EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0891

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/891, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 447/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityissäännöksistä liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) kautta rahoitettavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien säännösten mukauttamiseksi covid-19-pandemian johdosta toteutettaviin erityistoimenpiteisiin

C/2020/4002

OJ L 206, 30.6.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/891/oj

30.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/891,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020,

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 447/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityissäännöksistä liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) kautta rahoitettavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien säännösten mukauttamiseksi covid-19-pandemian johdosta toteutettaviin erityistoimenpiteisiin

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) (1) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 231/2014 ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 447/2014 (2) 33 artiklan mukaisesti sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EU) N:o 1303/2013 (3) ja (EU) N:o 1299/2013 (4) sisältyviä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen sovellettavia sääntöjä.

(2)

Covid-19-pandemia on vaikuttanut ennennäkemättömällä tavalla rajatylittävän yhteistyön ohjelmien täytäntöönpanoon sekä liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) että Euroopan alueellisen yhteistyön (ETC) yhteydessä. Näin on muodostunut poikkeuksellinen tilanne, jonka ratkaisemiseksi on toteutettava erityisiä toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden avulla IPA II:n mukaisilla rajatylittävän yhteistyön ohjelmilla pitäisi pystyä vastaamaan joustavasti ja tehokkaasti tarpeisiin, joita ilmenee nopeasti haavoittuvimmilla sektoreilla (kuten terveydenhuoltoalalla ja elinkeinoelämässä, mukaan lukien pienet ja keskisuuret yritykset ja työmarkkinat), ja siten edistämään sosioekonomista elpymistä ohjelmiin kuuluvilla alueilla.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksilla (EU) 2020/460 (5) ja (EU) 2020/558 (6) käyttöön otettuja erityistoimenpiteitä sovelletaan ETC:n ja IPA II:n mukaisten rajatylittävän yhteistyön ohjelmiin siltä osin kuin täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 447/2014 33–48 artiklassa viitataan asetuksilla (EU) 2020/460 ja (EU) 2020/558 muutettuihin säännöksiin. On kuitenkin aiheellista muuttaa myös tiettyjä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 447/2014 säännöksiä, jotka eivät kuulu kyseisten erityistoimenpiteiden soveltamisalaan.

(4)

Jotta voidaan keventää covid-19-pandemiasta julkisille talousarvioille aiheutuvaa taakkaa, hallintoviranomaisille olisi poikkeuksellisesti annettava mahdollisuus pyytää 100 prosentin yhteisrahoitusosuutta, jota sovelletaan tilivuoteen 2020–2021 talousarviomäärärahojen mukaisesti ja käytettävissä olevien varojen rajoissa.

(5)

Jotta covid-19-pandemiaan voitaisiin reagoida joustavammin, jäsenvaltioille olisi annettava enemmän joustovaraa ohjelmien täytäntöönpanossa ja olisi säädettävä yksinkertaistetusta menettelystä, joka ei edellytä komission päätöstä rajatylittävän yhteistyön ohjelmien muutoksista. Tällaisista muutoksista komissiolle toimitettavia tietoja olisi selvennettävä.

(6)

Koska on tarpeen reagoida covid-19-pandemiaan kiireellisesti, on aiheellista varmistaa tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden pikainen soveltaminen, minkä vuoksi niiden olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun tämä asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 447/2014 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksella (EY) N:o 231/2014 perustetun IPA II -komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 447/2014 seuraavasti:

1)

Lisätään 28 artiklaan uusi 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, hallintoviranomaisen pyynnöstä voidaan soveltaa 100 prosentin yhteisrahoitusosuutta maksatushakemuksissa ilmoitettuihin menoihin 1 päivänä heinäkuuta 2020 alkavan ja 30 päivänä kesäkuuta 2021 päättyvän tilivuoden aikana.

Yhteisrahoitusosuuden muuttamista koskeva pyyntö on toimitettava 31 artiklan 5 a alakohdassa säädettyä ohjelmien muuttamismenettelyä noudattaen, ja siihen on liitettävä tarkistettu ohjelma. Kyseistä 100 prosentin yhteisrahoitusosuutta sovelletaan ainoastaan, jos komissio hyväksyy asianomaisen yhteistyöohjelman muutoksen ennen välimaksua koskevan lopullisen hakemuksen jättämistä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 135 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Yhteisrahoitusosuus palautuu automaattisesti 1 päivänä heinäkuuta 2021 alkavan ja 30 päivänä kesäkuuta 2022 päättyvän tilivuoden ensimmäisenä päivänä tasolle, jolla se oli sinä päivänä, jona toisessa alakohdassa tarkoitettu yhteisrahoitusosuuden muuttamista koskeva pyyntö toimitettiin komissiolle.”

2)

Lisätään 31 artiklaan uusi 5 a kohta seuraavasti:

”5 a.   Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, hallintoviranomainen voi 27 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen rajatylittävien yhteistyöohjelmien osalta siirtää ohjelmakauden aikana 1 päivästä helmikuuta 2020 lukien enintään 8 prosenttia toimintalinja määrärahoista ja enintään 4 prosenttia ohjelman talousarviosta toiseen saman ohjelman toimintalinjaan. Tällaiset siirrot eivät saa vaikuttaa edellisiin vuosiin.

Niitä ei pidetä huomattavina eivätkä ne edellytä komission päätöstä ohjelman muuttamisesta. Niiden on kuitenkin oltava kaikkien lakisääteisten vaatimusten mukaisia, ja yhteisen seurantakomitean on hyväksyttävä ne etukäteen. Jäsenvaltion on annettava tarkistettu rahoitussuunnitelma komissiolle tiedoksi.

Edellä olevia 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta tämän kohdan mukaisiin ohjelmamuutoksiin.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 77, 15.3.2014, s. 11.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 447/2014, annettu 2 päivänä toukokuuta 2014, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 231/2014 täytäntöönpanoa koskevista erityisistä säännöistä (EUVL L 132, 3.5.2014, s. 32).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19:n puhkeamisen vastatoimena (koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite) (EUVL L 99, 31.3.2020, s. 5).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/558, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1301/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena (EUVL L 130, 24.4.2020, s. 1).


Top