EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0424

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/424, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2020, tietojen toimittamisesta komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 mukaisen yhteentoimivuuden teknisten eritelmien soveltamatta jättämisen osalta

C/2020/1646

OJ L 84, 20.3.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/424/oj

20.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/424,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2020,

tietojen toimittamisesta komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 mukaisen yhteentoimivuuden teknisten eritelmien soveltamatta jättämisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin (EU) 2016/797 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat sallia hakijan olla soveltamatta yhtä tai useampaa yhteentoimivuuden teknistä eritelmää (YTE:ä) tai niiden osaa tapauksissa, joiden tyhjentävä luettelo on mainitun artiklan a–e alakohdassa.

(2)

Jäsenvaltion ilmoituksessa, joka koskee sen päätöstä direktiivin 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, tai jäsenvaltion pyynnössä, joka koskee soveltamatta jättämistä 1 kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, olisi esitettävä perustelut soveltamatta jättämiselle sekä vaihtoehtoiset säännökset, joita sovelletaan YTE:n sijaan.

(3)

Pyynnössä olisi esitettävä viittaus YTE:n säännöksiin, joita ei sovelleta, kuvattava asianomainen hanke, sen laajuus ja aikataulut sekä annettava muut mahdolliset asiaan liittyvät tiedot, joiden avulla komissio voi arvioida, täyttääkö soveltamatta jättäminen direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa asetetut vaatimukset.

(4)

Kun YTE:n mukaiset siirtymätoimenpiteet eivät enää ole voimassa, jäsenvaltioiden olisi sallittava hakijoiden olla soveltamatta yhtä tai useampaa YTE:ä tai sen osaa direktiivin 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ainoastaan asianmukaisesti perustellussa tapauksessa. Tällaisessa tapauksessa komissiolle tehtävän ilmoituksen olisi sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot ja perustelut.

(5)

Helpottaakseen yhteydenpitoa komission kanssa jäsenvaltioiden olisi käytettävä tiettyä mallia toimittaessaan päätöksen, joka koskee direktiivin 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista soveltamatta jättämistä sellaisen hankkeen osalta, jonka kehittäminen on edennyt pitkälle. Tätä mallia voitaisiin käyttää myös, kun toimitetaan direktiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti luettelo hankkeista, jotka ovat edenneet pitkälle.

(6)

Yhden tai useamman YTE:n tai sen osan soveltamatta jättämistä koskeva pyyntö olisi paperittoman hallinnon varmistamiseksi lähetettävä komissiolle sähköisesti. Päivämäärän, johon mennessä jäsenvaltioiden olisi toimitettava pyyntö tai täydentävät tiedot komission sähköpostiosoitteeseen, olisi oltava sama päivä kuin direktiivin 7 artiklan 7 kohdan soveltamiseksi asetettu päivämäärä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rautateiden yhteentoimivuus- ja turvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tiedoista, jotka on esitettävä direktiivin (EU) 2016/797 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa pyynnössä saada olla soveltamatta yhtä tai useampaa yhteentoimivuuden teknistä eritelmää (YTE:ä) tai sen osaa, jäljempänä ’soveltamatta jättämistä koskeva pyyntö’, sekä pyynnön muodosta ja toimittamistavasta; mainitun kohdan mukaan jäsenvaltioiden on joko toimitettava komissiolle direktiivin 7 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti soveltamatta jättämistä koskeva päätös tai c, d ja e alakohdan mukaisesti soveltamatta jättämistä koskeva pyyntö.

2 artikla

Soveltamatta jättämistä koskevassa pyynnössä esitettävät tiedot

1.   Soveltamatta jättämistä koskevassa pyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

a)

viittaus direktiivin (EU) 2016/797 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tapaukseen, jonka vuoksi soveltamatta jättäminen katsotaan perustelluksi;

b)

viittaus soveltamatta jättämistä koskevan pyynnön kattaman yhden tai useamman YTE:n otsikkoon sekä säännöksiin, joita ei sovelleta. Jos se on vaatimusten noudattamisen arvioinnin kannalta tarpeen, kussakin viittauksessa on mainittava ajanjakso tai arvio ajanjaksosta, jonka ajan soveltamatta jättäminen jatkuu;

c)

asianomaista hanketta koskevat keskeiset tiedot, kuten hankkeen tekniset, operationaaliset ja maantieteelliset tiedot, mukaan lukien soveltamatta jättämisestä hyötyvän osajärjestelmän, kalustoyksikön tai infrastruktuurin yksityiskohtainen kuvaus sekä keskeiset päivämäärät tai muut tiedot, joiden perusteella hanke erottuu muista hankkeista;

d)

viittaus vaihtoehtoisiin säännöksiin, joita kyseinen jäsenvaltio aikoo soveltaa soveltamatta jättämisten kompensoimiseksi asiaankuuluvien olennaisten vaatimusten huomioon ottamiseksi, ja niitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien toimenpiteet, joilla niiden täytäntöönpanoa ja, jos on sovittu toiminnallisista vaihtoehdoista, niiden jatkuvaa soveltamista valvotaan;

e)

jos asia koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tiedot direktiivin (EU) 2016/797 7 artiklan 4 kohdan viimeisen virkkeen ja/tai komission asetuksen (EU) 2018/545 (2) 17 artiklan 2 kohdan mukaisesta koordinoinnista, kun soveltamatta jättämistä koskevat pyynnöt liittyvät kalustoyksikkölupiin; samat tiedot on toimitettava rajat ylittävistä infrastruktuurihankkeista;

f)

taloudellinen tai/ja tekninen analyysi, jolla varmistetaan, että soveltamatta jättäminen on perusteltua ja rajoittuu siihen, mikä on kyseisissä erityisissä olosuhteissa tarpeen.

2.   Soveltamatta jättämistä koskevassa pyynnössä on oltava myös seuraavat erityiset tiedot:

a)

direktiivin (EU) 2016/797 7 artiklan 1 kohdan a mukaisia pyyntöjä varten perustelujen on sisällettävä:

i)

yksityiskohtaiset tiedot asianomaisesta hankkeesta käyttäen liitteessä vahvistettua mallia. Jos hanke on jo pitkälle edenneiden hankkeiden luettelossa, joka on laadittu samaa mallia käyttäen, jäsenvaltiot voivat viitata siihen toimittamatta uudelleen jo toimitettuja tietoja. Tiedot on päivitettävä tarvittaessa;

ii)

todisteet siitä, että hankkeen kehittäminen on edennyt pitkälle tai sitä koskeva sopimus on toteuttamisvaiheessa, sekä asiakirjat, jotka osoittavat asianmukaiset päivämäärät ja hankkeen laajuuden;

iii)

todisteet siitä, että direktiivin (EU) 2016/797 2 artiklan 23 kohdassa olevan ”pitkälle edenneen hankkeen” määritelmän mukaisesti pitkälle edennyt hanke on edennyt sellaiseen suunnittelu- tai rakennusvaiheeseen, että teknisten eritelmien muuttaminen voi vaarantaa hankkeen suunnitellun toteutettavuuden.

b)

direktiivin (EU) 2016/797 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia pyyntöjä varten perustelujen on soveltamatta jättämisen luonteesta riippuen sisällettävä seuraavat tiedot:

i)

todisteet siitä, että yhden tai useamman YTE:n tai sen osan soveltaminen vaarantaa hankkeen taloudellisen elinkelpoisuuden. Näihin todisteisiin on kuuluttava perusteellinen taloudellinen analyysi, jossa määritetään YTE:n noudattamisesta aiheutuvat väistämättömät kustannukset ja osoitetaan, että näiden kustannusten vuoksi hanke ei olisi elinkelpoinen. Analyysissä on otettava huomioon käyttötulot, jos soveltamatta jättäminen mahdollistaa varhaistetun toteuttamisen ja hankkeen pitkän aikavälin taloudellisen elinkelpoisuuden kansallisessa ja eurooppalaisessa rautatiejärjestelmässä; ja/tai

ii)

todisteet teknisistä yksityiskohdista, joilla perustellaan yhden tai useamman YTE:n tai sen osan soveltamisen negatiiviset vaikutukset hankkeen tekniseen yhteensopivuuteen kansallisen rautatiejärjestelmän kanssa.

c)

direktiivin (EU) 2016/797 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisten pyyntöjen osalta perusteluissa on oltava luettelo niistä jäsenvaltioista ja kolmansista maista, joita asia koskee, sekä radoista, joilla pyynnön kattamat kalustoyksiköt kulkevat;

d)

direktiivin (EU) 2016/797 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisten pyyntöjen osalta perusteluissa on yksilöitävä pyynnön kannalta merkityksellinen verkko tai verkon osat ja perusteltava niiden erottaminen muusta unionin rautatiejärjestelmästä ja/tai niiden erillisyys.

3 artikla

Muoto ja toimittamistapa

1.   Soveltamatta jättämistä koskeva pyyntö saa olla enintään 10 sivua pitkä. Pyyntöön voidaan lisätä täydentäviä tietoja liitteissä.

2.   Soveltamatta jättämistä koskeva ilmoitus tai pyyntö sekä asiakirjojen täydentämiseksi annetut tiedot voidaan toimittaa ainoastaan sähköisesti seuraavaan komission sähköpostiosoitteeseen:

MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu.

3.   Päivämäärä direktiivin (EU) 2016/797 7 artiklan 7 kohdan soveltamiseksi on se päivämäärä, jona pyyntö tai asiakirjojen täydentämiseksi annetut tiedot toimitettiin 2 kohdan mukaisesti sähköpostitse.

4.   Komissio antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle seitsemän päivän kuluessa vastaanottokuittauksen, joka sisältää asianomaiseen jäsenvaltioon, hankkeeseen ja toimitusvuoteen viittaavan yksilöivän tunnisteen.

Jäsenvaltioiden on käytettävä yksilöivää tunnistetta soveltamatta jättämistä koskevassa yhteydenpidossa komission kanssa.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 16 päivästä syyskuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/545, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2018, raideliikenteen kalustoyksikköjen markkinoillesaattamislupa- ja tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 nojalla (EUVL L 90, 6.4.2018, p. 66–104).


LIITE

Malli hankkeen esittämiselle, kun sen osalta pyydetään yhden tai useamman yhteentoimivuuden teknisen eritelmän tai sen osan soveltamatta jättämistä direktiivin (EU) 2016/797 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa vaaditut tiedot huomioon ottaen

Hankkeen nimi

Hankkeen laajuus

Päivämäärät ja toimet, joilla osoitetaan se, että hanke on edennyt pitkälle tai sopimus on allekirjoitettu

Tekniset eritelmät, joita ei sovelleta, sekä sovellettavat vaihtoehtoiset säännökset ja/tai standardit

Kaikki muut asiaan liittyvät tiedot, kuten käyttöalat, mukaan lukien täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/545 17 artiklan 2 kohdan mukainen koordinointi

Tiedot, joilla perustellaan, ettei hanke ole elinkelpoinen

Hankkeelle mahdollisesti jo myönnetyt poikkeukset


Top