EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0598

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/598, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

C/2020/2905

OJ L 140, 4.5.2020, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/598/oj

4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/598,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (3) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meneillään olevan covid-19-pandemian ja jäsenvaltioissa käyttöön otettujen laajojen liikkumisrajoitusten vuoksi eräiden maitotalousalan tuotteiden kysyntä on vähentynyt. Taudin leviäminen ja käytössä olevat toimenpiteet rajoittavat työvoiman saantia ja vaikeuttavat huomattavasti maidon tuotanto-, keräily- ja jalostusvaiheita. Kauppojen, torien, ravintoloiden ja majoitusalan yritysten pakollinen sulkeminen on lisäksi pysäyttänyt majoitus- ja ateriapalvelualan toiminnan, mikä muuttaa huomattavasti maidon ja maitotuotteiden kysyntärakenteita. Majoitus- ja ateriapalvelualan osuus unionissa tuotettujen maidon ja maitotuotteiden kulutuksesta on perinteisesti ollut 10–20 prosenttia, tuotteesta riippuen. Lisäksi ostajat sekä unionissa että maailmanmarkkinoilla peruuttavat sopimuksia ja viivyttävät uusien sopimusten tekemistä odottaessaan hintojen alenemisen jatkuvan.

(2)

Tästä syystä raakamaidon jalostuksessa siirrytään osittain irtotavarana myytäviin, pitkään säilyviin, varastoitaviin tuotteisiin, joiden valmistus vaatii vähemmän työvoimaa. Niitä ovat esimerkiksi rasvaton maitojauhe ja voi, joita tuotetaan nyt tavanomaista markkinakysyntää enemmän.

(3)

Tarjonnan ja kysynnän välisen epätasapainon korjaamiseksi on aiheellista myöntää rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea.

(4)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1238 (4) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1240 (5) vahvistetaan yksityisen varastoinnin tuen täytäntöönpanoa koskevat säännöt. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukeen olisi sovellettava delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä.

(5)

Jotta järjestelmä toimisi nopeasti ja joustavasti, tuen määrä olisi vahvistettava ennakolta. Ennakolta vahvistetun yksityisen varastoinnin tuen olisi asetuksen (EU) N:o 1370/2013 4 artiklan mukaisesti perustuttava varastointikustannuksiin ja muihin asiaankuuluviin markkinatekijöihin. On aiheellista vahvistaa kyseisten tuotteiden kiinteille varastoonvienti- ja varastostapoistamiskustannuksille sekä varastoinnin päiväkohtaisille kustannuksille ja rahoituskustannuksille myönnettävä tuki.

(6)

Hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi hakemusten olisi liityttävä vain jo varastossa olevaan rasvattomaan maitojauheeseen, eikä vakuutta pitäisi edellyttää. Tältä osin on aiheellista vahvistaa varastointijakso.

(7)

Hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi olisi vahvistettava tuotteiden vähimmäismäärä, joka kullakin hakemuksella on katettava.

(8)

Covid-19-pandemian torjumiseksi käyttöön otetut toimenpiteet voivat vaikuttaa siihen, noudatetaanko täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia yksityisen varastoinnin tukeen liittyvistä paikan päällä tehtävistä tarkastuksista. On aiheellista joustaa vaatimuksista niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, joita tällaiset toimenpiteet koskevat, pidentämällä varastoonvientitarkastusten tekemiselle asetettua määräaikaa tai korvaamalla tarkastukset muulla tarkoituksenmukaisella näytöllä sekä poistamalla ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia koskeva vaatimus. Sen vuoksi on aiheellista poiketa tietyistä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksistä tätä asetusta sovellettaessa.

(9)

Jotta tällä asetuksella voitaisiin vaikuttaa markkinoihin välittömästi ja edesauttaa hintojen vakautumista, sen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 17 artiklan ensimmäisen kohdan g alakohdassa tarkoitetusta rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tuesta, jäljempänä ’tuki’.

2.   Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

2 artikla

Tukikelpoiset tuotteet

Jotta rasvaton maitojauhe olisi tukikelpoista, sen on oltava laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista ja sen on oltava peräisin unionista. Tuotteen on täytettävä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 liitteessä VI olevassa VI jaksossa vahvistetut vaatimukset.

3 artikla

Hakemusten jättäminen ja hyväksyttävyys

1.   Tukihakemuksia voidaan esittää 7 päivästä toukokuuta 2020 alkaen. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30 päivä kesäkuuta 2020.

2.   Hakemusten on liityttävä tuotteisiin, jotka on jo viety varastoon.

3.   Vähimmäismäärä hakemusta kohden on 10 tonnia.

4 artikla

Tuen määrä ja varastointijakso

1.   Tuen määrä vahvistetaan seuraavasti:

a)

5,11 euroa varastoidulta tonnilta kiinteiden varastointikustannusten osalta,

b)

0,13 euroa tonnilta sopimusvarastointipäivää kohden.

2.   Sopimusvarastointi päättyy varastosta poistamista edeltävänä päivänä.

3.   Tukea voidaan myöntää ainoastaan silloin, kun sopimusvarastointijakso on 90–180 päivää.

5 artikla

Tarkastukset

1.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei covid-19-pandemian torjumiseksi käyttöön otettujen toimenpiteiden, jäljempänä ’toimenpiteet’, vuoksi pysty suorittamaan ajoissa mainitun asetuksen 60 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia, asianomainen jäsenvaltio voi

a)

pidentää 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa siten, että tarkastukset voidaan suorittaa enintään 30 päivää toimenpiteiden päättymisen jälkeen; tai

b)

korvata toimenpiteiden soveltamisaikana kyseiset tarkastukset tarkoituksenmukaisella näytöllä, kuten paikkamerkityillä valokuvilla tai muulla sähköisessä muodossa olevalla näytöllä.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei toimenpiteiden vuoksi pysty suorittamaan ilman ennakkoilmoitusta paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, maksajaviraston ei edellytetä suorittavan ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia aikana, jona toimenpiteet ovat käytössä.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1238, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71).


Top