EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2109

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2109, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, päätösten 93/52/ETY, 2003/467/EY, 2004/558/EY ja 2008/185/EY muuttamisesta useista maaeläintaudeista virallisesti vapaiksi tunnustettujen jäsenvaltioiden ja niiden alueiden luetteloiden osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 9301) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2020/9301

OJ L 427, 17.12.2020, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implisiittinen kumoaja 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2109/oj

17.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 427/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/2109,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2020,

päätösten 93/52/ETY, 2003/467/EY, 2004/558/EY ja 2008/185/EY muuttamisesta useista maaeläintaudeista virallisesti vapaiksi tunnustettujen jäsenvaltioiden ja niiden alueiden luetteloiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2020) 9301)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/68/ETY (2) ja erityisesti sen liitteessä A olevan 1 luvun II jakson,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 64/432/ETY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset unionin sisäisessä nauta- ja sikaeläinten kaupassa. Siinä vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltiot tai niiden alueet voidaan tunnustaa virallisesti vapaiksi tuberkuloosista, luomistaudista, naudan tarttuvasta leukoosista ja naudan tarttuvasta rinotrakeiitista nautakarjojen osalta sekä Aujeszkyn taudista sikakarjojen osalta.

(2)

Vaikka Kanaalisaaret ja Mansaari ovat Ison-Britannian kruunun alaisia itsehallintoalueita eivätkä siis kuulu unioniin, niillä ja unionilla on erityinen, rajoitettu suhde. Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 706/73 (3) säädetään sen vuoksi, että muiden muassa eläinten terveyttä koskevan lainsäädännön soveltamiseksi Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Kanaalisaaria ja Mansaarta pidetään yhtenä jäsenvaltiona.

(3)

Direktiivissä 91/68/ETY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset unionin sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa. Siinä vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltiot tai niiden alueet voidaan tunnustaa luomistaudista (B. melitensis) virallisesti vapaiksi lammas- ja vuohikarjojen osalta.

(4)

Komission päätöksen 93/52/ETY (4) 2 artiklassa säädetään, että kyseisen päätöksen liitteessä I luetellut jäsenvaltiot vahvistetaan luomistaudista (B. melitensis) virallisesti vapaiksi lammas- ja vuohikarjojen osalta direktiivissä 91/68/ETY vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta mainitaan kyseisen päätöksen liitteessä I luomistaudista (B. melitensis) virallisesti vapaana.

(5)

Komission päätöksen 2003/467/EY (5) 1 artiklassa säädetään, että kyseisen päätöksen liitteessä I olevassa 2 luvussa luetellut jäsenvaltioiden alueet julistetaan tuberkuloosista virallisesti vapaiksi nautakarjojen osalta direktiivissä 64/432/ETY vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta Skotlannin ja Mansaaren alueet on lueteltu tuberkuloosista virallisesti vapaina alueina.

(6)

Päätöksen 2003/467/EY 2 artiklassa säädetään, että kyseisen päätöksen liitteessä II olevassa 2 luvussa luetellut jäsenvaltioiden alueet julistetaan luomistaudista virallisesti vapaiksi nautakarjojen osalta direktiivissä 64/432/ETY vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta Englannin, Skotlannin ja Walesin, Pohjois-Irlannin ja Mansaaren alueet on lueteltu luomistaudista virallisesti vapaina alueina.

(7)

Päätöksen 2003/467/EY 3 artiklassa säädetään, että kyseisen päätöksen liitteessä III luetellut jäsenvaltiot ja niiden alueet julistetaan naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi nautakarjojen osalta direktiivissä 64/432/ETY vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Päätöksen 2003/467/EY liitteessä III olevassa 1 luvussa Yhdistynyt kuningaskunta mainitaan naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaana jäsenvaltiona ja kyseisessä liitteessä olevassa 2 luvussa Jersey ja Mansaari mainitaan naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaina alueina.

(8)

Komission päätöksessä 2004/558/EY (6) luetellaan ne jäsenvaltiot ja niiden alueet, joihin on lupa soveltaa naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevia lisätakeita direktiivin 64/432/ETY 9 ja 10 artiklan mukaisesti. Jersey mainitaan kyseisen päätöksen liitteessä II alueena, johon sovelletaan naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevia lisätakeita direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan mukaisesti.

(9)

Komission päätöksessä 2008/185/EY (7) vahvistetaan lisätakeet sikojen siirroille jäsenvaltioiden välillä. Nämä lisätakeet liittyvät jäsenvaltioiden tai niiden alueiden luokitteluun sen mukaan, mikä on niiden tautitilanne Aujeszkyn taudin osalta. Yhdistynyt kuningaskunta mainitaan kyseisen päätöksen liitteessä I Aujeszkyn taudista virallisesti vapaana. Kyseisen päätöksen liitteessä III olevan 2 kohdan d alakohdassa luetellaan ELISA-menetelmän laadun valvonnasta kussakin jäsenvaltiossa vastaavat laitokset. Luettelossa mainituista laitoksista yksi on Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan liitteessä 2 olevan 36 kohdan mukaisesti kyseisessä kohdassa lueteltujen säädösten viittauksien kansallisiin vertailulaboratorioihin ei katsota sisältävän viittausta Yhdistyneen kuningaskunnan vertailulaboratorioon.

(10)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’erosopimus’, ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti direktiivejä 64/432/ETY ja 91/68/ETY sekä niihin perustuvia komission säädöksiä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta erosopimuksessa määrätyn siirtymäkauden päättymisen jälkeen. Sen vuoksi päätöksen 93/52/ETY liitteessä I, päätöksen 2003/467/EY liitteessä II olevassa 2 luvussa ja liitteessä III olevassa 1 luvussa sekä päätöksen 2008/185/EY liitteessä I olevat viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan olisi korvattava viittauksilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Pohjois-Irlannin osalta.

(11)

Lisäksi on tarpeen poistaa viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan päätöksen 2003/467/EY liitteessä I olevasta 2 luvusta ja kyseisen päätöksen liitteessä III olevasta 2 luvusta sekä päätöksen 2004/558/EY liitteestä II ja päätöksen 2008/185/EY liitteestä III.

(12)

Päätöksiä 93/52/ETY, 2003/467/EY, 2004/558/EY ja 2008/185/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(13)

Koska erosopimuksessa määrätty siirtymäkausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020, tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2021.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 93/52/ETY liite I, päätöksen 2003/467/EY liitteessä II oleva 2 luku ja liitteessä III oleva 1 luku sekä päätöksen 2008/185/EY liite I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2003/467/EY liitteessä I oleva 2 luku ja liitteessä III oleva 2 luku, päätöksen 2004/558/EY liite II sekä päätöksen 2008/185/EY liite III tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19.

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 706/73, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1973, Kanaalisaariin ja Mansaareen sovellettavista maataloustuotteiden kauppaa koskevista yhteisön säännöksistä (EYVL L 68, 15.3.1973, s. 1).

(4)  Komission päätös 93/52/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992, luomistautia (B. melitensis) koskevien edellytysten täyttämisen toteamisesta tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyillä alueilla ja näille jäsenvaltioille ja alueille tästä taudista virallisesti vapaan jäsenvaltion tai alueen aseman vahvistamisesta (EYVL L 13, 21.1.1993, s. 14).

(5)  Komission päätös 2003/467/EY, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2003, nautakarjojen tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaan aseman vahvistamisesta tiettyjen jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden alueiden osalta (EUVL L 156, 25.6.2003, s. 74).

(6)  Komission päätös 2004/558/EY, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta (EUVL L 249, 23.7.2004, s. 20).

(7)  Komission päätös 2008/185/EY, tehty 21 päivänä helmikuuta 2008, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista (EUVL L 59, 4.3.2008, s. 19).


LIITE I

Osa 1

Korvataan päätöksen 93/52/ETY liitteessä I oleva taulukko seuraavasti:

”ISO-koodi

Jäsenvaltio  (*1)

BE

Belgia

CZ

Tšekki

DK

Tanska

DE

Saksa

EE

Viro

IE

Irlanti

CY

Kypros

LV

Latvia

LT

Liettua

LU

Luxemburg

HU

Unkari

NL

Alankomaat

AT

Itävalta

PL

Puola

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovakia

FI

Suomi

SE

Ruotsi

UK(NI)

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Osa 2

Muutetaan päätöksen 2003/467/EY liitteessä II oleva 2 luku seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Luomistaudista virallisesti vapaat jäsenvaltioiden  (*2) alueet

(*2)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.”"

2)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva kohta seuraavasti:

”Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlanti):

Pohjois-Irlanti”

Osa 3

Korvataan päätöksen 2003/467/EY liitteessä III olevassa 1 luvussa oleva taulukko seuraavasti:

”ISO-koodi

Jäsenvaltio  (*3)

BE

Belgia

CZ

Tšekki

DK

Tanska

DE

Saksa

EE

Viro

IE

Irlanti

CY

Kypros

LV

Latvia

LT

Liettua

LU

Luxemburg

HU

Unkari

NL

Alankomaat

AT

Itävalta

PL

Puola

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovakia

FI

Suomi

SE

Ruotsi

UK(NI)

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Osa 4

Muutetaan päätöksen 2008/185/EY liite I seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

Aujeszkyn taudista vapaat jäsenvaltiot  (*4) tai niiden alueet, joissa rokottaminen on kiellettyä

(*4)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.”"

2)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva kohta seuraavasti:

”UK(NI)

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Pohjois-Irlanti”


(*2)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.”

(*4)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.””


(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.”

(*3)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.”


LIITE II

Osa 1

Poistetaan päätöksen 2003/467/EY liitteessä I olevassa 2 luvussa Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva kohta.

Osa 2

Poistetaan päätöksen 2003/467/EY liitteessä III olevassa 2 luvussa Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva kohta.

Osa 3

Poistetaan päätöksen 2004/558/EY liitteessä II Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva kohta.

Osa 4

Poistetaan päätöksen 2008/185/EY liitteessä III olevan 2 kohdan d alakohdassa Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva kohta.


Top