EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0872

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/872, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) covid-19:n leviämisen vastatoimena

PE/17/2020/REV/1

OJ L 204, 26.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; Implisiittinen kumoaja 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/872/oj

26.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/872,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2020,

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) covid-19:n leviämisen vastatoimena

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Covid-19:n leviäminen on vaikuttanut viljelijöihin ja maaseutuyrityksiin ennennäkemättömällä tavalla. Jäsenvaltioissa käyttöön otetut laajat liikkumista koskevat rajoitukset sekä kauppojen, torien, ravintoloiden ja muiden majoitus- ja ravitsemusliikkeiden pakollinen sulkeminen ovat aiheuttaneet taloudellisia häiriöitä maatalousalalle ja maaseutuyhteisöille ja johtaneet viljelijöiden ja maataloustuotteiden jalostuksen, kaupan pitämisen tai kehittämisen aloilla toimivien pienyritysten likviditeetti- ja kassavirtaongelmiin. Näin on muodostunut poikkeuksellinen tilanne, johon on puututtava.

(2)

Covid-19:n leviämisestä johtuvan kriisin, jäljempänä ’kriisi’, vaikutusten lieventämiseksi maataloustoiminnan ja maataloustuotteiden jalostuksen, kaupan pitämisen tai kehittämisen aloilla toimivien pienyritysten jatkuvuuden vaarantaviin likviditeettiongelmiin olisi puututtava hyväksymällä uusi poikkeuksellinen ja väliaikainen toimenpide.

(3)

Kyseisellä toimenpiteellä olisi mahdollistettava se, että jäsenvaltiot voivat hyödyntää maaseudun kehittämisohjelmissaan käytettävissä olevaa rahoitusta niiden viljelijöiden ja pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä pk-yritykset, tukemiseksi, joihin kriisi erityisesti vaikuttaa. Tuki, jolla pyritään varmistamaan maatalousyritysten kilpailukyky ja maatilojen elinkelpoisuus, olisi myönnettävä puolueettomin ja syrjimättömin perustein, jotta käytettävissä olevat varat voidaan keskittää parhaiten niihin edunsaajiin, jotka kärsivät kriisistä eniten. Viljelijöiden osalta tällaisia perusteita voivat olla tuotantoalat, tuotantosuunnat, tilarakenteet, maataloustuotteiden kaupan pitämisen tavat ja palkattujen kausityöntekijöiden määrä sekä pk-yritysten osalta tällaisia perusteita voivat olla alojen tyypit, toimintatyypit, aluetyypit ja muut erityisrajoitteet.

(4)

Kyseisen toimenpiteen kiireellisyyden ja poikkeuksellisen luonteen vuoksi olisi vahvistettava kertaluonteinen maksu ja määräaika toimenpiteen soveltamiselle, ja on pidettävä mielessä periaate, jonka mukaan komission on määrä suorittaa maksut talousarviomäärärahojen mukaisesti ja käytettävissä olevien varojen rajoissa.

(5)

Jotta viljelijöille tai pk-yrityksille, joihin vakavimmat vaikutukset kohdistuvat, voitaisiin myöntää suurempaa tukea, on aiheellista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus mukauttaa kertaluontoisten korvausten tasoa tiettyjen tukikelpoisten tuensaajaryhmien osalta puolueettomin ja syrjimättömin perustein.

(6)

Jotta voidaan varmistaa uuden toimenpiteen riittävä rahoitus vaarantamatta maaseudun kehittämisohjelmille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 (3) säädettyjä muita tavoitteita, kyseiselle toimenpiteelle olisi vahvistettava unionin rahoitusosuuden enimmäisosuus.

(7)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, eli lieventää kriisin vaikutuksia ottamalla käyttöön erityinen toimenpide poikkeuksellisen ja väliaikaisen tuen tarjoamiseksi maaseuturahastosta, vaan se voidaan ehdotetun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(8)

Asetus (EU) N:o 1305/2013 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(9)

Kriisiin puuttumisen kiireellisyyden vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(10)

Kriisiin liittyvän tilanteen kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1305/2013 seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

39 b artikla

Poikkeuksellinen väliaikainen tuki viljelijöille ja pk-yrityksille, joihin covid-19-kriisi erityisesti vaikuttaa

1.   Tämän toimenpiteen mukaisella tuella annetaan kiireellistä apua tässä artiklassa säädetyin edellytyksin viljelijöille ja pk-yrityksille, joihin covid-19-kriisi erityisesti vaikuttaa, ja sen tavoitteena on varmistaa niiden liiketoiminnan jatkuvuus.

2.   Tukea myönnetään viljelijöille sekä pk-yrityksille, jotka toimivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteeseen I kuuluvien maataloustuotteiden tai puuvillan jalostuksen, kaupan pitämisen tai kehittämisen aloilla, kalastustuotteita lukuun ottamatta. Tuotantoprosessista saatu tuotos voi olla tuote, joka ei kuulu mainittuun liitteeseen.

3.   Jäsenvaltion on kohdennettava tuki tuensaajille, joihin covid-19-kriisi eniten vaikuttaa, määrittämällä saatavilla olevan näytön perusteella tukikelpoisuusedellytykset ja asianomaisen jäsenvaltion tarpeelliseksi katsoessa valintaperusteet, joiden on oltava puolueettomia ja syrjimättömiä.

4.   Tuki on kertakorvaus, joka maksetaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021, toimivaltaisen viranomaisen 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä hyväksymien tukihakemusten perusteella. Komissio suorittaa sen jälkeen korvauksen talousarviomäärärahojen mukaisesti ja käytettävissä olevien varojen rajoissa. Tuen taso voidaan eriyttää tuensaajaryhmittäin puolueettomien ja syrjimättömien perusteiden mukaisesti.

5.   Tuen enimmäismäärä on 7 000 euroa viljelijää kohti ja 50 000 euroa pk-yritystä kohti.

6.   Myöntäessään tukea tämän artiklan nojalla jäsenvaltioiden on otettava huomioon muista kansallisista tai unionin tukivälineistä tai yksityisistä järjestelmistä myönnetty tuki, jolla lievennetään covid-19-kriisin vaikutuksia.”;

2)

Korvataan 49 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Toimien valinnasta vastaavan jäsenvaltion viranomaisen on varmistettava, että toimet valitaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valintaperusteiden mukaisesti sekä noudattaen avointa ja hyvin dokumentoitua menettelyä lukuun ottamatta 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan, 28–31, 33, 34 sekä 36–39 b artiklan mukaisia toimia.”;

3)

Lisätään 59 artiklaan kohta seuraavasti:

”6 a.   Edellä olevan 39 b artiklan mukaisesti myönnettävä maaseuturahaston tuki saa olla enintään 2 prosenttia maaseuturahastosta maaseudun kehittämisohjelmaan myönnettävästä kokonaisrahoituksesta.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  Lausunto annettu 11. kesäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 19. kesäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 24. kesäkuuta 2020.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).


Top