EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0357

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/357, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, asetuksen (EU) 2018/395 muuttamisesta ilmapallolentäjän lupakirjojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2020/1039

OJ L 67, 5.3.2020, p. 34–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/357/oj

5.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/357,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020,

asetuksen (EU) 2018/395 muuttamisesta ilmapallolentäjän lupakirjojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 23, 27 ja 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyy tarvittavat täytäntöönpanosäännöt ilmapallolentäjän lupakirjoja koskevien vaatimusten vahvistamiseksi asetuksen (EU) 2018/1139 mukaisesti, kun ilma-alukset täyttävät mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa määritetyt edellytykset.

(2)

Ilmapallojen ohjaamomiehistön lupakirjojen erityisluonne huomioon ottaen niitä koskevat lupakirjavaatimukset on tarpeen vahvistaa erillisissä asetuksissa. Näiden vaatimusten olisi perustuttava komission asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 (2) vahvistettuihin ohjaamomiehistön lupakirjojen myöntämistä koskeviin yleisiin sääntöihin. Niitä olisi kuitenkin jäsennettävä uudelleen ja yksinkertaistettava sen varmistamiseksi, että ne ovat oikeasuhteisia ja riskiperusteisen lähestymistavan mukaisia niin, että ilmapallolentäjillä on nyt ja jatkossakin pätevyys harjoittaa toimintaansa ja täyttää velvollisuutensa.

(3)

Jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) N:o 1178/2011 12 artiklan 2 a kohdan 3 alakohdan nojalla jatkaa lentäjän perusoikeudet antavien kansallisten lupakirjasääntöjen soveltamista 8 päivään huhtikuuta 2020. Eräät jäsenvaltiot ovat tässä yhteydessä ilmoittaneet komissiolle ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastolle (EASA), että sellaisten kansallisten lupakirjasääntöjen soveltamisen jatkaminen, joiden mukaisesti lento-oppilaat voivat käyttää rajoitettuja oikeuksia ilman valvontaa ja saavat perusoikeudet vaiheittain, tukee harraste- ja vapaa-ajan lentotoimintaa tekemällä ilmailun harrastamisesta helpompaa ja edullisempaa. Tällainen yleisilmailun helpomman harrastamisen edistäminen ja mahdollistaminen on niiden tavoitteiden mukaista, jotka on asetettu EASA:n yleisilmailua koskevassa etenemissuunnitelmassa, jolla pyritään luomaan oikeasuhteisempi, joustavampi ja ennakoivampi sääntelyjärjestelmä (3). Näistä syistä jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus jatkaa näiden kansallisten lupakirjasääntöjen soveltamista asetuksen (EU) 2019/430 (4) periaatteiden mukaisesti ilmapallolentäjän lupakirjojen (BPL) myöntämistä varten. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin ilmoitettava komissiolle ja EASA:lle aina kun ne antavat tällaisia lupia. Jäsenvaltioiden olisi myös valvottava näiden lupien käyttöä ilmailun turvallisuuden pitämiseksi hyväksyttävällä tasolla.

(4)

Sujuvan siirtymisen varmistamiseksi ilmapallolentäjille ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisesti myönnetyt todistukset, luvat ja hyväksynnät olisi jätettävä edelleen voimaan. Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää myönnetyt kansalliset ilmapallolentäjän lupakirjat olisi muunnettava tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi lupakirjoiksi muuntoraporteilla, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset laativat EASA:aa kuullen.

(5)

Ilmapallolentäjän koulutukset, jotka on aloitettu asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää, olisi hyvitettävä täysimääräisesti, koska koulutusvaatimukset ovat niissä vastaavat tai jopa laajemmat kuin tässä asetuksessa. Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti aloitettu koulutus olisi hyvitettävä jäsenvaltioiden laatimien hyvitysraporttien perusteella.

(6)

Olemassa oleville koulutusorganisaatioille olisi annettava riittävästi aikaa mukauttaa koulutusohjelmansa yksinkertaistettuihin koulutusvaatimuksiin, mikäli se on tarpeen.

(7)

Komission asetuksen (EU) 2018/395 (5) säännökset olisi saatettava ajan tasalle myös ilmapalloilla harjoitettavan lentotoiminnan osalta, jotta voidaan ottaa huomioon mainitun asetuksen hyväksymisen jälkeen saadut kokemukset ja selkeyttää tiettyjä näkökohtia, kuten kaupallista lentotoimintaa koskevien ilmoitusten tekemistä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat lausuntoon nro 01/2019 (6), jonka EASA on antanut asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan komission asetus (EU) 2018/395 seuraavasti:

1)

Korvataan nimi seuraavasti:

”Komission asetus (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, ilmapalloilla harjoitettavaa lentotoimintaa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2018/1139 mukaisia ilmapallojen ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä”

2)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan ilmapalloilla harjoitettavaa lentotoimintaa sekä ilmapallolentäjien lupakirjojen ja niihin liittyvien kelpuutusten, oikeuksien ja todistusten myöntämistä ja voimassa pitämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ilma-aluksille, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (*1) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa säädetyt edellytykset.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1).”"

3)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Ellei käsitteitä ole tässä artiklassa määritelty toisin, tässä asetuksessa tarkoitetaan komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 (*2) 2 artiklassa määriteltyjen termien lisäksi”

(*2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).”"

b)

Lisätään 7 a alakohta seuraavasti:

”7 a)

’kaupallisella lentotoiminnalla’ yleisön saatavilla olevaa lentotoimintaa ilmapallolla maksusta tai muutoin vastikkeellisesti, tai silloin, kun lentotoiminta ei ole yleisön saatavilla, lentotoiminnan harjoittajan ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella harjoitettavaa lentotoimintaa, jossa lentotoiminnan harjoittaja ei ole asiakkaan määräysvallassa;”

c)

Korvataan 10 alakohta seuraavasti:

”10)

’esittelylennolla’ maksua tai muuta korvausta vastaan harjoitettavaa lentotoimintaa, joka koostuu lyhytkestoisesta lentokierroksesta, jonka tarjoaa asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a artiklassa tarkoitettu hyväksytty koulutusorganisaatio taikka organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan ilmailua, uusien koulutettavien tai uusien jäsenten houkuttelemiseksi;”

d)

Korvataan 12 alakohta seuraavasti:

”12)

’vuokrausta ilman miehistöä koskevalla sopimuksella’ (dry lease -sopimus) yritysten välistä sopimusta, jonka perusteella ilmapalloa käytetään vuokralle ottajan vastuulla;”

e)

Lisätään 13–15 alakohta seuraavasti:

”13)

’kansallisella lupakirjalla’ lentolupakirjaa, jonka jokin jäsenvaltio on myöntänyt kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen tämän asetuksen liitteen III (osa BFCL) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) soveltamisen alkamispäivää;

14)

’osa BFCL -lupakirjalla’ ohjaamomiehistön lupakirjaa, joka täyttää tämän asetuksen liitteen III (osa BFCL) vaatimukset;

15)

’muuntoraportilla’ raporttia, jonka perusteella lupakirja voidaan muuntaa osa BFCL -lupakirjaksi.”

4)

Muutetaan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Ilmapallolentotoiminnan harjoittajat saavat harjoittaa kaupallista lentotoimintaa vasta annettuaan toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen valmiuksistaan ja käytettävissään olevista keinoista täyttää ilmapallolla harjoitettavaan lentotoimintaan liittyvät velvollisuudet.”

b)

Poistetaan toinen alakohta.

c)

Muutetaan kolmas alakohta seuraavasti:

i)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta seuraavanlaiseen ilmapalloilla harjoitettavaan lentotoimintaan:

ii)

Korvataan c ja d alakohta seuraavasti:

”c)

esittelylennot, joilla on mukana lentäjä mukaan lukien enintään neljä henkilöä, sekä laskuvarjohyppylennot, jotka suorittaa joko asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a artiklassa tarkoitettu koulutusorganisaatio, jonka päätoimipaikka on jäsenvaltiossa, tai organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste- tai vapaa-ajan ilmailua, edellyttäen että organisaatio käyttää ilmapalloa omistus- tai vuokraoikeuden (”dry lease”) perusteella eikä lennosta saada organisaation ulkopuolelle jaettavaa voittoa ja lennot ovat organisaation toiminnasta vain marginaalinen osa;

d)

koulutuslennot, jotka suorittaa asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a artiklassa tarkoitettu koulutusorganisaatio, jonka päätoimipaikka on jossain jäsenvaltiossa.”

5)

Lisätään 3 artiklan jälkeen 3 a – 3 d artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Lentolupakirjat ja lääketieteelliset kelpoisuustodistukset

1.   Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentäjien on noudatettava tämän asetuksen liitteessä III (osa BFCL) ja asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä IV (osa MED) vahvistettuja teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission delegoidun asetuksen (EU) (*3) soveltamista.

2.   Poikkeuksena tämän asetuksen liitteessä III (osa BFCL) määriteltyjen lupakirjojen haltijoiden oikeuksiin tällaisten lupakirjojen haltijat voivat suorittaa 3 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuja lentoja noudattamatta tämän asetuksen liitteessä III (osa BFCL) olevaa BFCL.215 kohtaa.

3.   Jäsenvaltio voi antaa ilmapallolentäjän lupakirjaan (BPL) johtavassa koulutuksessa oleville lento-oppilaille luvan käyttää rajoitettuja oikeuksia ilman valvontaa ennen kuin he täyttävät kaikki vaatimukset, joita BPL-lupakirjan myöntäminen liitteen III (osa BFCL) mukaisesti edellyttää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

myönnettyjen oikeuksien laajuus perustuu jäsenvaltion suorittamaan turvallisuusriskien arviointiin, jossa otetaan huomioon lentäjän aiotun pätevyystason saavuttamiseksi tarvittavan koulutuksen laajuus;

b)

oikeudet rajoitetaan seuraaviin:

i)

luvan myöntävän jäsenvaltion koko kansallinen alue tai sen osa;

ii)

luvan myöntävässä jäsenvaltiossa rekisteröidyt ilmapallot;

c)

kun tällaisen luvan saanut hakee BPL-lupakirjan myöntämistä, hän saa luvalla suorittamastaan koulutuksesta hyvityksen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation suosituksen perusteella;

d)

jäsenvaltio toimittaa raportit ja turvallisuusriskien arvioinnit komissiolle ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastolle kolmen vuoden välein;

e)

jäsenvaltio seuraa tämän kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien käyttöä sen varmistamiseksi, että ilmailun turvallisuus on hyväksyttävällä tasolla, ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, jos havaitaan kohonnut turvallisuusriski tai turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.

3 b artikla

Olemassa olevat kansalliset lentolupakirjat ja lääketieteelliset kelpoisuustodistukset

1.   Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää myöntämät osan FCL mukaiset ilmapallolupakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet, kelpuutukset ja todistukset on katsottava tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi. Jäsenvaltioiden on korvattava nämä lupakirjat asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VI (osa ARA) vahvistetun mallin mukaisilla lupakirjoilla, kun ne uudelleen kirjoittavat lupakirjoja hallinnollisista syistä tai lupakirjan haltijan pyynnöstä.

2.   Kun jäsenvaltio uudelleen kirjoittaa lupakirjoja sekä niihin liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia ja todistuksia tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltion on tapauksen mukaan

a)

siirrettävä kaikki osa FCL -lupakirjaan jo merkityt oikeudet uuden mallin mukaisen lupakirjaan;

b)

muunnettava osa FCL -lupakirjaan liittyvät ankkuroituja lentoja tai kaupallista lentotoimintaa koskevat oikeudet ankkuroitujen lentojen kelpuutukseksi tai kaupallisen lentotoiminnan kelpuutukseksi tämän asetuksen liitteessä III (osa BFCL) olevan BFCL.200 ja BFCL.215 kohdan säännösten mukaisesti;

c)

merkittävä osa FCL -lupakirjaan liittyvän lennonopettajakelpuutuksen voimassaolon päättymispäivä lentäjän lentopäiväkirjaan tai annettava vastaava asiakirja. Mainitun päivän jälkeen nämä lentäjät saavat käyttää opettajan oikeuksiaan vain siinä tapauksessa, että he täyttävät tämän asetuksen liitteessä III (osa BFCL) olevan BFCL.360 kohdan vaatimukset.

3.   Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen liitteen III (osa BFCL) soveltamisen alkamispäivää myöntämien kansallisten ilmapallolupakirjojen haltijoiden on voitava jatkaa lupakirjojensa mukaisten oikeuksien käyttämistä 8 päivään huhtikuuta 2021. Jäsenvaltioiden on mainittuun päivämäärään mennessä muunnettava nämä lupakirjat osan BFCL mukaisiksi lupakirjoiksi ja niihin liittyviksi oikeuksiksi, kelpuutuksiksi ja todistuksiksi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 4 artiklan 4 ja 5 kohdan vaatimukset täyttävässä muuntoraportissa olevien tietojen mukaisesti.

4.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun lupakirjaan liittyvät ja jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen liitteen III (osa BFCL) soveltamisen alkamispäivää myöntämät kansalliset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat voimassa niiden seuraavaan voimassaolon jatkamispäivään tai 8 päivään huhtikuuta 2021 sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi. Asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen IV (osa MED) vaatimusten on täytyttävä, kun näiden lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloa jatketaan.

3 c artikla

Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää aloitetun koulutuksen hyvittäminen

1.   Kun osa BFCL -lupakirjoja sekä niihin liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia tai todistuksia myönnetään tämän asetuksen liitteen III (osa BFCL) mukaisesti, ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti aloitetun koulutuksen on katsottava olevan tämän asetuksen vaatimusten mukainen sillä edellytyksellä, että ilmapallolentäjän lupakirja myönnetään viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2021. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan seuraavaa:

a)

kuumailmalaivojen luokkaan kuuluvilla ilmapalloilla aloitettu BPL-koulutus, mukaan lukien siihen liittyvät kokeet, voidaan suorittaa loppuun näillä ilmapalloilla;

b)

kuumailmapallojen luokassa muilla kuin tämän ilmapalloluokan ryhmään A kuuluvilla ilmapalloilla suoritetut koulutustunnit hyvitetään täysimääräisesti liitteessä III olevan BFCL.130 kohdan b alakohdan vaatimuksen osalta.

2.   Ennen tämän asetuksen tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) soveltamisen alkamispäivää aloitettu, Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen koulutus on hyvitettävä osa BFCL -lupakirjan myöntämistä varten hyvitysraportin perusteella, jonka jäsenvaltio on laatinut Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastoa kuullen.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa hyvitysraportissa on kuvattava koulutuksen laajuus sekä ilmoitettava, mistä osan BFCL vaatimuksista hyvitys annetaan, ja soveltuvin osin se, mitä vaatimuksia hakijoiden on täytettävä saadakseen osa BFCL -lupakirjan. Siihen on liitettävä jäljennökset kaikista koulutuksen laajuuden osoittamiseen tarvittavista asiakirjoista sekä kansallisista säännöksistä ja menettelyistä, joiden mukaisesti koulutus oli aloitettu.

3 d artikla

Koulutusorganisaatiot

1.   Koulutusorganisaatioiden, jotka antavat koulutusta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lentolupakirjoja varten, on täytettävä asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a artiklan vaatimukset.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen koulutusorganisaatioiden, joilla on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VII (osa ORA) mukaisesti annettu hyväksyntä tai jotka ovat antaneet asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO) mukaisen ilmoituksen ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää, on tarvittaessa mukautettava koulutusohjelmansa 8 päivään huhtikuuta 2021 mennessä.

(*3)  Komission delegoitu asetus (EU), annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, (Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).”"

6)

Muutetaan liite I (osa DEF) tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

7)

Muutetaan liite II (osa BOP) tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

8)

Lisätään liite III (osa BFCL) tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/430, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rajoitettujen oikeuksien käytöstä ilman valvontaa ennen kevyiden ilma-alusten lupakirjan myöntämistä (EUVL L 75, 19.3.2019, s. 66).

(5)  Komission asetus (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, ilmapallojen lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 71, 14.3.2018, s. 10)

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Opinion No 01/2019 (A) & (B), 19.2.2019), joka on saatavilla osoitteessa https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/395 liite I ’Määritelmät’ (osa DEF) seuraavasti:

(1)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Ellei käsitteitä ole tässä liitteessä määritelty toisin, tässä asetuksessa tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 2 artiklassa ja mainitun asetuksen liitteessä I (osa FCL) olevassa FCL.010 kohdassa määriteltyjen termien lisäksi”

(2)

Korvataan 1 ja 2 alakohta seuraavasti:

”1.

’hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AMC)’ viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa kuvataan menetelmät asetuksen (EU) 2018/1139 sekä sen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten vaatimusten täyttämiseksi;

2.

’vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AltMoC)’ menetelmiä, joita ehdotetaan vaihtoehtona olemassa olevalle AMC:lle tai uutena menetelmänä asetuksessa (EU) 2018/1139 sekä sen delegoiduissa ja täytäntöönpanosäädöksissä asetettujen sellaisten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole vahvistanut hyväksyttäviä vaatimusten täyttämisen menetelmiä (AMC);”

(3)

Lisätään 11 a alakohta seuraavasti:

”11 a.

’lentoajalla’ kokonaisaikaa, joka alkaa siitä, kun kori irtoaa maasta lentoonlähtöä varten, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy;”

(4)

Lisätään 17 a ja 17 b alakohta seuraavasti:

”17 a.

’ilmapalloluokalla’ ilmapallojen ryhmittelyä, joka perustuu lennossa pysymiseen tarvittavan voiman tuottamistapaan;

17 b.

’tarkastuslennolla’ taidonnäytettä, joka annetaan tässä asetuksessa vahvistettujen viimeaikaisen kokemuksen vaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien mahdollisesti vaadittavat suulliset kuulustelut;”

(5)

Korvataan 22 alakohta seuraavasti:

”22.

’ilmapalloryhmällä’ ilmapallojen ryhmittelyä, joka perustuu kuoren kokoon tai tilavuuteen;”

(6)

Lisätään 23–26 alakohta seuraavasti:

”23.

’lentokokeella’ taidonnäytettä, joka annetaan lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämistä tai oikeuden laajentamista varten, mukaan lukien mahdollisesti vaadittavat suulliset kuulustelut;

24.

’pätevyyden arvioinnilla’ taitojen, tietojen ja asenteen osoittamista opettajakelpuutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

25.

’yksinlennolla’ lentoa, jonka aikana lento-oppilas on yksin ilmapallossa;

26.

’ankkuroidulla lennolla’ lentoa, jossa käytetään ankkurijärjestelmää, joka pitää ilmapallon jatkuvasti ankkuroituna kiinteään pisteeseen lentotoiminnan aikana, lukuun ottamatta ankkuria, jota voidaan käyttää osana lentoonlähtömenetelmää.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/395 liite II ’Lentotoiminta ilmapalloilla’ (osa BOP) seuraavasti:

(1)

Korvataan BOP.BAS.010 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten täyttyminen sen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, joka valvoo asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä II (osa ARO) olevan ARO.GEN.300 kohdan a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti, että lentotoiminnan harjoittaja täyttää vaatimukset jatkuvasti.”

(2)

Korvataan BOP.BAS.020 kohta seuraavasti:

BOP.BAS.020 Välitön reagointi turvallisuusongelmaan

Lentotoiminnan harjoittajan on pantava täytäntöön

a)

turvallisuustoimenpiteet, joita toimivaltainen viranomainen edellyttää asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä II (osa ARO) olevan ARO.GEN.135 kohdan c alakohdan mukaisesti; ja

b)

lentokelpoisuusmääräykset sekä muut pakolliset tiedot, jotka virasto antaa asetuksen (EU) 2018/1139 77 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti.”

(3)

Korvataan BOP.BAS.025 kohta seuraavasti:

BOP.BAS.025 Ilma-aluksen päällikön nimeäminen

Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä ilma-aluksen päällikkö, jolla on tämän asetuksen liitteen III (osa BFCL) mukainen ilma-aluksen päällikön kelpoisuus.”

(4)

Korvataan BOP.BAS.300 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Mittareiden ja laitteiden, joita ei vaadita tässä jaksossa, sekä muiden varusteiden, joita ei vaadita tässä liitteessä mutta jotka ovat mukana ilmapallon lennolla, on täytettävä seuraavat kaksi vaatimusta:

1)

ohjaamomiehistö ei saa käyttää näistä mittareista tai laitteista saatavia tietoja asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä II esitettyjen keskeisten lentokelpoisuusvaatimusten täyttämiseksi;

2)

mittarit ja laitteet eivät saa vaikuttaa ilmapallon lentokelpoisuuteen edes vikaantumis- tai toimintahäiriötilanteissa.”

(5)

Korvataan BOP.ADD.005 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Lentotoiminnan harjoittaja on vastuussa ilmapallon käytöstä asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten vaatimusten, tämän osaston vaatimusten ja ilmoituksensa mukaisesti.”

(6)

Korvataan BOP.ADD.015 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten täyttymisen toteamiseksi lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamat henkilöt voivat milloin tahansa tutustua kaikkiin sen tiloihin, ilmapalloihin, asiakirjoihin, kirjanpitoon, tietoihin, menetelmiin ja muuhun aineistoon, joka liittyy tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan lentotoiminnan harjoittajan toimintaan, riippumatta siitä, onko toimintaa siirretty sopimuksella toisen tehtäväksi.”

(7)

Korvataan BOP.ADD.035 kohta seuraavasti:

BOP.ADD.035 Alihankinta

Kun lentotoiminnan harjoittaja teettää osan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta toiminnastaan alihankintana, sen vastuulla on varmistaa, että alihankintatyön tekevä organisaatio harjoittaa toimintaansa asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti. Lentotoiminnan harjoittajan on myös varmistettava, että toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy alihankintatyötä tekevään organisaatioon, jotta se voi määrittää, täyttääkö lentotoiminnan harjoittaja nämä vaatimukset.”

(8)

Korvataan BOP.ADD.040 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa, että kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti. Vastuullinen johtaja vastaa tehokkaan hallintojärjestelmän perustamisesta ja ylläpitämisestä.”

(9)

Korvataan BOP.ADD.045 kohta seuraavasti:

BOP.ADD.045 Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset

Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava tilat ja välineet, jotka ovat riittävät kaikkien tarvittavien tehtävien ja toimien suorittamiseen ja hallintaan, jotta voidaan varmistaa asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten täyttyminen.”

(10)

Korvataan BOP.ADD.100 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Lentotoiminnan harjoittajan on vahvistettava 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa, että se täyttää ja aikoo jatkossakin täyttää asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitetyt keskeiset vaatimukset ja tämän asetuksen vaatimukset.”

(11)

Korvataan BOP.ADD.105 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä kaikista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseen, josta se on ilmoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle, sekä kaikista muutoksista BOP.ADD.100 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin ilmoituksessa annettuihin tietoihin ja BOP.ADD.100 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien luetteloon, joka on liitetty ilmoitukseen.”

(12)

Korvataan BOP.ADD.115 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Jos kolmannessa maassa rekisteröidystä ilmapallosta on tehty vuokrausta ilman miehistöä koskeva sopimus, lentotoimintaa tällaisella ilmapallolla harjoittavan lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava asetuksen (EU) 2018/1139 liitteissä II ja V esitettyjen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten täyttyminen.”

(13)

Korvataan BOP.ADD.300 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Kaikilla ohjaamomiehistön jäsenillä on oltava heille osoitettuihin tehtäviin vaadittava, tämän asetuksen liitteen III mukaisesti myönnetty tai hyväksytty lupakirja ja kelpuutukset.”

(14)

Korvataan BOP.ADD.300 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

Jos käytetään ohjaamomiehistön jäseniä, jotka toimivat freelance-periaatteella tai osa-aikaisina työntekijöinä, lentotoiminnan harjoittajan on todennettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1)

tämän osaston vaatimukset;

2)

tämän asetuksen liitteen III vaatimukset, mukaan luettuina viimeaikaista kokemusta koskevat vaatimukset;

3)

lento- ja työaikaa koskevat rajoitukset ja lepovaatimukset sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka sijaitsee, ottaen huomioon ohjaamomiehistön jäsenen toiminnan muiden lentotoiminnan harjoittajien palveluksessa.”

(15)

Korvataan BOP.ADD.305 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Lentotoiminnan harjoittaja voi nimetä lentäjän toimimaan ilma-aluksen päällikkönä vain, jos hänellä on

1)

kelpoisuus toimintaan ilma-aluksen päällikkönä tämän asetuksen liitteen III mukaisesti;

2)

toimintakäsikirjassa määrätty vähimmäiskokemus; ja

3)

riittävät tiedot alueesta, jolla lennetään.”

(16)

Korvataan BOP.ADD.310 kohta seuraavasti:

BOP.ADD.310 Koulutuksen, tarkastuslentojen ja kokeiden toteuttaminen

BOP.ADD.315 kohdassa vaaditut ohjaamomiehistön jäsenten koulutus, tarkastuslennot ja kokeet on toteutettava

a)

lentotoiminnan harjoittajan toimintakäsikirjassa vahvistamien koulutussuunnitelmien ja -ohjelmien mukaisesti;

b)

käyttäen henkilöitä, joilla on asianmukainen kelpoisuus sekä lentokoulutuksen, tarkastuslentojen ja kokeiden osalta tämän asetuksen liitteen III mukainen kelpoisuus.”

(17)

Korvataan lisäys seuraavasti:

Lisäys

ILMOITUS

komission asetuksen (EU) 2018/395 mukaisesti

Lentotoiminnan harjoittaja

Nimi:

Lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka:

Vastuullisen johtajan nimi ja yhteystiedot:

Ilmapallolla harjoitettava lentotoiminta

Kaupallisen lentotoiminnan alkamispäivä ja tarvittaessa nykyiseen kaupalliseen lentotoimintaan tehtävän muutoksen päivämäärä.

Käytettäviä ilmapalloja, kaupallista lentotoimintaa ja jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaa koskevat tiedot: (1)

Ilmapallon tyyppi

Ilmapallon rekisteritunnus

Kotilentopaikka

Lentotoiminnan laji(t)  (2)

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvittaessa luettelo vaihtoehtoisista menetelmistä vaatimusten täyttämiseksi (AltMoC) viittauksineen hyväksyttäviin vaatimusten täyttämisen menetelmiin (AMC) (tämän ilmoituksen liitteenä):

Lausumat

☐ Lentotoiminnan harjoittaja täyttää ja aikoo jatkossakin täyttää asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitetyt keskeiset vaatimukset ja asetuksen (EU) 2018/395 vaatimukset.

Lentotoiminnan harjoittaja harjoittaa kaupallista lentotoimintaansa erityisesti seuraavien asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä II olevan osaston ADD vaatimusten mukaisesti:

☐ Hallintojärjestelmän asiakirjat, mukaan lukien toimintakäsikirja, vastaavat osaston ADD vaatimuksia ja kaikki lennot suoritetaan osastossa ADD olevan BOP.ADD.005 kohdan b alakohdassa vaaditusti toimintakäsikirjan määräysten mukaisesti.

☐ Kaikilla käytettävillä ilmapalloilla on osastossa ADD olevassa BOP.ADD.110 kohdassa ja BOP.ADD.115 kohdan b ja c alakohdassa vaaditusti joko asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti annettu lentokelpoisuustodistus tai ne täyttävät erityiset lentokelpoisuusvaatimukset, joita sovelletaan kolmannessa maassa rekisteröityihin ilmapalloihin, joista on tehty joko vuokrausta miehistöineen tai ilman miehistöä koskeva sopimus.

☐ Kaikilla ohjaamomiehistön jäsenillä on osastossa ADD olevan BOP.ADD.300 kohdan c alakohdassa vaadittu komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III mukaisesti myönnetty tai hyväksytty lupakirja ja kelpuutukset.

☐ Lentotoiminnan harjoittaja ilmoittaa osastossa ADD olevan BOP.ADD.105 kohdan a alakohdassa vaaditusti toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten vaatimusten ja asetuksen (EU) 2018/395 vaatimusten täyttämiseen, josta se on ilmoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle tällä ilmoituksella, sekä kaikista muutoksista tässä ilmoituksessa annettuihin tietoihin ja vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien luetteloon, joka on liitetty tähän ilmoitukseen.

☐ Lentotoiminnan harjoittaja vakuuttaa, että kaikki tässä ilmoituksessa ja sen liitteissä annetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.

Päiväys, vastuullisen johtajan nimi ja allekirjoitus


(1)  Täyttäkää taulukko. Jos lomakkeessa ei ole tarpeeksi tilaa tiedoille, ne on esitettävä erillisessä liitteessä. Liite on päivättävä ja allekirjoitettava.

(2)  ”Lentotoiminnan laji(t)” tarkoittaa ilmapallolla harjoitettavan kaupallisen lentotoiminnan lajia.

(3)  Jatkuvasta lentokelpoisuudesta vastaavan organisaation tietoihin on sisällyttävä organisaation nimi, osoite ja hyväksyntänumero.


LIITE III

”LIITE III

ILMAPALLOJEN OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

[OSA BFCL]

OSASTO GEN

YLEISET VAATIMUKSET

BFCL.001 Soveltamisala

Tässä liitteessä vahvistetaan vaatimukset ilmapallolentäjän lupakirjojen (BPL) sekä niihin liittyvien oikeuksien, kelpuutusten ja todistusten myöntämiselle sekä niiden voimassaolo- ja käyttöehdot.

BFCL.005 Toimivaltainen viranomainen

Tässä liitteessä toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jolta haetaan BPL-lupakirjoja tai niihin liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia tai todistuksia.

BFCL.010 Ilmapalloluokat ja -ryhmät

Tämän liitteen soveltamiseksi ilmapallot jaotellaan seuraaviin luokkiin ja ryhmiin:

a)

kuumailmapallojen luokka:

1)

ryhmä A: kuoren tilavuus enintään 3 400 m3 (120 069 ft3);

2)

ryhmä B: kuoren tilavuus 3 401 m3 (120 070 ft3) – 6 000 m3 (211 888 ft3);

3)

ryhmä C: kuoren tilavuus 6 001 m3 (211 889 ft3) – 10 500 m3 (370 804 ft3);

4)

ryhmä D: kuoren tilavuus yli 10 500 m3 (370 804 ft3);

b)

kaasuilmapallojen luokka;

c)

sekä ilmaa kevyempiä kaasuja että kuumaa ilmaa käyttävien ilmapallojen luokka;

d)

kuumailmalaivojen luokka.

BFCL.015 BPL-lupakirjojen ja niihin liittyvien oikeuksien, kelpuutusten ja todistusten hakeminen, myöntäminen, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Seuraavia koskevat hakemukset on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla:

1)

BPL-lupakirjan ja siihen liittyvien kelpuutusten myöntäminen;

2)

BPL-lupakirjaan liittyvien oikeuksien laajentaminen;

3)

(ilmapallo)lennonopettajakelpuutuksen (FI(B)) myöntäminen;

4)

(ilmapallo)tarkastuslentäjän valtuutuksen (FE(B)) myöntäminen, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen; ja

5)

BPL-lupakirjoihin tai niihin liittyviin oikeuksiin, kelpuutuksiin tai todistuksiin tehtävät muutokset.

b)

Edellä a alakohdassa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että hakija täyttää tässä liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä IV (osa MED) vahvistetut asiaankuuluvat vaatimukset.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä lupakirjaan tai todistukseen kaikki lupakirjan, kelpuutuksen tai todistuksen mukaisten oikeuksien rajoitukset tai laajennukset.

d)

Yhdellä henkilöllä ei saa olla samanaikaisesti enempää kuin yksi tämän liitteen mukaisesti myönnetty BPL-lupakirja.

e)

Lupakirjan haltijan on jätettävä a alakohdassa tarkoitetut hakemukset sen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa mikä tahansa hänen lupakirjoistaan on myönnetty tapauksen mukaan tämän liitteen (osa BFCL) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti.

f)

BPL-lupakirjan haltija voi pyytää toimivaltaisen viranomaisen vaihtamista toisen jäsenvaltion nimeämään toimivaltaiseen viranomaiseen; tällöin uusi toimivaltainen viranomainen on sama kaikkien lupakirjojen osalta.

g)

Hakijan on haettava BPL-lupakirjaa ja siihen liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia tai todistuksia viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hän on suorittanut hyväksytysti lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin.

BFCL.030 Lentokoe

Lukuun ottamatta lentokoetta, joka suoritetaan BFCL.215 kohdassa määrättyä kaupallisen lentotoiminnan kelpuutusta varten, hakijan suorittamasta koulutuksesta vastanneen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on annettava suositus hakijan osallistumisesta lentokokeeseen koulutuksen päätyttyä. Hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on annettava koulutustiedot tarkastuslentäjän käyttöön.

BFCL.035 Lentoajan hyväksi laskeminen

BPL-lupakirjan tai siihen liittyvän oikeuden, kelpuutuksen tai todistuksen hakijalle hyvitetään ilmapalloilla yksin, opettajan kanssa tai ilma-aluksen päällikkönä lentämänsä lentoaika täysimääräisenä lupakirjan, oikeuden, kelpuutuksen tai todistuksen myöntämiseen vaadittavaksi kokonaislentoajaksi.

BFCL.045 Asiakirjojen mukana pitämistä ja esittämistä koskeva velvollisuus

a)

BPL-lupakirjan haltijoiden on BPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia käyttäessään pidettävä mukanaan

1)

voimassa oleva BPL-lupakirja;

2)

voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus;

3)

kuvallinen henkilötodistus;

4)

riittävät lentopäiväkirjatiedot, jotka osoittavat, että tämän liitteen vaatimukset täyttyvät.

b)

Lento-oppilaan on pidettävä kaikilla yksinlennoilla mukanaan

1)

edellä a alakohdan 2 ja 3 alakohdassa tarkoitetut asiakirjat; ja

2)

todiste BFCL.125 kohdan a alakohdassa vaaditusta luvasta.

c)

BPL-lupakirjan haltijan tai lento-oppilaan on ilman aiheetonta viivytystä esitettävä a ja b alakohdassa tarkoitetut asiakirjat tarkastusta varten, kun toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama edustaja sitä pyytää.

BFCL.050 Lentoajan kirjaaminen

BPL-lupakirjan haltijan ja lento-oppilaan on pidettävä luotettavasti kirjaa kaikista lennetyistä lennoista toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla.

BFCL.065 Yli 70-vuotiaiden BPL-lupakirjan haltijoiden oikeuksien rajoittaminen matkustajien kaupallisessa ilmapallolennätyksessä

BPL-lupakirjan haltija, joka on täyttänyt 70 vuotta, ei saa toimia matkustajien kaupallisessa ilmapallolennätyksessä käytettävän ilmapallon ohjaajana.

BFCL.070 Lupakirjojen, oikeuksien, kelpuutusten ja todistusten rajoittaminen tai peruuttaminen pysyvästi tai määräajaksi

a)

Toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa tai peruuttaa pysyvästi tai määräajaksi tämän liitteen mukaisesti myönnetyn BPL-lupakirjan ja siihen liittyvät oikeudet, kelpuutukset ja todistukset asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VI (osa ARA) vahvistettujen ehtojen ja menettelyjen mukaisesti, jos BPL-lupakirjan haltija ei täytä asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV esitettyjä keskeisiä vaatimuksia tai tämän liitteen vaatimuksia eikä tämän asetuksen liitteen II (osa BOP) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen IV (osa MED) vaatimuksia.

b)

BPL-lupakirjan haltijan on palautettava lupakirja tai todistus välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle, jos hänen lupakirjaansa, oikeuttaan, kelpuutustaan tai todistustaan on rajoitettu tai se on peruutettu pysyvästi tai määräajaksi.

OSASTO BPL

ILMAPALLOLENTÄJÄN LUPAKIRJA (BPL)

BFCL.115 BPL – Oikeudet ja ehdot

a)

BPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloissa

1)

ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa;

2)

kaupallisessa lentotoiminnassa, jos hänellä on tämän liitteen osastossa ADD olevan BFCL.215 kohdan mukainen kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdan 1 alakohdassa säädetään, BPL-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta

1)

lentokoulutuksen antamisesta BPL-lupakirjaa varten;

2)

lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta BPL-lupakirjaa varten;

3)

BPL-lupakirjaan liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia ja todistuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

c)

BPL-lupakirjan haltija saa käyttää BPL-lupakirjan mukaisia oikeuksiaan vain, jos hän täyttää sovellettavat viimeaikaista kokemusta koskevat vaatimukset ja jos hänen käyttämiään oikeuksia vastaava lääketieteellinen kelpoisuustodistus on voimassa.

BFCL.120 BPL – Vähimmäisikä

BPL-lupakirjan hakijan on oltava vähintään 16-vuotias.

BFCL.125 BPL – Lento-oppilas

a)

Lento-oppilas ei saa lentää yksin, ellei ilmapallolennonopettaja (FI(B)) anna siihen lupaa ja valvo lentoa.

b)

Lento-oppilaan on oltava vähintään 14-vuotias, jotta hänen voidaan antaa lentää yksin.

BFCL.130 BPL – Koulutus ja kokemusvaatimukset

BPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Kurssin sisällön on vastattava haettavia oikeuksia ja siihen on sisällyttävä

a)

BFCL.135 kohdan a alakohdassa määrätyt teoriatiedot;

b)

vähintään 16 tuntia lentokoulutusta joko asianomaisen luokan ryhmään A kuuluvilla kuumailmapalloilla tai kaasupalloilla, mukaan lukien vähintään

1)

12 tuntia koululentoja opettajan kanssa;

2)

10 täyttöä ja 20 lentoonlähtöä ja laskua; ja

3)

yksi valvottu yksinlento, jonka lentoaika on vähintään 30 minuuttia.

BFCL.135 BPL – Teoriakoe

a)

Teoriatieto

BPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava haettuja oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

1)

yleiset oppiaineet:

i)

ilmailun säädökset;

ii)

ihmisen suorituskyky;

iii)

sääoppi;

iv)

radiopuhelinliikenne; ja

2)

ilmapalloja koskevat erillisoppiaineet:

i)

lennonteoria;

ii)

lentotoimintamenetelmät;

iii)

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

iv)

ilmapalloihin liittyvä ilma-aluksen yleistuntemus; ja

v)

lentosuunnistus.

b)

Hakijan velvollisuudet

1)

Hakijan on suoritettava kaikki BPL-lupakirjan teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun alaisena.

2)

Hakija saa osallistua teoriakokeeseen vasta, kun hän on suorittanut teoriakurssin asiaankuuluvat osat hyväksyttävästi ja kun koulutuksesta vastaava hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio suosittelee sitä.

3)

Hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation suositus on voimassa 12 kuukautta. Jos hakija ei ole suosituksen voimassaoloaikana osallistunut vähintään yhteen teoriakokeen osakokeeseen, hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio päättää lisäkoulutuksen tarpeesta hakijan tarpeiden perusteella.

c)

Hyväksymisrajat

1)

Teoriakokeen osakoe on läpäisty, jos hakija on saanut vähintään 75 prosenttia osakokeen enimmäispistemäärästä. Virhepisteitä ei anneta.

2)

Jollei tässä liitteessä muuta määrätä, hakijan katsotaan suorittaneen BPL-lupakirjaan vaadittavan teoriakokeen hyväksytysti, kun hän on läpäissyt vaaditut teoriakokeen osakokeet 18 kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jolloin hän on yrittänyt kokeen suorittamista ensimmäisen kerran.

3)

Jos hakija ei ole onnistunut läpäisemään tiettyä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei ole onnistunut läpäisemään kaikkia osakokeita 2 alakohdassa mainitun ajan kuluessa, hänen on suoritettava uudelleen teoriakokeen kaikki osakokeet.

4)

Ennen kuin hakija suorittaa teoriakokeet uudelleen, hänen on saatava lisäkoulutusta hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio päättää tarvittavan koulutuksen alasta ja laajuudesta hakijan tarpeiden perusteella.

d)

Voimassaoloaika

Teoriakoe on voimassa 24 kuukautta siitä päivästä, jolloin hakija on c alakohdan 2 alakohdan mukaisesti suorittanut sen hyväksytysti.

BFCL.140 BPL – Teoriatiedon hyvittäminen

BPL-lupakirjan hakijalle hyvitetään teoriatietovaatimukset BFCL.135 kohdan a alakohdan 1 alakohdassa luetelluissa yleisissä oppiaineissa, jos

a)

hänellä on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukainen lupakirja; tai

b)

hän on läpäissyt a alakohdassa tarkoitettuun lupakirjaan vaadittavan teoriakokeen eikä BFCL.135 kohdan d alakohdassa määrätty voimassaoloaika ylity.

BFCL.145 BPL – Lentokoe

a)

BPL-lupakirjan hakijan on osoitettava lentokokeessa kykynsä suorittaa ilmapallossa ilma-aluksen päällikkönä vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet haettuja oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

b)

Hakijan on suoritettava lentokoe saman luokan ilmapallolla, jolla BFCL.130 kohdan mukainen koulutus on suoritettu, ja kuumailmapallojen osalta ilmapallolla, joka kuuluu kyseisen luokan ryhmään A.

c)

Jotta hakija voi suorittaa BPL-lupakirjan myöntämiseen vaadittavan lentokokeen, hänen on ensin läpäistävä vaadittava teoriakoe.

d)

Hyväksymisrajat

1)

Lentokoe on jaettava eri osiin, jotka kattavat ilmapallon lennon kaikki vaiheet.

2)

Hylkäys osan yhdessä kohdassa johtaa koko osan hylkäykseen. Jos hakija hylätään vain yhdessä osassa, hänen on uusittava vain kyseinen osa. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin yhdessä osassa, hänen on suoritettava koko koe uudelleen.

3)

Jos hakija joutuu uusimaan kokeen 2 alakohdan mukaisesti ja hänet hylätään missä tahansa uusintakokeen osassa, mukaan lukien ne osat, jotka hakija on läpäissyt aikaisemmalla yrityskerralla, hakijan on suoritettava koko koe uudelleen.

e)

Jos hakija ei läpäise kokeen kaikkia osia kahdella yrityskerralla, hänen on saatava lisää käytännön koulutusta.

BFCL.150 BPL – Oikeuksien laajentaminen toiseen ilmapalloluokkaan tai -ryhmään

a)

BPL-lupakirjan oikeudet rajoittuvat siihen ilmapalloluokkaan, jolla BFCL.145 kohdan mukainen lentokoe on suoritettu, ja kuumailmapallojen osalta kyseisen luokan ryhmään A.

b)

Kuumailmapallojen osalta BPL-lupakirjan oikeudet laajennetaan hakemuksesta kuumailmapallojen luokan toiseen ryhmään, jos ohjaaja on suorittanut vähintään

1)

kaksi koululentoa FI(B)-lennonopettajan kanssa asianomaisen ryhmän ilmapallolla;

2)

seuraavat määrät lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla:

i)

vähintään 100 tuntia, jos haetaan oikeuksia ryhmän B ilmapalloihin;

ii)

vähintään 200 tuntia, jos haetaan oikeuksia ryhmän C ilmapalloihin;

iii)

vähintään 300 tuntia, jos haetaan oikeuksia ryhmän D ilmapalloihin.

c)

Sekä ilmaa kevyempiä kaasuja että kuumaa ilmaa käyttävien ilmapallojen luokkaa lukuun ottamatta BPL-lupakirjan oikeudet laajennetaan hakemuksesta toiseen ilmapalloluokkaan, tai jos haetaan kuumailmapallojen luokan oikeuksia, kuumailmapallojen luokan ryhmään A, jos ohjaaja on suorittanut asianomaisen luokan ja ryhmän ilmapalloilla

1)

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa koulutuksen, johon sisältyy vähintään

i)

viisi koululentoa opettajan kanssa; tai

ii)

viisi tuntia koululentoaikaa, jos kuumailmapalloja koskevat oikeudet halutaan laajentaa kuumailmalaivoihin; ja

2)

lentokokeen, jonka aikana ohjaaja on osoittanut FE(B)-tarkastuslentäjälle riittävän teoriatiedon tason toisesta ilmapalloluokasta seuraavissa oppiaineissa:

i)

lennonteoria;

ii)

lentotoimintamenetelmät;

iii)

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

iv)

ilma-aluksen yleistuntemus siinä ilmapalloluokassa, johon oikeuksien laajentamista haetaan.

d)

Edellä b alakohdan 1 alakohdassa ja c alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetun koulutuksen suorittaminen on merkittävä ohjaajan lentopäiväkirjaan, ja merkinnän allekirjoittaa

1)

b alakohdan 1 alakohdan tapauksessa koululennoista vastaava lennonopettaja; ja

2)

c alakohdan 1 alakohdan tapauksessa koulutuksesta vastaavan hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö.

e)

BPL-lupakirjan haltija saa käyttää oikeuksiaan sekä ilmaa kevyempiä kaasuja että kuumaa ilmaa käyttävien ilmapallojen luokassa vain siinä tapauksessa, että hänellä on sekä kuumailmapallojen luokan että kaasuilmapallojen luokan oikeudet.

BFCL.160 BPL – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

BPL-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia vain, jos hän on suorittanut kyseisen luokan ilmapallolla

1)

joko:

i)

suunniteltua lentoa edeltävien 24 kuukauden aikana vähintään kuusi tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, johon on sisältynyt 10 lentoonlähtöä ja laskua, joko ilma-aluksen päällikkönä tai lentoina opettajan kanssa tai yksinlentoina FI(B)-lennonopettajan valvonnassa; ja

ii)

suunniteltua lentoa edeltävien 48 kuukauden aikana vähintään yhden koululennon FI(B)-lennonopettajan kanssa; tai

2)

suunniteltua lentoa edeltävien 24 kuukauden aikana c alakohdan mukaisen tarkastuslennon.

b)

Edellä olevan a alakohdan vaatimusten lisäksi, jos ohjaajalla on kelpoisuus useampaan kuin yhteen ilmapalloluokkaan, hänen on toisten ilmapalloluokkien oikeuksia käyttääkseen oltava suorittanut viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään kolme tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä tai lentoina opettajan kanssa tai yksinlentoina FI(B)-lennonopettajan valvonnassa kussakin ilmapalloluokassa.

c)

BPL-lupakirjan haltijan, joka ei täytä a alakohdan 1 alakohdan ja, jos niitä sovelletaan, b alakohdan vaatimuksia, on ennen oikeuksien palauttamista läpäistävä tarkastuslento FE(B)-tarkastuslentäjän kanssa asianomaiseen luokkaan kuuluvalla ilmapallolla.

d)

Kun BPL-lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää kuumailmapalloilla, on täyttänyt tapauksen mukaan a, b tai c alakohdan vaatimukset, hän saa käyttää oikeuksiaan ainoastaan kuumailmapalloilla, jotka kuuluvat

i)

samaan kuumailmapalloryhmään, jolla tapauksen mukaan a alakohdan 1 alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu koululento tai c alakohdassa tarkoitettu tarkastuslento on suoritettu, tai ryhmään, jossa kuoren koko on pienempi; tai

ii)

ryhmän A kuumailmapalloihin, jos ohjaaja on suorittanut b alakohdan mukaisesti a alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun koululennon muun luokan ilmapalloilla kuin kuumailmapalloilla.

e)

Edellä a alakohdan 1 alakohdassa ja b alakohdassa määrättyjen opettajan kanssa suoritettavien lentojen, opettajan valvonnassa suoritettavien lentojen ja koululennon sekä c alakohdassa määrätyn tarkastuslennon suorittaminen on merkittävä ohjaajan lentopäiväkirjaan, ja merkinnän allekirjoittaa a alakohdan 1 alakohdassa ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastuullinen FI(B)-lennonopettaja ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastuullinen FE(B)-tarkastuslentäjä.

f)

BPL-lupakirjan haltijan, jolla on oikeudet myös tämän liitteen osastossa ADD olevassa BFCL.215 kohdassa tarkoitettuun kaupalliseen lentotoimintaan, katsotaan täyttävän seuraavat vaatimukset:

1)

a alakohta ja, jos sitä sovelletaan, b alakohta, jos hän on suorittanut BFCL.215 kohdan d alakohdan 2 alakohdan i alakohdan mukaisesti tarkastuslennon asianomaisen luokan tai asianomaisten luokkien ilmapallolla viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana; tai

2)

a alakohdan 1 alakohdan ii alakohta, jos hän suorittanut BFCL.215 kohdan d alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun koululennon asianomaisen luokan ilmapallolla.

Kun on kyse kuumailmapallojen luokasta, d alakohdassa määritettyjä rajoituksia, jotka koskevat oikeuksia harjoittaa lentotoimintaa muiden luokkien ilmapalloilla, sovelletaan riippuen siitä, mitä ilmapalloluokkaa on käytetty f alakohdan 1 alakohdan tai f alakohdan 2 alakohdan vaatimusten täyttämiseksi.

OSASTO ADD

LISÄKELPUUTUKSET

BFCL.200 Ankkuroitujen kuumailmapallolentojen kelpuutus

a)

BPL-lupakirjan haltija saa suorittaa ankkuroituja lentoja kuumailmapalloilla vain, jos hänellä on tämän kohdan mukainen ankkuroitujen kuumailmapallolentojen kelpuutus.

b)

Ankkuroitujen kuumailmapallolentojen kelpuutuksen hakemiseksi

1)

hakijalla on oltava oikeudet kuumailmapallojen luokkaan;

2)

hakijan on suoritettava ensin vähintään kaksi koululentoa ankkuroiduilla kuumailmapalloilla.

c)

Ankkuroiduilla kuumailmapalloilla annetun koulutuksen suorittaminen on merkittävä lentopäiväkirjaan, ja koulutuksesta vastaavan FI(B)-lennonopettajan on allekirjoitettava merkintä.

d)

Ohjaaja, jolla on ankkuroitujen kuumailmapallolentojen kelpuutus, saa käyttää oikeuksiaan vain, jos hän on suorittanut suunniteltua lentoa edeltävien 48 kuukauden aikana vähintään yhden ankkuroidun kuumailmapallolennon tai, jos hän ei ole suorittanut tällaista lentoa, ohjaaja saa käyttää oikeuksiaan, jos hän on suorittanut ankkuroidun kuumailmapallolennon opettajan kanssa tai yksinlentona FI(B)-lennonopettajan valvonnassa. Tällaisen opettajan kanssa tai yksin lennetyn valvotun lennon suorittaminen on merkittävä ohjaajan lentopäiväkirjaan, ja FI(B)-lennonopettajan on allekirjoitettava merkintä.

BFCL.210 Yölentokelpuutus

a)

BPL-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia VFR-olosuhteissa yöllä vain, jos hänellä on tämän kohdan mukainen yölentokelpuutus.

b)

Yölentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut yöllä vähintään kaksi vähintään yhden tunnin pituista koululentoa.

c)

Yölentokelpuutusta varten annetun koulutuksen suorittaminen on merkittävä lentopäiväkirjaan, ja koulutuksesta vastaavan FI(B)-lennonopettajan on allekirjoitettava merkintä.

BFCL.215 Kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus

a)

BPL-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia ilmapalloilla harjoitettavassa kaupallisessa lentotoiminnassa vain, jos hänellä on tämän kohdan mukainen kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus.

b)

Kaupallisen lentotoiminnan kelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

hän on täyttänyt 18 vuotta;

2)

hän on suorittanut 50 tuntia lentoaikaa sekä 50 lentoonlähtöä ja laskua ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla;

3)

hänellä on sen ilmapalloluokan oikeudet, jolla kaupallisen lentotoiminnan kelpuutuksen oikeuksia aiotaan käyttää; ja

4)

hän on läpäissyt asianomaisen luokan ilmapallolla lentokokeen, jonka aikana hän on osoittanut FE(B)-tarkastuslentäjälle ilmapalloilla harjoitettavassa kaupallisessa lentotoiminnassa vaadittavan pätevyyden.

c)

Kaupallisen lentotoiminnan kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat siihen ilmapalloluokkaan, jolla b alakohdan 3 alakohdan mukainen lentokoe on suoritettu. Oikeudet laajennetaan hakemuksesta toiseen ilmapalloluokkaan, jos hakija täyttää b alakohdan 3 ja 4 alakohdan vaatimukset tässä toisessa luokassa.

d)

Ohjaaja, jolla on kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus, saa käyttää kelpuutuksen mukaisia oikeuksia matkustajien kaupallisessa ilmapallolennätyksessä vain, jos hän on suorittanut

1)

suunniteltua lentoa edeltävien 180 päivän aikana

i)

vähintään kolme lentoa ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla, joista vähintään yksi on suoritettu asianomaisen luokan ilmapallolla; tai

ii)

yhden lennon ilma-aluksen päällikkönä asianomaisen luokan ilmapallolla sellaisen FI(B)-lennonopettajan valvonnassa, jolla on tämän kohdan mukainen kelpoisuus; ja

2)

suunniteltua lentoa edeltävien 24 kuukauden aikana

i)

asianomaisen luokan ilmapallolla tarkastuslennon, jonka aikana hän osoittaa FE(B)-tarkastuslentäjälle matkustajien kaupallisessa ilmapallolennätyksessä vaadittavan pätevyyden; tai

ii)

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa kertauskurssin, jonka sisältö vastaa ilmapalloilla harjoitettavassa kaupallisessa lentotoiminnassa vaadittavaa pätevyyttä ja johon sisältyy vähintään kuusi tuntia teoriakoulutusta ja yksi koululento asianomaisen luokan ilmapallolla sellaisen FI(B)-lennonopettajan kanssa, jolla on tämän kohdan mukainen kelpoisuus ilmapallolla harjoitettavaan kaupalliseen lentotoimintaan.

e)

Ohjaajan, jolla on useampaan kuin yhteen ilmapalloluokkaan laajennettu kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus, on kelpuutuksen oikeudet kaikissa ilmapalloluokissa säilyttääkseen täytettävä d alakohdan 2 alakohdan vaatimukset vähintään yhdessä ilmapalloluokassa.

f)

Ohjaaja, joka täyttää d alakohdan vaatimukset ja jolla on kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus kuumailmapallojen luokassa, voi käyttää kelpuutuksen oikeuksia kuumailmapallojen luokassa ainoastaan ilmapalloilla, jotka kuuluvat

i)

samaan kuumailmapallojen ryhmään, jolla d alakohdan 2 alakohdan i alakohdassa tarkoitettu tarkastuslento tai d alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu koululento on suoritettu; tai

ii)

kuumailmapallojen ryhmään, jossa kuoren koko on pienempi.

g)

Edellä d alakohdan 1 kohdan ii alakohdassa määrätyn valvotun lennon, d alakohdan 2 alakohdan i alakohdassa määrätyn tarkastuslennon ja d alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa määrätyn kertauskurssin suorittaminen on merkittävä ohjaajan lentopäiväkirjaan, ja merkinnän allekirjoittaa tapauksen mukaan kertauskurssista, valvonnasta tai tarkastuslennosta vastaava hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö taikka FI(B)-lennonopettaja tai FE(B)-tarkastuslentäjä.

h)

Ohjaajan, joka on suorittanut tämän asetuksen liitteessä II (osa BOP) olevan BOP.ADD.315 kohdan mukaisen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon, katsotaan täyttävän d alakohdan 2 alakohdan i alakohdan vaatimukset.

OSASTO FI

LENNONOPETTAJAT

1 jakso

Yleiset vaatimukset

BFCL.300 Lennonopettajan kelpuutukset

a)   Yleistä

Opettaja saa antaa lennonopetusta ilmapallolla vain, jos

1)

hänellä on

i)

BPL-lupakirja ja ne oikeudet, kelpuutukset ja todistukset, joita varten lennonopetusta on tarkoitus antaa; ja

ii)

annettavaa koulutusta vastaava ilmapallolennonopettajan kelpuutus (FI(B)), joka on myönnetty tämän osaston mukaisesti; ja

2)

hän on oikeutettu toimimaan ilma-aluksen päällikkönä ilmapallossa lennonopetuksen aikana.

b)   Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella annettava koulutus

1)

Poiketen siitä, mitä a alakohdan 1 alakohdassa säädetään, kun tämän liitteen (osa BFCL) mukaisesti hyväksyttyyn koulutukseen sisältyvä lennonopetus annetaan sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot ovat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä lennonopettajan kelpuutus hakijalle, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen ilmapallolentäjän lupakirja, edellyttäen että

i)

hakijalla on vähintään se lupakirja ja tarvittaessa ne oikeudet, kelpuutukset tai todistukset, jotka vastaavat niitä, joita varten hänellä on oikeus antaa opetusta;

ii)

hakija täyttää tässä osastossa asetetut vaatimukset FI(B)-kelpuutuksen ja asianmukaisten opetusoikeuksien myöntämiseksi; ja

iii)

hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia opetusoikeuksia.

2)

Kelpuutus rajoittuu hyväksytyn lennonopetuksen antamiseen

i)

sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat; ja

ii)

lento-oppilaille, joilla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lennonopetusta annetaan.

2 jakso

Ilmapallolennonopettajan kelpuutus – FI(B)

BFCL.315 FI(B)-kelpuutus – Oikeudet ja ehdot

a)

Edellyttäen, että hakija täyttää BFCL.320 kohdan vaatimukset ja seuraavat edellytykset, hakijalle on myönnettävä FI(B)-kelpuutus, joka oikeuttaa antamaan lennonopetusta seuraavia varten:

1)

BPL-lupakirja;

2)

oikeuksien laajentaminen muihin ilmapalloluokkiin ja -ryhmiin edellyttäen, että hakija on suorittanut vähintään 15 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä kussakin kyseessä olevassa luokassa;

3)

yölentokelpuutus tai ankkuroitujen lentojen kelpuutus edellyttäen, että hakija on saanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa erityiskoulutusta kyseistä kelpuutusta koskevan opetuksen antamiseen; ja

4)

FI(B)-kelpuutus edellyttäen, että hakija on

i)

suorittanut vähintään 50 tuntia lennonopetusta ilmapalloilla; ja

ii)

antanut toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten vahvistamien menetelmien mukaisesti vähintään yhden tunnin lennonopetusta FI(B)-kelpuutusta varten sellaisen FI(B)-lennonopettajan valvonnassa ja tätä tyydyttävällä tavalla, jolla on tämän alakohdan mukainen kelpoisuus ja joka on hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön nimeämä.

b)

Edellä a alakohdassa lueteltuihin oikeuksiin sisältyvät oikeudet antaa lennonopetusta

1)

asianmukaisten lupakirjojen, oikeuksien, kelpuutusten tai todistusten myöntämistä varten; ja

2)

voimassaolon jatkamista, uusimista tai tässä liitteessä vahvistettujen viimeaikaista kokemusta koskevien vaatimusten täyttämistä varten, tapauksen mukaan.

BFCL.320 FI(B) – Edellytykset ja vaatimukset

FI(B)-kelpuutuksen hakijan on

a)

oltava vähintään 18-vuotias;

b)

täytettävä BFCL.300 kohdan a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan ja a alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;

c)

oltava suorittanut 75 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla;

d)

oltava suorittanut BFCL.330 kohdan mukainen lennonopettajakoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa; ja

e)

oltava läpäissyt BFCL.345 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.

BFCL.325 FI(B) – Pätevyys ja sen arviointi

FI(B)-kelpuutuksen hakijat on koulutettava niin, että he saavuttavat pätevyyden seuraavilla osa-alueilla:

a)

resurssien valmistelu

b)

oppimista edistävän ilmapiirin luominen

c)

tietojen esittäminen

d)

uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan (TEM) sekä miehistöyhteistyön (CRM) yhdistäminen opetukseen

e)

ajan hallinta koulutustavoitteiden saavuttamiseksi

f)

oppimisen helpottaminen

g)

oppilaiden suoritusten arviointi

h)

edistymisen seuranta ja arvostelu

i)

oppituntien arviointi ja

j)

tulosten raportointi.

BFCL.330 FI(B) – Koulutus

a)

FI(B)-kelpuutuksen hakijan on läpäistävä kurssin aloitusta edeltävien 12 kuukauden kuluessa hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tekemä ennakkoarviointi, jossa arvioidaan hänen valmiutensa kurssin suorittamiseen.

b)

FI(B)-koulutuksen on sisällettävä vähintään

1)

BFCL.325 kohdassa määritellyt osat;

2)

25 tuntia opetusoppia;

3)

12 tuntia teoriakoulutusta, johon sisältyy edistystä mittaavat kokeet; ja

4)

kolme tuntia lentokoulutusta, johon sisältyy kolme lentoonlähtöä ja laskua.

c)

Hakijoille, joilla on jo täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukainen opettajakelpuutus, hyvitetään b alakohdan 2 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

BFCL.345 FI(B) – Pätevyyden arviointi

a)

FI(B)-kelpuutuksen hakijan on läpäistävä pätevyyden arviointi ilmapallolla osoittaakseen tarkastuslentäjälle, jolla on BFCL.415 kohdan c alakohdan mukainen kelpoisuus, kykynsä kouluttaa lento-oppilas BPL-lupakirjan myöntämiseen vaadittavalle tasolle.

b)

Arviointiin on sisällyttävä

1)

BFCL.325 kohdassa kuvatun pätevyyden osoittaminen lentoa edeltävässä ja lennon jälkeisessä opetuksessa ja teoriakoulutuksessa;

2)

suulliset teoriakuulustelut maassa, lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä lennon aikana tapahtuva suoritusten näyttäminen asianomaisessa ilmapalloluokassa;

3)

opettajan pätevyyden arvioinnin kannalta riittävät harjoitukset.

BFCL.360 FI(B)-kelpuutus – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

FI(B)-kelpuutuksen haltija saa käyttää kelpuutuksensa mukaisia oikeuksia vain, jos hän on suorittanut

1)

kyseisten oikeuksien suunniteltua käyttöä edeltävien kolmen vuoden aikana

i)

hyväksytyn koulutusorganisaation, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen antaman lennonopettajien kertauskoulutuksen, jonka aikana kelpuutuksen haltija saa teoriakoulutusta ilmapallolennonopettajien kannalta oleellisten tietojen kertaamiseksi ja saattamiseksi ajan tasalle;

ii)

vähintään kuusi tuntia lennonopetusta ilmapalloilla FI(B)-lennonopettajana; ja

2)

edeltävien yhdeksän vuoden aikana ja toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten vahvistamien menetelmien mukaisesti vähintään yhden koululennon ilmapallolla FI(B)-lennonopettajana sellaisen FI(B)-lennonopettajan valvonnassa ja tätä tyydyttävällä tavalla, jolla on BFCL.315 kohdan a alakohdan 4 alakohdan mukainen kelpoisuus ja joka on hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön nimeämä.

b)

Tunnit, jotka on lennetty FE(B)-tarkastuslentäjänä lentokokeiden, tarkastuslentojen tai pätevyyden arviointien aikana, hyvitetään täysimääräisesti a alakohdan 1 alakohdan ii alakohdan vaatimuksen täyttämistä varten.

c)

Jos FI(B)-kelpuutuksen haltija ei ole suorittanut koululentoa FI(B)-lennonopettajan valvonnassa ja tätä tyydyttävällä tavalla a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti, hän ei saa käyttää FI(B)-kelpuutuksen mukaisia oikeuksia ennen kuin hän on suorittanut hyväksytysti BFCL.345 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin.

d)

Jotta FI(B)-kelpuutuksen haltija, joka ei täytä kaikkia a alakohdan vaatimuksia, voisi jatkaa FI(B)-kelpuutuksen mukaisten oikeuksien käyttöä, hänen on täytettävä a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan ja BFCL.345 kohdan vaatimukset.

OSASTO FE

TARKASTUSLENTÄJÄT

1 jakso

Yleiset vaatimukset

BFCL.400 Ilmapallotarkastuslentäjien valtuutukset

a)   Yleistä

Tarkastuslentäjä saa ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja tämän liitteen mukaisesti vain, jos

1)

hänellä on

i)

BPL-lupakirja ja ne oikeudet, kelpuutukset ja todistukset, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, sekä oikeudet antaa opetusta niitä varten;

ii)

vastaanotettavaa lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suoritettavaa pätevyyden arviointia vastaava FE(B)-valtuutus ja siihen liittyvät oikeudet, jotka on myönnetty tämän osaston mukaisesti;

2)

hän on oikeutettu toimimaan ilma-aluksen päällikkönä ilmapallossa lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin aikana.

b)   Kokeiden suorittaminen jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella

1)

Poiketen siitä, mitä a alakohdan 1 alakohdassa säädetään, kun lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot ovat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä tarkastuslentäjän valtuutus hakijalle, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen ilmapallolentäjän lupakirja, edellyttäen että

i)

hakijalla on vähintään se lupakirja ja tarvittaessa ne oikeudet, kelpuutukset tai todistukset, jotka vastaavat niitä, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja;

ii)

hakija täyttää tässä osastossa asetetut vaatimukset kyseisen tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämiseksi;

iii)

hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia tarkastuslentäjän oikeuksia.

2)

Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu valtuutus antaa oikeuden ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ainoastaan

i)

sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat; ja

ii)

lentäjältä, jolla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan.

BFCL.405 Oikeuksien rajoittaminen eturistiriitojen vuoksi

Ilmapallotarkastuslentäjä ei saa

a)

ottaa vastaan lentokoetta tai pätevyyden arviointia lupakirjan, kelpuutuksen tai todistuksen myöntämiseksi hakijalta, jolle hän on antanut yli 50 prosenttia sitä lupakirjaa, kelpuutusta tai todistusta varten vaaditusta lentokoulutuksesta, jota varten lentokoe tai pätevyyden arviointi suoritetaan; tai

b)

ottaa vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia, jos hän arvioi jonkin asian saattavan vaikuttaa objektiivisuuteensa.

BFCL.410 Lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottaminen ja pätevyyden arviointien suorittaminen

a)

Ottaessaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ja suorittaessaan pätevyyden arviointeja ilmapallotarkastuslentäjän on tehtävä kaikki seuraavat toimenpiteet:

1)

varmistettava, että viestintä hakijan kanssa sujuu ilman kieliongelmia;

2)

tarkistettava, että hakija täyttää kaikki tämän liitteen kelpoisuutta, koulutusta ja kokemusta koskevat vaatimukset sen lupakirjan, oikeuden, kelpuutuksen tai todistuksen myöntämiseksi, voimassaolon jatkamiseksi tai uusimiseksi, jota varten lentokoe, tarkastuslento tai pätevyyden arviointi suoritetaan; ja

3)

kerrottava hakijalle seurauksista, joita epätäydellisten, virheellisten tai väärien tietojen antaminen koulutuksesta ja lentokokemuksesta aiheuttaa.

b)

Lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottamisen tai pätevyyden arvioinnin suorittamisen jälkeen ilmapallotarkastuslentäjän on

1)

kerrottava hakijalle lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin tulokset;

2)

jos pätevyyden arviointi on läpäisty voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, merkittävä hakijan lupakirjaan tai todistukseen sen uusi voimassaolon päättymispäivä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen on erikseen valtuuttanut hänet tätä tarkoitusta varten;

3)

annettava hakijalle allekirjoitettu lausunto lentokokeesta, tarkastuslennosta tai pätevyyden arvioinnista ja toimitettava ilman aiheetonta viivytystä kopiot lausunnosta hakijan lupakirjasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle ja sille toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen. Lausuntoon on sisällyttävä

i)

ilmoitus siitä, että ilmapallotarkastuslentäjä on saanut hakijalta tiedot tämän kokemuksesta ja koulutuksesta ja katsonut, että kokemus ja koulutus täyttävät tämän liitteen sovellettavat vaatimukset;

ii)

vahvistus siitä, että kaikki vaaditut lentoliikkeet ja harjoitukset on suoritettu, sekä tiedot suullisesta teoriakokeesta, jos sellainen vaaditaan. Jos jokin kohta on hylätty, tarkastuslentäjän on kirjattava tämän arvioinnin syyt;

iii)

lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin tulokset;

iv)

ilmoitus siitä, että ilmapallotarkastuslentäjä on tarkistanut hakijan toimivaltaisen viranomaisen kansalliset menettelyt ja vaatimukset ja soveltanut niitä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen;

v)

jäljennös ilmapallotarkastuslentäjän valtuutuksesta, johon sisältyy tieto hänen ilmapalloja koskevien tarkastuslentäjän oikeuksiensa laajuudesta, jos tarkastuslentäjä ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.

c)

Ilmapallotarkastuslentäjän on säilytettävä kaikkia lentokokeita, tarkastuslentoja ja pätevyyden arviointeja koskevat tiedot ja tulokset viisi vuotta.

d)

Ilmapallotarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen tai hakijan lupakirjasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ilmapallotarkastuslentäjän on toimitettava kaikki pyydetyt tiedot ja lausunnot valvontatarkoituksia varten.

2 jakso

Ilmapallotarkastuslentäjän valtuutus – FE(B)

BFCL.415 FE(B)-valtuutus – Oikeudet ja ehdot

Edellyttäen, että hakija täyttää BFCL.420 kohdan vaatimukset ja seuraavat edellytykset, hakijalle on myönnettävä FE(B)-valtuutus, joka oikeuttaa

a)

ottamaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja BPL-lupakirjoja varten sekä lentokokeita oikeuksien laajentamiseksi toiseen ilmapalloluokkaan edellyttäen, että hakija on suorittanut 250 tuntia lentoaikaa ilmapallon ohjaajana, josta 50 tuntia lennonopetusta, joka kattaa BPL-koulutusohjelman kokonaisuudessaan;

b)

ottamaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja BFCL.215 kohdassa tarkoitettua kaupallisen lentotoiminnan kelpuutusta varten edellyttäen, että hakija täyttää a alakohdassa esitetyt kokemusvaatimukset ja on saanut erityiskoulutusta BFCL.430 kohdan mukaisella tarkastuslentäjien standardointikurssilla;

c)

suorittamaan pätevyyden arviointeja FI(B)-kelpuutuksen myöntämiseksi edellyttäen, että hakija on

1)

suorittanut 350 tuntia lentoaikaa ilmapallon ohjaajana, josta viisi tuntia lennonopetusta FI(B)-kelpuutuksen hakijalle;

2)

saanut erityiskoulutusta BFCL.430 kohdan mukaisella tarkastuslentäjien standardointikurssilla.

BFCL.420 FE(B)-valtuutus – Edellytykset ja vaatimukset

FE(B)-valtuutuksen hakijan on

a)

täytettävä BFCL.400 kohdan a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan ja 2 alakohdan vaatimukset;

b)

oltava suorittanut BFCL.430 kohdan mukainen FE(B)-standardointikurssi;

c)

oltava suorittanut BFCL.445 kohdan mukainen pätevyyden arviointi;

d)

osoitettava, että hänellä on FE(B)-valtuutuksen mukaisiin oikeuksiin soveltuva tausta; ja

e)

osoitettava, ettei hänelle ole määrätty mitään seuraamuksia, mukaan lukien tämän liitteen, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetyn lupakirjan, kelpuutuksen tai todistuksen rajoittaminen tai peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi asetuksen (EU) 2018/1139 ja sen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten noudattamatta jättämisen takia viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana.

BFCL.430 FE(B)-valtuutus – Standardointikurssi

a)

FE(B)-valtuutuksen hakijan on suoritettava standardointikurssi, jonka järjestää joko toimivaltainen viranomainen tai hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ja joka on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.

b)

Standardointikurssin on vastattava haettuja ilmapallotarkastuslentäjän oikeuksia, sen on koostuttava teoriakoulutuksesta ja käytännön koulutuksesta ja siihen on sisällyttävä vähintään

1)

yhden lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arvioinnin suorittaminen BPL-lupakirjaa tai siihen liittyviä kelpuutuksia tai todistuksia varten;

2)

koulutus, joka koskee tämän liitteen sovellettavia vaatimuksia ja sovellettavia lentotoimintavaatimuksia, lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamista ja pätevyyden arviointia sekä niitä koskevaa dokumentointia ja raportointia;

3)

ohjeistus seuraavista:

i)

kansalliset hallintomenettelyt;

ii)

henkilötietojen suojaa koskevat vaatimukset;

iii)

tarkastuslentäjän vastuu;

iv)

tarkastuslentäjän vahinkovakuutus;

v)

kansalliset maksut; ja

vi)

tieto siitä, miten i–v alakohdassa tarkoitetut tiedot saadaan, kun otetaan vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suoritetaan pätevyyden arviointeja hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.

c)

FE(B)-valtuutuksen haltija ei saa ottaa vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen, ellei hän ole tarkistanut uusimpia saatavilla olevia tietoja hakijan toimivaltaisen viranomaisen asiaa koskevista kansallisista menettelyistä.

BFCL.445 FE(B)-valtuutus – Pätevyyden arviointi

FE(B)-valtuutuksen myöntämistä ensimmäisen kerran hakevan hakijan on osoitettava FE(B)-pätevyytensä toimivaltaisen viranomaisen tarkastajalle tai kokeneelle tarkastuslentäjälle, jonka FE(B)-valtuutuksesta vastaava toimivaltainen viranomainen on erityisesti valtuuttanut tähän tarkoitukseen. Pätevyyden arvioinnin aikana hakijan on otettava vastaan lentokoe tai tarkastuslento tai suoritettava pätevyyden arviointi sekä tähän kuuluvat lentoa edeltävä ohjeistus, lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arviointi ja sen henkilön arviointi, josta koe, tarkastus tai arviointi tehdään, palautteenanto ja asiakirjojen täyttäminen.

BFCL.460 FE(B)-valtuutus – Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

FE(B)-valtuutus on voimassa viisi vuotta.

b)

FE(B)-valtuutuksen voimassaoloa jatketaan, jos sen haltija on

1)

FE(B)-valtuutuksen voimassaoloaikana suorittanut tarkastuslentäjän kertauskurssin, jonka järjestää joko toimivaltainen viranomainen tai hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ja joka on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja jonka aikana valtuutuksen haltija saa teoriakoulutusta ilmapallotarkastuslentäjien kannalta oleellisten tietojen kertaamiseksi ja saattamiseksi ajan tasalle; ja

2)

valtuutuksen voimassaoloajan päättymistä edeltävien 24 kuukauden aikana ottanut vastaan yhden lentokokeen tai tarkastuslennon tai suorittanut yhden pätevyyden arvioinnin toimivaltaisen viranomaisen tarkastajan tai sellaisen kokeneen tarkastuslentäjän valvonnassa, jonka FE(B)-valtuutuksesta vastaava toimivaltainen viranomainen on erityisesti valtuuttanut tähän tarkoitukseen, ja tätä tyydyttävällä tavalla.

c)

FE(B)-valtuutuksen haltija, jolla on myös yksi tai useampi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukainen tarkastuslentäjän valtuutus muissa ilma-alusryhmissä, voi toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella jatkaa kaikkien tarkastuslentäjän valtuutuksiensa voimassaoloa samalla kertaa.

d)

Jos FE(B)-valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, sen haltijan on täytettävä b alakohdan 1 alakohdan ja BFCL.445 kohdan vaatimukset ennen kuin hän voi jatkaa FE(B)-valtuutuksen mukaisten oikeuksien käyttämistä.

e)

FE(B)-valtuutuksen voimassaoloa jatketaan tai se uusitaan vain, jos hakija osoittaa edelleen täyttävänsä BFCL.410 kohdan sekä BFCL.420 kohdan d ja e alakohdan vaatimukset.


Top