EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0614

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/614, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/25)

OJ L 141, 5.5.2020, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/614/oj

5.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/28


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/614,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/25)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18.1 artiklan toisen luetelmakohdan ja 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 2014 annetut suuntaviivat (EU) 2015/510 (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EKP/2014/60) (*1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 1 artiklan 4 kohdan mukaan Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto voi milloin tahansa muuttaa niitä keinoja, välineitä, vaatimuksia, kriteerejä ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan.

(2)

Hintavakauden ylläpitämistä koskevan tehtävänsä mukaisesti EKP:n neuvosto hyväksyi 22 päivänä heinäkuuta 2019 Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) (1), jonka tarkoituksena on tukea edullisten pankkilainaehtojen säilymistä ja rahapolitiikan elvyttävää mitoitusta jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro. Tässä päätöksessä säädettiin kolmannesta kohdennettujen pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (jäljempänä TLTRO III -ohjelma), joka toteutetaan syyskuun 2019 ja maaliskuun 2021 välisenä ajanjaksona.

(3)

Tukeakseen pankkien lainanannon kohdentumista koronavirustaudin (COVID-19) leviämisestä eniten kärsiville, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, EKP:n neuvosto päätti 12 päivänä maaliskuuta 2020 tiettyjen TLTRO III -operaatioiden keskeisten parametrien muuttamisesta. EKP:n neuvosto hyväksyi 16 päivänä maaliskuuta 2020 Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2020/407 (EKP/2020/13) (2), jolla pannaan täytäntöön osa näistä muutoksista. Nyt hyväksytty päätös on tarpeen, jotta voidaan panna täytäntöön EKP:n neuvoston päättämät lisämuutokset, erityisesti säätää kaikkiin TLTRO III operaatioihin sovellettavien korkojen tilapäisestä alentamisesta sekä alentaa lainanantoa koskevaa kynnysarvoa tietyin edellytyksin.

(4)

Lainanantoa koskevan kynnysarvon alentamisen osalta EKP:n neuvosto päätti 12 päivänä maaliskuuta 2020, että kynnysarvo tulisi laskea 0 prosenttiin 1 päivän huhtikuuta 2020 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä ajanjaksona. Jotta voitaisiin myös ottaa huomioon pankkien lainananto alkaen jo siitä ajankohdasta, jona koronavirustaudin (COVID-19) aiheuttama kriisi käynnistyi Euroopassa, tämän ajanjakson alkua tulisi 30 päivänä huhtikuuta tehdyn päätöksen mukaisesti siirtää 1 päivään maaliskuuta 2020, kuitenkin niin, että sen päättyminen säilyy ennallaan 31 päivänä maaliskuuta 2021. Jotta lisäksi voitaisiin ottaa huomioon pankkien antolainauksen odotettu lasku 1 päivän maaliskuuta 2020 jälkeen, kantatietojen vertailuarvon poikkeaman määrä lasketaan 2,5 prosentista 1,15 prosenttiin suurimman mahdollisen alennuksen saamiseksi aiemmat lainanannon kriteerit huomioon ottaen.

(5)

Lisäksi EKP:n neuvosto päätti 30 päivänä huhtikuuta 2020 täydentävästä ja väliaikaisesta korkojen alentamisesta tietyin edellytyksin kaikissa TLTRO III -operaatioissa, jotta lisättäisiin tukea luottojen myöntämiseksi kotitalouksille ja yrityksille laaja-alaisten talouden häiriöiden ja kasvavan epävarmuuden vallitessa.

(6)

Jotta näitä mukautettuja parametreja voitaisiin soveltaa välittömin vaikutuksin, tämän päätöksen pitäisi tulla voimaan viipymättä.

(7)

Päätös (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21) seuraavasti:

1.

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

korvataan seuraavat määritelmät:

”(1)

’nettolainanannon vertailuarvolla’ tarkoitetaan huomioon otettavan nettolainanannon määrää, joka osallistujan on ylitettävä toisella vertailujaksolla ja valinnaisesti erityisellä vertailujaksolla, jotta sen lainoihin voidaan soveltaa korkoa, joka on sovellettavaa alkuperäistä korkoa alempi ja joka lasketaan 4 artiklassa ja liitteessä I vahvistettujen periaatteiden ja yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti”;

”(12)

’korkokannustimen muutoksella’ tarkoitetaan mahdollista korkokannan alennusta, jota sovelletaan TLTRO III -operaatioiden nojalla lainaksi otettuihin määriin, ilmaistuna osuutena keskimääräisestä poikkeamasta enimmäiskoron ja asianomaisen vähimmäiskoron välillä ja laskettuna liitteessä I vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti”;

b)

lisätään seuraavat määritelmät:

”(23)

’asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevalla voimassaoloajalla’ tarkoitetaan jaksoa kyseisen TLTRO III -operaation suorituspäivästä 23 päivään kesäkuuta 2020 ja jaksoa 24 päivästä kesäkuuta 2021 sen maturiteettiin tai aikaistettuun takaisinmaksupäivään, soveltuvin osin, eli erityinen korkojakso pois lukien;

(24)

’erityisellä korkojaksolla’ tarkoitetaan 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välistä ajanjaksoa;

(25)

’erityisellä vertailujaksolla’ tarkoitetaan 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välistä ajanjaksoa.”.

2.

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Korko

1.   Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo, kussakin TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti, jollei 6 artiklan 3 a kohdassa asetetusta edellytyksestä johdu muuta:

a)

erityisen korkojakson aikana korko on yhtä suuri kuin kyseisen ajanjakson talletusmahdollisuuden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä. Tästä seuraava korko on joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä; ja

b)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevan voimassaoloajan korko on yhtä suuri kuin talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana.

2.   Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto alittaa niiden nettolainanannon vertailuarvon erityisen vertailujakson aikana mutta joiden huomioon otettava nettolainananto ylittää niiden nettolainanannon vertailuarvon toisen vertailujakson aikana, kussakin TLTRO-III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a)

erityisen korkojakson aikana korko on alempi seuraavista koroista: i) perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisen jakson aikana, vähennettynä 50 peruspisteellä ja ii) korko, joka lasketaan sen mukaan, mikä on poikkeama kantatietojen vertailuarvosta b alakohdan mukaisesti; ja

b)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana koron on oltava alempi kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana, ja se voi olla yhtä alhainen kuin talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana, riippuen kantatietojen vertailuarvoa koskevasta poikkeamasta.

3.   Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto alittaa niiden nettolainanannon vertailuarvon sekä erityisen vertailujakson että myös toisen vertailujakson aikana, kussakin TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a)

erityisen korkojakson aikana korko on yhtä suuri kuin kyseisen ajanjakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä ja

b)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana korko on yhtä suuri kuin asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana toteutettujen perusrahoitusoperaatioiden keskikorko.”

4.   Tarkemmat tiedot koron laskemisesta esitetään liitteessä I. Lopulliset korot ja niiden laskennan perusteena olevat asiaankuuluvat tiedot ilmoitetaan osallistujille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioita koskevan ohjeellisen aikataulun mukaisesti.

5.   Korko maksetaan erissä kunkin TLTRO III -operaation maturiteetin päättyessä tai aikaistetun takaisinmaksun yhteydessä siten kuin 5 a artiklassa soveltuvin osin säädetään.

6.   Jos osallistujan on sen johdosta, että kansallinen keskuspankki käyttää sopimus- tai sääntelyjärjestelyjensä mukaan käytettävissä olevia keinoja, maksettava takaisin TLTRO III ‐operaatioissa lainattuja määriä ennen kuin kantatietojen vertailuarvon poikkeama ja siihen perustuva mahdollinen korkokannustimen muutos on annettu tiedoksi kyseiselle osallistujalle, tämän osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamiin määriin sovellettava korko on a) erityisen korkojakson aikana yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä ja b) asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana siihen päivämäärään saakka, jona kansallinen keskuspankki vaati takaisinmaksua. Jos takaisinmaksua vaaditaan sen jälkeen, kun kantatietojen vertailuarvon poikkeamasta ja siitä mahdollisesti seuranneesta korkokannustimen muutoksesta on ilmoitettu osallistujalle, kyseisen osallistujan kussakin TLTRO III ‐operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko vahvistetaan 1–3 kohdan mukaisesti.”.

3.

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

i) toiseen vertailujaksoon ja ii) valinnaisesti erityiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot sovellettavan koron määrittämiseksi (jäljempänä ’toinen raportti’).”;

b)

lisätään 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.   Osallistujien, jotka aikovat hyödyntää mahdollisuutta 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin korkoihin, on toisessa raportissa toimitettava tätä varten erikseen erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot sekä näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset 6 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos nämä edellytykset eivät täyty, osallistujien lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti. Erityiseen vertailujaksoon ja/tai sitä koskevan tilintarkastajan arvioinnin tuloksiin liittyvien tietojen toimittamatta jättämiseen ei sovelleta seuraamuksia.”;

c)

korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”6.   Kunkin osallistujan on varmistettava, että ulkopuolinen tilintarkastaja arvioi 1–3 a kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen laadun seuraavien sääntöjen mukaisesti:”;

d)

korvataan 6 kohdan c alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”c)

tilintarkastajan arviointien painopisteenä on oltava 2, 3 a ja 4 kohdassa vahvistetut vaatimukset. Tilintarkastajan on erityisesti”;

4.

Korvataan 7 artiklan 1 kohdan b, d ja e alakohta seuraavasti:

”b)

Jos osallistuja ei toimita tilintarkastajan arvioinnin tuloksia ensimmäisestä raportista asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä, sen on maksettava TLTRO III -operaatiossa lainaamansa ja maksamatta olevat määrät kokonaan takaisin seuraavan perusrahoitusoperaation maksupäivänä, jolloin lainattuun määrään sovellettava korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaation keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation aikana takaisinmaksupäivään saakka, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa, jonka ajalta sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä.

d)

Jos osallistuja ei toimita tilintarkastajan arvioinnin tuloksia toisesta raportista asianomaiselle kansalliselle keskuspankille sovellettavaan määräpäivään mennessä, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa, jonka ajalta sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä.

e)

Jos osallistuja laiminlyö muulla tavoin 6 artiklan 6 ja 7 kohdassa vahvistetut velvoitteet, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III –operaation aikana kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa, jonka ajalta sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä.”.

5.

Muutetaan liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 2020.

Tehty Frankfurt am Mainissa 30 päivänä huhtikuuta 2020.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(*1)  Euroopan unionin julkaisutoimisto antaa tämän numeron, kun päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3.

(1)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1311, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2019/21) (EUVL L 204, 2.8.2019, s. 100).

(2)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/407, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2020, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta (EKP/2020/13) (EUVL L 80, 17.3.2020, s. 23).


LIITE

Muutetaan liitteet I, II ja TLTRO III -raportointitaulukko B seuraavasti:

1.

Korvataan liitteessä I oleva 3 kohta seuraavasti:

”3.    Koron laskeminen

A.

Olkoon

Image 1

huomioon otettavan nettolainanannon määrä 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä erityisenä vertailujaksona.Image 2

B.

Olkoon

Image 3

määrä, joka saadaan laskemalla yhteen huomioon otettava nettolainananto 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä ajanjaksona ja huomioon otettava lainakanta 31 päivänä maaliskuuta 2019; tämä lasketaan kaavallaImage 4

Merkitään nyt Image 5 :llä Image 6 :n prosentuaalinen poikkeama lainakannan vertailuarvosta 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä ajanjaksona eli

Image 7

EX pyöristetään lähimpään 15. desimaaliin. Jos OAB on yhtä suuri kuin nolla, EX:n katsotaan olevan yhtä suuri kuin 1,15.

C.

Olkoon

Image 8

TLTRO III -operaation

Image 9

voimassaoloaikana sovellettava perusrahoitusoperaation (MRO) keskikorko, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, ja olkoon

Image 10

TLTRO III -operaation k voimassaoloaikana sovellettava talletusmahdollisuuden (DF) keskikorko, jolloin sovellettavaa korkoa tarkastellaan kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana ja ilmaistaan todellisena vuosikorkona eliImage 11 Image 12

Edellä olevissa yhtälöissä Image 13(k=1,…,7) on TLTRO III -operaation k päivien lukumäärä, ja jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan kiinteäkorkoisena huutokauppana, jossa tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti. Image 14 on TLTRO III -operaation k päivänä t sovellettava perusrahoitusoperaation korko, tai jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan vaihtuvakorkoisena huutokauppana, Image 15 on TLTRO III -operaation k päivänä t sovellettava perusrahoitusoperaation minimitarjouskorko; kaikissa tapauksissa korko ilmaistaan todellisena vuosikorkona. Edellä olevissa yhtälöissä Image 16 on talletusmahdollisuuden korko TLTRO III -operaation k päivänä t, ilmaistuna todellisena vuosikorkona.

D.

Olkoon kspecial erityinen korkojakso eli 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välinen jakso, ja krol kaksi jaksoa, jotka muodostavat kyseisen TLTRO III -operaation k jäljellä olevan voimassaoloajan (viitaten ajanjaksoon asianomaisen TLTRO III -operaation suorituspäivästä 23 päivään kesäkuuta 2020 ja ajanjaksoon 24 päivästä kesäkuuta 2021 asianomaisen TLTRO III-operaation maturiteettiin tai aikaistettuun takaisinmaksupäivään, soveltuvin osin).

Olkoon Image 17 perusrahoitusoperaatioiden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, ja olkoon Image 18 talletusmahdollisuuden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana, kussakin tapauksessa ilmaistuna todellisena vuosikorkona eli:

Image 19 Image 20

Edellä olevissa yhtälöissä Image 21 on TLTRO III -operaation k jakson Image 22 päivien lukumäärä, ja jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan kiinteäkorkoisena huutokauppana jossa tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti, Image 23 on perusrahoitusoperaatioon sovellettava korko TLTRO III -operaation k jakson Image 24 päivänä t, tai jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan vaihtuvakorkoisena huutokauppana, Image 25 on perusrahoitusoperaatioon sovellettava vähimmäistarjouskorko TLTRO III -operaation k jakson Image 26 päivänä t; kaikissa tapauksissa korko ilmaistaan todellisena vuosikorkona. Edellä olevissa yhtälöissä Image 27 on talletusmahdollisuuteen sovellettava korko TLTRO-III -operaation k jakson Image 28 päivänä t, ilmaistuna todellisena vuosikorkona.

E.

Olkoon korkokannustimen muutos, mitattuna

Image 29

:n ja

Image 30

:n välisen keskimääräisen korkokäytävän osuutena,

Image 31

;

F.

Olkoon TLTRO III -operaation k voimassaoloaikana sovellettava korko (lopullinen korko), ilmaistuna todellisena vuosikorkona,

Image 32

. Olkoon TLTRO III -operaation k jakson

Image 33

aikana sovellettava korko, kun j = special tai rol, ilmaistuna todellisena vuosikorkona,

Image 34

.

G.

Korko

Image 35

määritellään seuraavasti:Image 36

Edellä olevassa yhtälössä Image 37 on TLTRO III -operaation k jakson Image 38 päivien lukumäärä.

TLTRO III -operaatioihin k sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a)

Jos osallistuja saavuttaa tai ylittää erityisellä vertailujaksolla nettolainanannon vertailuarvonsa, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

erityisen korkojakson aikana yhtä suuri kuin talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos Image 39, niin Image 40;

ii)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana yhtä suuri kuin talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos Image 41, niin Image 42.

b)

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla, mutta ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvon toisella vertailujaksolla vähintään 1,15 prosentilla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

erityisellä korkojaksolla alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos Image 43 ja Image 44, niin Image 45 ja Image 46;

ii)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos Image 47 ja and Image 48, niin Image 49 ja Image 50

c)

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla, mutta ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvon toisella vertailujaksolla siten, että ylitys on vähemmän kuin 1,15 prosenttia, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

(i)

erityisellä korkojaksolla alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja jäljempänä ii alakohdan mukaisesti laskettu korko eli

jos Image 51 jaImage 52, niin Image 53 ja Image 54;

(ii)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana: korko, jota korotetaan lineaarisesti riippuen siitä prosenttiosuudesta, jolla osallistuja ylittää kantatietojen vertailuarvonsa eli

jos Image 55 ja Image 56, niin Image 57 ja Image 58

d)

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla eikä ylitä lainakannan vertailuarvoaan toisella vertailujaksolla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i)

erityisen korkojakson aikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä eli

jos Image 59 ja Image 60, niin Image 61;

ii)

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos Image 62 ja Image 63, niin Image 64 ja Image 65

Korkokannustimen muutos (Image 66) ilmaistaan pyöristämällä se lähimpään 15. desimaaliin.

Korot Image 67 ja Image 68 ilmaistaan pyöristämällä ne lähimpään 15. desimaaliin.

Lopullinen korko Image 69 ilmaistaan todellisena vuosikorkona ja se pyöristetään alaspäin lähimpään neljänteen desimaaliin.”

2.

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

lisätään 2 jakson ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jos osallistujat aikovat hyödyntää 5 artiklan 1 kohdassa täsmennettyjä korkoja, toisen raportin tulee lisäksi kattaa myös erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot samoin perustein kuin toista viitejaksoa koskevien vaatimusten osalta.”;

b)

korvataan 2 jakson toinen kohta seuraavasti:

”Koottujen tietojen osalta on huomattava, että vertailukantaa koskevia tietoja käytetään lainakiintiön määrittämiseksi. Lisäksi huomioon otettavaa nettolainanantoa koskevia tietoja ensimmäisen vertailujakson aikana käytetään laskettaessa nettolainanannon vertailuarvoa ja lainakannan vertailuarvoa. Samoin huomioon otettavaa nettolainanantoa koskevia tietoja toisen vertailujakson aikana ja soveltuvin osin erityisen vertailujakson aikana käytetään arvioitaessa lainanannon kehitystä ja vastaavasti sovellettavia korkoja. Muiden indikaattorien avulla tarkastetaan tietojen sisäinen johdonmukaisuus ja vastaavuus muiden eurojärjestelmän käytettävissä olevien tilastotietojen kanssa, ja niitä käytetään myös TLTRO III -ohjelman tarkemmassa vaikutusarvioinnissa.”

c)

korvataan 3 kohdan a alakohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

Toisessa raportissa on täytettävä raportointipohja B toisen vertailujakson eli 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisen ajan osalta huomioon otettavan nettolainanannon laskemiseksi ja sovellettavien korkojen perustana oleviin vertailuarvoihin tehtäviä vertailuja varten.

Osallistujien, jotka aikovat hyödyntää 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja korkoja, on lisäksi toimitettava täytetty raportointipohja B erityisen vertailujakson eli 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisen ajan osalta huomioon otettavan nettolainanannon laskemiseksi ja alempien korkojen perustana oleviin vertailuarvoihin tehtäviä vertailuja varten.”;

d)

korvataan 3 kohdan a alakohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Kantatietoihin liittyvistä raportointipohjan B indikaattoreista ilmoitetaan tarkastelujakson alkua edeltävän kuun lopun ja tarkastelujakson lopun tiedot; näin ollen ensimmäisen vertailujakson kantatiedot on raportoitava 31 päivältä maaliskuuta 2018 ja 31 päivältä maaliskuuta 2019, toisen vertailujakson kantatiedot 31 päivältä maaliskuuta 2019 ja 31 päivältä maaliskuuta 2021 ja erityisen vertailujakson kantatiedot 29 päivältä helmikuuta 2020 ja 31 päivältä maaliskuuta 2021. Taloustoimia ja oikaisuja koskevat tiedot ilmoitetaan puolestaan kattavasti koko tarkastelujaksolta.”;

e)

Korvataan TLTRO III -raportointipohja B seuraavalla raportointipohjalla B.

“TLTRO III -raportointimalli B

Image 70


Top