EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0426

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/426, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2020, vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/402 muuttamisesta

C/2020/1864

OJ L 84I , 20.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/426/oj

20.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 84/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/426,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2020,

vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/402 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon 11 päivänä maaliskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/479 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä annetussa komisson täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/402 (2) Euroopan komissio edellyttää, että tiettyjen henkilönsuojainten vientiin sovelletaan vientilupaa, koska tällaisten tuotteiden kysyntä kasvaa Euroopan unionissa ja niistä saattaa syntyä pulaa tietyissä jäsenvaltioissa. Ennakkolupajärjestelmä koskee vientiä kaikkiin kolmansiin maihin.

(2)

Lääketieteellisten laitteiden ja henkilönsuojaimien sisämarkkinat ovat erittäin pitkälle yhdentyneet EU:n ulkopuolellekin, mikä koskee myös niiden arvoketjuja ja jakeluverkkoja. Tämä koskee etenkin neljää Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltiota. Olisi epätarkoituksenmukaista edellyttää vientilupaa vietäessä tiettyjä henkilönsuojaimia näihin maihin, kun otetaan huomioon arvoketjujen ja jakeluverkostojen tiivis yhdentyminen ja se, että tällaiset tuotteet ovat olennaisia taudin leviämisen estämiseksi ja tartunnan saaneita potilaita hoitavan hoitohenkilöstön terveyden suojelemiseksi. Sen vuoksi on aiheellista jättää tällaiset maat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/402 soveltamisalan ulkopuolelle.

(3)

On myös aiheellista jättää komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/402 soveltamisalan ulkopuolelle perustamissopimuksen liitteessä II luetellut merentakaiset maat ja alueet sekä Färsaaret, Andorra, San Marino ja Vatikaanivaltio, koska ne ovat erityisen riippuvaisia niiden jäsenvaltioiden toimitusketjuista, joihin ne kuuluvat, tai niiden naapureina olevien jäsenvaltioiden toimitusketjuista.

(4)

Soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjen maiden ja alueiden viranomaisten olisi annettava riittävät takeet siitä, että ne valvovat itse omaa kyseisten tuotteiden vientiään, jotta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/402 tavoite ei vaarannu. Komissio seuraa tätä näkökohtaa tiiviisti.

(5)

Tiettyjen tuotemäärien vienti voidaan sallia erityisolosuhteissa, jotta voidaan varmistaa esimerkiksi tarvikkeiden toimittaminen humanitaaristen järjestöjen hätäoperaatioihin kolmansissa maissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/402 seuraavasti:

1.

Lisätään 1 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei sovelleta Norjaan, Islantiin, Liechtensteiniin, Sveitsiin ja perustamissopimuksen liitteessä II lueteltuihin merentakaisiin maihin ja alueille eikä Färsaarille, Andorraan, San Marinoon ja Vatikaanivaltioon suuntautuvaan vientiin.”

2.

Korvataan 2 artiklan 3 kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”–

unionin pelastuspalvelumekanismille (UPCM) kolmansilta mailta tai kansainvälisiltä järjestöiltä tulleisiin ja sen käsittelemiin avunpyyntöihin vastaaminen ja hätäaputarvikkeiden toimittamisen varmistaminen humanitaarisen avun yhteydessä; ”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/402, annettu 14. maaliskuuta 2020, vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä (EUVL L 77I , 15.3.2020, s. 1).


Top