EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0139

Euroopan Keskuspankin Päätös (EU) 2020/139, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen (EU) 2019/45 kumoamisesta (EKP/2020/5)

OJ L 27I , 1.2.2020, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/139/oj

1.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 27/9


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/139,

annettu 22 päivänä tammikuuta 2020,

kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen (EU) 2019/45 kumoamisesta (EKP/2020/5)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 28.5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Iso-Britannia ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’) ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti aikomuksestaan erota Euroopan unionista. Sopimusta Euroopan unionista ja sopimusta Euroopan unionin toiminnasta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2019/1810 (1) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päivämäärää seuraavasta päivästä. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista merkitsee, että Bank of England lakkaa olemasta jäsenvaltion, ja näin ollen myös Euroopan keskuspankkijärjestelmän kansallinen keskuspankki. Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2020/137 (EKP/2020/3) (2) säädetään kansallisille keskuspankeille annettujen painoarvojen (jäljempänä ’painoarvot’) tarkistamisesta Euroopan keskuspankin (EKP) pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’). Tämä tarkistaminen edellyttää, että EKP:n neuvosto vahvistaa Euroopan keskuspankkijärjestelmään 31 päivänä tammikuuta 2020 kuuluvien kansallisten keskuspankkien keskinäisiin pääoman osuuksien siirtoihin sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt, jotta varmistetaan, että osuuksien jakauma vastaa tehtyjä tarkistuksia. Tämän vuoksi olisi hyväksyttävä uusi EKP:n päätös, jolla kumotaan 1 päivästä helmikuuta 2020 Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/45 (EKP/2018/29) (3).

(2)

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2020/138 (EKP/2020/4) (4) määritetään niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’euroalueen kansalliset keskuspankit’), maksettavaksi tuleva EKP:n pääoman määrä ja maksutapa, kun otetaan huomioon tarkistettu pääoman jakoperuste. Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2020/136 (EKP/2020/2) (5) määritetään prosenttiosuus, joka sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö ei ole euro (jäljempänä ’euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit’), on maksettava 1 päivänä helmikuuta 2020, kun otetaan huomioon korotettu pääoman jakoperuste.

(3)

Koska kukin euroalueen kansallinen keskuspankki on jo maksanut kokonaan osuutensa 31 päivään tammikuuta 2020 saakka voimassa olevasta EKP:n merkitystä pääomasta Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/44 (EKP/2018/28) (6) mukaisesti, kukin niistä siirtää päätöksen (EU) 2020/138 (EKP/2020/4) mukaisesti tietyn lisäsumman EKP:lle, jotta päästään vuoteen 2022 mennessä mainitun päätöksen 1 artiklan taulukossa esitettyihin määriin.

(4)

Vastaavasti, koska euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit ovat jo maksaneet prosenttiosuutensa 31 päivään tammikuuta 2020 saakka voimassa olevasta EKP:n merkitystä pääomasta Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/48 (EKP/2018/32) (7) mukaisesti, kukin niistä siirtää päätöksen (EU) 2020/136 (EKP/2020/2) mukaisesti tietyn lisäsumman EKP:lle, jotta päästään mainitun päätöksen 1 artiklan taulukossa esitettyihin määriin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Pääoman osuuksien siirtäminen

Kun otetaan huomioon se osuus EKP:n pääomasta, jonka kukin kansallinen keskuspankki on merkinnyt 31 päivään tammikuuta 2020 mennessä, ja se osuus EKP:n pääomasta, jonka kukin kansallinen keskuspankki merkitsee 1 päivästä helmikuuta 2020 sen seurauksena, että painoarvoja pääoman jakoperusteessa on tarkistettu päätöksen (EU) 2020/137 (EKP/2020/3) 2 artiklassa esitetyllä tavalla, kansalliset keskuspankit suorittavat keskinäisiä pääoman osuuksien siirtoja EKP:lle suoritettujen ja EKP:n suorittamien siirtojen välityksellä sen varmistamiseksi, että pääoman osuuksien jakauma 1 päivästä helmikuuta 2020 vastaa tarkistettuja painoarvoja. Tämän artiklan nojalla ja ilman tarvetta muihin muodollisuuksiin tai toimiin, kunkin kansallisen keskuspankin katsotaan siirtäneen tai vastaanottaneen tätä tarkoitusta varten 1 päivänä helmikuuta 2020 EKP:n merkitystä pääomasta sen osuuden, joka on esitetty sen nimen perässä tämän päätöksen liitteessä I olevan taulukon neljännessä sarakkeessa, jossa ”+” tarkoittaa pääoman osuutta, jonka EKP siirtää kansalliselle keskuspankille, ja ”–” pääoman osuutta, jonka kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle.

2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1.   Kun otetaan huomioon se EKP:n pääoman määrä, jonka kukin euroalueen kansallinen keskuspankki on maksanut 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä ja se EKP:n pääoman määrä, jonka kukin euroalueen kansallinen keskuspankki maksaa päätöksen (EU) 2020/138 (EKP/2020/4) 1 artiklan ja 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jokainen euroalueen kansallinen keskuspankki joko siirtää tai vastaanottaa ensimmäisen maksuerän osalta ensimmäisenä 1 päivän helmikuuta 2020 jälkeisenä Euroopan laajuisen automatisoidun reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (TARGET2-järjestelmä) aukiolopäivänä nettomääräisen summan, joka esitetään sen nimen perässä tämän päätöksen liitteessä II olevan taulukon neljännessä sarakkeessa, jossa ”+” tarkoittaa määrää, jonka kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle, ja ”-” määrää, jonka EKP siirtää kyseiselle kansalliselle keskuspankille. Kukin euroalueen keskuspankki suorittaa lisäksi vielä kaksi maksuerää siirtämällä vuonna 2021 ja 2022 kaksi pankkipäivää ennen TARGET2-järjestelmän viimeistä aukiolopäivää nettomääräisen summan, joka esitetään sen nimen perässä tämän päätöksen liitteessä II olevan taulukon kuudennessa ja kahdeksannessa sarakkeessa.

2.   Kun otetaan huomioon se EKP:n pääoman määrä, jonka kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki on maksanut 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä ja se EKP:n pääoman määrä, jonka kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki maksaa 1 päivästä helmikuuta 2020 päätöksen (EU) 2020/136 (EKP/2020/2) 1 artiklan mukaisesti, jokainen kansallinen keskuspankki siirtää ensimmäisenä 1 päivän helmikuuta 2020 jälkeisenä TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä nettomääräisen summan, joka esitetään sen nimen perässä tämän päätöksen liitteessä II olevan taulukon neljännessä sarakkeessa.

3.   EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit, joiden on 1 kohdan nojalla suoritettava ensimmäistä maksuerää edustava siirto, ja euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit, joiden on 2 kohdan nojalla suoritettava siirto, siirtävät kukin erikseen ensimmäisenä helmikuun 1 päivän 2020 jälkeisenä TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä koron, joka kertyy niiden siirrettävinä olevista määristä 1 päivästä helmikuuta 2020 siirtopäivään saakka. Tämän koron siirtäjät ja vastaanottajat ovat samat kuin niiden määrien siirtäjät ja vastaanottajat, joille korko kertyy.

3 artikla

Yleiset säännökset

1.   Edellä 2 artiklassa kuvatut siirrot suoritetaan TARGET2-järjestelmän välityksellä.

2.   Mikäli kansallisella keskuspankilla ei ole pääsyä TARGET2-järjestelmään, 2 artiklassa mainitut määrät siirretään hyvittämällä tiliä, jonka EKP tai kansallinen keskuspankki ilmoittaa hyvissä ajoin.

3.   Edellä 2 artiklan 3 kohdan nojalla kertyvä korko lasketaan päiväkohtaisesti käyttämällä todelliset päivät/360 laskentamenetelmää ja korkoa, joka on sama kuin eurojärjestelmän viimeisimmissä perusrahoitusoperaatioissa käytetty marginaalikorko.

4.   EKP ja kansalliset keskuspankit, joiden on suoritettava 2 artiklassa tarkoitettu siirto, antavat aikanaan tarvittavat ohjeet tällaisen siirron suorittamiseksi asianmukaisesti ja ajoissa.

4 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

2.   Kumotaan päätös (EU) 2019/45 (EKP/2018/29) 1 päivästä helmikuuta 2020.

3.   Päätökseen (EU) 2019/45 (EKP/2018/29) tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä tammikuuta 2020.

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/1810, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 278I, 30.10.2019, s. 1)

(2)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/137, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen (EU) 2019/43 kumoamisesta (EKP/2020/3) (katso tämän virallisen lehden sivu 4).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/45, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen EKP/2013/29 kumoamisesta (EKP/2018/29) (EUVL L 9, 11.1.2019, s. 183).

(4)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/138, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta sekä päätöksen (EU) 2019/44 kumoamisesta (EKP/2020/4) (katso tämän virallisen lehden sivu 6).

(5)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/136, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen (EU) 2019/48 kumoamisesta (EKP/2020/2) (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(6)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/44, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta, päätöksen EKP/2014/61 muuttamisesta ja päätöksen EKP/2013/30 kumoamisesta (EKP/2018/28) (EUVL L 9, 11.1.2019, s. 180).

(7)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/48, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen EKP/2013/31 kumoamisesta (EKP/2018/32) (EUVL L 9, 11.1.2019, s. 196).


LIITE I

KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN MERKITSEMÄ PÄÄOMA

(euroa)

 

Merkitty osuus 31 päivänä tammikuuta 2020

Merkitty osuus 1 päivästä helmikuuta 2020

Siirrettävä osuus

Euroalueeseen kuuluvat kansalliset keskuspankit

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

273 656 178,72

320 744 959,47

+47 088 780,75

Deutsche Bundesbank

1 988 229 048,48

2 320 816 565,68

+332 587 517,20

Eesti Pank

2 130 361,91

24 800 091,20

+3 496 477,29

Central Bank of Ireland

12 723 713,10

149 081 997,36

+21 844 864,26

Bank of Greece

187 186 022,25

217 766,667,22

+30 580 644,97

Banco de España

902 708 164,54

1 049 820 010,62

+147 111 846,08

Banque de France

1 537 811 329,32

1 798 120 274,32

+260 308 945,00

Banca d’Italia

1 277 599 809,38

1,495,637,101,77

+218 037 292,39

Central Bank of Cyprus

16 269 985,63

18,943,762,37

+2 673 776,74

Latvijas Banka

29 563 094,31

34 304,447,40

+4 741 353,09

Lietuvos bankas

43 938 703,70

50 953 308,28

+7 014 604,58

Banque centrale du Luxembourg

24 572 766,05

29 000 193,94

+4 427 427,89

Bank Ċentrali ta’Malta / Central Bank of Malta

7 923 905,17

9 233 731,03

+1 309 825,86

De Nederlandsche Bank

440 328 812,57

515 941 486,95

+75 612 674,38

Oesterreichische Nationalbank

220 018 268,69

257 678 468,28

+37 660 199,59

Banco de Portugal

177 172 890,71

206 054 009,57

+28 881 118,86

Banka Slovenije

36 382 848,76

42 390 727,68

+6 007 878,92

Národná banka Slovenska

86 643 356,59

100 824 115,85

+14 180 759,26

Suomen Pankki

137 564 189,84

161 714 780,61

+24 150 590,77

Euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit

Българска народна банка (Bulgarian keskuspankki)

92 11 635,17

106 431 469,51

+14 299 834,34

Česká národní banka

175 062 014,33

203 445 182,87

+28 383 168,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

190 422 699,36

+28 199 143,41

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

71 390 921,62

+9 980 656,51

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

167 657 709,49

+23 165 515,12

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

653 126 801,54

+89 490 333,44

Banca Naţională a României

264 887 922,99

306,228,624.99

+41 340 702,00

Sveriges Riksbank

273 028 328,31

322 476 960,60

+49 448 632,29

Bank of England

1 552 024 563,60

0,00

-1 552 024 563,60

Yhteensä  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  Pyöristämisen vuoksi on mahdollista, että yhteenlasketut määrät eivät vastaa kaikkien esitettyjen lukujen summaa.


LIITE II

KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN MAKSAMA PÄÄOMA

(euroa)

 

Maksettu osuus 31 päivänä tammikuuta 2020

Maksettu osuus 1 päivästä helmikuuta 2020

1 päivänä helmikuuta 2020 siirrettävä määrä

Maksettu osuus 29 päivästä joulukuuta 2021

29 päivänä joulukuuta 2021 siirrettävä määrä

Maksettu osuus 28 päivästä joulukuuta 2022

28 päivänä joulukuuta 2022 siirrettävä määrä

Euroalueeseen kuuluvat kansalliset keskuspankit

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

273 656 178,72

276 290 916,71

+2 634 737,99

298 517 938,09

+22 227 021,38

320 744 959,47

+22 227 021,38

Deutsche Bundesbank

1 988 229 048,48

1 999 160 134,91

+10 931 086,43

2 159 988 350,30

+ 160 828 215,39

2 320 816 565,68

+ 160 828 215,38

Eesti Pank

21 303 613,91

21 362 892,01

+59 278,10

23 081 491,61

+1 718 599,60

24 800 091,20

+1 718 599,59

Central Bank of Ireland

127 237 133,10

128 419 794,29

+1 182 661,19

138 750 895,83

+10 331 101,54

149 081 997,36

+10 331 101,53

Bank of Greece

187 186 022,25

187 585 027,73

+ 399 005,48

202 675 847,48

+15 090 819,75

217 766 667,22

+15 090 819,74

Banco de España

902 708 164,54

904 318 913,05

+1 610 748,51

977 069 461,84

+72 750 548,79

1 049 820 010,62

+72 750 548,78

Banque de France

1 537 811 329,32

1 548 907 579,93

+11 096 250,61

1 673 513 927,13

+ 124 606 347,20

1 798 120 274,32

+ 124 606 347,19

Banca d’Italia

1 277 599 809,38

1 288 347 435,28

+10 747 625,90

1 391 992 268,53

+ 103 644 833,25

1 495 637 101,77

+ 103 644 833,24

Central Bank of Cyprus

16 269 985,63

16 318 228,29

+48 242,66

17 630 995,33

+1 312 767,04

18 943 762,37

+1 312 767,04

Latvijas Banka

29 563 094,31

29 549 980,26

-13 114,05

31 927 213,83

+2 377 233,57

34 304 447,40

+2 377 233,57

Lietuvos bankas

43 938 703,70

43 891 371,75

-47 331,95

47 422 340,02

+3 530 968,27

50 953 308,28

+3 530 968,26

Banque centrale du Luxembourg

24 572 766,05

24 980 876,34

+ 408 110,29

26 990 535,14

+2 009 658,80

29 000 193,94

+2 009 658,80

Bank Ċentrali ta’Malta / Central Bank of Malta

7 923 905,17

7 953 970,70

+30 065,53

8 593 850,87

+ 639 880,17

9 233 731,03

+ 639 880,16

De Nederlandsche Bank

440 328 812,57

444 433 941,02

+4 105 128,45

480 187 713,99

+35 753 772,97

515 941 486,95

+35 753 772,96

Oesterreichische Nationalbank

220 018 268,69

221 965 203,55

+1 946 934,86

239 821 835,92

+17 856 632,37

257 678 468,28

+17 856 632,36

Banco de Portugal

177 172 890,71

177 495 700,29

+ 322 809,58

191 774 854,93

+14 279 154,64

206 054 009,57

+14 279 154,64

Banka Slovenije

36 382 848,76

36 515 532,56

+ 132 683,80

39 453 130,12

+2 937 597,56

42 390 727,68

+2 937 597,56

Národná banka Slovenska

86 643 356,59

86 850 273,32

+ 206 916,73

93 837 194,59

+6 986 921,27

100 824 115,85

+6 986 921,26

Suomen Pankki

137 564 189,84

139 301 721,39

+1 737 531,55

150 508 251,00

+11 206 529,61

161 714 780,61

+11 206 529,61

Euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

3 454 936,32

3 990 368,23

+ 535 431,91

3 990 368,23

0,00

3 990 368,23

0,00

Česká národní banka

6 564 825,54

7 632 035,92

+1 067 210,38

7 632 035,92

0,00

7 632 035,92

0,00

Danmarks Nationalbank

6 083 383,35

7 144 910,60

+1 061 527,25

7 144 910,60

0,00

7 144 910,60

0,00

Hrvatska narodna banka

2 302 884,94

2 669 852,68

+ 366 967,74

2 669 852,68

0,00

2 669 852,68

0,00

Magyar Nemzeti Bank

5 418 457,29

6 281 075,04

+ 862 617,75

6 281 075,04

0,00

6 281 075,04

0,00

Narodowy Bank Polski

21 136 367,55

24 499 156,00

+3 362 788,45

24 499 156,00

0,00

24 499 156,00

0,00

Banca Naţională a României

9 933 297,11

11 486 009,06

+1 552 711,95

11 486 009,06

0,00

11 486 009,06

0,00

Sveriges Riksbank

10 238 562,31

12 012 916,28

+1 774 353,97

12 012 916,28

0,00

12 012 916,28

0,00

Bank of England

58 200 921,14

0,00

-58 200 921,14

0,00

0,00

0,00

0,00

EJRK yhteensä  (1)

7 659 443 757,27

7 659 443 757,27

0,00

8 269 532 360,44

+ 610 088 603,17

8 879 620 963,49

+ 610 088 603,05


(1)  Pyöristämisen vuoksi on mahdollista, että yhteenlasketut määrät eivät vastaa kaikkien esitettyjen lukujen summaa.


Top