EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0460

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19:n puhkeamisen vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite)

PE/5/2020/REV/1

EUVL L 99, 31.3.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/460/oj

31.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 99/5


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/460,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2020,

asetusten (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19:n puhkeamisen vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan sekä 177 ja 178 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Covid-19:n puhkeamisen seuraukset ovat vaikuttaneet jäsenvaltioihin ainutlaatuisella tavalla. Tämänhetkinen kansanterveydellinen kriisitilanne haittaa jäsenvaltioiden talouskasvua, mikä puolestaan pahentaa vakavaa likviditeetin puutetta, joka johtuu jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muihin talouden aloihin tarvittavien julkisten investointien äkillisestä ja merkittävästä kasvusta. Näin on muodostunut poikkeuksellinen tilanne, jonka ratkaisemiseksi on toteutettava erityisiä toimenpiteitä.

(2)

On erittäin tärkeää, että likviditeetin ja julkisten varojen puute jäsenvaltioissa ei estä Euroopan aluekehitysrahastosta, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahastosta, jäljempänä ’ESR’, ja koheesiorahastosta, jäljempänä yhdessä ’rahastot’, ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, tuettavien ohjelmien mukaisia investointeja, joita tarvitaan covid-19:n puhkeamisen torjumiseksi.

(3)

Kansanterveydellisen kriisitilanteen vaikutusten lieventämiseksi EAKR:stä olisi tarvittaessa tuettava pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, käyttöpääoman rahoittamista väliaikaisena toimenpiteenä, jolla voidaan vastata tehokkaasti kansanterveydelliseen kriisitilanteeseen.

(4)

Kansanterveydellisen kriisitilanteen vaikutusten lieventämiseksi tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistamista koskevan EAKR:n investointiprioriteetin olisi katettava investoinnit tuotteisiin ja palveluihin, jotka ovat tarpeen terveyspalvelujen kriisinhallintavalmiuksien parantamiseksi.

(5)

Jotta covid-19:n puhkeamiseen voitaisiin reagoida joustavammin, jäsenvaltioille olisi annettava enemmän joustovaraa ohjelmien täytäntöönpanossa ja olisi säädettävä yksinkertaistetusta menettelystä, joka ei edellytä komission päätöstä toimenpideohjelmien muutoksista. Tällaisista muutoksista komissiolle toimitettavia tietoja olisi selvennettävä.

(6)

Kansanterveydellisen kriisitilanteen vaikutusten lieventämiseksi rahastoista rahoitettavista rahoitusvälineistä olisi tarvittaessa myös tuettava pk-yrityksiä käyttöpääoman muodossa väliaikaisena toimenpiteenä, jolla voidaan vastata tehokkaasti kansanterveydelliseen kriisitilanteeseen.

(7)

Jotta kansanterveydellisen kriisitilanteen vaikutuksiin voitaisiin reagoida välittömästi, kriisinhallintavalmiuksia parantavien toimien menojen olisi oltava tukikelpoisia 1 päivästä helmikuuta 2020 lukien.

(8)

Jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioilla on riittävät varat tarvittavien investointien toteuttamiseksi viipymättä, komission on aiheellista olla antamatta perintämääräyksiä vuonna 2020 toimitettaviin vuotuisiin tilityksiin sisältyvistä jäsenvaltioilta takaisin perittävistä määristä. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä perimättä jätetyt määrät nopeuttamaan covid-19:n puhkeamiseen liittyviä investointeja, jotka ovat tukikelpoisia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (2) ja rahastokohtaisten sääntöjen nojalla.

(9)

Määrät, joita ei ole peritty takaisin vuonna 2020, olisi poistettava tileistä tai niistä olisi annettava perintämääräykset ohjelmien päättämisen yhteydessä.

(10)

Kansanterveydellisen kriisitilanteen vaikutusten lieventämiseksi EMKR:stä olisi tuettava keskinäisiä rahastoja ja vesiviljelykannoille otettavia vakuutuksia kansanterveydellisestä kriisitilanteesta kärsivien kalastajien ja vesiviljelijöiden tulojen turvaamiseksi.

(11)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli vastata kansanterveydelliseen kriisitilanteeseen, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(12)

Koska tuen tarve on kiireellinen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(13)

Covid-19:n puhkeamisen ja siihen liittyvään kansanterveydelliseen kriisitilanteeseen vastaamisen kiireellisyyden vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 1301/2013 (3), (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 508/2014 (4) olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset asetukseen (EU) N:o 1301/2013

Muutetaan asetus (EU) N:o 1301/2013 seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Lisäksi EAKR:stä voidaan tarvittaessa tukea pk-yritysten käyttöpääoman rahoittamista väliaikaisena toimenpiteenä, jolla voidaan vastata tehokkaasti kansanterveydelliseen kriisitilanteeseen.”

2)

Korvataan 5 artiklan 1 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

yritysten tutkimukseen ja innovointiin tekemien investointien edistäminen, yritysten, tutkimus- ja kehittämiskeskusten sekä korkeakoulujen välisten yhteyksien ja synergioiden kehittäminen, erityisesti tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tehtävien investointien edistäminen, teknologian siirto, sosiaalinen innovointi, ekoinnovointi ja julkisten palveluiden sovellukset, kysynnän tukeminen, verkostoituminen, klusterit ja avoin innovointi älykkään erikoistumisen avulla, sekä teknologisen ja soveltavan tutkimuksen, kokeilutuotantolinjojen, tuotteiden varhaisen validoinnin, edistyneiden tuotantotekniikoiden ja ensituotannon tukeminen, erityisesti kehitystä vauhdittavien avainteknologioiden alalla ja yleiskäyttöisten teknologioiden levittämisen alalla, sekä terveyspalvelujen kriisinhallintavalmiuksien parantamiseksi välttämättömien investointien edistäminen;”

2 artikla

Muutokset asetukseen (EU) N:o 1303/2013

Muutetaan asetus (EU) N:o 1303/2013 seuraavasti:

1)

Lisätään 30 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi EAKR:stä, koheesiorahastosta ja ESR:stä tuettujen ohjelmien osalta siirtää ohjelmakauden aikana 1 päivästä helmikuuta 2020 lukien enintään 8 prosenttia prioriteetin määrärahoista ja enintään 4 prosenttia ohjelman talousarviosta toiseen saman rahaston saman ohjelman prioriteettiin.

Tällaiset siirrot eivät saa vaikuttaa edellisiin vuosiin. Niitä ei pidetä huomattavina eivätkä ne edellytä komission päätöstä ohjelman muuttamisesta. Niiden on kuitenkin oltava kaikkien lakisääteisten vaatimusten mukaisia, ja seurantakomitean on hyväksyttävä ne etukäteen. Jäsenvaltion on annettava tarkistetut rahoitustaulukot komissiolle tiedoksi.”

2)

Lisätään 37 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Rahoitusvälineistä voidaan tarvittaessa myös antaa pk-yrityksille tukea käyttöpääoman muodossa väliaikaisena toimenpiteenä, jolla voidaan vastata tehokkaasti kansanterveydelliseen kriisitilanteeseen.”

3)

Lisätään 65 artiklan 10 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä 9 kohdassa säädetään, sellaisista toimista aiheutuvat menot, joilla parannetaan kriisinhallintavalmiuksia covid-19:n puhkeamisen yhteydessä, ovat tukikelpoisia 1 päivästä helmikuuta 2020 lukien.”

4)

Korvataan 96 artiklan 10 kohta seuraavasti:

”10.   Rajoittamatta 30 artiklan 5 kohdan soveltamista komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jolla hyväksytään kaikki toimenpideohjelman tämän artiklan soveltamisalaan kuuluvat osat, mukaan lukien sen mahdolliset tulevat muutokset, lukuun ottamatta 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan vi alakohdan, c alakohdan v alakohdan ja e alakohdan, 4 ja 5 kohdan, 6 kohdan a ja c alakohdan sekä 7 kohdan soveltamisalaan kuuluvia osia, joiden soveltamisesta vastaavat jäsenvaltiot.”

5)

Lisätään 139 artiklan 7 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, komissio ei anna perintämääräystä vuonna 2020 toimitettaviin vuotuisiin tilityksiin sisältyvistä jäsenvaltioilta takaisin perittävistä määristä. Määrät, joita ei ole peritty takaisin, on käytettävä nopeuttamaan covid-19:n puhkeamiseen liittyviä investointeja, jotka ovat tukikelpoisia tämän asetuksen ja rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Määrät, joita ei ole peritty takaisin, on poistettava tileistä tai perittävä takaisin ohjelman päättyessä.”

3 artikla

Muutokset asetukseen (EU) N:o 508/2014

Muutetaan asetus (EU) N:o 508/2014 seuraavasti:

1)

Muutetaan 35 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikko seuraavasti:

”Keskinäiset rahastot kansanterveydellisten kriisitilanteiden, epäsuotuisten sääolojen tai ympäristövahinkojen varalta”;

b)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   EMKR:stä voidaan tukea keskinäisiä rahastoja, jotka maksavat kalastajille rahallista korvausta taloudellisista tappioista, jotka aiheutuvat kansanterveydellisistä kriisitilanteista, epäsuotuisista sääoloista tai ympäristövahingosta taikka kalastajien tai kalastusalusten pelastuskustannuksista onnettomuuden sattuessa niiden kalastustoiminnan aikana.”;

c)

korvataan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on määriteltävä keskinäisten rahastojen perustamista ja hoitoa koskevat säännöt, erityisesti säännöt, jotka koskevat korvausten myöntämistä ja kalastajien kelpoisuutta saada tällaista tukea 1 kohdassa tarkoitettujen kansanterveydellisten kriisitilanteiden, epäsuotuisten sääolojen, ympäristövahinkojen tai merellä tapahtuneiden onnettomuuksien johdosta, sekä säännöt, jotka koskevat hallintoa ja näiden sääntöjen noudattamisen seurantaa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahaston säännöissä määrätään seuraamuksia kalastajan laiminlyönnin varalta.

6.   Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on virallisesti tunnustettava 1 kohdassa tarkoitetut kansanterveydelliset kriisitilanteet, epäsuotuisat sääolot, ympäristövahingot tai merellä tapahtuneet onnettomuudet tapahtuneiksi.”;

d)

korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää vain sellaisten kansanterveydellisistä kriisitilanteista, epäsuotuisista sääoloista, ympäristövahingoista tai merellä tapahtuneista onnettomuuksista aiheutuneiden tappioiden kattamiseksi, jotka ovat yli 30 prosenttia kyseisen yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta laskettuna yrityksen kolmen edeltävän kalenterivuoden keskimääräisen liikevaihdon perusteella.”

2)

Lisätään 57 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”e)

kansanterveydelliset kriisitilanteet.”

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. maaliskuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 30. maaliskuuta 2020.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin-tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).


Top