EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1582

Neuvoston päätös (EU) 2020/1582, annettu 23 päivänä lokakuuta 2020, sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen osapuolten kokouksissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta

OJ L 362, 30.10.2020, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1582/oj

30.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 362/20


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1582,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2020,

sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen osapuolten kokouksissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni teki sopimuksen sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa, jäljempänä ’sopimus’, neuvoston päätöksellä (EU) 2019/407 (1). Sopimuksen odotetaan tulevan voimaan myöhemmin tänä vuonna.

(2)

Osapuolten kokous vastaa sellaisten toimenpiteiden hyväksymisestä, joiden tarkoituksena on varmistaa sopimuksen täytäntöönpano sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä Pohjoisen jäämeren keskiosan aavan meren alueella koskevan tavoitteen saavuttamiseksi soveltamalla ennalta varautuvia säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä osana pitkän aikavälin strategiaa, jotta turvataan terveet meriekosysteemit ja varmistetaan kalakantojen säilyminen ja kestävä käyttö. Tällaisista toimenpiteistä voi tulla unionia sitovia.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 (2) säädetään, että unioni varmistaa, että kalastus- ja vesiviljelytoimet ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä ja niitä hoidetaan johdonmukaisesti taloudellisten, sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien etujen saavuttamista koskevien tavoitteiden kanssa ja että ne parantavat elintarvikkeiden saatavuutta. Siinä säädetään myös, että unioni soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja pyrkii varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään näillä tasoilla. Lisäksi siinä säädetään, että unioni toteuttaa parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, tukee tieteellisen tiedon ja tieteellisten lausuntojen tuottamista, lopettaa asteittain saaliiden poisheittämisen ja edistää kalastusmenetelmiä, joilla edistetään valikoivampia pyyntimenetelmiä, tahattomien saaliiden välttämistä ja mahdollisuuksien mukaan vähentämistä sekä meriekosysteemin ja kalavarojen kannalta vähävaikutteista kalastusta. Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 säädetään vielä nimenomaisesti, että unioni soveltaa kyseisiä tavoitteita ja periaatteita ulkoisia kalastussuhteitaan harjoittaessaan.

(4)

Kuten valtameristä ja meristä, arktinen alue mukaan luettuna, 19 päivänä marraskuuta 2019 annetuissa neuvoston päätelmissä, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta antamassa yhteisessä tiedonannossa sekä 24 päivänä maaliskuuta 2017 annetuissa neuvoston päätelmissä ”Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: valtamerten tulevaisuusohjelma” todetaan, sopimuksen tukeminen ja alueellisen kalastuksenhoitojärjestön tai -järjestelyn mahdollinen perustaminen arktiselle avomerelle on unionin tärkeä tavoite arktisen ympäristön suojelemiseksi ja kestävän kehityksen varmistamiseksi arktisella alueella ja sen ympäristössä kansainvälisen yhteistyön pohjalta.

(5)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan unionin puolesta sopimuksen osapuolten kokouksessa vuosiksi 2020–2024, koska sopimuksen mukaisista säilyttämis- ja hoitotoimenpiteistä tulee unionia sitovia ja ne voivat vaikuttaa ratkaisevasti unionin oikeuden sisältöön, erityisesti neuvoston asetuksiin (EY) N:o 1005/2008 (3) ja (EY) N:o 1224/2009 (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/2403 (5).

(6)

Ottaen huomioon sopimusalueen kalavarojen luonne ja kalavaroista saatavilla olevien tietojen vähäisyys, ja koska unionin kannassa on sen vuoksi tarpeen ottaa huomioon viimeisin kehitys, mukaan lukien ennen osapuolten kokouksia tai niiden aikana esitetyt uudet tieteelliset ja muut asiaankuuluvat tiedot, olisi vuosiksi 2020–2024 vahvistettava Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa esitetyn unionin toimielinten keskenään tekemän vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti menettelyt unionin kannan vuosittain tehtävää tarkennusta varten.

(7)

Tämän päätöksen jälkeen voidaan myöhemmässä vaiheessa hyväksyä erillinen neuvoston päätös neuvottelujen aloittamisesta yhden tai useamman alueellisen tai osa-alueellisen kalastuksenhoitojärjestön tai -järjestelyn perustamiseksi arktiselle aavan meren alueelle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, osapuolten kokouksissa unionin puolesta otettava kanta on sopimuksen osapuolten kokouksissa unionin puolesta otettavaa kantaa koskevien periaatteiden ja suuntaviivojen (6) mukainen.

2 artikla

Ennen jokaista sopimuksen osapuolten kokousta, kun kyseisen elimen on tehtävä päätöksiä, joilla on unioniin kohdistuvia oikeudellisia vaikutuksia, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin puolesta otettavassa kannassa otetaan huomioon viimeisimmät komissiolle toimitetut tieteelliset ja muut asiaankuuluvat tiedot, 1 artiklassa tarkoitettujen periaatteiden ja suuntaviivojen mukaisesti.

Kyseistä tarkoitusta varten komissio toimittaa neuvostolle riittävän aikaisin ennen kutakin sopimuksen osapuolten kokousta kyseisiin tietoihin perustuvan asiakirjan, jossa esitetään unionin kannan ehdotetun tarkennuksen erityispiirteet unionin puolesta otettavan kannan yksityiskohdista käytävää keskustelua ja niiden hyväksymistä varten.

Jos jossakin sopimuksen osapuolten kokouksessa, mukaan lukien paikalla pidettävät kokoukset, ei päästä yksimielisyyteen, asia saatetaan neuvoston tai sen valmisteluelinten käsiteltäväksi uusien seikkojen huomioon ottamiseksi unionin kannassa.

3 artikla

Komission ehdotuksesta neuvosto arvioi ja tarvittaessa tarkistaa 1 artiklassa tarkoitettua unionin kantaa viimeistään vuonna 2025 pidettävää sopimuksen osapuolten kokousta varten.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. SCHULZE


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2019/407, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 73, 15.3.2019, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2403, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 81).

(6)  Ks. asiakirja ST 11439/20, osoitteessa http://register.consilium.europa.eu.


Top