EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0203

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2020/203, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, ajoneuvojen luokittelusta, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun käyttäjien velvollisuuksista, yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevista vaatimuksista ja vähimmäisperusteista ilmoitettujen laitosten kelpoisuudelle (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2019/8369

OJ L 43, 17.2.2020, p. 41–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/203/oj

17.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/41


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/203,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2019,

ajoneuvojen luokittelusta, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun käyttäjien velvollisuuksista, yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevista vaatimuksista ja vähimmäisperusteista ilmoitettujen laitosten kelpoisuudelle

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa 19 päivänä maaliskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/520 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan, 10 artiklan 3 kohdan, 15 artiklan 4 ja 5 kohdan ja 19 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voitaisiin varmistaa eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun (EETS) toimivuus, EETS:n käyttäjien on annettava oikeat tiedot ja käyttäjät ovat vastuussa ajoneuvolaitteen tilasta, mikäli tällaista laitetta käytetään.

(2)

Sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuuden parantamiseksi ja yhteensopivuuden varmistamiseksi EU:n lainsäädännöstä johtuvien, esimerkiksi tietosuojaa koskevien yleisten vaatimusten kanssa EETS-palveluntarjoajien ja tietullioperaattoreiden on noudatettava tiettyjä menettelyllisiä, teknisiä ja toiminnallisia vähimmäisvaatimuksia.

(3)

Olisi vahvistettava yleiset infrastruktuurivaatimukset sen varmistamiseksi, että yhteentoimivuuden osatekijät mahdollistavat tarkat tiedot, EETS-palveluntarjoajien asianmukaisen tunnistamisen, ajoneuvolaitteen asianmukaisen asentamisen, mikäli laitetta käytetään, ja kuljettajille tarjottavat asianmukaiset tiedot tiemaksuja koskevista velvoitteista.

(4)

On määriteltävä vakioperusteet, joiden mukaisesti nimetään yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arvioinnista vastaavat elimet, jotta voidaan varmistaa asiantuntemuksen vähimmäistaso ja jotta valmistajat voivat luottaa siihen, että niitä kohdellaan yhdenvertaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Tämän asetuksen ja direktiivin (EU) 2019/520 välisen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava direktiivin (EU) 2019/520 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä delegoidussa asetuksessa vahvistetaan seuraavia seikkoja koskevat vaatimukset:

(1)

ajoneuvojen luokittelu,

(2)

EETS:n käyttäjien yksityiskohtaiset velvollisuudet,

(3)

yhteentoimivuuden osatekijät,

(4)

vähimmäisperusteet ilmoitettujen laitosten kelpoisuudelle.

2 artikla

Ajoneuvojen luokittelu

1.   Tietullien määrittämisessä käytettävien ajoneuvon luokitusperusteiden on vastattava tämän delegoidun asetuksen liitteessä I vahvistettuja vaatimuksia.

2.   Jos tietullioperaattori aikoo ottaa käyttöön uusia ajoneuvon luokitusperusteita, jäsenvaltion, jossa kyseinen operaattori on rekisteröity, on ilmoitettava asiasta komissiolle, muille jäsenvaltioille ja asianomaisessa EETS-tietullikohteessa toimiville EETS-palveluntarjoajille kuusi kuukautta ennen uusien luokitteluperusteiden käyttöönottoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2019/520 6 artiklan 2 kohdan soveltamista.

3 artikla

EETS:n käyttäjien velvollisuudet

1.   EETS:n käyttäjien on varmistettava, että kaikki heidän EETS-palveluntarjoajille toimittamansa käyttäjä- ja ajoneuvotiedot ja luokitteluperusteita koskeva ilmoitus ovat asianmukaisia.

2.   EETS:n käyttäjien on toteutettava kaikki mahdolliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ajoneuvolaite on toiminnassa silloin, kun ajoneuvo liikkuu sellaisessa EETS-tietullikohteessa, jossa vaaditaan ajoneuvolaitetta.

3.   EETS:n käyttäjien on käytettävä ajoneuvolaitteita EETS-palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti erityisesti muuttuvien ajoneuvon luokitusperusteiden ilmoittamisessa.

4 artikla

Yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimukset

Yhteentoimivuuden osatekijöiden ja tienvarsi-infrastruktuurin on vastattava tämän delegoidun asetuksen liitteessä II vahvistettuja vaatimuksia.

5 artikla

Vähimmäisperusteet ilmoitettujen laitosten kelpoisuudelle

Direktiivin (EU) 2019/520 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitettujen laitosten on noudatettava tämän delegoidun asetuksen liitteessä III säädettyjä vähimmäisperusteita.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä delegoitu asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 19 päivästä lokakuuta 2021.

Tämä delegoitu asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 91, 29.3.2019, s. 45.


LIITE I

AJONEUVON LUOKITUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

1.   Yleiset säännökset

1.1

Tietullioperaattorin on julkaistava tiedot siitä, miten käytetyt ajoneuvon luokitusperusteet liittyvät sen tariffiluokkiin. Tiedot on annettava kunkin sellaisen tariffijärjestelmän osalta, jota sovelletaan tietullioperaattorin vastuulla olevissa EETS-tietullikohteissa, vähintään kolme kuukautta ennen tariffijärjestelmän käyttöä. Tämä velvollisuus ei koske muutoksia, joita tietullioperaattori on mahdollisesti tehnyt tariffijärjestelmään kuuluviin yksittäisiin tariffeihin.

1.2

Tietullioperaattorin on julkaistava ajoneuvoluokittain eritelty tariffirakenteensa kunkin sellaisen tariffijärjestelmän osalta, jota sovelletaan tietullioperaattorin vastuulla olevissa EETS-tietullikohteissa. Sen on päivitettävä ilmoitusta välittömästi, jos tiedoissa tapahtuu muutoksia.

2.   Ajoneuvon luokitusperusteet

2.1

Tietullioperaattori voi hyödyntää ajoneuvon luokitusperusteita, noudattaen ainakin yhtä seuraavista säännöksistä:

a)

mikä tahansa ajoneuvon luokitusperuste, joka voidaan mitata sen tienvarsilaitteilla

b)

ajoneuvon luokitusperusteet, jotka luetellaan ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoissa (1) ja jotka on standardoitu standardin EN ISO 14906:2018 (2) lausekkeessa 8.4.

Jos käytetään ajoneuvolaitetta, laitteen on tuettava pelkästään sellaisten ajoneuvon luokitusperusteiden tallennusta ja siirtoa, jotka voidaan saada ajoneuvolaitteesta käyttäen erikoistunutta lyhyen kantaman tiedonsiirtoa 5,8 GHz:n taajuudella standardien EN 15509:2014 (3) ja ETSI ES 200674–1 V2.4.1 (4) mukaisesti; kun on kyse GNSS-pohjaisista järjestelmistä, mikä tahansa ajoneuvon luokitusperuste voidaan lisäksi saada ajoneuvolaitteesta käyttäen CEN-DSRC-tekniikkaa sellaisena kuin se on määritelty standardissa EN ISO 12813:2019 (5).

2.2

Ajoneuvon liikkuessa tietullikohteessa ajoneuvolaitteen on voitava ilmoittaa omat statustietonsa ja tarvittaessa ajoneuvon luokitusperusteet tietullioperaattorin tietulli-ilmoitusten seurantalaitteelle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/204 (6) liitteessä I määritellyllä tavalla.

3.   Uudet tariffijärjestelmät

3.1

Jos uusi tariffijärjestelmä perustuu ajoneuvon luokitusperusteisiin, jotka ovat jo käytössä vähintään yhdessä EETS-tietullikohteessa, EETS-palveluntarjoajien on sovellettava uutta tariffijärjestelmää sen voimaantulopäivästä alkaen.

3.2

Jos uusi tariffijärjestelmä sisältää yhden tai useampia uusia ajoneuvon luokitusperusteita, on noudatettava delegoidun asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä.

(1)  Komission direktiivi 2003/127/EY, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta (EUVL L 10, 16.1.2004, s. 29–53).

(2)  Electronic fee collection – Application interface definition for dedicated short-range communication (Sähköinen maksunkeräys – Lyhyen matkan tiedonsiirron sovellusrajapinnan määritys).

(3)  Electronic fee collection – Interoperability application profile for DSRC (Sähköinen maksunkeräys – Yhteentoimivuuden sovellusprofiili lyhyen kantaman tiedonsiirrolle).

(4)  Intelligent Transport Systems (ITS); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communications (DSRC). Part 1: Technical characteristics and test methods for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band. (Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS); Tieliikenteen ja liikenteen telematiikka (RTTT); Erikoistunut lyhyen kantaman tiedonsiirto (DSRC); Osa 1. Tekniset ominaisuudet ja testausmenetelmät korkeaa tiedonsiirtonopeutta (HDR) käyttäville tiedonsiirtolaitteille 5,8 GHz:n ISM-kaistalla (teollinen, tieteellinen ja lääketieteellinen)).

(5)  Electronic fee collection – Compliance check communication for autonomous systems (Sähköinen maksunkeräys – Tiedonsiirto vaatimustenmukaisuustarkastuksesta autonomisissa järjestelmissä).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/204, annettu 28 marraskuuta 2019 eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun tarjoajien yksityiskohtaisista velvollisuuksista, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun tietullikohteen määrityksen vähimmäissisällöstä, sähköisistä rajapinnoista, yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevista vaatimuksista ja päätöksen 2009/750/EY kumoamisesta (EUVL L 43, 17.2.2020, s. 49).


LIITE II

YHTEENTOIMIVUUDEN OSATEKIJÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.   YLEISET VAATIMUKSET

1.1   Luotettavuus ja saatavuus

1.1.1

EETS:ssä käytettävien kiinteiden tai liikkuvien komponenttien seuranta ja kunnossapito on järjestettävä ja toteutettava sekä niiden laajuus määritettävä siten, että ne pysyvät toimintakuntoisina tarkoitetuissa olosuhteissa.

1.1.2

EETS:n ratkaisujen on oltava sellaisia, että järjestelmä pystyy sen komponenttien vioittuessa tai joutuessa toimintahäiriöön jatkamaan toimintaansa, mahdollisesti vajaatoimintatilassa, siten, että EETS:n käyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä.

1.2   Tekninen yhteensopivuus

EETS-palveluntarjoajien ja tietullioperaattoreiden laitteiden on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan yhteensopivia ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/204 liitteessä I vahvistettujen säännösten mukaisia, kun niillä on keskinäisiä rajapintoja.

1.3   Turvallisuus/yksityisyys ja henkilötietojen suoja

1.3.1

EETS:n tulee tarjota tarvittava tietoturvallisuus EETS-ympäristössä tallennettujen, käsiteltyjen ja siirrettyjen tietojen suojaamiseksi. Tarvittavat takeet on sisällytettävä turvaominaisuuksien avulla osaksi käsittelyä, jotta voidaan turvata EETS:n sidosryhmien oikeudet ja edut ja erityisesti suojata sidosryhmiä vahingoilta tai haitoilta, joita voi aiheutua, jos käyttäjätietojen käytettävyys, luottamuksellisuus, eheys, todentaminen, kiistämättömyys ja luvattomalta pääsyltä suojaaminen on eurooppalaisessa monikäyttäjäympäristössä puutteellista, yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevan asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti.

1.3.2

EETS:n on oltava EU:n tietosuojalainsäädännön mukainen. Erityisesti on varmistettava yhdenmukaisuus asetuksen (EU) 2016/679 sekä direktiivin 2002/58/EY täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten kanssa.

2.   ERITYISVAATIMUKSET

2.1   Infrastruktuurivaatimukset

2.1.1

EETS:n infrastruktuurilla on voitava varmistaa, että tietulli-ilmoitusdatan oikeellisuus vastaa tietullisäännöstön vaatimuksia, jotta EETS:n käyttäjiä voidaan kohdella tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti tietullien ja muiden maksujen suhteen.

2.1.2

Tietullioperaattoreiden on voitava ajoneuvolaitteiden avulla tunnistaa vastuussa oleva EETS-palveluntarjoaja. Ajoneuvolaitteiden on seurattava säännöllisesti näitä tietoja sekä poikkeaman ilmetessä kytkeydyttävä pois päältä ja mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava häiriöstä EETS-palveluntarjoajalle.

2.1.3

EETS-laitteet on soveltuvin osin suunniteltava siten, että niiden yhteentoimivuuden osatekijöissä sovelletaan eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden laatimia standardeja.

2.1.4

Ajoneuvolaitteet on asennettava turvallisesti ja luotettavasti. Asennuksen on vastattava vaatimuksia, joita sovelletaan kuljettajan etunäkyvyysalueeseen (1).

2.1.5

Tietullioperaattoreiden on tiedotettava kuljettajille opasteilla tai muilla jäsenvaltioiden valitsemilla tavoilla vaatimuksesta maksaa tietulli ajoneuvon liikkumisesta EETS-tietullikohteessa sekä EETS-tietullikohteeseen kuuluvista teistä.

2.2   Toimintaa ja hallintaa koskevat vaatimukset

2.2.1

Tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien on laadittava valmiussuunnitelmat merkittävien häiriöiden välttämiseksi liikennevirroissa tilanteissa, joissa EETS:n käyttö keskeytyy.

2.2.2

Direktiivin (EU) 2019/520 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen satelliittipaikannustekniikkaa käyttävien ajoneuvolaitteiden suorituskyvyn arvioinnissa voidaan soveltaa EGNOS/Galileo-ohjelmien eCall-järjestelmän vaatimustenmukaisuustestausta koskevia eritelmiä (2).

(1)  Komission direktiivi 90/630/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1990, moottoriajoneuvojen kuljettajien näkökenttää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/649/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (EYVL L 341, 6.12.1990, s. 20).

(2)  ”Implementation guidelines for On-Board Unit manufacturers, test solution vendors and technical centres” (Täytäntöönpano-ohjeet ajoneuvolaitteiden valmistajia, testiratkaisujen myyjiä ja teknisiä keskuksia varten), Euroopan GNSS-virasto ja Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus (joulukuu 2017, versio 1.0).


LIITE III

VÄHIMMÄISPERUSTEET ILMOITETTUJEN LAITOSTEN KELPOISUUDELLE

1.   

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen eli laitoksen, jolla on oikeus suorittaa yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettely tai valvoa sitä, on ilmoittamista varten noudatettava tämän liitteen 2–11 kohtaa.

Laitoksen on oltava asetuksen (EY) N:o 765/2008 (1) mukaisesti akkreditoitu yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin ”Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioiville elimille” osalta.

2.   

Laitos on perustettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sen on oltava oikeushenkilö.

3.   

Laitoksen on oltava arvioimastaan organisaatiosta tai tuotteesta riippumaton kolmas osapuoli.

Laitosta, joka kuuluu sellaisia yrityksiä edustavaan yrittäjäjärjestöön tai ammattialajärjestöön, jotka ovat osallisina laitoksen arvioimien tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa, voidaan pitää tällaisena laitoksena sillä ehdolla, että osoitetaan sen riippumattomuus ja välttyminen eturistiriidoilta.

4.   

Laitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuusarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla arvioimiensa tuotteiden suunnittelija, valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä eikä minkään tällaisen osapuolen valtuutettu edustaja. Tämä ei sulje pois sellaisten arvioitujen tuotteiden käyttöä, jotka ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen toimien kannalta tarpeellisia, tai tällaisten tuotteiden käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Laitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuusarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla suoranaisesti mukana näiden tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, joka voi olla ristiriidassa niiden suorittamien arvioiden riippumattomuuden kanssa tai joka voi vaarantaa niiden riippumattomuuden niissä vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimissa, joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti konsulttipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on varmistettava, että niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vaikuta niiden vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen tai puolueettomuuteen.

5.   

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ja niiden henkilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen ja oltava riippumattomia kaikenlaisesta ja erityisesti taloudellisesta painostuksesta ja johdattelusta, joka saattaisi vaikuttaa arviointiin tai vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien tuloksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.

6.   

Laitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, jotka tällaiselle laitokselle on osoitettu direktiivin (EU) 2019/520 ja asiaankuuluvien täytäntöönpanosäädösten nojalla ja joita varten se on ilmoitettu, riippumatta siitä, suorittaako vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on kaikissa tapauksissa ja kunkin sellaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai -luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, oltava käytössään

a)

tarvittava henkilöstö, jolla on tekninen tietämys sekä riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi;

b)

tarvittavat kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan, siten, että varmistetaan näiden menettelyjen avoimuus ja toistettavuus. Sen on noudatettava asianmukaisia toimintatapoja ja menettelyjä, joilla erotetaan toisistaan ilmoitettuna laitoksena suoritetut tehtävät ja muu toiminta; sekä

c)

tarvittavat menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään siten, että yritysten koko, toimiala ja rakenne, tuotteissa käytettävän teknologian monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sen on kyettävä suorittamaan ne tekniset ja hallinnolliset tehtävät, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

7.   

Vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien suorittamisesta vastaavalla henkilöllä on oltava

a)

riittävä tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki ne vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, joita varten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on ilmoitettu;

b)

riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisten arviointien suorittamiseen;

c)

riittävät tiedot ja ymmärrys olennaisista vaatimuksista, sovellettavista standardeista ja EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön säännöksistä ja täytäntöönpanosäännöistä; sekä

d)

kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.

8.   

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön puolueettomuus on taattava.

Ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

9.   

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

10.   

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa suorittaessaan direktiivin (EU) 2019/520, asiaankuuluvien täytäntöönpanosäädösten ja direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten mukaisia tehtäviään. Tämä ei kuitenkaan koske sen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia, jossa se hoitaa tehtäviään. Omistusoikeudet on suojattava.

11.   

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja EU:n lainsäädännön nojalla perustetun ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän toimiin tai varmistettava, että niiden arviointihenkilöstö saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä ohjeina kyseisen ryhmän hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta.


Top