EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0402

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/402, annettu 14. maaliskuuta 2020, vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä

C/2020/1751

OJ L 77I , 15.3.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 21/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/402/oj

15.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 77/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/402,

annettu 14. maaliskuuta 2020,

vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta 11 päivänä maaliskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/479 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koronaviruksen SARS-Co V-2 aiheuttaman epidemiologisen kriisin puhjettua siihen liittyvä tauti, COVID-19, on levinnyt nopeasti kaikkialle maailmaan ja myös unionin alueelle. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen mukaan COVID-19-infektioista ihmisille aiheutuvan riskin katsotaan taudin tarttumistodennäköisyyden ja vaikutuksen perusteella olevan unionissa tällä hetkellä kohtalainen tai suuri. Virus leviää unionissa nopeasti, ja sillä voi olla valtava kansanterveydellinen vaikutus, joka johtaa suuririskisissä ryhmissä kohtalokkaisiin seurauksiin ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia häiriöitä.

(2)

Tässä yhteydessä liitteessä I esitettyjen henkilönsuojainten tarve on jo kasvanut merkittävästi. Tämäntyyppiset suojaimet ovat luonteensa ja vallitsevien olosuhteiden vuoksi elintärkeä tuote, koska on välttämätöntä estää taudin leviäminen edelleen ja suojella tartunnan saaneita potilaita hoitavaa terveydenhuoltohenkilöstöä.

(3)

Terveysministerien neuvoston 13 päivänä helmikuuta 2020 antamien päätelmien mukaisesti on käynnistetty lääketieteellisten vastatoimien yhteishankintasopimuksen puitteissa henkilönsuojaimia koskeva hankintamenettely. Alustavan aikataulun mukaan ja markkinatilanteesta riippuen se saatetaan saada päätöksen huhtikuun alussa.

(4)

Lääkinnällisten suojainten kysyntä on kasvanut viime päivinä. Kysynnän huomattavan kasvun odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa, ja useissa jäsenvaltioissa on odotettavissa pulaa suojaimista. Kaikkialla EU:n sisämarkkinoilla on vaikeuksia vastata näiden henkilönsuojainten, erityisesti hengityssuojainten, kysyntään. Tällä hetkellä on käynnissä toimia valmistuskapasiteetin lisäämiseksi. Tämä voi tilanteen kehittyessä vaikuttaa siten, että toimenpidettä on tarpeen tarkastella uudelleen.

(5)

Henkilönsuojainten, kuten hengityssuojainten, valmistus on unionissa tällä hetkellä keskittynyt muutamiin jäsenvaltioihin, nimittäin Tšekkiin, Ranskaan, Saksaan ja Puolaan. Vaikka tuotannon lisäämiseen on kannustettu, tämänhetkinen unionin tuotanto ja olemassa olevat varastot eivät riitä tyydyttämään kysyntää unionissa. Näin on erityisesti siksi, että kysyntä kasvaa epidemiatilanteen vuoksi ja henkilönsuojaimia voidaan viedä rajoituksetta muualle maailmaan.

(6)

Jotkin kolmannet maat ovat jo virallisesti päättäneet rajoittaa suojainten vientiä. Toiset taas näyttävät ryhtyneen samanlaisiin toimiin epävirallisemmalta pohjalta. Jotkin näistä maista ovat myös perinteisiä toimittajia unionin markkinoille, ja tämä aiheuttaa unionin markkinoille lisäpaineita.

(7)

Kriittisen tilanteen korjaamiseksi ja estämiseksi on unionin edun mukaista, että komissio toteuttaa välittömästi kestoltaan rajoitettuja toimia sen varmistamiseksi, että henkilönsuojainten vienti edellyttää lupaa. Tarkoituksena on varmistaa tarjonnan riittävyys unionissa, jotta voidaan vastata elintärkeään kysyntään.

(8)

Tietty määrä yksittäisten tuotteiden vientiä voidaan sallia erityisolosuhteissa, kuten kolmansille maille annettavan avun varmistamiseksi, ja jäsenvaltioiden tarpeista riippuen. Näitä lupia koskevat hallinnolliset muodollisuudet olisi jätettävä jäsenvaltioiden harkintavaltaan näiden väliaikaisten toimenpiteiden voimassaoloaikana.

(9)

Suojainten tarve on unionissa kriittinen sairaaloiden, potilaiden, kenttätyöntekijöiden ja pelastuspalveluviranomaisten osalta. Tällaisia kriittisiä tarpeita seurataan jatkuvasti unionin pelastuspalvelumekanismin kautta.

(10)

Tällä hetkellä tätä toimenpidettä sovelletaan liitteessä I esitettyihin henkilönsuojaimiin, mutta liitteen soveltamisalaa ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita voi olla tarvetta tarkistaa.

(11)

Koska tilanne on kiireellinen COVID-19-infektion nopean leviämisen vuoksi, tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet olisi toteutettava asetuksen (EU) 2015/479 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(12)

Jotta voitaisiin estää varastojen spekulatiivinen tyhjentäminen, tämän täytäntöönpanoasetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan. Asetuksen (EU) 2015/479 5 artiklan 5 kohtaa noudattaen näiden toimenpiteiden keston olisi oltava kuusi viikkoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vientilupa

1.   Liitteessä I lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien henkilönsuojainten vienti unionin ulkopuolelle edellyttää liitteessä II olevan lomakkeen mukaisesti laadittua vientilupaa. Luvan myöntävät toimivaltaiset viranomaiset siinä jäsenvaltiossa, johon viejä on sijoittautunut, ja lupa annetaan kirjallisena tai sähköisesti.

2.   Ilman tällaista vientilupaa vienti on kielletty.

2 artikla

Menettelyihin liittyvät näkökohdat

1.   Jos suojaimet sijaitsevat jossakin muussa jäsenvaltiossa tai joissakin muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, jossa vientilupahakemus on tehty, tästä on ilmoitettava hakemuksessa. Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa vientilupaa koskeva hakemus on tehty, on välittömästi kuultava kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja annettava näille tarvittavat tiedot. Jäsenvaltioiden, joita kuullaan, on 10 työpäivän kuluessa esitettävä mahdolliset luvan myöntämistä vastustavat huomautuksensa, jotka sitovat sitä jäsenvaltiota, jossa hakemus on tehty.

2.   Jäsenvaltioiden on käsiteltävä vientilupia koskevat hakemukset kansallisessa lainsäädännössä tai kansallisen käytännön mukaan määritellyssä ajassa, joka saa olla enintään 5 työpäivää päivästä, jona kaikki vaadittavat tiedot on annettu toimivaltaisille viranomaisille. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja asianmukaisesti perustelluista syistä tätä määräaikaa voidaan pidentää 5 työpäivällä.

3.   Tehdessään tämän asetuksen nojalla päätöksen vientiluvan myöntämisestä jäsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset näkökohdat, tilanteesta riippuen muun muassa sen, palveleeko vienti seuraavia tarkoituksia:

valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista 22 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1082/2013/EU 5 artiklan mukaisen yhteishankintamenettelyn toimitusvelvoitteiden täyttäminen (2);

poliittisen kriisitoiminnan integroitujen järjestelyjen (IPCR), Euroopan komission tai muiden unionin toimielinten koordinoimien yhtenäisten tukitoimien tukeminen;

unionin pelastuspalvelumekanismille (UPCM) kolmansilta mailta tai kansainvälisiltä järjestöiltä tulleisiin ja sen käsittelemiin avunpyyntöihin vastaaminen;

Geneven yleissopimuksen nojalla suojelua saavien tukiyritysten lakisääteisen toiminnan tukeminen ulkomailla, edellyttäen, että toiminta ei heikennä kykyä työskennellä kansallisena tukiyrityksenä;

Maailman terveysjärjestön (WHO) Global Outbreak Alert & Response Network -verkoston (GOARN) toiminnan tukeminen;

tavaran toimittaminen EU:n jäsenvaltioiden ulkomaisille operaatioille, mukaan lukien sotilasoperaatiot, kansainväliset poliisioperaatiot ja/tai kansainväliset siviilirauhanturvaoperaatiot;

tavaran toimittaminen EU:n ja jäsenvaltioiden edustustoille ulkomailla.

4.   Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää sähköisiä asiakirjoja vientilupaa koskevien hakemusten käsittelyssä.

3 artikla

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä sovelletaan kuuden viikon ajan. Sen soveltaminen päättyy ilman eri toimenpiteitä kuuden viikon määräajan päättyessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä, 14. maaliskuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1.


LIITE I

Henkilönsuojaimet

Tässä liitteessä luetellut suojaimet ovat asetuksen (EU) 2016/425 (1) säännösten mukaiset.

Luokka

Kuvaus

CN-koodi

Suojalasit ja visiirit

suojaavat mahdollisesti tartuntavaaralliselta ainekselta

suojaavat silmät ja niiden ympäristön

yhteensopivia erilaisten suodatinnaamarien (FFP) ja kasvonaamarien kanssa

läpinäkyvät linssit

uudelleenkäytettävät (voidaan puhdistaa ja desinfioida) tai kertakäyttöiset tuotteet

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Kasvojensuojaimet

suojaavat kasvot ja niiden limakalvot (esim. silmät, nenän ja suun) mahdollisesti tartuntavaaralliselta ainekselta

sisältävät läpinäkyvästä materiaalista valmistetun visiirin

sisältävät yleensä kiinnittimet kasvoille kiinnittämistä varten (esim. nauhat, sangat)

voivat sisältää jäljempänä kuvatun kaltaisen hengityssuojaimen

uudelleenkäytettävät (voidaan puhdistaa ja desinfioida) tai kertakäyttöiset tuotteet

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Hengityssuojaimet

naamarit käyttäjän suojelemiseksi mahdollisesti tartuntavaaralliselta ainekselta ja ympäristön suojelemiseksi käyttäjän mahdollisesti levittämältä tartuntavaaralliselta ainekselta

voivat sisältää edellä kuvatun kaltaisen kasvojensuojaimen

myös vaihdettavalla suodattimella varustetut

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Suojavaatteet

vaatteet (esim. takki tai puku) käyttäjän suojelemiseksi mahdollisesti tartuntavaaralliselta ainekselta ja ympäristön suojelemiseksi käyttäjän mahdollisesti levittämältä tartuntavaaralliselta ainekselta

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Käsineet

käsineet käyttäjän suojelemiseksi mahdollisesti tartuntavaaralliselta ainekselta ja ympäristön suojelemiseksi käyttäjän mahdollisesti levittämältä tartuntavaaralliselta ainekselta

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51).


LIITE II

Asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen vientilupalomakkeiden malli

Jäsenvaltioiden on vientilupia myöntäessään varmistettava, että luvan luonne käy näkyvästi ilmi annetusta lomakkeesta. Tämä vientilupa on voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa luvan päättymispäivään asti.

EUROOPAN UNIONI

Henkilönsuojainten vienti (asetus (EU) 2020/402)

1.

Viejä

(soveltuvissa tapauksissa EORI-numero)

2.

Luvan numero

3.

Voimassaolon päättymispäivä

4.

Myöntävä viranomainen

5.

Määrämaa

6.

Lopullinen vastaanottaja

7.

Tavaran koodi

8.

Määrä

9.

Yksikkö

10.

Tavaran kuvaus

11.

Sijainti

7.

Tavaran koodi

8.

Määrä

9.

Yksikkö

10.

Tavaran kuvaus

11.

Sijainti

7.

Tavaran koodi

8.

Määrä

9.

Yksikkö

10.

Tavaran kuvaus

11.

Sijainti

7.

Tavaran koodi

8.

Määrä

9.

Yksikkö

10.

Tavaran kuvaus

11.

Sijainti

12.

Allekirjoitus, paikka ja päiväys, leima

Vientilupalomakkeen selittävät huomautukset

Kaikki kohdat on täytettävä, ellei toisin mainita.

Kohdat 7–11 toistetaan 4 kertaa, jotta lupaa voidaan hakea 4 eri tuotteelle.

Kohta 1

Viejä

Luvan saaneen viejän täydellinen nimi ja osoite ja tarvittaessa EORI-numero.

Kohta 2

Luvan numero

Vientiluvan myöntävä viranomainen täyttää lupanumeron, ja sen muoto on seuraava: XXyyyy999999, jossa XX on myöntävän jäsenvaltion 2-kirjaiminen maantieteellinen koodi (1), yyyy on luvan myöntämisvuosi 4-numeroisena ja 999999 on myöntävän viranomaisen antama ainutkertainen 6-numeroinen numero.

Kohta 3

Voimassaolon päättymispäivä

Luvan myöntävä viranomainen voi määritellä luvan voimassaolon päättymispäivän. Viimeinen voimassaolopäivä ei saa olla myöhäisempi kuin 6 viikkoa tämän asetuksen voimaantulosta.

Jos luvan myöntävä viranomainen ei ole määrittänyt voimassaolon päättymispäivää, luvan voimassaolo päättyy viimeistään 6 viikon kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Kohta 4

Myöntävä viranomainen

Vientiluvan myöntäneen jäsenvaltion viranomaisen täydellinen nimi ja osoite.

Kohta 5

Määrämaa

Luvan kohteena olevien tavaroiden määrämaan 2-kirjaiminen maantieteellinen koodi.

Kohta 6

Lopullinen vastaanottaja

Tavaroiden lopullisen vastaanottajan täydellinen nimi ja osoite, jos se on tiedossa myöntämishetkellä, ja tarvittaessa EORI-numero. Jos lopullinen vastaanottaja ei ole tiedossa myöntämishetkellä, kenttä jätetään tyhjäksi.

Kohta 7

Tavaran koodi

Harmonoidun järjestelmän tai yhdistetyn nimikkeistön (2) numerokoodi, johon vietävät tavarat luokitellaan lupaa myönnettäessä.

Kohta 8

Määrä

Tavaroiden paljous kohdassa 9 ilmoitettuna yksikkönä mitattuna.

Kohta 9

Yksikkö

Mittayksikkö, jossa 8 kohdassa ilmoitettu määrä ilmaistaan. Käytettävät yksiköt ovat ”P/ST” tavaroille, jotka lasketaan kappalemääränä (esim. hengityssuojaimet), ja ”PA” tavaroille, jotka lasketaan pareittain (esim. käsineet).

Kohta 10

Tavaran kuvaus

Selkokielinen ja riittävän tarkka kuvaus, jonka avulla tavarat voidaan tunnistaa.

Kohta 11

Sijainti

Sen jäsenvaltion maantieteellinen koodi, jossa tavarat sijaitsevat. Jos tavarat sijaitsevat luvan myöntävän viranomaisen jäsenvaltiossa, tämä kohta on jätettävä tyhjäksi.

Kohta 12

Allekirjoitus, leima, paikka ja päiväys

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima. Luvan myöntämispaikka ja -päivä.


(1)  Komission asetus (EU) N:o 1106/2012, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7).

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


Top