järjestelmän julkaisun 2 käyttöönoton jälkeen on moninkertainen ilmoittaminen mahdollista tietyissä tilanteissa, minkä vuoksi myös 185 artiklassa olisi säädettävä, että kyseisestä päivästä alkaen tulliviranomaisten olisi viipymättä annettava muiden talouden toimijoiden suorittama saapumisen yleisilmoituksen tietojen rekisteröiminen tiedoksi liikenteenharjoittajalle, jos liikenteenharjoittaja on pyytänyt saada tällaisen tiedoksiannon.

(7)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 186 artiklassa olisi selvennettävä, mitkä ovat saapumisen yleisilmoituksen tietojen perusteella tehtävän riskianalyysin määräajat ja riskianalyysin yhteydessä toteutettavat tarvittavat toimenpiteet. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 186 artiklassa olisi säädettävä yleisenä periaatteena, että sen jälkeen kun ensimmäinen saapumistullitoimipaikka on ajoissa vastaanottanut saapumisen yleisilmoituksen, sen on saatettava riskianalyysi päätökseen ennen tavaroiden saapumista unionin tullialueelle. Tämän määräajan olisi kuitenkin oltava lyhyempi ilmateitse tuotaville tavaroille. Ensimmäistä saapumistullitoimipaikkaa olisi vaadittava saattamaan kyseisiä tavaroita koskeva riskianalyysi päätökseen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on saanut saapumisen yleisilmoituksen vähimmäistietosisällön. Tullitarkastusten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi myös 186 artiklaa olisi muutettava niiden vaiheiden määrittelemiseksi, joita ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on noudatettava saattaakseen riskianalyysin päätökseen saapumisen yleisilmoituksen tietojen perusteella. Erityisesti koodeksin 46, 47 ja 128 artiklan nojalla ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on vaihdettava tiedot kyseisissä tiedoissa mainittujen jäsenvaltioiden kanssa ja niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat kirjanneet ICS2-järjestelmään saapumisen yleisilmoituksen tietoja vastaavat vaarattomuus- ja turvallisuusriskejä koskevat tiedot, minkä vuoksi näiden muiden tulliviranomaisten on tehtävä riskianalyysi ja asetettava saataville tietyt kyseisen riskianalyysin tulokset.

(8)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 186 artiklaa olisi muutettava myös siten, että ensimmäinen saapumistullitoimipaikka voi riskianalyysin päätökseen saattamisen jälkeen suositella sopivinta paikkaa ja sopivimpia toimenpiteitä tavaroiden tarkastamiseksi. Tullitoimipaikalla, joka on toimivaltainen tarkastuksen kannalta sopivimmiksi suositellussa paikassa, olisi oltava mahdollisuus valita, noudattaako se suositusta, mutta sitä olisi joka tapauksessa vaadittava ilmoittamaan saapumistullitoimipaikalle, onko tarkastus tehty, ja jos on, ilmoitettava tämän tarkastuksen tulokset. Lisäksi on aiheellista vahvistaa menettelysääntö, jonka nojalla tulliviranomaisten on käytettävä ICS2-järjestelmää ilmoittaakseen riskinarvioinneista ja tarkastustuloksista koodeksin 46 artiklan 5 kohdassa säädetyissä tapauksissa tai vaihtaakseen muita tarkastustuloksia koodeksin 47 artiklan 2 kohdan nojalla. Lisäksi velvoite tehdä riskianalyysi esitettäessä tavarat tullille olisi ulotettava koskemaan useampia tapauksia, joissa velvoitteesta antaa saapumisen yleisilmoitus luovutaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 mukaisesti.

(9)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 187 artiklan otsikkoa olisi muutettava sen huomioon ottamiseksi, että mainitun artiklan säännökset ovat siirtymäsäännöksiä, koska niitä sovelletaan ainoastaan ICS2-järjestelmän käyttöönottoon asti. Tulliviranomaiset olisi velvoitettava tekemään riskianalyysinsa nykyisessä tuontivalvontajärjestelmässä olevien tietojen perusteella siihen asti, kun uusi järjestelmä on käytettävissä. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 187 artiklassa olisi säädettävä, että nykyistä tuontivalvontajärjestelmää on käytettävä uuden järjestelmän eri käyttöönottopäiviin asti. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 187 artiklan 5 kohdassa olevat viittaukset delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 olisi myös saatettava ajan tasalle. Sääntöjä, joiden mukaan tavaroita ei saa luovuttaa ennen riskianalyysin tekemistä ja joissa määrätään, miten riskianalyysi on tehtävä saapumisen yleisilmoituksen muuttamisen jälkeen, olisi sovellettava myös siirtymäkauden aikana, minkä vuoksi ne olisi lisättävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 187 artiklaan.

(10)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 188 artiklassa vahvistetuissa saapumisen yleisilmoituksen muuttamista tai mitätöimistä koskevissa menettelysäännöissä olisi erotettava toisistaan uusi ICS2-järjestelmä ja nykyinen tuontivalvontajärjestelmä. Uutta järjestelmää olisi käytettävä jätettäessä saapumisen yleisilmoituksen muuttamista tai mitätöimistä koskevia hakemuksia. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus sallia nykyistä tuontivalvontajärjestelmää käyttäen annettujen ilmoitusten muuttamista tai mitätöimistä koskevien hakemusten jättäminen paperisina.

(11)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 189 artiklaa olisi muutettava, jotta nykyisessä tuontivalvontajärjestelmässä sovellettavat ilma-alusten ja laivojen reitinmuutosta koskevat säännöt erotetaan säännöistä, joita sovelletaan uudessa sähköisessä ICS2-järjestelmässä.

(12)

Koska EU-lomake 302 on otettu käyttöön delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 51 kohdalla, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 207 artiklaa olisi muutettava, jotta EU-lomaketta 302 voidaan käyttää todisteena unionitavaran tullioikeudellisesta asemasta.

(13)

Tulli-ilmoituksen antamisena pidettäviä toimia koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 141 artiklaan tehdyn muutoksen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 218 artiklaa olisi muutettava vastaavasti, jotta selvennettäisiin, missä tapauksissa myös tietyt saapumis- tai poistumismuodollisuudet katsotaan suoritetuiksi tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella.

(14)

Koska delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 141 artiklan 3 kohtaan lisättiin siirtymäsäännös, joka koskee postilähetysten ilmoittamista esittämällä ne tullille ja joka on voimassa ICS2-järjestelmän julkaisun 1 käyttöönottoon asti saapumista edeltävän vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan riskianalyysin ja asiaankuuluvien tarkastusten tukemiseksi, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 220 artiklassa olisi selvennettävä, että myös postilähetysten vastaanottamista ja luovuttamista koskevat erityissäännökset ovat siirtymäsäännöksiä.

(15)

Menettelysäännöt olisi vahvistettava sekä Nato-lomakkeen 302 että EU-lomakkeen 302 käyttämiselle muissa tullimenettelyissä kuin passituksessa Sen vuoksi täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2447 olisi lisättävä uusi 220 a ja 220 b artikla. Menettelysääntöjen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi mainitun asetuksen 221 artiklassa olisi edellytettävä, että jäsenvaltioiden tulliviranomaiset nimeävät yhden tai useamman tullitoimipaikan, joka vastaa joko Nato-lomakkeella 302 tai EU-lomakkeella 302 kuljetettavia tai käytettäviä tavaroita koskevista tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista.

(16)

Myös täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 221 artiklaa olisi muutettava sen selventämiseksi, että siinä jäsenvaltiossa sijaitseva tullitoimipaikka, johon tavaroiden lähetys tai kuljetus päättyy, katsotaan tullitoimipaikaksi, joka on toimivaltainen ilmoittamaan tuontiin tietyt tullittomat tavarat, jos kyseiset tavarat ilmoitetaan arvonlisäverotusta varten muussa järjestelmässä kuin neuvoston direktiivin 2006/112/EY (8) XII osaston 6 luvun 4 jaksossa säädetyssä kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotujen tavaroiden etämyyntiä koskevassa erityisjärjestelmässä eli niin kutsutussa arvonlisäveron erityisjärjestelmässä. Tavoitteena on varmistaa, että näihin tavaroihin sovelletaan tavaroiden määrä- tai kulutusjäsenvaltion arvonlisäverokantaa.

(17)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 271 artiklaa olisi muutettava vakioidussa tietojenvaihdossa (INF) käytettävän sähköisen järjestelmän yhdenmukaisen käytön parantamiseksi. Jotta talouden toimijoille voitaisiin luoda yhdenmukainen menettely tarvittavien tietoelementtien syöttämiseksi tähän järjestelmään, asianomaisten talouden toimijoiden olisi käytettävä harmonoitua rajapintaa.

(18)

Koska täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 221 artiklalla otetaan käyttöön jäsenvaltioiden velvoite nimetä tullitoimipaikka vastaamaan kaikista sellaisten tavaroiden tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka kuljetetaan tai käytetään joko Nato-lomakkeella 302 tai EU-lomakkeella 302, mainitun asetuksen 285 artikla, jossa säädetään samasta velvoitteesta mutta ainoastaan passituksessa, tulee tarpeettomaksi ja se olisi kumottava. Lisäksi Nato-lomakkeiden 302 toimittamista koskevat säännökset sekä tällaisten lomakkeiden käyttöä koskevat menettelysäännöt olisi ulotettava koskemaan EU-lomakkeella 302 tapahtuvaa passitusta. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 285, 286 ja 287 artiklaa olisi muutettava ja uudet säännökset lisättävä.

(19)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 321 artiklaa olisi muutettava unionin tullialueelle kiinteällä kuljetuslaitteella saapuvia tavaroita koskevan unionin passitusmenettelyn päättymisen selkeyttämiseksi sekä tällaisten tavaroiden oikeudellisen tilanteen selkeyttämiseksi sen jälkeen, kun unionin passitusmenettely on päättynyt.

(20)

Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2447 olisi muutettava, jotta väliaikaisen maahantuonnin päättämisen erityiset tapaukset sallittaisiin sotilaallisen toiminnan aikana kulutettujen tai hävitettyjen tavaroiden osalta.

(21)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 324 artiklan 1 kohdan mukaan talouden toimijoiden saavat käyttää yksinkertaistettua sisäisen jalostusmenettelyn IM/EX päättämistä, koska jalostettuja tuotteita pidetään jälleenvietyinä. Kuitenkin tapauksissa, joissa sisäiseen jalostusmenettelyyn IM/EX asetettuihin muihin kuin unionitavaroihin sovellettaisiin muun muassa kauppapoliittista toimenpidettä, jos ne ilmoitettaisiin vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi, tällainen yksinkertaistettu päättäminen ei ole sallittua. Unionin ennakkovalvontaa varten on vahvistettu joitakin kauppapoliittisia toimenpiteitä, joita sovelletaan ainoastaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen. Tällaiset toimenpiteet, jotka vaikuttavat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 324 artiklan 1 kohdan soveltamiseen, vahvistetaan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/670 (9) tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/640 (10) tiettyjen alumiinituotteiden tuonnin osalta. Talouden toimijoiden olisi voitava käyttää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 324 artiklan 1 kohdassa säädettyä yksinkertaistusta takautuvasti alkaen kolme vuotta ennen tämän muutoksen voimaantuloa, edellyttäen että ne antavat asiaankuuluvien valvontatoimenpiteiden edellyttämät tietoelementit. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 324 artiklan 2 kohta olisi muutettava vastaavasti.

(22)

Sen varmistamiseksi, että kiinteillä laitteilla siirrettävien tavaroiden vientimenettely on saatettu päätökseen, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 331 artiklassa olisi selvennettävä, milloin kyseiset tavarat katsotaan tullille esitetyiksi.

(23)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 23-02 on erityisiä CN-koodeja ja tavaran kuvauksia, jotka eivät enää ole käytössä yhteiseen tullitariffiin (11) tehtyjen muutosten vuoksi. Sen vuoksi liite 23-02 on tarpeen saattaa ajan tasalle ottaen erityisesti huomioon, että se on ensimmäinen päivitys sen jälkeen, kun unionin tullikoodeksin, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 soveltaminen alkoi 1 päivänä toukokuuta 2016.

(24)

Jotta passituksessa voitaisiin joustavoittaa toiminnan jatkuvuutta koskevaa menettelyä sekä vähentää muodollisuuksia ja tulliviranomaisille aiheutuvia kustannuksia, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 72-04 säädettyjen paperisten yleisvakuustodistusten ja vapautusta vakuuden antamisesta koskevien todistusten voimassaoloaikaa olisi jatkettava.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 seuraavasti:

1)

Kumotaan 132 artiklan c alakohta.

2)

Korvataan 182–186 artikla seuraavasti:

182 artikla

Saapumisen yleisilmoituksia koskeva sähköinen järjestelmä

(Koodeksin 16 artikla)

1.   Koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua sähköistä järjestelmää käytetään

a)

saapumisen yleisilmoitusten tietojen ja muiden sellaisten tietojen toimittamiseen, käsittelemiseen ja tallentamiseen, jotka liittyvät kyseisiin ilmoituksiin, turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevaan tullialan riskianalyysiin, mukaan lukien ilmailun turvaaminen, sekä kyseisestä analyysista saatujen tulosten perusteella välttämättömiksi katsottuihin toimenpiteisiin;

b)

sellaisten tietojen vaihtamiseen, jotka liittyvät saapumisen yleisilmoituksen tietoihin ja saapumisen yleisilmoituksista tehdyn riskianalyysin tuloksiin sekä muihin kyseisen riskianalyysin tekemiseksi tarvittaviin tietoihin ja riskianalyysin perusteella toteutettuihin toimenpiteisiin, mukaan lukien tarkastuspaikkoja koskevat suositukset ja näiden tarkastusten tulokset;

c)

sellaisten tietojen vaihtamiseen, jotka liittyvät yhteisten turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevien riskin arviointiperusteiden ja -mallien sekä koodeksin 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tarkastustoimenpiteiden ja tarkastusten painopistealueiden täytäntöönpanon seurantaan ja arviontiin.

Järjestelmän kehittämisestä ja vaiheittaisen käyttöönoton julkaisupäivämääristä säädetään komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 (*1) liitteessä UTK:n tuontivalvontajärjestelmää 2 (ICS2) koskevassa hankkeessa.

1a.   Talouden toimijoiden on käytettävä komission ja jäsenvaltioiden yhteisymmärryksessä suunnittelemaa koko EU:n kattavaa harmonoitua rajapintaa, kun ne toimittavat, käsittelevät ja tallentavat saapumisen yleisilmoituksen tietoja tai pyytävät niiden muuttamista tai mitätöintiä taikka kun ne vaihtavat asiaankuuluvia tietoja tulliviranomaisten kanssa.

2.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, mainitussa kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisiin käyttöönottopäiviin asti asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädettyä saapumisten yleisilmoitusten tietojen toimittamista ja vaihtamista koskevaa sähköistä järjestelmää on käytettävä tämän asetuksen 185 artiklan 1 kohdan, 187 artiklan ja 188 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

183 artikla

Saapumisen yleisilmoituksen antaminen

(Koodeksin 127 artiklan 4, 5 ja 6 kohta)

1.   Jos mitään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 104 artiklassa säädettyä vapautusta velvoitteesta antaa saapumisen yleisilmoitus ei sovelleta, ilmateitse kuljetettavista tavaroista on annettava saapumisen yleisilmoituksen tiedot seuraavasti:

a)

ilmaliikenteen harjoittajien on annettava täydellinen saapumisen yleisilmoitus 182 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen siihen päivään asti, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisulle 2;

b)

pikarahtiyritysten on annettava seuraavat asiakirjat:

jos lähetyksen todellinen arvo on yli 22 euroa, täydellinen saapumisen yleisilmoitus 182 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen siihen päivään asti, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteessä tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 2 käyttöönoton aikavälin alkamispäiväksi;

kaikista lähetyksistä tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vähimmäistietosisältö mainitun järjestelmän julkaisulle 1 täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti vahvistetusta päivästä alkaen;

c)

postitoiminnan harjoittajien on annettava tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vähimmäistietosisältö lähetyksistä, joiden lopullinen määräpaikka on jäsenvaltio, mainitun järjestelmän julkaisulle 1 täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti vahvistetusta päivästä alkaen;

d)

toimittamalla yksi tai useampi tietosisältö tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti mainitun järjestelmän julkaisun 2 käyttöönottopäiväksi.

1a.   Jos mitään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 104 artiklassa säädettyä vapautusta velvoitteesta antaa saapumisen yleisilmoitus ei sovelleta meri-, sisävesi-, maantie- tai rautateitse kuljetettaviin tavaroihin, saapumisen yleisilmoituksen tiedot on annettava seuraavasti:

a)

antamalla täydellinen saapumisen yleisilmoitus 182 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen siihen päivään asti, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti mainitun järjestelmän julkaisun 3 käyttöönottopäiväksi;

b)

toimittamalla yksi tai useampi tietosisältö tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen siitä päivätä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti mainitun järjestelmän julkaisun 3 käyttöönottopäiväksi.

2.   Jos saapumisen yleisilmoitus annetaan toimittamalla useampi kuin yksi tietosisältö tai delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 106 artiklan 2 ja 2 a kohdassa tarkoitettu vähimmäistietosisältö, osittaisen tietosisällön tai vähimmäistietosisällön toimittavan henkilön on suoritettava toimitus siihen tullitoimipaikkaan, jonka olisi hänen käsityksensä mukaan oltava ensimmäinen saapumistullitoimipaikka. Jos kyseinen henkilö ei tiedä, mihin unionin tullialueella sijaitsevaan paikkaan tavarat kuljettavan kuljetusvälineen oletetaan saapuvan ensimmäiseksi, ensimmäinen saapumistullitoimipaikka voidaan määrittää sen paikan perusteella, jonne tavarat lähetetään.

184 artikla

Tietojenantovelvoitteet, jotka liittyvät saapumisen yleisilmoituksen tietojen toimittamiseen silloin, kun muut henkilöt kuin liikenteenharjoittaja toimittavat nämä tiedot

(Koodeksin 127 artiklan 6 kohta)

1.   Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 3 käyttöönottopäiväksi, liikenteenharjoittajan ja jonkin niistä henkilöistä, jotka antavat konossementin, on delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 112 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava saapumisen yleisilmoituksessa sellaisten henkilöiden henkilöllisyys, jotka ovat tehneet kuljetussopimuksen niiden kanssa ja jotka eivät ole antaneet niille saapumisen yleisilmoituksen osalta vaadittavia tietoja.

Jos alakonossementteja sisältämättömässä konossementissa mainittu vastaanottaja ei aseta vaadittavia tietoja konossementin antavan henkilön saataville, kyseisen henkilön on ilmoitettava vastaanottajan henkilöllisyys saapumisen yleisilmoituksessa.

2.   Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 3 käyttöönottopäiväksi, konossementin antavan henkilön on delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 112 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava henkilölle, joka on tehnyt kuljetussopimuksen hänen kanssaan, kyseisen konossementin antamisesta.

Kun kyseessä on tavaroiden yhteislastausjärjestely, konossementin antavan henkilön on ilmoitettava kyseisen konossementin antamisesta henkilölle, jonka kanssa hän solmi tämän järjestelyn.

3.   Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun järjestelmän julkaisun 2 käyttöönottopäiväksi, liikenteenharjoittajan ja jonkin muun lentorahtikirjan antavan henkilön on delegoidun asetuksen 113 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava saapumisen yleisilmoituksessa sellaisten henkilöiden henkilöllisyys, jotka ovat tehneet kuljetussopimuksen niiden kanssa tai antanut lentorahtikirjan samoista tavaroista ja jotka eivät asettaneet saapumisen yleisilmoituksen osalta vaadittavia tietoja niiden saataville.

4.   Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 2 käyttöönottopäiväksi, lentorahtikirjan antavan henkilön on delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 113 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava henkilölle, joka on tehnyt kuljetussopimuksen hänen kanssaan, kyseisen lentorahtikirjan antamisesta.

Kun kyseessä on tavaroiden yhteislastausjärjestely, lentorahtikirjan antavan henkilön on ilmoitettava kyseisen lentorahtikirjan antamisesta henkilölle, jonka kanssa hän solmi tämän järjestelyn.

5.   Siitä päivätä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 2 käyttöönottopäiväksi, liikenteenharjoittajan on delegoidun asetuksen 113 a artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava saapumisen yleisilmoituksessa sellaisen postitoiminnan harjoittajan tai pikarahtiyrittäjän henkilöllisyys, joka ei aseta saapumisen yleisilmoituksen osalta vaadittavia tietoja niiden saataville.

185 artikla

Saapumisen yleisilmoituksen rekisteröinti

(Koodeksin 127 artiklan 1 kohta)

1.   Tulliviranomaisten on rekisteröitävä saapumisen yleisilmoitus, kun se vastaanotetaan, ja annettava tämä rekisteröiminen viipymättä tiedoksi ilmoittajalle tai hänen edustajalleen sekä annettava saapumisen yleisilmoituksen MRN ja rekisteröintipäivä tiedoksi kyseiselle henkilölle.

2.   Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteessä tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 1 käyttöönotolle vahvistetun aikavälin alkamispäiväksi, kun saapumisen yleisilmoituksen tiedot annetaan toimittamalla ainakin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 106 artiklan 2 ja 2 a kohdassa tarkoitettu vähimmäistietosisältö tai toimittamalla useampi kuin yksi tietosisältö, tulliviranomaisten on

a)

rekisteröitävä kukin saapumisen yleisilmoituksen tietojen toimitus vastaanoton yhteydessä;

b)

annettava viipymättä rekisteröiminen tiedoksi tietosisällön toimittaneelle henkilölle;

c)

ilmoitettava kyseiselle henkilölle kunkin toimituksen MRN ja rekisteröintipäivä.

3.   Tulliviranomaisten on viipymättä annettava rekisteröiminen tiedoksi liikenteenharjoittajalle, edellyttäen että liikenteenharjoittaja on pyytänyt saada tällaiset tiedoksiannot ja että sillä on pääsy tämän asetuksen 182 artiklassa tarkoitettuihin sähköisiin järjestelmiin, seuraavissa tilanteissa:

a)

kun saapumisen yleisilmoituksen antaa koodeksin 127 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu henkilö;

b)

kun tiedot saapumisen yleisilmoituksesta annetaan koodeksin 127 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

4.   Velvoitetta antaa rekisteröiminen tiedoksi liikenteenharjoittajalle 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteessä tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 2 käyttöönotolle vahvistetun aikavälin alkamispäiväksi, edellyttäen että liikenteenharjoittajalla on pääsy kyseiseen järjestelmään.

186 artikla

Saapumisen yleisilmoituksiin liittyvät riskianalyysi ja tarkastukset

(Koodeksin 46 artiklan 3 ja 5 kohta, 47 artiklan 2 kohta ja 128 artikla)

1.   Riskianalyysi on saatava päätökseen, ennen kuin tavarat saapuvat ensimmäiseen saapumistullitoimipaikkaan, edellyttäen että saapumisen yleisilmoitus on annettu delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 105–109 artiklassa säädetyissä määräajoissa, paitsi jos riski todetaan tai ylimääräinen riskianalyysi on tarpeen tehdä.

Unionin tullialueelle ilmateitse tuotavista tavaroista on tehtävä ensimmäinen riskianalyysi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 106 artiklan 2 ja 2 a kohdassa tarkoitettu saapumisen yleisilmoituksen vähimmäistietosisältö on vastaanotettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.

2.   Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on saatava riskianalyysi päätökseen ensisijaisesti vaarattomuus- ja turvallisuustarkoituksia varten sen jälkeen, kun 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen on vaihdettu seuraavat tiedot:

a)

Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on viipymättä rekisteröimisen jälkeen asetettava saapumisen yleisilmoituksen tiedot kyseisissä tiedoissa mainittujen jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden sellaisten tulliviranomaisten saataville, jotka ovat kirjanneet järjestelmään sellaisia tietoja vaarattomuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä riskeistä, jotka vastaavat kyseisen saapumisen yleisilmoituksen tietoja.

b)

Tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 105–109 artiklassa säädetyissä määräajoissa tehtävä riskianalyysi ensisijaisesti vaarattomuus- ja turvallisuustarkoituksia varten, ja jos ne havaitsevat riskin, niiden on asetettava tulokset ensimmäisen saapumistullitoimipaikan saataville.

c)

Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on otettava huomioon a alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamat riskianalyysin tuloksia koskevat tiedot, jotta riskianalyysi voidaan saada päätökseen.

d)

Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on asetettava päätökseen saadun riskianalyysin tulokset riskianalyysiin osallistuneiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja niiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisten saataville, joita tavaroiden siirto mahdollisesti koskee.

e)

Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on ilmoitettava riskianalyysin loppuun saattamisesta seuraaville henkilöille, edellyttäen että he ovat pyytäneet saada tällaisen ilmoituksen ja että heillä on pääsy 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään:

i)

ilmoittaja tai hänen edustajansa;

ii)

liikenteenharjoittaja, jos eri kuin ilmoittaja ja hänen edustajansa.

3.   Jos ensimmäinen saapumistullitoimipaikka pyytää riskianalyysin saattamiseksi päätökseen lisäselvityksiä saapumisen yleisilmoituksen tiedoista, kyseinen riskianalyysi on saatettava päätökseen kyseisten tietojen antamisen jälkeen.

Tätä varten ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on pyydettävä kyseisiä selvityksiä henkilöltä, joka antoi saapumisen yleisilmoituksen, tai tapauksen mukaan henkilöltä, joka toimitti saapumisen yleisilmoituksen tiedot. Kun kyseinen henkilö ei ole sama kuin liikenteenharjoittaja, ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on ilmoitettava tästä liikenteenharjoittajalle, edellyttäen että liikenteenharjoittaja on pyytänyt tällaista ilmoitusta ja että sillä on pääsy tämän asetuksen 182 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään.

4.   Kun ensimmäisellä saapumistullitoimipaikalla on perusteltu syy epäillä, että ilmateitse tuotavat tavarat saattavat aiheuttaa vakavan uhan ilmaliikenteen turvallisuudelle, sen on vaadittava, että ennen kuin lähetys voidaan lastata unionin tullialueelle lähtevään ilma-alukseen, sille on tehtävä turvatarkastus komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 (*2) liitteessä olevan 6.7 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 300/2008 18 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja sisältävistä yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 16 päivänä marraskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen C(2015) 8005 final liitteessä olevan 6.7 kohdan 3 kohdan mukaisena suuririskisenä rahtina ja postina.

Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta seuraaville henkilöille, edellyttäen että heillä on pääsy tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään:

a)

ilmoittaja tai hänen edustajansa;

b)

liikenteenharjoittaja, jos eri kuin ilmoittaja ja hänen edustajansa.

Kyseisen ilmoituksen jälkeen saapumisen yleisilmoituksen antaneen henkilön tai tapauksen mukaan saapumisen yleisilmoituksen tiedot toimittaneen henkilön on annettava ensimmäiselle saapumistullitoimipaikalle turvatarkastuksen tulokset ja kaikki muut asiaankuuluvat tiedot. Riskianalyysi voidaan saattaa päätökseen vasta näiden tietojen toimittamisen jälkeen.

5.   Jos ensimmäisellä saapumistullitoimipaikalla on perusteltu syy epäillä, että ilmateitse tuotavat tavarat tai delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 105 artiklan a alakohdassa tarkoitettu meritse tuotava konttirahti aiheuttaisi niin vakavan uhan vaarattomuudelle ja turvallisuudelle, että toimia on toteutettava viipymättä, sen on määrättävä, ettei tavaroita saa lastata asiaankuuluvaan kuljetusvälineeseen.

Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta seuraaville henkilöille, edellyttäen että heillä on pääsy tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään:

a)

ilmoittaja tai hänen edustajansa;

b)

liikenteenharjoittaja, jos eri kuin ilmoittaja ja hänen edustajansa.

Ilmoitus on annettava viipymättä asiaankuuluvan riskin havaitsemisen jälkeen ja, jos kyseessä on delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 105 artiklan a alakohdassa tarkoitettu meritse tuotu konttirahti, viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on vastaanottanut saapumisen yleisilmoituksen tai tapauksen mukaan saapumisen yleisilmoituksen tiedot.

Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on myös annettava viipymättä tieto tästä ilmoituksesta kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaisille ja asetettava saapumisen yleisilmoituksen asiaankuuluvat tiedot niiden saataville.

6.   Jos lähetyksen on havaittu aiheuttavan sellaisen uhan, että toimia on toteutettava viipymättä kuljetusvälineen saapuessa, ensimmäisen tullitoimipaikan on toteutettava kyseinen toimi, kun tavarat saapuvat.

7.   Kun ensimmäinen saapumistullitoimipaikka on saanut riskianalyysin päätökseen, se voi suositella 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen sopivinta paikkaa ja sopivimpia toimenpiteitä tarkastuksen tekemiselle.

Tullitoimipaikan, joka on toimivaltainen siinä paikassa, jota on suositeltu tarkastuksen kannalta sopivimmiksi, on tehtävä päätös tarkastuksesta ja annettava 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen kyseisen päätöksen tulokset kaikkien niiden tullitoimipaikkojen saataville, joita tavaroiden siirto mahdollisesti koskee, viimeistään silloin, kun tavarat esitetään ensimmäisessä saapumistullitoimipaikassa.

7a.   Koodeksin 46 artiklan 5 kohdassa ja 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tullitoimipaikkojen on asetettava tullitarkastustensa tulokset jäsenvaltioiden muiden tulliviranomaisten saataville tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen ja vaihdettava riskin kannalta merkittävät tiedot tämän asetuksen 36 artiklassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen.

8.   Kun tavaroita, joiden osalta saapumisen yleisilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta luovutaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 104 artiklan 1 kohdan c–k, m ja n alakohdan sekä 104 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti, tuodaan unionin tullialueelle, niille on tehtävä riskianalyysi, kun ne esitetään tullille.

9.   Tullille esitetyt tavarat voidaan luovuttaa tullimenettelyyn tai jälleenviedä heti, kun riskianalyysi on tehty ja kun riskianalyysin tulokset ja tarvittaessa toteutetut toimenpiteet sallivat tällaisen luovutuksen.

10.   Riskianalyysi on tehtävä myös, jos saapumisen yleisilmoituksen tietoja oikaistaan koodeksin 129 artiklan mukaisesti. Tässä tapauksessa riskianalyysi on saatettava päätökseen viipymättä tietojen vastaanottamisen jälkeen, paitsi jos riski on havaittu tai ylimääräinen riskianalyysi on tehtävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa meritse tuotavalle konttirahdille säädetyn määräajan soveltamista,

(*1)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2151, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019, unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman vahvistamisesta (EUVL L 325, 16.12.2019, s. 168)."

(*2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1998, annettu 5 päivänä marraskuuta 2015, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 299, 14.11.2015, s. 1).”"

3)

Muutetaan 187 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikko ja 1 kohta seuraavasti:

”187 artikla

Riskianalyysia koskevat siirtymäsäännökset

(Koodeksin 128 artikla)

1.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 186 artiklassa säädetään, riskianalyysin on perustuttava tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän käyttöönotolle täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteen mukaisesti vahvistettuihin päiviin asti tämän asetuksen 182 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla sähköisellä järjestelmällä annettuihin ja vaihdettuihin saapumisen yleisilmoituksen tietoihin tämän artiklan säännösten mukaisesti.”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kun unionin tullialueelle tuodaan tavaroita, joiden osalta saapumisen yleisilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta luovutaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 104 artiklan 1 kohdan c–k, m ja n alakohdan sekä sen 2–4 kohdan mukaisesti, riskianalyysi on tehtävä mahdollisuuksien mukaan kyseisiä tavaroita koskevan väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen tai tulli-ilmoituksen perusteella, kun tavarat esitetään tullille.”

c)

Lisätään 6 ja 7 kohta seuraavasti:

”6.   Tullille esitetyt tavarat voidaan luovuttaa tullimenettelyyn tai jälleenviedä heti, kun riskianalyysi on tehty ja riskianalyysin tulokset ja tarvittaessa toteutetut toimenpiteet sallivat tällaisen luovutuksen.

7.   Riskianalyysi on tehtävä myös, jos saapumisen yleisilmoituksen tietoja oikaistaan koodeksin 129 artiklan mukaisesti. Tässä tapauksessa riskianalyysi on saatettava päätökseen viipymättä tietojen vastaanottamisen jälkeen, paitsi jos riski on havaittu tai ylimääräinen riskianalyysi on tehtävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdassa meritse tuotavalle konttirahdille säädetyn määräajan soveltamista.”

4)

Korvataan 188 ja 189 artikla seuraavasti:

”188 artikla

Saapumisen yleisilmoituksen oikaiseminen ja mitätöinti

(Koodeksin 129 artiklan 1 kohta)

1.   Saapumisen yleisilmoituksen tai siinä olevien tietojen oikaisemista tai mitätöimistä koskeva hakemus on jätettävä 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen.

Jos eri henkilöt hakevat saapumisen yleisilmoituksen tietojen oikaisemista tai mitätöimistä, kukin näistä henkilöistä voi hakea ainoastaan toimittamiensa tietojen oikaisemista tai mitätöimistä.

2.   Tulliviranomaisten on viipymättä ilmoitettava oikaisu- tai mitätöintihakemuksen jättäneelle henkilölle päätöksestään rekisteröidä tai hylätä hakemus.

Kun saapumisen yleisilmoituksen tietoja oikaisee tai mitätöi henkilö, joka ei ole sama kuin liikenteenharjoittaja, tulliviranomaisten on ilmoitettava tästä myös liikenteenharjoittajalle, edellyttäen että liikenteenharjoittaja on pyytänyt saada tällaiset ilmoitukset ja sillä on pääsy 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään.

3.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia, että saapumisen yleisilmoituksen tietojen oikaisemista tai mitätöimistä koskevat hakemukset, jotka on jätetty 182 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen, jätetään muulla menetelmällä kuin koodeksin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla sähköisillä tietojenkäsittelymenetelmillä.

189 artikla

Unionin tullialueelle saapuvan meri- tai ilma-aluksen reitinmuutos

(Koodeksin 133 artikla)

1.   Jos sen jälkeen, kun saapumisen yleisilmoitus on annettu 182 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen, meri- tai ilma-alus on muuttanut reittiään ja sen odotetaan saapuvan ensin sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan, jota ei ollut ilmoitettu saapumisen yleisilmoituksessa kulkureittiin kuuluvaksi maaksi, kyseisen kuljetusvälineen käyttäjän on ilmoitettava tästä reitinmuutoksesta sille tullitoimipaikalle, joka oli ilmoitettu saapumisen yleisilmoituksessa ensimmäiseksi saapumistullitoimipaikaksi, ja annettava saapumisilmoitus tosiasialliselle ensimmäiselle saapumistullitoimipaikalle.

Tämän artiklan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos tavarat on tuotu unionin tullialueelle koodeksin 141 artiklan mukaisessa passitusmenettelyssä.

2.   Saapumisen yleisilmoituksessa ensimmäiseksi saapumisen tullitoimipaikaksi ilmoitetun tullitoimipaikan on heti 1 kohdan mukaisen ilmoituksen saatuaan annettava tämä tiedoksi sille tullitoimipaikalle, joka näiden tietojen mukaan on muuttuneen reitin ensimmäinen saapumistullitoimipaikka. Sen on varmistettava, että saapumisen yleisilmoituksen asiaankuuluvat tiedot ja riskianalyysin tulokset on asetettu ensimmäisen saapumistullitoimipaikan saataville.

3.   Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteessä tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 2 käyttöönotolle vahvistetun aikavälin alkamispäiväksi, tosiasiallisen ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on haettava kyseisestä järjestelmästä saapumisen yleisilmoituksen tiedot, riskianalyysin tulokset ja oletetun ensimmäisen saapumistullitoimipaikan antamat tarkastussuositukset silloin, kun ilma-alus on muuttanut reittiään ja saapunut ensin sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan, jota ei ollut ilmoitettu saapumisen yleisilmoituksessa kulkureittiin kuuluvaksi maaksi.

4.   Siitä päivästä alkaen, joka vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteessä tämän asetuksen 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän julkaisun 3 käyttöönotolle vahvistetun aikavälin alkamispäiväksi, tosiasiallisen ensimmäisen saapumistullitoimipaikan on haettava kyseisestä järjestelmästä saapumisen yleisilmoituksen tiedot, riskianalyysin tulokset ja oletetun ensimmäisen saapumistullitoimipaikan antamat tarkastussuositukset silloin, kun merialus on muuttanut reittiään ja saapunut ensin sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan, jota ei ollut ilmoitettu saapumisen yleisilmoituksessa kulkureittiin kuuluvaksi maaksi.”

5)

Korvataan 207 artikla seuraavasti:

207 artikla

Unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste TIR- tai ATA-carnet’ssa tai lomakkeissa 302

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohta ja 153 artiklan 2 kohta)

1.   Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 127 artiklan mukaan unionitavarat on merkittävä TIR- ja ATA-carnet’hen sekä Nato-lomakkeeseen 302 ja EU-lomakkeeseen 302 koodilla ”T2L” tai ”T2LF”. Menettelynhaltija voi tilanteen mukaan lisätä toisen näistä koodeista yhdessä allekirjoituksensa kanssa asianomaisten asiakirjojen kohtaan, joka on varattu tavaran kuvaukselle, ennen sen esittämistä lähtötullitoimipaikalle varmennusta varten. Asianmukainen koodi ”T2L” tai ”T2LF” on varmennettava lähtötullitoimipaikan leimalla ja toimivaltaisen virkailijan allekirjoituksella.

Kun kyseessä on sähköinen Nato-lomake 302 tai sähköinen EU-lomake 302, menettelynhaltija voi lisätä toisen näistä koodeista lomaketta 302 koskeviin tietoihin. Tällaisessa tapauksessa lähtötoimipaikan suorittama varmennus on tehtävä sähköisesti.

2.   Jos TIR-carnet, ATA-carnet, Nato-lomake 302 tai EU-lomake 302 koskee sekä unionitavaroita että muita kuin unionitavaroita, ne on lueteltava erikseen ja koodi ”T2L” tai ”T2LF” on merkittävä siten, että se viittaa selkeästi ainoastaan unionitavaroihin.”

6)

Korvataan 218 artiklan otsikko ja johdantokappale seuraavasti:

”218 artikla

Tullimuodollisuudet, jotka katsotaan suoritetuiksi delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 141 artiklan 1, 2, 4, 4 a, 5 ja 6–8 kohdassa tarkoitetulla toimella

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta, 139 artikla, 158 artiklan 2 kohta sekä 172, 194 ja 267 artikla)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 138, 139 ja 140 artiklaa sovellettaessa seuraavat tullimuodollisuudet katsotaan tapauksen mukaan suoritetuiksi mainitun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 141 artiklan 1, 2, 4, 4 a, 5 ja 6–8 kohdassa tarkoitetulla toimella:”.

7)

Korvataan 220 artikla seuraavasti:

”220 artikla

Postilähetyksiin sisältyviä tavaroita koskevat siirtymäsäännöt

(Koodeksin 158 artiklan 2 kohta sekä 172 ja 194 artikla)

1.   Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 138 artiklaa sovellettaessa mainitun delegoidun asetuksen 141 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden tulli-ilmoitus katsotaan hyväksytyksi ja tavarat luovutetuiksi, kun tavarat toimitetaan vastaanottajalle.

2.   Jos tavaroita ei ole voitu toimittaa vastaanottajalle, tulli-ilmoitusta ei katsota annetuksi.

Vastaanottajalle toimittamattomien tavaroiden on katsottava olevan väliaikaisessa varastossa siihen saakka, kun ne hävitetään tai jälleenviedään tai niistä on muulla tavalla vapauduttu koodeksin 198 artiklan mukaisesti. ”.

8)

Lisätään 220 a ja 220 b artikla seuraavasti:

”220 a artikla

Menettelysäännöt, joita sovelletaan Nato-lomakkeen 302 käyttöön muissa tullimenettelyissä kuin passituksessa

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohta ja 158 artiklan 2 kohta)

1.   Sen jäsenvaltion nimeämä tullitoimipaikka, jossa sotilaallinen toiminta unionin tullialueella alkaa, toimittaa alueelleen sijoitetuille Nato-joukoille Nato-lomakkeet 302, joissa on

a)

kyseisen toimipaikan leimalla ja virkailijan allekirjoituksella tehty ennakkovahvistus;

b)

juokseva numerointi;

c)

nimetyn tullitoimipaikan täydellinen osoite Nato-lomakkeen 302 palautuskappaletta varten.

2.   Tavaroiden lähettämishetkellä Nato-joukkojen on

a)

joko annettava sähköisesti Nato-lomakkeen 302 tiedot nimettyyn tullitoimipaikkaan;

b)

tai lisättävä Nato-lomakkeeseen 302 maininta siitä, että tavarat siirretään niiden valvonnassa, ja vahvistettava tämä maininta allekirjoituksellaan, leimallaan ja päiväyksellä.

3.   Kun Nato-joukot toimivat 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, niiden on viipymättä annettava Nato-lomakkeen 302 jäljennös tullitoimipaikalle, joka on nimetty vastaamaan niihin Nato-joukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.

Nato-lomakkeen 302 muiden kappaleiden on oltava lähetyksen mukana määräpaikan Nato-joukoille, jotka leimaavat ja allekirjoittavat ne tavaroiden saapuessa.

Kun tavarat saapuvat, kaksi lomakkeen kappaletta annetaan tullitoimipaikalle, joka on nimetty vastaamaan määräpaikan Nato-joukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista.

Kyseisen nimetyn tullitoimipaikan on säilytettävä yksi kappale ja palautettava toinen kappale tullitoimipaikkaan, joka vastaa niihin Nato-joukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.

220 b artikla

Menettelysäännöt, joita sovelletaan EU-lomakkeen 302 käyttöön muissa tullimenettelyissä kuin passituksessa

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohta ja 158 artiklan 2 kohta)

1.   Sen jäsenvaltion nimeämä tullitoimipaikka, jossa sotilaallinen toiminta unionin tullialueella alkaa, toimittaa alueelleen sijoitetuille jäsenvaltion sotilasjoukoille EU-lomakkeet 302, joissa on

a)

kyseisen toimipaikan leimalla ja virkailijan allekirjoituksella tehty ennakkovahvistus;

b)

juokseva numerointi;

c)

nimetyn tullitoimipaikan täydellinen osoite EU-lomakkeen 302 palautuskappaletta varten.

2.   Tavaroiden lähettämishetkellä jäsenvaltion sotilasjoukkojen on

a)

joko annettava sähköisesti EU-lomakkeen 302 tiedot nimettyyn tullitoimipaikkaan;

b)

tai lisättävä EU-lomakkeeseen 302 maininta siitä, että tavarat siirretään niiden valvonnassa, ja vahvistettava tämä maininta allekirjoituksellaan, leimallaan ja päiväyksellä.

3.   Kun jäsenvaltion sotilasjoukot toimivat 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, niiden on viipymättä annettava EU-lomakkeen 302 jäljennös tullitoimipaikalle, joka on nimetty vastaamaan niihin jäsenvaltion sotilasjoukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.

EU-lomakkeen 302 muiden kappaleiden on oltava lähetyksen mukana määräjäsenvaltion sotilasjoukoille, jotka leimaavat ja allekirjoittavat ne tavaroiden saapuessa.

Kun tavarat saapuvat, kaksi lomakkeen kappaletta annetaan tullitoimipaikalle, joka on nimetty vastaamaan määräjäsenvaltion sotilasjoukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista.

Kyseisen nimetyn tullitoimipaikan on säilytettävä yksi kappale ja palautettava toinen kappale tullitoimipaikkaan, joka vastaa niihin jäsenvaltion sotilasjoukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.”

9)

Lisätään 221 artiklaan 4, 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”4.   Toimivaltaisena tullitoimipaikkana, joka ilmoittaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (*3) 23 artiklan 1 kohdan tai 25 artiklan 1 kohdan mukaiseen tuontitullittomaan lähetykseen sisältyvät tavarat vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi muussa arvonlisäverojärjestelmässä kuin neuvoston direktiivin 2006/112/EY (*4) XII osaston 6 luvun 4 jaksossa säädetyssä kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotujen tavaroiden etämyyntiä koskevassa erityisjärjestelmässä, on tullitoimipaikka, joka sijaitsee siinä jäsenvaltiossa, johon tavaroiden lähetys tai kuljetus päättyy.

5.   Kunkin sellaisen jäsenvaltion tulliviranomainen, jonka alueelle Nato-lomakkeen 302 käyttöön oikeutetut Nato-joukot ovat sijoitettuina, nimeää yhden tai useamman tullitoimipaikan, joka vastaa sotilaallisessa toiminnassa kuljetettavien tai käytettävien tavaroiden tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista.

6.   Kunkin jäsenvaltion tulliviranomainen nimeää yhden tai useamman tullitoimipaikan, joka vastaa EU-lomakkeella 302 suoritettavassa sotilaallisessa toiminnassa siirrettävien tai käytettävien tavaroiden tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista.

(*3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23)."

(*4)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).”"

10)

Muutetaan 271 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 a kohta seuraavasti:

”1a.   Talouden toimijoiden on käytettävä 1 kohdassa tarkoitettuihin menettelyihin liittyvässä vakioidussa tietojenvaihdossa (INF) komission ja jäsenvaltioiden yhteisymmärryksessä suunnittelemaa koko EU:n kattavaa harmonoitua rajapintaa.”

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän artiklan 1 ja 1a kohtaa sovelletaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/2151 liitteessä vahvistettujen UTK:n erityismenettelyjä koskevien INF-lomakkeiden käyttöönottopäivästä alkaen.”

11)

Korvataan VII osaston 2 luvun 1 jaksossa 4 alajakson otsikko seuraavasti:

”4 alajakso

Tavaroiden siirto Nato-lomakkeella 302 tai EU-lomakkeella 302

12)

Kumotaan 285 artikla.

13)

Korvataan 286 artikla seuraavasti:

”286 artikla

Nato-lomakkeiden 302 antaminen Nato-joukoille

(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan e alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan e alakohta)

Lähtöjäsenvaltion nimetyn tullitoimipaikan on annettava alueelleen sijoittautuneille Nato-joukoille Nato-lomakkeet 302, joissa on

a)

kyseisen toimipaikan leimalla ja virkailijan allekirjoituksella tehty ennakkovahvistus;

b)

juokseva numerointi;

c)

nimetyn tullitoimipaikan täydellinen osoite EU-lomakkeen 302 palautuskappaletta varten.”

14)

Lisätään 286 a artikla seuraavasti:

”286 a artikla

EU-lomakkeiden 302 antaminen jäsenvaltioiden sotilasjoukoille

(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a alakohta)

Lähtöjäsenvaltion nimetyn tullitoimipaikan on annettava alueelleen sijoittautuneille jäsenvaltion sotilasjoukoille EU-lomakkeet 302, joissa on

a)

kyseisen toimipaikan leimalla ja virkailijan allekirjoituksella tehty ennakkovahvistus;

b)

juokseva numerointi;

c)

nimetyn tullitoimipaikan täydellinen osoite EU-lomakkeen 302 palautuskappaletta varten.”

15)

Korvataan 287 artikla seuraavasti:

”287 artikla

Nato-lomakkeen 302 käyttöä koskevat menettelysäännöt

(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan e alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan e alakohta)

1.   Tavaroiden lähettämishetkellä Nato-joukkojen on

a)

joko annettava Nato-lomakkeen 302 tiedot sähköisesti lähtö- tai saapumistullitoimipaikkaan;

b)

tai täytettävä Nato-lomake 302 lisäämällä siihen maininnan, jonka mukaan tavarat siirretään niiden valvonnassa, ja vahvistettava tämä maininta allekirjoituksellaan, leimallaan ja päiväyksellä.

2.   Jos Nato-joukot antavat Nato-lomakkeen 302 tiedot sähköisesti tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tämän asetuksen 294, 296, 304, 306 ja 314–316 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

3.   Kun Nato-joukot toimivat 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, niiden on viipymättä annettava Nato-lomakkeen 302 jäljennös nimetylle tullitoimipaikalle, joka vastaa niihin Nato-joukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.

Nato-lomakkeen 302 muiden kappaleiden on oltava lähetyksen mukana määräpaikan Nato-joukoille, jotka leimaavat ja allekirjoittavat ne tavaroiden saapuessa.

Kun tavarat saapuvat, kaksi Nato-lomakkeen 302 kappaletta annetaan tullitoimipaikalle, joka on nimetty vastaamaan määräpaikan Nato-joukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista.

Kyseisen nimetyn tullitoimipaikan on säilytettävä yksi Nato-lomakkeen 302 kappale ja palautettava toinen kappale tullitoimipaikkaan, joka vastaa niihin Nato-joukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.”

16)

Lisätään 287 a artikla seuraavasti:

”287 a artikla

EU-lomakkeen 302 käyttöä koskevat menettelysäännöt

(Koodeksin 226 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 227 artiklan 2 kohdan a alakohta)

1.   Tavaroiden lähettämishetkellä jäsenvaltion sotilasjoukkojen on

a)

joko annettava EU-lomakkeen 302 tiedot sähköisesti lähtö- tai saapumistullitoimipaikkaan;

b)

tai täytettävä EU-lomake 302 lisäämällä siihen maininta, jonka mukaan tavarat siirretään niiden valvonnassa, ja vahvistettava tämä maininta allekirjoituksellaan, leimallaan ja päiväyksellä.

2.   Jos jäsenvaltion sotilasjoukot antavat EU-lomakkeen 302 tiedot sähköisesti tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tämän asetuksen 294, 296, 304, 306 ja 314–316 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

3.   Kun jäsenvaltion sotilasjoukot toimivat 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, niiden on viipymättä annettava EU-lomakkeen 302 jäljennös nimetylle tullitoimipaikalle, joka vastaa niihin jäsenvaltion sotilasjoukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.

EU-lomakkeen 302 muiden kappaleiden on oltava lähetyksen mukana määräjäsenvaltion sotilasjoukoille, jotka leimaavat ja allekirjoittavat ne tavaroiden saapuessa.

Kun tavarat saapuvat, kaksi EU-lomakkeen 302 kappaletta annetaan tullitoimipaikalle, joka on nimetty vastaamaan määräjäsenvaltion sotilasjoukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista.

Kyseisen nimetyn tullitoimipaikan on säilytettävä yksi EU-lomakkeen 302 kappale ja palautettava toinen kappale tullitoimipaikkaan, joka vastaa niihin jäsenvaltion sotilasjoukkoihin liittyvistä tullimuodollisuuksista ja -tarkastuksista, jotka lähettävät tavarat tai joiden puolesta tavarat lähetetään.”

17)

Muutetaan 321 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Unionin passitusmenettelyä pidetään päättyneenä, kun

a)

vastaanottajan liikekirjanpitoon tehdään asianmukainen merkintä, tai

b)

kiinteän kuljetuslaitteen käyttäjä on todistanut, että kiinteällä kuljetuslaitteella kuljetetut tavarat

i)

ovat saapuneet vastaanottajan laitokseen;

ii)

on hyväksytty vastaanottajan verkossa jaettaviksi; tai

iii)

on viety unionin tullialueelta.”

b)

lisätään 6 kohta seuraavasti:

”6.   Muita kuin unionitavaroita pidetään väliaikaisesti varastoituina siitä lähtien, kun unionin passitusmenettely on päättynyt 5 kohdan a alakohdan tai b alakohdan i tai ii alakohdan mukaisesti.”

18)

Lisätään artikla seuraavasti:

”323 a artikla

Sotilaallisen toiminnan yhteydessä kuljetettavien tai käytettävien tavaroiden päättäminen erityisissä tapauksissa

(Koodeksin 215 artikla)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 235 a artiklassa tarkoitettujen tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin menettelyä päätettäessä niiden kulutusta tai hävittämistä pidetään jälleenvientinä, jos kulutettu tai hävitetty määrä vastaa sotilastoiminnan luonnetta.”

19)

Lisätään 324 artiklan 2 kohdan a alakohtaan alakohdat seuraavasti:

”Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin tapauksissa, joissa sisäiseen jalostusmenettelyyn IM/EX asetettuihin muihin kuin unionitavaroihin sovellettaisiin unionin ennakkovalvontaa, jos ne olisi ilmoitettu vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi, edellyttäen että sisäistä jalostusmenettelyä IM/EX koskevan luvan haltija antaa tietoelementit asiaankuuluvan valvontatoimenpiteen mukaisesti.”

20)

Lisätään 331 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kun kiinteillä kuljetuslaitteilla kuljetettavat tavarat viedään unionin tullialueelta kyseisen kuljetuslaitteen kautta, niitä on pidettävä tullille esitettyinä, kun ne sijoitetaan kiinteään kuljetuslaitteeseen.”

21)

Muutetaan liite 23-02 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

22)

Muutetaan liite 72-04 seuraavasti:

a)

korvataan I osan III luvun 19.3 kohta seuraavasti:

”19.3

Yleisvakuustodistuksen tai vapautusta vakuuden antamisesta koskevan todistuksen voimassaoloaika saa olla enintään viisi vuotta. Vakuustullitoimipaikka voi kuitenkin pidentää kyseistä voimassaoloaikaa yhdellä enintään viiden vuoden pituisella ajanjaksolla.

Jos vakuustullitoimipaikalle ilmoitetaan todistuksen voimassaoloaikana, että todistus ei lukuisten muutosten vuoksi ole riittävän helposti luettavissa ja että lähtötullitoimipaikka voi hylätä sen, vakuustullitoimipaikan on mitätöitävä todistus ja annettava tarvittaessa uusi todistus.

Todistukset, joiden voimassaoloaika on kaksi vuotta, pysyvät voimassa. Vakuustullitoimipaikka voi pidentää niiden voimassaoloaikaa toisella enintään viiden vuoden pituisella ajanjaksolla.

b)

II osan II luvussa:

i)

korvataan otsikko seuraavasti:

II LUKU

Valtuutetun lähettäjän / valtuutetun antajan käyttämän erikoisleiman malli”;

ii)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Valtuutettu lähettäjä / valtuutettu antaja”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2016.

Sen 1 artiklan 19 kohtaa sovelletaan 12 päivästä heinäkuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

(3)  Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 12.10.2017, X BV v. Staatssecretaris van Financiën, C-661/15, ECLI:EU:C:2017:753.

(4)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2151, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019, unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman vahvistamisesta (EUVL L 325, 16.12.2019, s. 168).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(8)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/670, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, unionin ennakkovalvonnan käyttöönotosta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnissa (EUVL L 115, 29.4.2016, s. 37).

(10)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/640, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2018, unionin ennakkovalvonnan käyttöönotosta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen alumiinituotteiden tuonnissa (EUVL L 106, 26.4.2018, s. 7).

(11)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liite 23-02 seuraavasti:

”LUETTELO 142 ARTIKLAN 6 KOHDASSA TARKOITETUISTA TAVAROISTA

Tässä taulukossa olevat tavaran kuvaukset ovat ainoastaan ohjeellisia ja ne eivät rajoita yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Tämän asetuksen 142 artiklan 6 kohdassa säädettyjen järjestelyjen soveltamisala määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä.

CN-koodi (Taric-koodi)

Tavaran kuvaus

Voimassaoloaika

0701 90 50

Uudet perunat

1.1.–30.6.

0703 10 19

Sipulit, ei kuitenkaan istukassipulit

1.1.–31.12.

0703 20 00

Valkosipulit

1.1.–31.12.

0708 20 00

Pavut (Vigna spp., Phaseolus spp.)

1.1.–31.12.

0709200010

Vihreä parsa

1.1.–31.12.

0709200090

Muu parsa

1.1.–31.12.

0709 60 10

Makeat ja miedot paprikat

1.1.–31.12.

0714 20 10

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina

1.1.–31.12.

0804300090

Ananakset, muut kuin kuivatut

1.1.–31.12.

0804400010

Tuoreet avokadot

1.1.–31.12.

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Makeat appelsiinit, tuoreet

1.6.–30.11.

0805211010

0805219011

0805219091

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat);

1.3.–31.10.

0805220011

Tuoreet monrealit (monreales)

1.3.–31.10.

0805220020

Tuoreet klementiinit (muut kuin monrealit)

1.3.–31.10.

0805290011

0805290021

0805290091

Tuoreet wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

1.3.–31.10.

0805400011

0805400031

Tuoreet, valkeat greipit ja pomelot

1.1.–31.12.

0805400019

0805400039

Tuoreet, vaaleanpunaiset greipit ja pomelot

1.1.–31.12.

0805509010

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1.1.–31.12.

0806 10 10

Syötäviksi tarkoitetut rypäleet

21.11.–20.7.

0807 11 00

Vesimelonit

1.1.–31.12.

0807190050

Amarillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo, (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1.–31.12.

0807190090

Muut melonit

1.1.–31.12.

0808309010

Nashi- (Pyrus pyrifolia) ja Ya-lajikkeen (Pyrus bretscheideri) päärynät

1.5.–30.6.

0808309090

Päärynät, muut

1.5.–30.6.

0809 10 00

Aprikoosit

1.1.–31.5.

1.8.–31.12.

0809 30 10

Nektariinit

1.1.–10.6.

1.10.–31.12.

0809 30 90

Persikat

1.1.–10.6.

1.10.–31.12.

0809 40 05

Luumut

1.10.–10.6.

0810 10 00

Mansikat

1.1.–31.12.

0810 20 10

Vadelmat

1.1.–31.12.

0810 50 00

Kiivit

1.1.–31.12.”


Top