EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0187

Euroopan Keskuspankin Päätös (EU) 2020/187, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2020/8) (uudelleenlaadittu)

OJ L 39, 12.2.2020, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/187/oj

12.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/6


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/187,

annettu 3 päivänä helmikuuta 2020,

katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2020/8)

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1 artiklan toisen alakohdan yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan kanssa sekä 18.1 artiklan, sekä katsoo seuraavaa:

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöstä EKP/2014/40 (1) on muutettu merkittävästi useaan kertaan (2). Koska lisämuutoksia on edelleen tehtävä, päätös olisi oikeudellisen selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Päätöksellä EKP/2014/40 perustettiin katettujen velkakirjalainojen kolmas osto-ohjelma (jäljempänä ’CBPP3-ohjelma’). CBPP3-ohjelma muodostaa yhdessä omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman, jälkimarkkinoilla toteutettavan julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelman ja yrityssektorin osto-ohjelman kanssa Euroopan keskuspankin (EKP) laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman (jäljempänä ’APP-ohjelma’). APP-ohjelman tarkoituksena on parantaa rahapolitiikan välittymistä, edistää luotonantoa euroalueen taloudelle, helpottaa kotitalouksien ja yritysten lainanoton ehtoja sekä osaltaan tukea inflaatiovauhdin palautumista pysyvästi tasolle, joka on hintavakauden säilyttämiseen tähtäävän EKP:n ensisijaisen tavoitteen mukaisesti keskipitkällä aikavälillä lähellä kahta prosenttia mutta hieman alle sen.

(3)

Päätöksellä (EU) 2017/2199 (EKO/2017/37) (3) Euroopan keskuspankki täsmensi ns. ehdollisia katettuja pass-through -joukkovelkakirjalainojen hyväksymistä CBPP3-ostojen piiriin koskevia sääntöjä. Ehdollisia katettuja pass-through joukkovelkakirjalainoja ei 1 päivästä tammikuuta 2019 enää hyväksytty CBPP3-ohjelman mukaisiin ostoihin, ottaen huomioon niiden monimutkaisempi rakenne, jonka mukaan ennalta määritetyt tapahtumat voivat johtaa maturiteetin pitenemiseen ja maksurakenteen muutokseen.

(4)

EKP:n neuvosto päätti 13 päivänä joulukuuta 2018 muuttaa APP-ohjelman tiettyjä parametreja 1 päivästä tammikuuta 2019 APP-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkemmin sanottuna EKP:n neuvosto päätti, että APP-ohjelman mukaiset netto-ostot keskeytetään 31 päivänä joulukuuta 2018. EKP:n neuvosto vahvisti aikomuksensa, jonka mukaan APP-ohjelman mukaisesti ostettujen arvopapereiden erääntyessä palautuvat pääomat pitäisi uudelleensijoittaa jatkossakin täysimääräisesti pitkähkön jakson ajan sen päivämäärän jälkeen, jona EKP:n neuvosto alkaa korottaa virallisia korkoja ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen myönteisten likviditeettiolosuhteiden ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan säilyttämiseksi.

(5)

EKP:n neuvosto päätti 12 päivänä syyskuuta 2019 aloittaa APP-ohjelman mukaiset netto-ostot uudestaan 1 päivästä marraskuuta 2019 ja EKP:n neuvosto odottaa ostojen jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa. EKP:n neuvosto päätti myös, että uudelleensijoituksia aiotaan jatkaa täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi. Ottaen huomioon euroalueen heikon talouskasvun jatkuminen odotettua pidempään, talousnäkymien heikkenemisen pysyvä riski ja inflaationäkyminen jatkuva jääminen keskipitkän aikavälin tavoitteista, EKP:n neuvosto tuli siihen lopputulokseen, että on tarpeen ryhtyä kattaviin toimiin, joilla tuetaan inflaatiovauhdin kestävää palautumista lähemmäksi EKP:n neuvoston keskipitkän aikavälin tavoitetta. Omaisuuserien uusien netto-ostojen toteuttaminen on oikeasuhteinen toimenpide, koska se vaikuttaa pitkiin korkoihin korkopolitiikkaa tehokkaammin ja lieventää yritysten ja kotitalouksien rahoituskustannuksia.

(6)

CBPP3-ohjelma on, APP-ohjelmaan kuuluvana osto-ohjelmana, oikeasuhteinen toimenpide hintakehitysnäkymiin liittyvien riskien pienentämiseksi, sillä nämä ohjelmat helpottavat edelleen rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden olosuhteita, mukaan lukien euroalueen yritysten ja kotitalouksien lainanoton kannalta merkityksellisiä olosuhteita, ja tukevat näin euroalueen kokonaiskulutusta ja kokonaisinvestointeja, mikä viime kädessä vaikuttaa inflaatiovauhdin palautumiseen lähelle kahta prosenttia mutta alle sen keskipitkällä aikavälillä. Ympäristössä, jossa EKP:n keskeiset ohjauskorot ovat lähellä alinta tasoaan on tarpeen lisätä eurojärjestelmän rahapoliittisiin toimenpiteisiin välineitä, joilla on suuri välittymispotentiaali reaalitalouteen.

(7)

CBPP3-ohjelma sisältää useita takeita sen varmistamiseksi, että aiotut ostot ovat oikeassa suhteessa ohjelman tavoitteisiin, että liitännäiset rahoitusriskit on otettu asianmukaisella tavalla huomioon sen rakenteessa ja että riskit pysyvät kurissa riskienhallinnan avulla.

(8)

CBPP3-ohjelma on täysin johdonmukainen eurojärjestelmän keskuspankeille perussopimuksesta johtuviin velvoitteisiin nähden, eikä se heikennä eurojärjestelmän avoimen markkinatalouden ja vapaan kilpailun periaatteiden mukaista toimintaa.

(9)

Osana yhteistä rahapolitiikkaa kelpoisuusehdot täyttävien katettujen joukkolainojen suorat ostot, joita eurojärjestelmän keskuspankit tekevät CBPP3-ohjelman nojalla, olisi toteutettava yhdenmukaisella ja keskitetyllä tavalla tämän päätöksen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Katettujen joukkovelkakirjalainojen suorat ostot ja niiden soveltamisala

Tällä päätöksellä eurojärjestelmä perustaa katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman (’CBPP3-ohjelma’), jonka mukaan eurojärjestelmän keskuspankit ostavat 3 artiklassa tarkoitettuja kelpoisuusehdot täyttäviä katettuja joukkovelkakirjalainoja. CBPP3-ohjelman mukaan eurojärjestelmän keskuspankit voivat ostaa kelpoisuusehdot täyttäviä katettuja joukkovelkakirjalainoja suoraan ensi- ja jälkimarkkinoilta 4 artiklassa vahvistetut kelpoisuusehdot täyttäviltä vastapuolilta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

‘luottolaitoksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (4) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä luottolaitosta;

2)

multi cédulas -joukkolainalla’ Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (5) 2 artiklan 62 alakohdassa määriteltyä multi cédulas -joukkolainaa;

3 artikla

Katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevat kelpoisuusehdot

1.   Katetut joukkovelkakirjalainat hyväksytään CBPP3-ohjelman suorien ostojen piiriin, jos ne täyttävät eurojärjestelmän luotto-operaatioissa sovellettavat jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä koskevat kelpoisuusehdot Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) neljännen osan mukaisesti, jos ne täyttävät lisäksi suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 138 artiklan 3 kohdan b alakohdassa olevat kelpoisuusehdot omaan käyttöön vakuutena käyttämisestä, niiden liikkeeseenlaskijana olevan luottolaitoksen kotipaikka on euroalueella ja ne täyttävät 3 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

2.   Multi cédulas -joukkolainat hyväksytään CBPP3-ohjelman suorien ostojen piiriin, jos ne kelpaavat suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) neljännen osan mukaisesti vakuudeksi rahapoliittisissa operaatioissa, niiden liikkeeseenlaskijana olevan erityisyhteisön kotipaikka on euroalueella ja ne täyttävät 3 kohdassa vahvistetut vaatimukset..

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut katetut joukkovelkakirjalainat ja multi cédulas -joukkolainat hyväksytään CBPP3-ohjelman suorien ostojen piiriin edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat ehdot:

a)

Instrumenteilla on oltava vähintään yhden eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikossa hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottokelpoisuusarviointi, joka on julkisen luottoluokituksen muodossa ja vastaa vähintään eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokkaa 3.

b)

Katettujen joukkovelkakirjalainojen ensimmäisen (6) (CBPP1-ohjelma) ja toisen (7) (CBPP2-ohjelma) osto-ohjelman ja CBPP3-ohjelman mukaiset osuudet sekä eurojärjestelmän keskuspankkien hallussa olevat muut osuudet ovat yhteensä enintään 70% samalla ISIN-koodilla tapahtuvan liikkeeseenlaskun määrästä.

c)

Niiden tulee olla euromääräisiä, ja niitä on säilytettävä ja ne on toimitettava euroalueella.

d)

Joukkovelkakirjalainat, joiden liikkeeseenlaskija on suljettu pois eurojärjestelmän luotto-operaatioista, jätetään CBPP3-ohjelman ostojen ulkopuolelle liikkeeseenlaskijan poissuljennan ajaksi.

e)

Katetuilta joukkovelkakirjalainoilta, jotka eivät tällä hetkellä saavuta luokitusasteikon luokkaa 3 Kyproksessa ja Kreikassa, vaaditaan vähintään luokitus, joka vastaa asianomaisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen määrittämää parhainta saavutettavissa olevaa joukkovelkakirjalainan luokitusta kyseisellä lainkäyttöalueella. Tätä vaatimusta sovelletaan niin kauan kuin eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajaa ei sovelleta Kreikan tai Kyproksen valtion liikkeeseen laskemiin tai takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin (suuntaviivojen EKP/2014/31 (8) 8 artiklan 2 kohdan mukaan); tällöin edellytetään samalla ISIN-koodilla tapahtuvaa liikkeeseenlaskua koskevaa 30 prosentin rajoitusta, jota sovelletaan CBPP1-, CBPP2- ja CBPP3-ohjelmien mukaisiin osuuksiin ja eurojärjestelmän keskuspankkien hallussa oleviin muihin osuuksiin yhteensä, ja lisäksi edellytetään, että katetut joukkovelkakirjalainat sisältävät riskivastaavuuden saavuttamiseksi kaikki seuraavat elementit:

i)

lainapoolin ominaisuuksista raportoidaan kuukausittain, mukaan lukien lainatason tiedot sekä tiedot ohjelman rakenteellisista ominaisuuksista ja liikkeeseenlaskijasta, sille keskuspankille, jonka maassa liikkeeseenlaskija on sijoittautunut; kyseinen kansallinen keskuspankki antaa raportointimallin vastapuolten käyttöön;

ii)

annetun vakuuden määrä on vähintään 25 prosenttia lainan määrää suurempi; asianomainen kansallinen keskuspankki antaa vastapuolille ohjeet tällaisen vakuuden määrän riittävyyden laskemisesta;

iii)

ohjelman vakuuspoolissa olevien muiden kuin euromääräisten saamisten osalta käytetään valuuttasuojausta, jossa vastapuolten luokitus on BBB- tai parempi, tai vaihtoehtoisesti vähintään 95 prosenttia saamisista on euromääräisiä;

iv)

vakuuspoolin lainasaamiset ovat euroalueella sijaitsevilta velallisilta.

f)

Katetut joukkovelkakirjalainat, jotka liikkeeseenlaskija pitää hallussaan, hyväksytään CBPP3-ohjelman ostojen piirin edellyttäen, että ne täyttävät edellä täsmennetyt kelpoisuusvaatimukset.

g)

Sallittuja ovat sellaisten nimellisarvoisten katettujen joukkovelkakirjalainojen ostot, joiden negatiivinen (tai huonoin) kokonaistuottoprosentti on yhtä suuri kuin talletuskorko tai ylittää sen. Sellaisten nimellisarvoisten katettujen joukkovelkakirjalainojen ostot, joiden negatiivinen (tai huonoin) kokonaistuottoprosentti alittaa talletuskoron, ovat sallittuja siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä.

h)

Katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijana ei ole julkis- tai yksityisomisteinen yhteisö

i)

jonka päätarkoituksena on luopua vähitellen omaisuudestaan ja lopettaa liiketoimintansa, tai

ii)

joka on varainhoitoon tai liiketoiminnoista luopumiseen keskittyvä yhtiö, joka on perustettu tukemaan rahoitussektorin uudelleenjärjestelyä ja/tai kriisinratkaisua, mukaan lukien erilliset varainhoitoyhtiöt, jotka perustetaan kriisinratkaisun yhteydessä eroteltaessa varoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (9) 26 artiklan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (10) 42 artiklan täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön nojalla.

i)

Katetut joukkovelkakirjalainat jätetään CBPP3-ohjelman ostojen ulkopuolelle, jos niillä on ehdollinen ”pass-through”-rakenne siten, että ennalta määritetyt tapahtumat johtavat joukkovelkakirjalainan maturiteetin pidennykseen sekä maksurakenteen muuttumiseen siten, että se on ensisijaisesti riippuvainen vakuuspoolissa olevien omaisuuserien tuottamasta kassavirrasta.

4 artikla

Hyväksyttävät vastapuolet

Eurojärjestelmän CBPP3-ohjelman salkuissa pidettäviin katettuihin joukkovelkakirjalainoihin liittyvissä suorissa kaupoissa ja arvopaperilainaustransaktioissa CBPP3-ohjelman vastapuoliksi hyväksytään seuraavat vastapuolet:

a)

yhteisöt, jotka täyttävät suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 55 artiklan mukaiset kelpoisuusvaatimukset eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin osallistumiseksi; ja

b)

mitkä tahansa muut vastapuolet, joita eurojärjestelmän keskuspankit käyttävät euromääräisten sijoitussalkkujensa sijoituksiin, mukaan lukien euroalueen ulkopuoliset vastapuolet, jotka osallistuvat liikkeeseenlaskuun katettujen joukkovelkakirjalainojen markkinoilla.

5 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan päätös EKP/2014/40.

2.   Kumottuun päätökseen tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä ja niitä tulkitaan liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

6 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös tulee voimaan neljäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona se julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 3 päivänä helmikuuta 2020.

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  Päätös EKP/2014/40, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 335, 22.11.2014, s. 22).

(2)  Ks. liite I.

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/2199, annettu 20 päivänä tammikuuta 2017, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen EKP/2014/40 muuttamisesta (EKP/2017/37)(EUVL L 312, 28.11.2017, s. 92).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013 , luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

(5)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).

(6)  Päätös EKP/2009/16, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2009, katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18).

(7)  Päätös EKP/2011/17, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, katettujen joukkovelkakirjalainojen toisen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 297, 16.11.2011, s. 70).

(8)  Suuntaviivat EKP/2014/31, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EUVL L 240, 13.8.2014, s. 28).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).


LIITE I

Kumottu päätös ja luettelo muutoksista

Päätös EKP/2014/40, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 335, 22.11.2014, s. 22).

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/101, annettu 11 päivänä tammikuuta 2017, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen EKP/2014/40 muuttamisesta (EKP/2017/2)(EUVL L 16, 28.11.2017, s. 53)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/1360, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen EKP/2014/40 muuttamisesta (EKP/2017/14)(EUVL L 190, 21.7.2017, s. 22)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/2199, annettu 20 päivänä tammikuuta 2017, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen EKP/2014/40 muuttamisesta (EKP/2017/37)(EUVL L 312, 28.11.2017, s. 92)


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Päätös EKP/2014/40

Tämä päätös

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

5 artikla

4 artikla

6 artikla


Top