EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0217

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/217, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja kyseisen asetuksen oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2019/7227

OJ L 44, 18.2.2020, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj

18.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 44/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/217,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2019,

aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja kyseisen asetuksen oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 5 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukossa 3 luetellaan vaarallisten aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät, jotka perustuvat kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa 2–5 osassa vahvistettuihin kriteereihin.

(2)

Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 37 artiklan nojalla ehdotuksia tiettyjen aineiden luokitusten ja merkintöjen käyttöön ottamiseksi sekä tiettyjen muiden aineiden yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen päivittämiseksi tai poistamiseksi. Kemikaaliviraston riskinarviointikomitean näistä ehdotuksista antamien lausuntojen sekä asianomaisilta osapuolilta saatujen huomautusten perusteella on aiheellista ottaa käyttöön, päivittää tai poistaa tiettyjen aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät. Kyseiset kemikaaliviraston riskinarviointikomitean antamat lausunnot (2) ovat seuraavat:

9 päivänä kesäkuuta 2017 annettu lausunto 4,4’-sulfonyylibisfenolista, ammoniumkloridin (NH4Cl), pentakloorifosforaanin ja fenolin kanssa;polymeeri

22 päivänä syyskuuta 2017 annettu lausunto dinatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenyyli)atso)fenyylisulfamoyyli)fenyyli)atso)-5-hydroksi-3-((4-nitrofenyyli)atso)naftaleeni-2,7-disulfonaatista;

9 päivänä kesäkuuta 2017 annettu lausunto fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)-fosfiinioksidista;

22 päivänä syyskuuta 2017 annettu lausunto koboltista;

22 päivänä syyskuuta 2017 annettu lausunto nikkelibis(sulfamidaatista) eli nikkeli- sulfamaatista;

22 päivänä syyskuuta 2017 annettu lausunto etyleenioksidista eli oksiraanista;

22 päivänä syyskuuta 2017 annettu lausunto 2,4,6,8-tetrametyyli-1,3,5,7-tetraoksasyklo-oktaanista eli metaldehydistä;

15 päivänä maaliskuuta 2017 annettu lausunto 2-bentsyyli-2-dimetyyliamino-4’morfoliinibutyrofenonista;

5 päivänä joulukuuta 2017 annettu lausunto pyridaatista (ISO) eli O-(6-kloori-3-fenyylipyridatsiini-4-yyli) S-oktyyli tiokarbonaatista;

22 päivänä syyskuuta 2017 annettu lausunto dodekyylimetakrylaatista;

5 päivänä joulukuuta 2017 annettu lausunto 2-fenyyliheksaaninitriilistä;

15 päivänä maaliskuuta 2017 annettu lausunto tiabendatsolista (ISO) eli 2-(tiatsoli-4-yyli)bentsimidatsolista;

9 päivänä kesäkuuta 2017 annettu lausunto N,N-dietyyli-m-toluamidista eli deetistä;

14 päivänä syyskuuta 2017 annettu lausunto titaanidioksidista;

15 päivänä maaliskuuta 2017 annettu lausunto metyylielohopeakloridista;

9 päivänä kesäkuuta 2017 annettu lausunto bentso[rst]pentafeenistä;

9 päivänä kesäkuuta 2017 annettu lausunto dibentso[b,def]kryseenistä eli dibenzo[a,h]pyreenistä;

22 päivänä syyskuuta 2017 annettu lausunto etanoli, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15-haaraketjuisista ja suoraketjuisista alkyyli)johdannaisista;

5 päivänä joulukuuta 2017 annettu lausunto syflumetofeenistä (ISO) eli 2-metoksietyyli (RS)-2-(4-tert-butyylifenyyli)-2-siano-3-okso-3-(α,α,α- trifluori-o-tolyyli)propionaatista;

9 päivänä kesäkuuta 2017 annettu lausunto pentakalium-2,2’,2'',2''’,2''"-(etaani-1,2-diyylinitriili)penta-asetaatista;

9 päivänä kesäkuuta 2017 annettu lausunto N-karboksimetyyli-iminobis (etyleeninitriili)tetra(etikkahaposta);

9 päivänä kesäkuuta 2017 annettu lausunto pentanatrium (karboksylaattimetyyli)iminobis(etyleeninitriili)tetra-asetaatista;

9 päivänä kesäkuuta 2017 annettu lausunto di-isoheksyyliftalaatista;

9 päivänä kesäkuuta 2017 annettu lausunto fludioksoniilista (ISO) eli 4-(2,2-difluori-1,3-bentsodioksoli-4-yyli)-1H-pyrroli-3-karbonitriilistä;

22 päivänä syyskuuta 2017 annettu lausunto halosulfuronimetyylistä (ISO) eli metyyli-3-kloori-5{[(4,6-dimetoksipyrimidiini-2-yyli)karbamoyyli]sulfamoyyli}-1-metyyli-1H-pyratsoli-4-karboksylaatista;

5 päivänä joulukuuta 2017 annettu lausunto 2-metyyli-imidatsolista;

15 päivänä maaliskuuta 2017 annettu lausunto (RS)-2-metoksi-N-metyyli-2-[α-(2,5-ksylyloksi)-o-tolyyli]asetamidista eli mandestrobiinista;

5 päivänä joulukuuta 2017 annettu lausunto karboksiinista (ISO) eli 2-metyyli-N-fenyyli-5,6-dihydro-1,4-oksatiini-3-karboksamidista eli 5,6-dihydro-2-metyyli-1,4-oksatiini-3-karboksanilidistä;

5 päivänä joulukuuta 2017 annettu lausunto metaflumitsonista (ISO) eli (EZ)-2’-[2-(4-syanofenyyli)-1-(α,α,α-trifluori-m-tolyyli)etylideeni]-[4-(trifluorimetoksi)fenyyli]karbanilohydratsidi [E-isomeeri ≥ 90 %, Z-isomeeri≤ 10 % suhteellinen osuus] [1] (E)-2'-[2-(4-syanofenyyli)-1-(α,α,α -trifluori-m-tolyyli)etylideeni]-[4-(trifluorimetoksi)fenyyli]karbanilohydratsidista [2];

5 päivänä joulukuuta 2017 annettu lausunto dibutyylibis(pentaani-2,4-dionato-O,O’)tinasta.

(3)

Välittömän myrkyllisyyden estimaatteja (ATE) käytetään pääasiassa määritettäessä välittömään myrkyllisyyteen liittyvää ihmisen terveyttä koskevaa luokitusta seoksille, jotka sisältävät välittömästi myrkyllisiksi luokiteltuja aineita. Yhdenmukaistettujen ATE-arvojen sisällyttäminen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI lueteltuihin kohtiin helpottaa seosten luokituksen yhdenmukaistamista ja tukee valvontaviranomaisten työtä. Joidenkin aineiden täydentävien tieteellisten arviointien vuoksi seuraaville aineille on laskettu ATE-arvot RAC:n lausunnoissa ehdotettujen ATE-arvojen lisäksi: metyylielohopeakloridi, pentakalium-2,2’,2",2''’,2''"-(etaani-1,2-diyylinitriili)penta-asetaatti, N-karboksimetyyli-iminobis(etyleeninitriili)tetra(etikkahappo), pentanatrium(karboksylaattimetyyli)iminobis(etyleeninitriili)tetra-asetaatti (DTPA), etyleenioksidi, oksiraani ja metaldehydi (ISO), 2,4,6,8-tetrametyyli-1,3,5,7-tetraoksasyklo-oktaani. Nämä ATE-arvot olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukon 3 toiseksi viimeiseen sarakkeeseen.

(4)

Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea ehdotti koboltista 22 päivänä syyskuuta 2017 antamassaan tieteellisessä lausunnossa, että kyseinen aine luokiteltaisiin kategoriaan 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi, jonka erityinen pitoisuusraja on ≥ 0,01 %. Erityisen pitoisuusrajan määrittämismenetelmä edellytti kuitenkin täydentävän arvioinnin tekemistä erityisesti sen sovellettavuudesta metalliyhdisteisiin. Siksi on aiheellista olla toistaiseksi ottamatta käyttöön koboltin osalta mitään asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukossa 3 esitettyä erityistä pitoisuusrajaa vaan soveltaa yleistä pitoisuusrajaa, joka on ≥ 0,1 %, kyseisen asetuksen liitteessä I olevan taulukon 3.6.2 mukaisesti.

(5)

Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea ehdotti titaanidioksidista 14 päivänä syyskuuta 2017 antamassaan tieteellisessä lausunnossa, että kyseinen aine luokiteltaisiin kategoriaan 2 kuuluvaksi hengitysteitse syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Koska titaanidioksidin keuhkosyöpää aiheuttava vaikutus liittyy titaanidioksidihiukkasten kulkeutumiseen keuhkoihin hengitysteitse, kertymiseen keuhkoihin ja niukkaliukoisuuteen keuhkoissa, on aiheellista määritellä keuhkorakkuloihin kulkeutuvat titaanidioksidihiukkaset titaanidioksidia koskevassa kohdassa. Titaanidioksidin kertyneiden hiukkasten, ei kuitenkaan liuenneen aineen, oletetaan aiheuttavan keuhkoissa havaittua toksisuutta ja myöhempää kasvainten kehittymistä. Jotta voidaan välttää kyseisen aineen vaarattomien muotojen perusteeton luokitus, olisi säädettävä kyseisen aineen ja sitä sisältävien seosten luokitusta ja merkintöjä koskevista erityisistä huomautuksista. Koska titaanidioksidia sisältävien seosten käytön aikana saattaa muodostua vaarallisia pölyhiukkasia tai pisaroita, on myös tarpeen tiedottaa käyttäjille varotoimenpiteistä, jotka on toteutettava ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran minimoimiseksi.

(6)

Kuten kemikaaliviraston riskinarviointikomitea suosittelee 9 päivänä kesäkuuta 2017 antamissaan lausunnoissa, aineet pentakalium-2,2’,2",2''’,2''"-(etaani-1,2-diyylinitriili)penta-asetaatti, N-karboksimetyyli-iminobis(etyleeninitriili)tetra(etikkahappo) ja pentanatrium(karboksylaattimetyyli)iminobis(etyleeninitriili)tetra-asetaatti (DTPA) olisi luokiteltava kategoriaan 4 ”Välitön myrkyllisyys” ja kategoriaan 2 ”Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen” ja nämä luokitukset olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteeseen VI, koska saatavilla on riittävää tieteellistä näyttöä näiden uusien luokitusten perustelemiseksi. Kuten kemikaaliviraston riskinarviointikomitea suosittelee 9 päivänä kesäkuuta 2017 antamissaan lausunnoissa, aineet pentakalium-2,2’,2",2''’,2''"-(etaani-1,2-diyylinitriili)penta-asetaatti ja N-karboksimetyyli-iminobis(etyleeninitriili)tetra(etikkahappo) olisi luokiteltava kategoriaan 2 ”Silmä-ärsytys” ja nämä luokitukset olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteeseen VI, koska saatavilla on riittävää tieteellistä näyttöä näiden uusien luokitusten perustelemiseksi. Kyseiseen liitteeseen ei kuitenkaan tulisi sisällyttää aineiden pentakalium-2,2’,2",2''’,2''''-(etaani-1,2-diyylinitriili)penta-asetaatti, N-karboksimetyyli-iminobis(etyleeninitriili)tetra(etikkahappo) ja pentanatrium(karboksylaattimetyyli)iminobis(etyleeninitriili)tetra-asetaatti (DTPA) luokitusta kategoriaan 1B ”Lisääntymiselle vaarallinen”, koska kemikaaliviraston riskinarviointikomitean on arvioitava tätä luokitusta uudestaan niiden uusien tieteellisten tietojen valossa, jotka koskevat vaarallisuutta lisääntymiselle ja jotka teollisuus on esittänyt sen jälkeen, kun riskinarviointikomitean lausunnot oli jo toimitettu komissiolle.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1272/2008 olisi muutettava.

(8)

Asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 säädetään aineen ”Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen” yhdenmukaistetuista luokituksista, merkinnöistä ja pakkauksista. Komissio muutti kyseisen aineen yhdenmukaistettuja luokituksia, merkintöjä ja pakkauksia komission asetuksella (EU) N:o 944/2013 (3)1 päivästä huhtikuuta 2016 alkaen. Asetusta (EY) N:o 1272/2008 muutettiin vielä komission asetuksella (EU) 2018/669 (4). Hallinnollisen virheen vuoksi tiettyjä asetuksella (EU) N:o 944/2013 tehtyjä muutoksia – joiden pätevyyteen ei vaikuttanut yleisen tuomioistuimen asiassa T-689/13 antama tuomio (5), joka vahvistettiin tuomioistuimen asiassa C-691/15 P antamalla tuomiolla (6) – ei otettu huomioon asetuksessa (EU) 2018/669. Kyseistä asetusta ryhdytään soveltamaan 1 päivästä joulukuuta 2019. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1272/2008 olisi oikaistava samasta päivästä alkaen.

(9)

Sen varmistamiseksi, että aineiden ja seosten toimittajilla on aikaa mukautua uusiin luokitus- ja merkintäsäännöksiin, tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä.

(10)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 61 artiklan 2 kohdan perustana olevan lähestymistavan kanssa, toimittajilla olisi oltava mahdollisuus soveltaa tällä asetuksella käyttöön otettuja luokitus-, merkintä- ja pakkaussäännöksiä vapaaehtoisesti jo ennen tämän asetuksen soveltamispäivää,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1272/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3)

Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 oikaiseminen

Oikaistaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite VI tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2021.

Asetuksen 2 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä joulukuuta 2019.

Ennen 1 päivää lokakuuta 2021 aineet ja seokset voidaan luokitella, merkitä ja pakata asetuksen (EY) N:o 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Komission asetus (EU) N:o 944/2013, annettu 2 päivänä lokakuuta 2013, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen (EUVL L 261, 3.10.2013, s. 5).

(4)  Komission asetus (EU) 2018/669, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2018, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 115, 4.5.2018, s. 1).

(5)  Yleisen tuomioistuimen tuomio, 7.10.2015, Bilbaína de Alquitranes ym. v. komissio, T-689/13, ECLI:EU:T:2015:767.

(6)  Tuomioistuimen tuomio, 22.11.2017, komissio v. Bilbaína de Alquitranes ym., C-691/15 P, ECLI:EU:C:2017:882.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä II oleva 2 osa seuraavasti:

1)

Lisätään johdantokappale seuraavasti:

”Jäljempänä 2.1–2.10 ja 2.12 jaksossa vahvistetut lausekkeet osoitetaan seoksille 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti.”

2)

Lisätään 2.12 jakso seuraavasti:

”2.12.

Titaanidioksidia sisältävät seokset

Sellaisten nestemäisten seosten pakkaukset, jotka sisältävät vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on enintään 10 μm, on merkittävä seuraavalla lausekkeella:

EUH211 – ”Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.”

Sellaisten kiinteiden seosten pakkaukset, jotka sisältävät vähintään 1 prosenttia titaanidioksidia, on merkittävä seuraavalla lausekkeella:

EUH212 – ”Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.”

Sellaisten nestemäisten ja kiinteiden seosten pakkaukset, joita ei ole tarkoitettu yleiseen kulutukseen, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi ja jotka on merkitty lausekkeella EUH211 tai EUH212, on lisäksi merkittävä lausekkeella EUH210.”


LIITE II

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä III olevan 3 osaan lausekkeita EUH 211 ja EUH 212 koskevat rivit seuraavasti:

”EUH211

Kieli

 

 

BG

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

 

ES

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

 

CS

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

 

DE

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

 

EN

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

 

FR

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh sprae ná ceo.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

 

IT

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

 

LV

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

 

HU

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.

 

NL

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

 

PT

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

 

RO

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

 

SK

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

 

SL

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

 

FI

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

 

SV

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.”

”EUH212

Kieli

 

 

BG

Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.

 

ES

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.

 

CS

Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

 

DE

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.

 

EN

Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.

 

FR

Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí deannach guaiseach inanálaithe a chruthú nuair a úsáidtear an táirge seo. Ná hanálaigh deannach.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu.

 

IT

Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.

 

LV

Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.

 

HU

Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Meta jintuża dan, jista’ jifforma trab perikoluż li jinġibed man-nifs. Tiġbidx it-trab man-nifs.

 

NL

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

 

PT

Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras.

 

RO

Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

 

SK

Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

 

SL

Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.

 

FI

Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.

 

SV

Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.”


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite VI seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

Lisätään 1.1.3.1 kohtaan huomautukset V ja W seuraavasti:

”Huomautus V:

Jos aine on tarkoitus saattaa markkinoille kuituina (läpimitta < 3 μm, pituus > 5 μm ja sivusuhde ≥ 3:1), kuiduille asetetut WHO-kriteerit täyttävinä hiukkasina tai pintakemialtaan muutettuina hiukkasina, aineen vaarallisia ominaisuuksia on arvioitava tämän asetuksen II osaston mukaisesti sen määrittämiseksi, olisiko sovellettava ylempää kategoriaa (syöpää aiheuttava, kategoria 1B tai 1A) ja/tai muita altistumisreittejä (suun tai ihon kautta).”

Huomautus W:

”On havaittu, että tämä aine aiheuttaa syövän vaaran, kun keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä hengitetään sisään määrinä, jotka heikentävät merkittävästi keuhkojen keinoja puhdistua hiukkasista.

Tässä huomautuksessa ei anneta tämän asetuksen mukaista luokituskriteeriä vaan kuvataan aineen erityistä myrkyllisyyttä.”;

b)

Lisätään 1.1.3.2 kohtaan huomautus 10 seuraavasti:

”Huomautus 10:

Luokitus hengitysteitse syöpää aiheuttavaksi aineeksi koskee ainoastaan seoksia jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidia, joka on hiukkasina tai sisältyy hiukkasiin, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm.”;

2)

Muutetaan 3 osassa oleva taulukko 3 seuraavasti:

a)

Poistetaan rivit, jotka koskevat indeksinumeroita 604-083-00-X ja 611-159-00-6;

b)

Korvataan rivit, jotka koskevat indeksinumeroita 015-189-00-5, 027-001-00-9, 028-018-00-4, 603-023-00-X, 605-005-00-7, 606-047-00-9, 607-232-00-7, 607-247-00-9, 608-039-00-0, 613-054-00-0, 616-018-00-2 ja 648-055-00-5, seuraavilla riveillä:

Indeksinumero

Kansainvälinen kemiallinen yksilöinti

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

Huomautukset

Vaaraluokka- ja vaarakategoriakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Varoitusmerkki, huomiosanakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Täydentävä(t) vaaralausekekoodi(t)

”015-189-00-5

Fenyylibis (2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413”

 

 

 

”027-001-00-9

Koboltti

231-158-0

7440-48-4

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H360F

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H350

H341

H360F

H334

H317

H413”

 

 

 

”028-018-00-4

Nikkelibis(sulfamidaatti);

nikkelisulfamaatti

237-396-1

13770-89-3

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H410

 

suun kautta: ATE = 853 mg / painokilo (anhydraatti)

suun kautta: ATE = 1098 mg / painokilo (tetrahydraatti)

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2;

H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1;

H317 : C ≥ 0,01 %

M=1”

 

”603-023-00-X

Etyleenioksidi;

oksiraani

200-849-9

75-21-8

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervous system)

H314

H318

GHS02

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervous system)

H314

 

hengitysteitse: ATE = 700 ppm (kaasut)

suun kautta: ATE = 100 mg / painokilo”

U

”605-005-00-7

Metaldehydi (ISO);

2,4,6,8-tetrametyyli-1,3,5,7-tetraoksasyklo-oktaani

203-600-2

108-62-3

Flam. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H228

H361f

H301

H412

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H228

H361f

H301

H412

 

suun kautta: ATE = 283 mg / painokilo”

 

”606-047-00-9

2-Bentsyyli-2-dimetyyliamino-4'-morfoliinibutyrofenoni

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410”

 

 

 

”607-232-00-7

Pyridaatti (ISO);

O-(6-kloori-3-fenyylipyridatsin-4-yyli)-S-oktyylitiokarbonaatti

259-686-7

55512-33-9

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H317

H410

 

suun kautta: ATE = 500 mg / painokilo

M=1

M=10”

 

”607-247-00-9

Dodekyylimetakrylaatti

205-570-6

142-90-5

STOT SE 3

H335

GHS07

Wng

H335

 

STOT SE 3; H335 – C ≥ 10 %”

 

”608-039-00-0

2-Fenyyliheksaaninitriili

423-460-8

3508-98-3

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

suun kautta:

ATE = 1892 mg / painokilo”

 

”613-054-00-0

Tiabendatsoli (ISO);

2-(tiatsol-4-yyli)bentsimidatsoli

205-725-8

148-79-8

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”616-018-00-2

Dietyltoluamidi (ISO): N,N-dietyyli-meta-toluamidi; [deet]

205-149-7

134-62-3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H302

H315

H319

 

suun kautta:

ATE = 1892 mg / painokilo”

 

c)

Lisätään rivit seuraavasti:

Indeksinumero

Kansainvälinen kemiallinen yksilöinti

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

Huomautukset

Vaaraluokka- ja vaarakategoriakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Varoitusmerkki, huomiosanakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Täydentävä(t) vaaralausekekoodi(t)

”022-006-002

Titaanidioksidi;

[jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm]

236-675-5

13463-67-7

Carc. 2

H351 (hengitysteitse)

GHS08

Wng

H351 (hengitysteitse)

 

 

V, W, 10

080-012-00-0

Metyylielohopeakloridi

204-064-2

115-09-3

Carc. 2

Repr. 1A

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (hermosto, munuaiset)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (hermosto, munuaiset)

H410

 

hengitysteitse: ATE = 0,05 mg/l (pölyt tai sumut)

ihon kautta: ATE = 50 mg / painokilo

suun kautta: ATE = 5 mg / painokilo

1

601-090-00-X

Bentso[rst]pentafeeni

205-877-5

189-55-9

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

601-091-00-5

Dibentso[b,def]kryseeni;

dibenzo[a,h]pyreeni

205-878-0

189-64-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

603-236-00-8

Etanoli, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-haara- ja suoraketjuiset alkyyli)johdannaiset

308-208-6

97925-95-6

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

 

607-733-00-0

Syflumetofeeni (ISO);

2-metoksietyyli (RS)-2-(4-tert-butyylifenyyli)-2-syano-3-okso-3-(α,α,α-trifluori-o-tolyyli)propionaatti

-

400882-07-7

Carc. 2

Skin Sens. 1A

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

 

 

 

607-734-00-6

Pentakalium 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etaani-1,2-diyylinitriili)penta-asetaatti

404-290-3

7216-95-7

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (hengitysteitse)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (hengitysteitse)

H319

 

hengitysteitse:

ATE = 1,5 mg/l (pölyt tai sumut)

 

607-735-00-1

N-karboksimetyyli-iminobis(etyleeninitriili)tetra(etikkahappo)

200-652-8

67-43-6

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (hengitysteitse)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (hengitysteitse)

H319

 

hengitysteitse:

ATE = 1,5 mg/l (pölyt tai sumut)

 

607-736-00-7

Pentanatrium (karboksylaattimetyyli)iminobis(etyleeninitriili)tetra-asetaatti

205-391-3

140-01-2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H332

H373 (hengitysteitse)

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (hengitysteitse)

 

hengitysteitse:

ATE = 1,5 mg/l (dusts or mists)

 

607-737-00-2

Di-isoheksyyliftalaatti

276-090-2

71850-09-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

608-069-00-4

Fludioksiniili (ISO); 4-(2,2-difluori-1,3-bentsodioksol-4-yyli)-1H-pyrroli-3- karbonitriili

-

131341-86-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

613-329-00-5

Halosulfuronimetyyli (ISO);

Metyyli 3-kloori-5-{[(4,6-dimetoksipyrimidiini-2-yyli)karbamoyyli]sulfamoyyli}-1-metyyli-1H-pyratsoli-4-karboksylaatti

-

100784-20-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1000

M = 1000

 

613-330-00-0

2-Metyyli-imidatsoli

211-765-7

693-98-1

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df

 

 

 

616-225-00-8

(RS)-2-metoksi-N-metyyli-2-[α-(2,5-ksylyloksi)-o-tolyyli]asetamidi; mandestrobiini

-

173662-97-0

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

616-226-00-3

Karboksiini (ISO);

2-metyyli-N-fenyyli-5,6- dihydro-1,4-oksatiini-3-karboksamidi; 5,6-dihydro-2-metyyli-1,4-oksatiini-3- karboksanilidi

226-031-1

5234-68-4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (munuaiset)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (munuaiset)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-227-00-9

Metaflumitsoni (ISO); (EZ)-2'-[2-(4- syanofenyyli)-1-(α,α,α -trifluori-m-tolyyli) etylideeni]-[4-(trifluorimetoksi)fenyyli]karbanilohydratsidi [E-isomeeri > 90%, Z-isomeeri <10% suhteellinen osuus]; [1]

(E)-2'-[2-(4-syanofenyyli)-1-(α,α,α -trifluori-m-tolyyli)etylideeni]-[4-(trifluorimetoksi)fenyyli]karbanilohydratsidi [2]

-

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

Repr. 2

Lact.

STOT RE 2

H361fd

H362

H373

GHS08

Wng

H361fd

H362

H373

 

 

 

650-056-00-0

Dibutyylibis(pentaani-2,4-dionato-O,O')tina

245-152-0

22673-19-4

Repr. 1B

STOT RE 1

H360FD

H372 (immuunijärjestelmä)

GHS08

Dgr

H360FD

H372 (immuunijär-jestelmä)”

 

 

 


LIITE IV

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa taulukossa 3 rivi, joka koskee indeksinumeroa 648-055-00-5, seuraavasti:

Indeksinumero

Kansainvälinen kemiallinen yksilöinti

EY-numero

CAS-nro

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

Huomautukset

Vaaraluokka- ja vaarakategoriakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Varoitusmerkki, huomiosanakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Täydentävä(t) vaaralausekekoodi(t)

”648-055-00-5

Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen; [Jäännös korkealämpötilaisen kivihiilitervan tislauksesta. Musta kiinteä aine, jonka pehmenemispiste on noin 30 °C–180 °C (86 °F–356 °F). Koostuu pääasiassa kolme- tai useampijäsenisten kondensoituneiden renkaiden muodostamien aromaattisten hiilivetyjen kompleksisesta seoksesta

266-028-2

65996-93-2

Carc. 1A

Muta. 1B

Repr. 1B

H350

H340

H360FD

GHS08

Dgr

H350

H340

H360FD”

 

 

 


Top