EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0427

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/427, annettu 13 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta luonnonmukaisten tuotteiden tiettyjen yksityiskohtaisten tuotantosääntöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2020/51

OJ L 87, 23.3.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/427/oj

23.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/427,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta luonnonmukaisten tuotteiden tiettyjen yksityiskohtaisten tuotantosääntöjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 2 kohdan e alakohdan, 14 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 15 artiklan 2 kohdan a ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2018/848 III luvussa vahvistetaan luonnonmukaisten tuotteiden yleiset tuotantosäännöt, kun taas yksityiskohtaiset tuotantosäännöt esitetään kyseisen asetuksen liitteessä II.

(2)

Koska idätettyjen siementen tuotannossa siementaimissa käytetään yksinomaan idätettävissä siemenissä olevia varastoja ja idut käytetään suoraan elintarvikkeena, idätettyjen siementen tuotannossa käytettävien siementen olisi oltava luonnonmukaisesti tuotettuja.

(3)

Mehiläisyhdyskuntien ruokinnassa, jos yhdyskunnan eloonjääminen on äärimmäisten ilmasto-olojen vuoksi vaarassa, mahdollisuus käyttää luonnonmukaisesta mehiläishoidosta saatua siitepölyä voi auttaa välttämään toukkien nääntymisen nälkään. Yhdyskunnan selviytymismahdollisuuksien parantamiseksi on aiheellista sallia mehiläisyhdyskuntien ruokkiminen myös luonnonmukaisella siitepölyllä.

(4)

Mitä tulee vesiviljelyeläinten alkuperää ja erityisesti poikasten tuotantoa koskeviin vaatimuksiin, toukkakasvatuksessa on kolme vaihetta: munien kuoriutuminen ja autotrofinen vaihe, jossa toukat kuluttavat ruskuaispussivarastonsa, heterotrofinen vaihe, jossa toukkia ruokitaan planktonilla, ja loppuvieroitus uusiin ruokintajärjestelmiin. Koska toukan kehityksen viimeinen vaihe johtaa nuoruusvaiheeseen, poikasten tuotannossa olisi säädettävä uusista edellytyksistä, joissa otetaan huomioon tuoreimmat tiedot alalta luonnonmukaisen tuotannon periaatteiden mukaisesti.

(5)

Lihaa syövien vesiviljelyeläinten rehua koskeviin nykyisiin sääntöihin sisältyy kasviperäisiä rehuja koskeva yleinen määrällinen rajoitus. Koska näin syntyvä ruokavalio ei täytä kaikkien lajien ja kehitysvaiheiden ravitsemustarpeita, kyseinen rajoitus olisi poistettava.

(6)

Asetuksen (EU) 2018/848 liitettä II olisi näin ollen muutettava.

(7)

Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava asetuksen (EU) 2018/848 soveltamispäivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/848 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/848 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan I osan 1.3 kohta seuraavasti:

”1.3

Poiketen siitä, mitä 1.1 kohdassa säädetään, idätettyjen siementen tuotanto edellyttäen, että siemenet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja, ja salaattisikurien kastaminen puhtaaseen veteen salaatinkerien hyötämiseksi on sallittua.”;

2)

Korvataan II osan 1.9.6.2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

mehiläisyhdyskuntien ruokinta on sallittua ainoastaan, jos yhdyskunnan eloonjääminen on äärimmäisten ilmasto-olojen vuoksi vaarassa. Ruokinnassa on tällaisessa tapauksessa käytettävä luonnonmukaisesti tuotettua hunajaa, luonnonmukaisesti tuotettua siitepölyä, luonnonmukaisesti tuotettuja sokerisiirappeja tai luonnonmukaisesti tuotettua sokeria.”

3)

Muutetaan III osa seuraavasti:

a)

lisätään 3.1.2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”3.1.2.3

Poikasten tuotanto

Merikalalajien toukkakasvatuksessa voidaan käyttää kasvatusjärjestelmiä (mieluiten ”mesokosmosta” tai ”suurten määrien kasvatusta”). Näiden kasvatusjärjestelmien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

alkuperäisen eläintiheyden on oltava alle 20 munaa tai toukkaa litraa kohti;

b)

toukkien kasvatussäiliön on oltava tilavuudeltaan vähintään 20 m3; sekä

c)

toukkien on käytettävä ravinnokseen säiliössä kehittyvää luonnon planktonia, jota täydennetään tarvittaessa ulkoisesti tuotetulla kasviplanktonilla ja eläinplanktonilla.”

b)

korvataan 3.1.3.3 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

luonnonmukaiset kasvi- tai eläinperäiset rehuaineet.”


Top