EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0605

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2020/605, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2020, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta (EKP/2020/22)

OJ L 145, 7.5.2020, p. 1–334 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/605/oj

7.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2020/605,

annettu 9 päivänä huhtikuuta 2020,

valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta (EKP/2020/22)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 5 kohdan d alakohdan ja 10 artiklan,

ottaa huomioon kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (2), ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdan, 140 artiklan ja 141 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) (3) vahvistetaan raportointivaatimukset, joita valvottavien yhteisöjen on noudatettava raportoidessaan valvontaan liittyviä rahoitustietoja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

(2)

Asetuksessa (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) edellytetään, että valvottavat yhteisöt raportoivat valvontaan liittyvät rahoitustiedot Euroopan pankkiviranomaisen laatimilla lomakkeilla, joista säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 (4).

(3)

Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 on äskettäin muutettu, joten myös valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointia koskevia lomakkeita ja ohjeita on muutettu.

(4)

On tarpeen mukauttaa asetus (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) täytäntöönpanoasetuksen muuttamisesta annettua komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/429 (5) vastaavasti.

(5)

Tästä syystä asetusta (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) pitäisi siis muuttaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 7 ja 8 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan asetus (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) seuraavasti:

1)

Liite I, jonka otsikkona on ”Yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi”, muutetaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti,

2)

Liite II, jonka otsikkona on ”Pitkälti yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi”, muutetaan tämän asetuksen liitteen II mukaisesti,

3)

Liite IV, jonka otsikkona on ”’FINREP-tietoelementit’ IFRS:n tai IFRS:n kanssa yhteensopivan kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaan”, korvataan tämän asetuksen liitteellä III,

4)

Liite V, jonka otsikkona on ”’FINREP-tietoelementit’ kansallisten tilinpäätössäännöstöjen mukaan”, korvataan tämän asetuksen liitteellä IV.

2 artikla

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä huhtikuuta 2020.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/534 (EKP/2015/13), annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EUVL L 86, 31.3.2015, s. 13).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/429, annettu 14 päivänä helmikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta (EUVL L 96, 30.3.2020, s. 1).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) liite I, jonka otsikkona on ”Yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi”, seuraavasti:

Korvataan taulukot 1 ja 2 seuraavasti:

Taulukko 1

Lomakkeen numero

Lomakkeen tai lomakeryhmän nimi

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

5.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

6.1

Erittely rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille myönnetyistä muista kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä luotoista NACE-koodeittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.2

Saadut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

 

Saadut vakuudet ja takaukset

13.1

Vakuuksien ja takausten erittely muiden kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien luottojen mukaan

13.2.1

Kauden aikana haltuun otetut vakuudet [viitepäivämääränä hallussa olevat]

13.3.1

Kertyneet haltuun otetut vakuudet

14

Käypien arvojen hierarkia: käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit

 

Tuloslaskelman tiettyjen erien erittely

16.1

Korkotuotot ja -kulut instrumenteittain ja vastapuolialoittain

16.3

Instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista

 

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Tase

17.1

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Varat

17.2

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut – annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

17.3

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Velat

 

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.0

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaukset – luotot vastapuolisektoreittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset

 

OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESSA: NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI TAI EI RAPORTOINTIA]

 

Maantieteelliset erittelyt

20.4

Varojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.5

Taseen ulkopuolisten vastuiden maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.6

Velkojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

 

OSA 4 [VUOSITTAIN]

 

Ryhmän rakenne

40.1

Ryhmän rakenne: yhteisöittäin


Taulukko 2

Lomakkeen numero

Lomakkeen tai lomakeryhmän nimi

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

4.6

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.7

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.8

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon omana pääomana arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.9

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: hankintamenoon perustuvalla menetelmällä arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.10

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: muut johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

5.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

6.1

Erittely rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille myönnetyistä muista kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä luotoista NACE-koodeittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1

Taseen ulkopuoliset vastuut kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.2

Saadut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

11.2

Johdannaiset – Suojauslaskenta kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: Erittely riskityypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12

Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvien luottotappioita koskevien vähennyserien ja arvonalentumisten muutokset kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

 

Saadut vakuudet ja takaukset

13.1

Vakuuksien ja takausten erittely muiden kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien luottojen mukaan

13.2.1

Kauden aikana haltuun otetut vakuudet [viitepäivämääränä hallussa olevat]

13.3.1

Kertyneet haltuun otetut vakuudet

14

Käypien arvojen hierarkia: käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit

 

Tuloslaskelman tiettyjen erien erittely

16.1

Korkotuotot ja -kulut instrumenteittain ja vastapuolialoittain

16.3

Instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista

16.4

Riskeittäin voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista

 

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Tase

17.1

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Varat

17.2

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut – annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

17.3

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Velat

 

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.0

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaukset – luotot vastapuolisektoreittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset

 

OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESSA: NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI TAI EI RAPORTOINTIA]

 

Maantieteelliset erittelyt

20.4

Varojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.5

Taseen ulkopuolisten vastuiden maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.6

Velkojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

 

OSA 4 [VUOSITTAIN]

 

Ryhmän rakenne

40.1

Ryhmän rakenne: yhteisöittäin”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) liite II, jonka otsikkona on ”Pitkälti yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi”, seuraavasti:

Korvataan taulukot 3 ja 4 seuraavasti:

Taulukko 3

Lomakkeen numero

Lomakkeen tai lomakeryhmän nimi

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

5.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

14

Käypien arvojen hierarkia: käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit

 

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.0

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaukset – luotot vastapuolisektoreittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset


Taulukko 4

Lomakkeen numero

Lomakkeen tai lomakeryhmän nimi

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

4.6

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.7

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.8

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon omana pääomana arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.9

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: hankintamenoon perustuvalla menetelmällä arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.10

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: muut johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

5.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1

Taseen ulkopuoliset vastuut kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

11.2

Johdannaiset – Suojauslaskenta kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: Erittely riskityypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12

Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvien luottotappioita koskevien vähennyserien ja arvonalentumisten muutokset kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

 

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.0

Terveitä ja erääntyneitä sekä järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaukset – luotot vastapuolisektoreittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset


LIITE III

Asetuksen (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) liite IV, jonka otsikkona on ”’FINREP-tietoelementit’ IFRS:n tai IFRS:n kanssa yhteensopivan kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaan”, korvataan seuraavasti:

”LIITE IV

IFRS-standardien mukaiset FINREP-lomakkeet

Lomakkeen numero

Lomakkeen koodi

Lomakkeen/lomakeryhmän nimi

 

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

 

Taselaskelma [tase]

1.1

F 01.01

Taselaskelma: varat

1.2

F 01.02

Taselaskelma: velat

1.3

F 01.03

Taselaskelma: oma pääoma

2

F 02.00

Tuloslaskelma

5.1

F 05.01

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

 

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

F 08.01

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

F 08.02

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

10

F 10.00

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

 

Suojauslaskenta

11.1

F 11.01

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

 

 

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18

F 18.00

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

19

F 19.00

Lainanhoitojoustosaamiset

LOMAKKEIDEN VÄRIKOODI

 

Raportoitava tietoelementti

1.   Taselaskelma [tase]

1.1   Varat

 

Viittaukset

Erittely taulukossa

Kirjanpitoarvo

Liite V, 1 osa, 27 kohta

010

010

Käteisvarat, keskuspankkitalletukset ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Käteinen raha

Liite V, 2 osa, 1 kohta

 

 

030

Keskuspankkitalletukset

Liite V, 2 osa, 2 kohta

 

 

040

Muut vaadittaessa maksettavat talletukset

Liite V, 2 osa, 3 kohta

5

 

050

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

IFRS 9, lisäys A

 

 

060

Johdannaiset

IFRS 9, lisäys A

10

 

070

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

4

 

080

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

4

 

090

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta

4

 

096

Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

097

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

4

 

098

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

4

 

099

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta

4

 

100

Rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

4

 

120

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

4

 

130

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta

4

 

141

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

142

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

4

 

143

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

4

 

144

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta

4

 

181

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

4

 

182

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

4

 

183

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta

4

 

240

Johdannaiset – Suojauslaskenta

IFRS 9.6.2.1; liite V, 1 osa, 22 kohta

11

 

250

Suojauskohteiden käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin

IAS 1.54(e); liite V, 1 osa, 21 kohta, 2 osa, 4 kohta

40

 

270

Aineelliset hyödykkeet

 

 

 

280

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)

21, 42

 

290

Sijoituskiinteistöt

IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48

21, 42

 

300

Aineettomat hyödykkeet

IAS 1.54(c); vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 115 alakohta

 

 

310

Liikearvo

IFRS 3.B67(d); vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 113 alakohta

 

 

320

Muut aineettomat hyödykkeet

IAS 38.8,118 IFRS 16.47 (a)

21, 42

 

330

Verosaamiset

IAS 1.54(n–o)

 

 

340

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

350

Laskennalliset verosaamiset

IAS 1.54(o); IAS 12.5; vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 106 alakohta

 

 

360

Muut varat

Liite V, 2 osa, 5 kohta

 

 

370

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät

IAS 1.54(j); IFRS 5.38; liite V, 2 osa, 7 kohta

 

 

380

VARAT YHTEENSÄ

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2   Velat

 

Viittaukset

Erittely taulukossa

Kirjanpitoarvo

Liite V, 1 osa, 27 kohta

010

010

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

8

 

020

Johdannaiset

IFRS 9, lisäys A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

10

 

030

Lyhyeksimyynnit

IFRS 9.BA7(b)

8

 

040

Talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9 jakso; liite V, 1 osa, 36 kohta

8

 

050

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 37 kohta

8

 

060

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osa, 38–41 kohta

8

 

070

Rahoitusvelat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

8

 

080

Talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9 jakso; liite V, 1 osa, 36 kohta

8

 

090

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 37 kohta

8

 

100

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osa, 38–41 kohta

8

 

110

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

8

 

120

Talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9 jakso; liite V, 1 osa, 36 kohta

8

 

130

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 37 kohta

8

 

140

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osa, 38–41 kohta

8

 

150

Johdannaiset – Suojauslaskenta

IFRS 9.6.2.1; liite V, 1 osa, 26 kohta

11

 

160

Suojauskohteiden käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa

IAS 39.89A(b); IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Varaukset

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

180

Eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuuspohjaiset velvoitteet

IAS 19.63; IAS 1.78(d); liite V, 2 osa, 9 kohta

43

 

190

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet

IAS 19.153; IAS 1.78(d); liite V, 2 osa, 10 kohta

43

 

200

Uudelleenjärjestelyt

IAS 37.71, 84(a)

43

 

210

Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja verokanteet

IAS 37, lisäys C, esimerkit 6 ja 10

43

 

220

Annetut sitoumukset ja takaukset

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37; IFRS 4; liite V, 2 osa, 11 kohta

9

12

43

 

230

Muut varaukset

IAS 37.14

43

 

240

Verovelat

IAS 1.54(n–o)

 

 

250

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

260

Laskennalliset verovelat

IAS 1.54(o); IAS 12.5; vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 108 alakohta

 

 

270

Vaadittaessa takaisin maksettava osakepääoma

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; liite V, 2 osa, 12 kohta

 

 

280

Muut velat

Liite V, 2 osa, 13 kohta

 

 

290

Velat, jotka sisältyvät myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38; liite V, 2 osa, 14 kohta

 

 

300

VELAT YHTEENSÄ

IAS 1.9(b); IG 6

 

 

1.3   Oma pääoma

 

Viittaukset

Erittely taulukossa

Kirjanpitoarvo

010

010

Pääoma

IAS 1.54(r); BAD 22 artikla

46

 

020

Maksettu pääoma

IAS 1.78(e)

 

 

030

Maksamaton pääoma, joka on vaadittu maksettavaksi

Liite V, 2 osa, 14 kohta

 

 

040

Ylikurssirahasto

IAS 1.78(e); vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 124 alakohta

46

 

050

Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin osakepääoma)

Liite V, 2 osa, 18-19 kohta

46

 

060

Yhdistelmäinstrumenttien oman pääoman komponentti

IAS 32.28–29; liite V, 2 osa, 18 kohta

 

 

070

Muut liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit

Liite V, 2 osa, 19 kohta

 

 

080

Muu oma pääoma

IFRS 2.10; liite V, 2 osa, 20 kohta

 

 

090

Kertyneet muut laajan tuloksen erät

Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 100 alakohta

46

 

095

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi

IAS 1.82A(a)

 

 

100

Aineelliset hyödykkeet

IAS 16.39–41

 

 

110

Aineettomat hyödykkeet

IAS 38.85–87

 

 

120

Vakuutusmatemaattiset voitot tai (-) tappiot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

 

122

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät

IFRS 5.38, IG, esimerkki 12

 

 

124

Osuus muista taseeseen merkityistä tuotoista ja kuluista, jotka ovat syntyneet tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

320

Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisissa instrumenteissa, jotka arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta

IAS 1.7(d); IFRS 9.5.7.5, B5.7.1; liite V, 2 osa, 21 kohta

 

 

330

Suojauksen tehottomuus muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon suojauksissa

IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5; .6.5.3; IFRS 7.24C; liite V, 2 osa, 22 kohta

 

 

340

Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisissa instrumenteissa, jotka arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta [suojauskohde]

IFRS 9.5.7.5; .6.5.8(b); liite V, 2 osa, 22 kohta

 

 

350

Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisissa instrumenteissa, jotka arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta [suojausinstrumentti]

IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5; .6.5.8(a); liite V, 2 osa, 57 kohta

 

 

360

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutokset, jotka johtuvat kyseisten velkojen luottoriskin muutoksista

IAS 1.7(f); IFRS 9.5.7.7; liite V, 2 osa, 23 kohta

 

 

128

Erät, jotka voidaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi

IAS 1.82A(a) (ii)

 

 

130

Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaus [tehokas osuus]

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), .24E(a); liite V, 2 osa, 24 kohta

 

 

140

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38–49

 

 

150

Suojausjohdannaiset. Rahavirran suojausrahasto [tehokas osuus]

IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i); .24E; IFRS 9.6.5.11(b); liite V, 2 osa, 25 kohta

 

 

155

Käyvän arvon muutokset vieraan pääoman ehtoisissa instrumenteissa, jotka arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; liite V, 2 osa, 26 kohta

 

 

165

Suojausinstrumentit [osuudet, joita ei ole määritetty suojauskomponenteiksi]

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15, .6.5.16; IFRS 7.24 E (b)(c); liite V, 2 osa, 60 kohta

 

 

170

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät

IFRS 5.38, IG, esimerkki 12

 

 

180

Osuus muista taseeseen merkityistä tuotoista ja kuluista, jotka ovat syntyneet tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

190

Kertyneet voittovarat

Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 123 alakohta

 

 

200

Uudelleenarvostusrahastot

IFRS 1.30, D5–D8; liite V, 2 osa, 28 kohta

 

 

210

Muut rahastot

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

220

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista syntyneet rahastot tai kertyneet tappiot

IAS 28.11; liite V, 2 osa, 29 kohta

 

 

230

Muut

Liite V, 2 osa, 29 kohta

 

 

240

(-) Omat osakkeet

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33–34, AG 14, AG 36; liite V, 2 osa, 30 kohta

46

 

250

Emoyrityksen omistajille kuuluva voitto tai tappio

IAS 1.81B (b)(ii)

2

 

260

(-) Ennakko-osingot

IAS 32.35

 

 

270

Vähemmistöosuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet]

IAS 1.54(q)

 

 

280

Kertyneet muut laajan tuloksen erät

Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 100 alakohta

46

 

290

Muut erät

 

46

 

300

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

IAS 1.IG6

 

 

2.   Tuloslaskelma

 

Viittaukset

Erittely taulukossa

Kuluva kausi

010

010

Korkotuotot

IAS 1.97; liite V, 2 osa, 31 kohta

16

 

020

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); liite V, 2 osa, 33, 34 kohta

 

 

025

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IFRS 9.5.7.1

 

 

030

Rahoitusvaroista, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

041

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10–11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

051

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.20(b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

070

Johdannaisista — Suojauslaskenta, korkoriski

IFRS 9, lisäys A; B6.6.16; liite V, 2 osa, 35 kohta

 

 

080

Muista varoista

Liite V, 2 osa, 36 kohta

 

 

085

Velkojen korkotuotoista

IFRS 9.5.7.1; liite V, 2 osa, 37 kohta

 

 

090

(Korkokulut)

IAS 1.97; liite V, 2 osa, 31 kohta

16

 

100

(Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusveloista)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); liite V, 2 osa, 33, 34 kohta

 

 

110

(Rahoitusveloista, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

120

(Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista)

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2

 

 

130

(Johdannaisista — Suojauslaskenta, korkoriski)

IAS 39.9; liite V, 2 osa, 35 kohta

 

 

140

(Muista veloista)

Liite V, 2 osa, 38 kohta

 

 

145

(Varojen korkokuluista)

IFRS 9.5.7.1; liite V, 2 osa, 39 kohta

 

 

150

(Kulut vaadittaessa takaisin maksettavasta osakepääomasta)

IFRIC 2.11

 

 

160

Osinkotuotot

Liite V, 2 osa, 40 kohta

31

 

170

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); liite V, 2 osa, 40 kohta

 

 

175

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IFRS 9.5.7.1A; liite V, 2 osa, 40 kohta

 

 

191

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; liite V, 2 osa, 41 kohta

 

 

192

Muulla kuin pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista

Liite V, 2 osa, 42 kohta

 

 

200

Palkkiotuotot

IFRS 7.20(c)

22

 

210

(Palkkiokulut)

IFRS 7.20(c)

22

 

220

Voitot tai (-) tappiot taseesta pois kirjatuista rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto

Liite V, 2 osa, 45 kohta

16

 

231

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10–11

 

 

241

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

260

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2

 

 

270

Muut

 

 

 

280

Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; liite V, 2 osa, 43, 46 kohta

16

 

287

Voitot tai tappiot kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; liite V, 2 osa, 46 kohta

 

 

290

Voitot tai (-) tappiot rahoitusvaroista ja -veloista, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi, netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; liite V, 2 osa, 44 kohta

16, 45

 

300

Voitot tai (-) tappiot suojauslaskennasta, netto

Liite V, 2 osa, 47 kohta

16

 

310

Kurssierot [voitto tai (-) tappio], netto

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

330

Voitot tai (-) tappiot rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien taseesta pois kirjaamisesta, netto

IAS 1.34; liite V, 2 osa, 48 kohta

45

 

340

Muut liiketoiminnan tuotot

Liite V, 2 osa, 314–316 kohta

45

 

350

(Muut liiketoiminnan kulut)

Liite V, 2 osa, 314–316 kohta

45

 

355

LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO

 

 

 

360

(Hallintokulut)

 

 

 

370

(Henkilöstökulut)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Muut hallintokulut)

 

16

 

385

(Käteissuoritukset kriisinratkaisurahastoihin ja talletussuojajärjestelmiin)

Liite V, 2 osa, 48i kohta

 

 

390

(Poistot)

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

410

(Sijoituskiinteistöistä)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

420

(Muista aineettomista hyödykkeistä)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

425

Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9, lisäys A; liite V, 2 osa, 49 kohta

 

 

426

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.35J

 

 

427

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusvaroista

IFRS 7.35J

 

 

430

(Varaukset tai (-) varausten peruutukset)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

9

12

43

 

435

(Maksusitoumukset kriisinratkaisurahastoihin ja talletussuojajärjestelmiin)

Liite V, 2 osa, 48i kohta

 

 

440

(Annetut sitoumukset ja takaukset)

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.B2.5; IAS 37; IFRS 4; liite V, 2 osa, 50 kohta

 

 

450

(Muut varaukset)

 

 

 

460

(Arvonalentumiset tai (-) niiden peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista rahoitusvaroista)

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; liite V, 2 osa, 51, 53 kohta

12

 

481

(Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusvaroista)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Arvonalentumiset tai (-) niiden peruutukset tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista)

IAS 28.40–43

16

 

520

(Arvonalentumiset tai (-) niiden peruutukset rahoitusvaroihin kuulumattomista omaisuuseristä)

IAS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Sijoituskiinteistöistä)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Liikearvosta)

IFRS 3, lisäys B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

560

(Muista aineettomista hyödykkeistä)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Muut)

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo

IFRS 3, lisäys B64(n)(i)

 

 

590

Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä tytäryritys-, yhteisyritys- ja osakkuusyrityssijoituksista syntyneestä voitosta tai (-) tappiosta

Liite V, 2 osa, 54 kohta

 

 

600

Voitto tai (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina

IFRS 5.37; liite V, 2 osa, 55 kohta

 

 

610

VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

(Jatkuvien toimintojen voittoon tai tappioon liittyvät verokulut tai (-) verotuotot)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

630

VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN

IAS 1, IG 6

 

 

640

Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; liite V, 2 osa, 56 kohta

 

 

650

Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista ennen veroja

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

660

(Lopetettuihin toimintoihin liittyvät verokulut tai (-) verotuotot)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

670

KAUDEN VOITTO TAI (-) TAPPIO

IAS 1.81A(a)

 

 

680

Vähemmistön osuus [määräysvallattomien omistajien osuudet]

IAS 1.81B (b)(i)

 

 

690

Emoyrityksen omistajille kuuluva

IAS 1.81B (b)(ii)

 

 

5.   Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

5.1   Muut kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät luotot ja kaupankäyntivarat tuotteittain

 

 

Viittaukset

Kirjanpitoarvo, brutto

Kirjanpitoarvo Liite V, 1 osa, 27 kohta

Keskuspankit

Julkisyhteisöt

Luottolaitokset

Muut rahoituslaitokset

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 34 kohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

005

010

020

030

040

050

060

Tuotteittain

010

Vaadittaessa maksettavat ja lyhytaikaiset luotot [käyttötili]

Liite V, 2 osa, 85 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

020

Luottokorttiluotot

Liite V, 2 osa, 85 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

030

Myyntisaamiset

Liite V, 2 osa, 85 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

040

Rahoitusleasingsopimukset

Liite V, 2 osa, 85 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

050

Takaisinmyyntisopimukset

Liite V, 2 osa, 85 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

060

Muut määräaikaiset luotot

Liite V, 2 osa, 85 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

070

Ennakkomaksut, jotka eivät ole lainoja

Liite V, 2 osa, 85 kohdan g alakohta

 

 

 

 

 

 

 

080

LUOTOT

Liite V, 1 osa, 32 kohta, 44 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

Vakuuksittain

090

Joista: kiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta

 

 

 

 

 

 

 

100

Joista: muut vakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan b alakohta, 87 kohta

 

 

 

 

 

 

 

Käyttötarkoituksittain

110

Joista: kulutusluotot

Liite V, 2 osa, 88 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

120

Joista: asuntoluotot

Liite V, 2 osa, 88 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

Etuoikeuksittain

130

Joista: projektirahoitusluotot

Liite V, 2 osa, 89 kohta; vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohta

 

 

 

 

 

 

 

8.   Rahoitusvelkojen erittely

8.1   Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

 

 

Kirjanpitoarvo Liite V, 1 osa, 27 kohta

Luottoriskistä johtuvat kertyneet käyvän arvon muutokset

Kaupankäynti - tarkoituksessa pidettävät

Nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat

Suojauslaskenta

Viittaukset, jos kansallinen tilinpäätösnormisto on IFRS:n mukainen

IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9, liite A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6

Vakavaraisuusasetuksen 33 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta; liite V, 2 osa, 101 kohta

010

020

030

037

040

010

Johdannaiset

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

020

Lyhyeksimyynnit

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

030

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta

 

 

 

 

 

050

Talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9 jakso; liite V, 1 osa, 36 kohta

 

 

 

 

 

060

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

070

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

080

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

090

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

100

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

110

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

120

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

130

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

140

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

150

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

160

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

170

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

180

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

190

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

200

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

210

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

220

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

230

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

240

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

250

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

260

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

270

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

280

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

290

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

300

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

310

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta, 44 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

320

Käyttötilit / yön yli -talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.1 jakso

 

 

 

 

 

330

Määräaikaistalletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.2 jakso

 

 

 

 

 

340

Irtisanomisehtoiset talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.3 jakso; liite V, 2 osa, 97 kohta

 

 

 

 

 

350

Takaisinostosopimukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9.4 jakso

 

 

 

 

 

360

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 37 kohta, 2 osa, 98 kohta

 

 

 

 

 

370

Sijoitustodistukset

Liite V, 2 osa, 98 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

380

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit

Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohta

 

 

 

 

 

390

Katetut joukkolainat

Vakavaraisuusasetuksen 129 artikla

 

 

 

 

 

400

Hybridisopimukset

Liite V, 2 osa, 98 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

410

Muut liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 2 osa, 98 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

420

Vaihdettavissa olevat yhdistelmäinstrumentit

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

430

Ei vaihdettavissa olevat

 

 

 

 

 

 

440

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osa, 38–41 kohta

 

 

 

 

 

445

Joista: vuokrasopimusvelat

IFRS 16.22, 26-28, 47(b)

 

 

 

 

 

450

RAHOITUSVELAT

 

 

 

 

 

 

8.2   Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Viittaukset

Kirjanpitoarvo

Nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

010

020

010

Talletukset

EKP/2013/33, liite II, 2 osa, 9 jakso; liite V, 1 osa, 36 kohta

 

 

020

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 37 kohta

 

 

030

ETUOIKEUDELTAAN HUONOMMAT RAHOITUSVELAT

Liite V, 2 osa, 99–100 kohta

 

 

10.   Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

Riskityypeittäin / Tuotteittain tai markkinatyypeittäin

Viittaukset

Kirjanpitoarvo

Nimellisarvo

Kaupankäynti-tarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

Kaupankäynti-tarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat

Kaupankäynti yhteensä

Josta: myyty

Liite V, 2 osa, 120, 131 kohta

IFRS 9.BA.7 (a); liite V, 2 osa, 120, 131 kohta

Liite V, 2 osa, 133–135 kohta

Liite V, 2 osa, 133–135 kohta

010

020

030

040

010

Korko

Liite V, 2 osa, 129 kohdan a alakohta

 

 

 

 

020

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–139 kohta

 

 

 

 

030

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

040

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

050

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

060

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

070

Oma pääoma

Liite V, 2 osa, 129 kohdan b alakohta

 

 

 

 

080

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–139 kohta

 

 

 

 

090

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

100

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

110

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

120

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

130

Valuutta ja kulta

Liite V, 2 osa, 129 kohdan c alakohta

 

 

 

 

140

joista: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–139 kohta

 

 

 

 

150

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

160

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

170

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

180

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

190

Luotto

Liite V, 2 osa, 129 kohdan d alakohta

 

 

 

 

195

josta: taloudelliset suojaukset, joissa käytetään käypään arvoon arvostamismahdollisuutta

IFRS 9.6.7.1; liite V, 2 osa, 140 kohta

 

 

 

 

201

josta: muut taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–140 kohta

 

 

 

 

210

Luottoriskinvaihtosopimus

 

 

 

 

 

220

Luottomarginaalioptio

 

 

 

 

 

230

Tuottojenvaihtosopimus

 

 

 

 

 

240

Muut

 

 

 

 

 

250

Hyödyke

Liite V, 2 osa, 129 kohdan e alakohta

 

 

 

 

260

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–139 kohta

 

 

 

 

270

Muu

Liite V, 2 osa, 129 kohdan f alakohta

 

 

 

 

280

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osa, 137–139 kohta

 

 

 

 

290

JOHDANNAISET

IFRS 9, lisäys A

 

 

 

 

300

joista: OTC – luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan a alakohta, 142 kohta

 

 

 

 

310

joista: OTC – muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan b alakohta

 

 

 

 

320

joista: OTC – loput

Liite V, 1 osa, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan c alakohta

 

 

 

 

11.   Suojauslaskenta

11.1   Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

Tuotteittain tai markkinatyypeittäin

 

Kirjanpitoarvo

Nimellisarvo

Varat

Velat

Suojaus yhteensä

Josta: myyty

Viittaukset

IFRS 7.24A; liite V, 2 osa, 120, 131 kohta

IFRS 7.24A; liite V, 2 osa, 120, 131 kohta

Liite V, 2 osa, 133–135 kohta

Liite V, 2 osa, 133–135 kohta

010

020

030

040

010

Korko

Liite V, 2 osa, 129 kohdan a alakohta

 

 

 

 

020

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

030

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

040

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

050

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

060

Osake

Liite V, 2 osa, 129 kohdan b alakohta

 

 

 

 

070

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

080

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

090

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

100

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

110

Valuutta ja kulta

Liite V, 2 osa, 129 kohdan c alakohta

 

 

 

 

120

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

130

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

140

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

150

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

160

Luotto

Liite V, 2 osa, 129 kohdan d alakohta

 

 

 

 

170

Luottoriskinvaihtosopimus

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

180

Luottomarginaalioptio

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

190

Tuottojenvaihtosopimus

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

200

Muu

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

210

Hyödyke

Liite V, 2 osa, 129 kohdan e alakohta

 

 

 

 

220

Muu

Liite V, 2 osa, 129 kohdan f alakohta

 

 

 

 

230

KÄYVÄN ARVON SUOJAUKSET

IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

240

Korko

Liite V, 2 osa, 129 kohdan a alakohta

 

 

 

 

250

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

260

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

270

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

280

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

290

Osake

Liite V, 2 osa, 129 kohdan b alakohta

 

 

 

 

300

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

310

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

320

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

330

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

340

Valuutta ja kulta

Liite V, 2 osa, 129 kohdan c alakohta

 

 

 

 

350

OTC-optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

360

Muut OTC-tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

370

Vakioidut optiot

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

380

Muut vakioidut tuotteet

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

390

Luotto

Liite V, 2 osa, 129 kohdan d alakohta

 

 

 

 

400

Luottoriskinvaihtosopimus

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

410

Luottomarginaalioptio

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

420

Tuottojenvaihtosopimus

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

430

Muut

Liite V, 2 osa, 136 kohta

 

 

 

 

440

Hyödyke

Liite V, 2 osa, 129 kohdan e alakohta

 

 

 

 

450

Muu

Liite V, 2 osa, 129 kohdan f alakohta

 

 

 

 

460

RAHAVIRRAN SUOJAUKSET

IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)

 

 

 

 

470

ULKOMAISEEN YKSIKKÖÖN TEHTYJEN NETTOSIJOITUSTEN SUOJAUS

IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

480

KORKORISKIN KÄYVÄN ARVON PORTFOLIOSUOJAUKSET

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114–132

 

 

 

 

490

KORKORISKIN RAHAVIRRAN PORTFOLIOSUOJAUKSET

IAS 39.71

 

 

 

 

500

JOHDANNAISET – SUOJAUSLASKENTA

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

510

Joista: OTC – luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan a alakohta, 142 kohta

 

 

 

 

520

Joista: OTC – muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan b alakohta

 

 

 

 

530

Joista: OTC – loput

Liite V, 1 osa, 44 kohdan e alakohta, 2 osa, 141 kohdan c alakohta

 

 

 

 

18   Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18.0   Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

 

Viittaukset

Kirjanpitoarvo, brutto / nimellisarvo

Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä ja varauksista

Vakuuksien tai takausten enimmäismäärä, joka voidaan huomioida Liite V, 2 osa, 119 kohta

 

Terveet ja erääntyneet

Järjestämättömät

 

Terveet ja erääntyneet saamiset – Kertyneet arvonalentumiset ja luottotappioita varten tehdyt varaukset

Järjestämättömät saamiset – Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä ja varauksista

Saadut vakuudet ja saadut takaukset

 

Erääntymättömät tai erääntyneet <= 30 päivää

Erääntyneet > 30 päivää <= 90 päivää

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski ei ole lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen (vaihe 1)

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin johdosta (vaihe 2)

 

Todennäköisesti maksamatta jäävät, jotka ovat erääntymättömiä tai erääntyneet <= 90 päivää

Erääntyneet > 90 päivää <= 180 päivää

Erääntyneet > 180 päivää <= 1 vuosi

Erääntyneet > 1 vuosi <= 2 vuotta

Erääntyneet > 2 vuosi <= 5 vuotta

Erääntyneet > 5 vuosi <= 7 vuotta

Erääntyneet > 7 vuotta

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin johdosta (vaihe 2)

Joista: laiminlyönnin kohteena olevat

Joista: luottoriskin johdosta arvoltaan alentuneet instrumentit (vaihe 3)

 

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski ei ole lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen (vaihe 1)

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin johdosta (vaihe 2)

 

Todennäköisesti maksamatta jäävät, jotka ovat erääntymättömiä tai erääntyneet <= 90 päivää

Erääntyneet > 90 päivää <= 180 päivää

Erääntyneet > 180 päivää <= 1 vuosi

Erääntyneet > 1 vuosi <= 2 vuotta

Erääntyneet > 2 vuosi <= 5 vuotta

Erääntyneet > 5 vuosi <= 7 vuotta

Erääntyneet > 7 vuotta

Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin johdosta (vaihe 2)

Joista: luottoriskin johdosta arvoltaan alentuneet instrumentit (vaihe 3)

Terveille ja erääntyneille saamisille saadut vakuudet

Järjestämättömille saamisille saadut vakuudet

Terveille ja erääntyneille saamisille saadut takaukset

Järjestämättömille saamisille saadut takaukset

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Liite V, 1 osa, 34 kohta, 2 osa, 118, 221 kohta

Liite V, 2 osa, 213–216, 223–239 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235 kohta

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Liite V, 2 osa, 237 kohdan d alakohta

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Liite V, 2 osa, 237 kohdan c alakohta

Liite V, 2 osa, 213–216, 223–239 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

Liite V, 2 osa, 222, 235–236 kohta

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Liite V, 2 osa, 237 kohdan c alakohta

Vakavaraisuusasetuksen 178 artikla; liite V, 2 osa, 237 kohdan b alakohta

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9, lisäys A; Liite V, 2 osa, 237 kohdan a alakohta

Liite V, 2 osa, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 238 kohta

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Liite V, 2 osa, 237 kohdan d alakohta

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Liite V, 2 osa, 237 kohdan c alakohta

Liite V, 2 osa, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

Liite V, 2 osa, 236, 238 kohta

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Liite V, 2 osa, 237 kohdan c alakohta

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9, lisäys A; Liite V, 2 osa, 237 kohdan a alakohta

Liite V, 2 osa, 239 kohta

Liite V, 2 osa, 239 kohta

Liite V, 2 osa, 239 kohta

Liite V, 2 osa, 239 kohta

005

Keskuspankkitalletukset ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset

Liite V, 2 osa, 2, 3 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta, 44 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta, 44 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Joista: pienet ja keskisuuret yritykset

Pk-yrityksiä koskevan suosituksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Joista: liikekiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Joista: asuinkiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Joista: kulutusluotot

Liite V, 2 osa, 88 kohdan a alakohta, 234i kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

HANKINTAMENOON TAI JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON ARVOSTETTAVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET INSTRUMENTIT

Liite V, 2 osa, 233 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta, 44 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Luotot

Liite V, 1 osa, 32 kohta, 44 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Joista: pienet ja keskisuuret yritykset

Pk-yrityksiä koskevan suosituksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Joista: liikekiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Kotitaloudet

Liite V, 1 osa, 42 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Joista: asuinkiinteistövakuudelliset luotot

Liite V, 2 osa, 86 kohdan a alakohta, 87 kohta, 234i kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Joista: kulutusluotot

Liite V, 2 osa, 88 kohdan a alakohta, 234i kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

KÄYPÄÄN ARVOON MUIDEN LAAJAN TULOKSEN ERIEN TAI OMAN PÄÄOMAN KAUTTA ARVOSTETTAVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET INSTRUMENTIT, JOIHIN SOVELLETAAN ARVON ALENTUMISTA

Liite V, 2 osa, 233 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osa, 31 kohta, 44 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Keskuspankit

Liite V, 1 osa, 42 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 42 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Luottolaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Muut rahoituslaitokset

Liite V, 1 osa, 42 kohdan d alakohta