EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2029

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2029, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, unionin luvan myöntämisestä yksittäiselle biosidivalmisteelle CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2019/8736

OJ L 313, 4.12.2019, p. 41–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2029/oj

4.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 313/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2029,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2019,

unionin luvan myöntämisestä yksittäiselle biosidivalmisteelle ”CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol”

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 44 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

SCC GmbH (CVAS Development GmbH:n puolesta) toimitti 29 päivänä kesäkuuta 2016 hakemuksen asetuksen (EU) N:o 528/2012 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadakseen luvan kyseisen asetuksen liitteessä V määriteltyihin valmisteryhmiin 2 ja 4 kuuluvalle yksittäiselle biosidivalmisteelle ”CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol” ja antoi kirjallisen vahvistuksen siitä, että Saksan toimivaltainen viranomainen oli suostunut arvioimaan hakemuksen. Hakemus kirjattiin numerolla BC-DH025620-60 biosidivalmisterekisteriin.

(2)

”CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol” sisältää 2-propanolia tehoaineena, joka sisältyy asetuksen (EU) N:o 528/2012 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun unionin hyväksyttyjen tehoaineiden luetteloon.

(3)

Arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen toimitti 17 päivänä elokuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti arviointiraportin ja arviointinsa päätelmät Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’.

(4)

Kemikaalivirasto toimitti 25 päivänä maaliskuuta 2019 komissiolle biosidivalmistetta ”CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol” koskevan lausunnon (2), biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan yhteenvedon, jäljempänä ’valmisteyhteenveto’, luonnoksen ja lopullisen arviointiraportin yksittäisestä biosidivalmisteesta asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Lausunnossa todetaan, että biosidivalmiste ”CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol” on asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan r alakohdassa tarkoitettu ’yksittäinen biosidivalmiste’, että sille voidaan myöntää unionin lupa kyseisen asetuksen 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja että – kunhan valmisteyhteenvedon luonnosta noudatetaan – se täyttää kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

(5)

Kemikaalivirasto toimitti 3 päivänä kesäkuuta 2019 komissiolle valmisteyhteenvedon luonnoksen kaikilla unionin virallisilla kielillä asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(6)

Komissio on samaa mieltä kemikaaliviraston lausunnon kanssa ja katsoo sen vuoksi, että biosidivalmisteelle ”CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol” on aiheellista myöntää unionin lupa.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Myönnetään yritykselle CVAS Development GmbH lupanumerolla EU-0020461-0000 unionin lupa yksittäisen biosidivalmisteen ”CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol” asettamiseen saataville markkinoilla ja käyttöön liitteessä esitetyn biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan yhteenvedon mukaisesti.

Unionin lupa on voimassa 24 päivästä joulukuuta 2019 alkaen 30 päivään marraskuuta 2029saakka.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kemikaaliviraston lausunto, annettu 28. helmikuuta 2019, unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteelle ”CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol” (ECHA/BPC/222/2019).


LIITE

Biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva yhteenveto (SPC)

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

Valmisteryhmä 2: Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä (desinfiointiaineet)

Valmisteryhmä 4: Tilat, joissa on elintarvikkeita tai rehuja (desinfiointiaineet)

Lupanumero: EU-0020461-0000

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero: EU-0020461-0000

1.   HALLINNOLLISIA TIETOJA

1.1   Valmisteen kauppanimi (kauppanimet)

Kauppanimi

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

calgonit DS 622

R 3000 SCHNELLDESINFEKTION

IPADES 70

Alpha Septin

Blu-Sept

Disinfect home

Schnell Des

Disinfect Rapid

Bakt-Ex Pur

Bakt-Ex Rapid

ROTIE-DES quick

Bactazol I

Dezynfektator

EOSSAN-Desinfektionsspray-Fluid

FS-7-Spray

Gartengeräte Hygiene Spray

NeudoClean Hygiene Spray

1.2   Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite

Nimi

CVAS Development GmbH

Osoite

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526, Ladenburg, Saksa

Lupanumero

EU-0020461-0000

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero

EU-0020461-0000

Luvan myöntämispäivä

24. joulukuuta 2019

Luvan voimassaolon päättymispäivä

30. marraskuuta 2029

1.3   Valmisteen valmistaja(t)

Valmistajan nimi

Brenntag GmbH

Valmistajan osoite

Messeallee 11, 45131 Essen Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Am Nordseekai 22, 73207 Plochingen Saksa


Valmistajan nimi

Calvatis GmbH

Valmistajan osoite

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg Saksa


Valmistajan nimi

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Valmistajan osoite

Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern Saksa

1.4   Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine

Propan-2-oli

Valmistajan nimi

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Valmistajan osoite

Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Alankomaat

Valmistuspaikkojen sijainti

Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Alankomaat


Tehoaine

Propan-2-oli

Valmistajan nimi

ExxonMobil

Valmistajan osoite

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisana Yhdysvallat

Valmistuspaikkojen sijainti

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisana Yhdysvallat


Tehoaine

Propan-2-oli

Valmistajan nimi

INEOS Solvents Germany GmbH

Valmistajan osoite

Römerstraße 733, 47443 Moers Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Römerstraße 733, 47443 Moers Saksa

2.   VALMISTEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO

2.1   Valmisteen koostumuksen laadulliset ja määrälliset tiedot

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Käyttötarkoitus

CAS-numero

EY-numero

Pitoisuus (%)

Propan-2-oli

 

Tehoaine

67-63-0

200-661-7

61,25

2.2   Valmistetyyppi

Mikä tahansa muu neste (käyttövalmis)

3.   VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet

Helposti syttyvä neste ja höyry.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Turvalausekkeet

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. – Tupakointi kielletty.

Säilytä tiiviisti suljettuna.

Vältä höyryn hengittämistä.

Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

Käytä silmiensuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN jos ilmenee pahoinvointia.

Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.Säilytä viileässä.

Varastoi lukitussa tilassa.

Hävitä sisältö jäteastiaan paikallisten säädösten mukaan.

Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):Riisu saastunut vaatetus välittömästi.Huuhdo iholla vedellä.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

Tulipalon sattuessa:Käytä palon sammuttamiseen alkoholinkestävää vaahtoa.

4.   HYVÄKSYTTY KÄYTTÖ / HYVÄKSYTYT KÄYTÖT

4.1   Käytön kuvaus

Taulukko 1.

Käyttö # 1 – valmisteryhmään 2 kuuluvien pienten pintojen desinfiointi muiden kuin ammattikäyttäjien toimesta

Valmisteryhmä(t)

PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Bakteerit

Hiivat

Käyttöalue

Sisäkäyttö

Muiden kuin huokoisten pintojen desinfiointi kotitalouksissa.

Annostelutapa/-tavat

Suihkutus

Suihkutus (liipaisinsuihkeella tai pumppusuihkeella)

Suihkutus ja pyyhintä

Suihkutus (liipaisinsuihkeella tai pumppusuihkeella) ja pyyhintä

Kaataminen ja pyyhintä

-

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus

40–50 ml/m2 - -

Käyttäjäryhmä(t)

kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

1.

Pullo: Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), 250–1 000 mL

2.

Suihkepullo hienosumupumpulla tai liipaisinsuihkepäällä: HDPE, 250–1 000 ml

4.1.1   Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Luvanhaltijan on määriteltävä myyntipäällyksessä tyypillinen annostelu yksinkertaisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa:

Liipaisinsuihke: levitä 20 suihkutusliipaisua 0,5 neliömetrille.

Pumppusuihke: levitä 3 suihkautusta 100 neliösenttimetrille.

Pullo: levitä yksi mittakupillinen neliömetrille

4.1.2   Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso kohta 5.2

4.1.3   Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso kohta 5.3

4.1.4   Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso kohta 5.4

4.1.5   Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso kohta 5.3

4.2   Käytön kuvaus

Taulukko 2

Käyttö # 2 – valmisteryhmään 2 kuuluvien pienten pintojen desinfiointi ammattikäyttäjien toimesta

Valmisteryhmä(t)

PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Bakteerit

Hiivat

Käyttöalue

Sisäkäyttö

Muiden kuin huokoisten pintojen desinfiointi teollisuudessa, pienyrityksissä, laitoksissa ja kotitalouksissa.

Annostelutapa/-tavat

Suihkutus

Suihkutus (liipaisinsuihkeella tai pumppusuihkeella)

Suihkutus ja pyyhintä

Suihkutus (liipaisinsuihkeella tai pumppusuihkeella) ja pyyhintä

Kaataminen ja pyyhintä

-

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus

40–50 ml/m2 - -

Käyttäjäryhmä(t)

ammattilainen

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

1.

Pullo: HDPE, 250–1 000 ml

2.

Suihkepullo hienosumupumpulla tai liipaisinsuihkepäällä: HDPE, 250–1 000 ml

3.

Kevytsuurpakkaukset (IBC): HDPE, 720 l

4.

Tynnyri: teräs, sinkitty ja maalattu, 200–220 l

5.

Säiliö: HDPE, 5–50 l

4.2.1   Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Katso kohta 5.1

4.2.2   Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

1.

Seuraavia henkilökohtaisia riskinhallintatoimia voidaan harkita elintarvikkeiden valmistuslaitteiden desinfioinnissa ja uudelleentäyttömenettelyssä, ellei niitä voida korvata teknisillä ja/tai organisatorisilla toimilla: Suojalasien käyttöä suositellaan valmisteen käsittelyn aikana.

2.

Valmistetta saa käyttää vain pienten pintojen desinfiointiin.

4.2.3   Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso kohta 5.3

4.2.4   Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso kohta 5.4

4.2.5   Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso kohta 5.3

4.3   Käytön kuvaus

Taulukko 3

Käyttö # 3 – valmisteryhmään 4 kuuluvien pienten pintojen desinfiointi muiden kuin ammattikäyttäjien toimesta

Valmisteryhmä(t)

PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Bakteerit

Hiivat

Käyttöalue

Sisäkäyttö

Muiden kuin huokoisten pintojen desinfiointi keittiöissä. Puutarhanhoitovälineiden desinfiointi vain ihmishygieniatarkoituksiin.

Annostelutapa/-tavat

Suihkutus

Suihkutus (liipaisinsuihkeella tai pumppusuihkeella)

Suihkutus tai pyyhintä

Suihkutus (liipaisinsuihkeella tai pumppusuihkeella) ja pyyhintä

Kaataminen ja pyyhintä

-

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus

40–50 ml/m2 - -

Käyttäjäryhmä(t)

kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

1.

Pullo: HDPE, 250–1 000 ml

2.

Suihkepullo hienosumupumpulla tai liipaisinsuihkepäällä: HDPE, 250–1 000 ml

4.3.1   Käyttökohtaiset käyttöohjeet

1.

Käytetään huonelämpötilassa (20 ± 2 °C).

2.

Luvanhaltijan on määriteltävä myyntipäällyksessä tyypillinen annostelu yksinkertaisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa:

Liipaisinsuihke: levitä 20 suihkeliipaisua 0,5 neliömetrille.

Pumppusuihke: levitä 3 suihkautusta 100 neliösenttimetrille.

Pullo: levitä yksi mittakupillinen neliömetrille

3.

Puutarhanhoitovälineiden desinfiointi vain ihmishygieniatarkoituksiin.

4.

Puutarhanhoitovälineiden desinfiointi vain sisätiloissa.

4.3.2   Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso kohta 5.2

4.3.3   Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso kohta 5.3

4.3.4   Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso kohta 5.4

4.3.5   Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso kohta 5.

4.4   Käytön kuvaus

Taulukko 4

Käyttö # 4 – valmisteryhmään 4 kuuluvien pienten pintojen desinfiointi ammattikäyttäjien toimesta

Valmisteryhmä(t)

PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Bakteerit

Hiivat

Käyttöalue

Sisäkäyttö

Muiden kuin huokoisten pintojen desinfiointi ruokaloissa tai keittiöissä, elintarviketeollisuudessa (mukaan lukien panimot). Puutarhanhoitovälineiden desinfiointi vain ihmishygieniatarkoituksiin.

Annostelutapa/-tavat

Suihkutus

Suihkutus (liipaisinsuihkeella tai pumppusuihkeella)

Suihkutus tai pyyhintä

Suihkutus (liipaisinsuihkeella tai pumppusuihkeella) ja pyyhintä

Kaataminen ja pyyhintä

-

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus

40–50 ml/m2 - -

Käyttäjäryhmä(t)

ammattilainen

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

1.

Pullo: HDPE, 250–1 000 ml

2.

Suihkepullo hienosumupumpulla tai liipaisinsuihkepäällä: HDPE, 250–1 000 ml

3.

IBC: HDPE, 720 l

4.

Tynnyri: teräs, sinkitty ja maalattu, 200–220 l

5.

Säiliö: HDPE, 5–50 l

4.4.1   Käyttökohtaiset käyttöohjeet

1.

Käytetään huonelämpötilassa (20 ± 2 °C).

2.

Puutarhanhoitovälineiden desinfiointi vain ihmishygieniatarkoituksiin.

3.

Puutarhanhoitovälineiden desinfiointi vain sisätiloissa.

4.4.2   Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

1.

Järjestä riittävä ilmanvaihto (teollisuustason ilmanvaihto tai ikkunoiden ja ovien avaaminen).

2.

Valmistetta saa käyttää vain pienten pintojen desinfiointiin.

3.

Seuraavia henkilökohtaisia riskinhallintatoimia voidaan harkita elintarvikkeiden valmistuslaitteiden desinfioinnissa ja uudelleentäyttömenettelyssä, ellei niitä voida korvata teknisillä ja/tai organisatorisilla toimilla: Suojalasien käyttöä suositellaan tuotteen käsittelyn aikana.

4.4.3   Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso kohta 5.3

4.4.4   Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso kohta 5.4

4.4.5   Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso kohta 5.3

5.   YLEISET KÄYTTÖOHJEET (1)

5.1   Käyttöohjeet

1.

Puhdista pinnat ennen käyttöä.

2.

Levitä valmiste pinnalle laimentamatta suihkuttamalla. Kostuta pinnat kauttaaltaan. Anna vaikuttaa vähintään 15 minuuttia.

3.

Levitä valmiste pinnalle laimentamatta suihkuttamalla/kaatamalla tuotetta ja pyyhkimällä pinta sen jälkeen. Kostuta pinnat kauttaaltaan. Anna vaikuttaa vähintään 5 minuuttia.

4.

Älä levitä enempää kuin 50 ml/m2.

5.

Käytetyt liinat on hävitettävä suljetussa astiassa.

6.

Vain muille kuin ammattikäyttäjille: Älä käytä useammin kuin 4 levityskertaa päivässä.

5.2   Riskinhallintatoimet

1.

Pidettävä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

2.

Vältä joutumista silmiin.

3.

Älä käytä lasten paikalla ollessa.

4.

Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa huoneista, joissa desinfiointi on meneillään. Järjestä riittävä tuuletus ennen lasten päästämistä käsiteltyihin huoneisiin.

5.

Uudelleentäyttöön on käytettävä suppiloa.

5.3   Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Ensiapu:

1.

HENGITETTYNÄ: Siirrä potilas raittiiseen ilmaan ja pidä levossa asennossa, jossa on helppo hengittää.

2.

ROISKEET SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, mikäli sellaiset on ja se onnistuu helposti. Jatka huuhtelua.

3.

Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkärille, jos olo on huono.

4.

Jos silmä-ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin tai hakeudu hoitoon.

5.4   Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Käytön jälkeen hävitä käyttämätön valmiste ja pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

5.5   Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Säilytä viileässä (ei yli 30 °C) ja suojaa jäätymiseltä.

Säilyvyys: 24 kuukautta.

6.   MUUT TIEDOT

Huomioi, että tämän valmisteen riskiarvioinnissa on käytetty tehoaineen propan-2-olin (CAS-nro: 67-63-0) eurooppalaista viitearvoa 129,28 mg/m3.


(1)  Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa sallituissa käytöissä.


Top