EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2056

Neuvoston päätös (EU) 2020/2056 annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisellä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta mainitun sopimuksen muuttamiseen korvaamalla sen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskeva pöytäkirja N:o 3

EUVL L 424, 15.12.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2056/oj

15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 424/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/2056

annettu 7 päivänä joulukuuta 2020,

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisellä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta mainitun sopimuksen muuttamiseen korvaamalla sen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskeva pöytäkirja N:o 3

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni teki Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1691/73 (1), ja sopimus tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1973.

(2)

Sopimukseen sisältyy pöytäkirja N:o 3 käsitteen "alkuperätuotteet" määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä, jäljempänä ’pöytäkirja N:o 3’. Pöytäkirjassa N:o 3 olevan 3 artiklan nojalla sopimuksen 29 artiklalla perustettu sekakomitea, jäljempänä ’sekakomitea’, voi päättää muuttaa pöytäkirjan N:o 3 määräyksiä.

(3)

Sekakomitea hyväksyy ennen vuoden 2023 loppua pidettävässä seuraavassa kokouksessaan päätöksen sopimuksen muuttamisesta korvaamalla pöytäkirja N:o 3, jäljempänä ’päätös’.

(4)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan unionin puolesta sekakomiteassa, koska päätöksellä tulee olemaan unionia sitovia oikeusvaikutuksia.

(5)

Unioni teki etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, neuvoston päätöksellä 2013/94/EU (2), ja yleissopimus tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012. Siinä vahvistetaan yleissopimuksen sopimuspuolten välillä tehtyjen asiaankuuluvien kahdenvälisten vapaakauppasopimusten nojalla kaupattavien tavaroiden alkuperää koskevat määräykset, joita sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan mainituissa kahdenvälisissä sopimuksissa määrättyjen periaatteiden noudattamista.

(6)

Yleissopimuksen 6 artiklassa määrätään, että kukin sopimuspuoli toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen yleissopimuksen tosiasiallisen soveltamisen. Tätä varten päätöksellä lisätään pöytäkirjaan N:o 3 dynaaminen viittaus yleissopimukseen, jotta siinä viitattaisiin aina yleissopimuksen viimeiseen voimassa olevaan versioon.

(7)

Yleissopimuksen muutoksesta käytyjen keskustelujen tuloksena laadittiin uudet nykyaikaistetut ja joustavammat alkuperäsäännöt, jotka on määrä sisällyttää yleissopimukseen. Unioni ja Norjan kuningaskunta ovat sopineet soveltavansa mahdollisimman pian yleissopimuksen sääntöihin perustuvia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä, joita voidaan käyttää kahdenvälisesti vaihtoehtona yleissopimuksen alkuperäsäännöille siihen asti, kun yleissopimuksen muutos tehdään ja se tulee voimaan, jäljempänä ’siirtymäsäännöt’. Päätöksessä määrätään näin ollen myös siirtymäsäännöistä.

(8)

Olisi säilytettävä mahdollisuus käyttää EFTA-valtioista, Färsaarista, unionista, Turkin tasavallasta, vakautus- ja assosiaatioprosessin osallistujista, Moldovan tasavallasta, Georgiasta ja Ukrainasta muodostuvalla kumulaatiovyöhykkeellä EUR.1-tavaratodistuksia tai alkuperäilmoituksia EUR–MED-tavaratodistusten tai EUR–MED-alkuperäilmoitusten sijaan niistä yleissopimuksen määräyksistä poiketen, joita sovelletaan kyseisten osallistujien väliseen diagonaaliseen kumulaatioon.

(9)

Unionin kannan sekakomiteassa olisi sen vuoksi perustuttava päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisellä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa unionin puolesta otettava kanta mainitun sopimuksen muuttamiseen korvaamalla sen pöytäkirja N:o 3 perustuu sekakomitean päätösluonnokseen (3).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2023.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 1691/73, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1973, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä ja sen soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta (EYVL L 171, 27.6.1973, s. 1).

(2)  Neuvoston päätös 2013/94/EU, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2012, etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä (EUVL L 54, 26.2.2013, s. 3).

(3)  Ks. asiakirja ST 10281/20 osoitteessa http://register.consilium.europa.eu.


Top