EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0436

Komission asetus (EU) 2020/436, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 906/2009 muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2020/1734

EUVL L 90, 25.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/436/oj

25.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2020/436,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020,

asetuksen (EY) N:o 906/2009 muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (1)26 päivänä helmikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 246/2009 ja erityisesti sen 1 artiklan,

on kuullut kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 906/2009 (2) myönnetään linjaliikennekonsortioille ryhmäpoikkeus perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaan sisältyvästä kiellosta tietyin edellytyksin. Kyseistä asetusta sovelletaan 25 päivään huhtikuuta 2020.

(2)

Komissio on asetusta (EY) N:o 906/2009 koskevassa arvioinnissaan, julkinen kuuleminen mukaan luettuna, kerännyt tietoja, jotka osoittavat riittävällä varmuudella, että kyseisessä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttävät konsortiot täyttävät edelleen kaikki SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohdassa asetetut neljä edellytystä. Nykyisissä ja odotettavissa olevissa markkinaolosuhteissa konsortiot vähentävät kustannuksia mittakaavaetujen, palvelujen järkeistämisen ja alusten tehokkaamman käytön ansiosta. Asetuksessa (EY) N:o 906/2009 säädetyt edellytykset täyttävien konsortiosopimusten tapauksessa voidaan olettaa, että kohtuullinen osuus näistä kustannusten vähennyksistä siirtyy asiakkaille saman konsortion jäsenten välisen kilpailun seurauksena (sisäinen kilpailu) ja sitä täydentävän 30 prosentin markkinaosuusrajan ansiosta, jolla varmistetaan, että kuhunkin konsortioon kohdistuu sen ulkopuolelta riittävästi kilpailua (ulkoinen kilpailu). Asetuksessa (EY) N:o 906/2009 säädetyt edellytykset täyttävät konsortiosopimukset ovat välttämättömiä näiden tehokkuusetujen saavuttamiseksi. Konttiliikennettä harjoittaville linjaliikenneyhtiöille ei ole tarjolla muuta vähemmän rajoittavaa yhteistyömuotoa, joka tuottaisi samat edut. Asetuksessa (EY) N:o 906/2009 säädetyt edellytykset täyttävät konsortiosopimukset eivät anna jäsenilleen mahdollisuutta poistaa kilpailua merkittävältä osalta linjaliikennepalvelujen merkityksellisiä markkinoita kyseisillä markkinoilla olevan ulkoisen ja sisäisen kilpailun vuoksi. Näin ollen perusteet konsortioille myönnettävälle ryhmäpoikkeukselle, joka myös helpottaa asianomaisten konsortioiden täytäntöönpanoa, ovat edelleen voimassa.

(3)

Ehdot, joiden perusteella asetuksen (EY) N:o 906/2009 soveltamisala ja sisältö määritettiin, ovat pysyneet riittävän samanlaisina, jotta asetuksen soveltamisaikaa voidaan pidentää.

(4)

Jotta komissio voisi ottaa huomioon mahdolliset markkinaolosuhteiden muutokset ja kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 246/2009 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt komission toimivaltuudet, asetuksen (EY) N:o 906/2009 soveltamisaikaa olisi jatkettava neljällä vuodella.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 906/2009 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 906/2009 7 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 25 päivään huhtikuuta 2024”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 79, 25.3.2009, s. 1. EY:n perustamissopimuksen 81 artiklasta tuli 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 101 artikla ja 82 artiklasta SEUT-sopimuksen 102 artikla.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 906/2009, annettu 28 päivänä syyskuuta 2009, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (EUVL L 256, 29.9.2009, s. 31).


Top