EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0306(01)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta Päätös E7, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2019, käytännön yhteistyö- ja tiedonvaihtojärjestelyistä, joita noudatetaan, kunnes sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI) on pantu täysimääräisesti täytäntöön jäsenvaltioissa (ETA:n kannalta ja EY:n ja Sveitsin sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 73/04

PUB/2020/200

OJ C 73, 6.3.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

6.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 73/5


SOSIAALITURVAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMISTA KÄSITTELEVÄ HALLINTOTOIMIKUNTA

PÄÄTÖS E7,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2019,

käytännön yhteistyö- ja tiedonvaihtojärjestelyistä, joita noudatetaan, kunnes sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI) on pantu täysimääräisesti täytäntöön jäsenvaltioissa

(ETA:n kannalta ja EY:n ja Sveitsin sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 73/04)

SOSIAALITURVAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMISTA KÄSITTELEVÄ HALLINTOTOIMIKUNTA, joka

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 72 artiklan a alakohdan, jonka mukaan hallintotoimikunnan tehtävänä on käsitellä kaikkia asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) ja 16 päivänä syyskuuta 2009 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (2) säännöksistä johtuvia hallinnollisia ja tulkinnallisia kysymyksiä,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 883/2004 72 artiklan d alakohdan, jonka mukaan hallintotoimikunnan on edistettävä uusien teknologioiden mahdollisimman laajaa käyttöä,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 883/2004 76 artiklan 3 ja 4 kohdan, joiden mukaan laitoksilla on asetuksen soveltamiseksi yhteistyövelvoite ja niiden on oltava yhteydessä toisiinsa,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 987/2009 4 artiklan, jonka mukaan tietojen siirto laitosten tai yhteyselinten välillä on tehtävä sähköisesti ja hallintotoimikunnan on vahvistettava asiakirjojen ja rakenteisten sähköisten asiakirjojen vaihtoa koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maaliskuun 13 päivänä 2014 annetulla päätöksellä E4 jatkettiin asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja siirtymäkausia, jotka koskevat tietojen täysimääräistä sähköistä vaihtamista jäsenvaltioiden välillä, kahdella vuodella siitä päivästä, jona keskitetty EESSI-järjestelmä on kehitetty, testattu ja toimitettu tuotantovaiheeseen valmiina sille, että jäsenvaltiot voivat aloittaa integroitumisensa keskusjärjestelmään.

(2)

Maaliskuun 16 päivänä 2017 annetussa päätöksessä E5 vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 987/2009 4 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen tiedonvaihtoon sovellettavan siirtymäkauden käytännön järjestelyt.

(3)

Hallintotoimikunta vahvisti 27–28 päivänä kesäkuuta 2017 pidetyssä 351. kokouksessaan, että keskitetty EESSI-järjestelmä on tarkoitukseensa sopiva eli sopiva EESSI:n mukaiseen tietojenvaihdon aloittamiseen, ja päätöksessä E4 mainittu kahden vuoden siirtymäkausi alkoi 3 päivänä heinäkuuta 2017.

(4)

Hallintotoimikunta sopi 27–28 päivänä maaliskuuta 2019 pidetyssä 358. kokouksessaan, että EESSI-järjestelmään sovellettava siirtymäkausi päättyy asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan ja 13 päivänä maaliskuuta 2014 annetun päätöksen E4 mukaisesti 2 päivänä heinäkuuta 2019.

(5)

Hallintotoimikunta ottaa huomioon tarpeen varmistaa ja säilyttää kansalaisten oikeudet sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien sääntöjen mukaisesti.

(6)

Hallintotoimikunta ottaa huomioon EESSI-hankkeen monimutkaisuuden ja tilan tämän päätöksen hyväksymisajankohtana, tarpeen huolehtia sen sujuvasta ja tehokkaasta käyttöönotosta sekä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden yhteisen sitoumuksen EESSI-hankkeen vakauden ja turvallisuuden parantamiseen.

(7)

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioilta edellytettävät intensiiviset kansalliset toimet ja EESSI-hankkeessa tapahtuneet viivästykset sekä se, että kaikki laitokset eivät ole 3 päivänä heinäkuuta 2019 täysin valmiita kaikkien viestien vaihtoon EESSI-järjestelmässä, on aiheellista vahvistaa laitosten hyvän yhteistyön periaatteen mukaisesti tietojenvaihtoon liittyviä tilapäisiä käytännön järjestelyjä, joita noudatetaan, kunnes EESSI on pantu täysimääräisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja keskitetyssä EESSI-järjestelmässä.

(8)

Hallintotoimikunta katsoo, että on tarpeen toteuttaa vararatkaisu keskitytetyn EESSI-järjestelmän toimintahäiriön varalta.

(9)

Hallintotoimikunta katsoo, että tätä päätöstä on tarpeen soveltaa 3 päivästä heinäkuuta 2019, jotta voidaan saavuttaa sen tavoitteet eli tarjota laitoksille oikeusvarmuus ja suojata asetusten soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden oikeudet,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.

Laitosten välinen tietojen vaihtaminen on 3 päivästä heinäkuuta 2019 alkaen tehtävä sähköisesti EESSI-järjestelmän kautta, ja sen on perustuttava rakenteisten sähköisten asiakirjojen (SED-asiakirjojen) vaihtoon asianomaisissa liiketoiminnan tapauskuvauksissa (Business Use Case, BUC). Tämä ei kuitenkaan rajoita vaihtoja, jotka voi olla tarpeen toteuttaa paperimuodossa siten kuin sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevissa asetuksissa säädetään; kyse voi olla esimerkiksi kulloistakin asiaa tukevasta näytöstä.

2.

Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, ja jotta voidaan huolehtia toiminnan jatkuvuudesta ja suojata asetusten soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden oikeudet, ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole valmiita vaihtamaan tietoja sähköisesti jonkin BUC:n osalta, voivat jatkaa kyseistä BUC:ia koskevien tietojen vaihtamista käyttämällä mitä tahansa asiakirjaa, tarvittaessa myös vanhentuneeseen muotoon, sisältöön tai rakenteeseen perustuvaa, kunnes niiden jäsenvaltioiden määrä, joilla on EESSI-valmius kyseisen BUC:n osalta, saavuttaa kynnysarvon 80 prosenttia.

3.

Jos vaihdossa käytetään muuta muotoa kuin SED-asiakirjoja eikä muoto sisällä kaikkia SED-asiakirjoissa olevia pakollisia tietoja, näitä tietoja tarvitsevan jäsenvaltion on pyydettävä niitä siltä jäsenvaltiolta, joka antoi muodoltaan vanhentuneen asiakirjan. Jos asianomaisen kansalaisen oikeuksista on epäilyksiä, vastaanottavan laitoksen on otettava yhteys asiakirjan antaneeseen laitokseen hyvän yhteistyön hengessä.

4.

Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 2 kohdassa vahvistetun kynnysarvon saavuttamisesta jäsenvaltioiden on käytettävä muiden jäsenvaltioiden kanssa harjoittamassaan tietojenvaihdossa vain EESSI-järjestelmää eivätkä ne enää voi vapaasti vaihtaa tietoja EESSI-järjestelmän ulkopuolella. Niiden jäsenvaltioiden, joilla ei ole EESSI-valmiutta joidenkin BUC:ien osalta, on toteutettava kansallisella tasolla tarvittavat järjestelyt, jotta ne voivat lähettää muille jäsenvaltioille ja ottaa vastaan muilta jäsenvaltioilta kaikki kyseisiä BUC:eja- koskevat tiedot EESSI-järjestelmän kautta.

5.

Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, kaksi jäsenvaltiota tai useammat jäsenvaltiot voivat sopia, että sellaista tietojenvaihtoa, jota tarvitaan suurten viestimäärien käsittelyyn (kuten Build-hankkeet), voidaan jatkaa missä tahansa muussa muodossa kuin EESSI:ssä siihen saakka, että kahdenvälisen tietojenvaihdon osapuolina olevilla jäsenvaltioilla on EESSI-valmius; tällaisessa tietojenvaihdossa voi olla kyse esimerkiksi terveydenhuoltoon, työtapaturmiin ja ammattitauteihin tai työttömyysetuuksiin liittyviä saatavia koskevista sanomista.

6.

Jäsenvaltioiden, jotka eivät ole valmiita täyttämään 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan täysimääräisesti, on toimitettava hallintotoimikunnalle lokakuuhun 2019 mennessä sitoumuksensa, jotka koskevat kansallisia täytäntöönpanosuunnitelmia ja keskeisiä välitavoitteita niiden pyrkiessä EESSI-valmiuteen kaikkien BUC:ien osalta ilman lisäviivytyksiä. Niiden on sen jälkeen toimitettava neljännesvuosittain tilannekatsaus hallintotoimikunnalle siihen saakka, että niillä on EESSI-valmius kaikkien BUC:ien osalta.

7.

EESSI-valmius tietyn BUC:n osalta tarkoittaa sitä, että kyseinen jäsenvaltio voi sekä lähettää kyseisen BUC:n tai tapauksen mukaan kyseisen BUC:n aliprosessien mukaiset kaikki sanomat muille jäsenvaltioille, että vastaanottaa kaikki niiden sanomat. Jos BUC ei kuulu kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön piiriin, EESSI-valmiudella voidaan tarkoittaa vain kyseisen BUC:iin kuuluvien sanomien vastaanottamista.

8.

Kun kahdella jäsenvaltiolla on EESSI-valmius tietyn BUC:n osalta, kaikkien kyseiseen BUC:iin kuuluvien tietojen vaihdon niiden välillä on tapahduttava EESSI-järjestelmän kautta. Tämä ei vaikuta poikkeuksellisiin ja objektiivisesti perusteltuihin tilanteisiin, kuten toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen teknisen järjestelmävian tapauksessa, tai mahdollisiin kahdenvälisiin järjestelyihin, jotka voivat liittyä esimerkiksi yhteiseen testaukseen, kokeiluihin, koulutukseen tai vastaaviin.

9.

Kun on kyse monenvälisestä BUC:sta, jossa tietojenvaihtoon osallistuu useampia kuin kaksi jäsenvaltiota, tietojenvaihto EESSI-järjestelmässä käynnistetään vasta sitten, kun on vahvistettu, että vaihtoon osallistuvat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että niillä on EESSI-valmius kyseistä BUC:ia varten. Tämä ei vaikuta 4 kohdassa säädettyihin jäsenvaltioiden velvoitteisiin. Edellä 7 kohdassa esitettyjä periaatteita sovelletaan myös tapauksissa, joissa BUC:ssa on mukana useampia kuin kaksi jäsenvaltiota.

10.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava hallintotoimikunnalle tiettyä BUC:ia koskevasta EESSI-valmiudestaan vähintään 30 päivää ennen valmiuden saavuttamista.

11.

Tieto siitä, minkä BUC:n osalta milläkin jäsenvaltiolla on EESSI-valmius, on saatettava kansallisten laitosten saataville säännöllisesti (vähintään kuukausittain) ja merkittävä EESSI-järjestelmän laitoshakemistoon.

12.

Hallintotoimikunta seuraa neljännesvuosittaisissa kokouksissaan jäsenvaltioiden edistymistä siihen saakka, että kaikilla jäsenvaltioilla on EESSI-valmius kaikkien BUC:ien osalta. Tilannetta ja tämän järjestelyn puitteissa toteutettavia toimia tarkastellaan uudelleen vähintään kuuden kuukauden välein, ja tarkastelussa tehdyt päätelmät asetetaan julkisesti saataville.

13.

Tietojenvaihdot, jotka oli aloitettu EESSI-järjestelmän ulkopuolella ennen 1 kohdassa vahvistettua päivämäärää taikka tämän päätöksen 2 kohdan mukaisesti, voidaan saattaa loppuun EESSI-järjestelmän ulkopuolella. Jäsenvaltiot voivat sopia vaihtoehtoisista järjestelyistä kahdenvälisesti tai tarvittaessa hyväksyttää ne hallintotoimikunnalla.

14.

Hallintotoimikunta arvioi tämän päätöksen toimivuutta ja arvioi mahdollisia muutostarpeita kuuden kuukauden kuluessa päätöksen julkaisemisesta.

15.

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2019.

Hallintotoimikunnan puheenjohtaja

Adriana STOINEA


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 284, 30.10.2009,s. 1.


Top