EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1882

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1882, annettu 8 päivänä marraskuuta 2019, tarjouskilpailujen avaamisesta oliiviöljyn yksityisen varastoinnin tuen määrän osalta

C/2019/8005

OJ L 290, 11.11.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1882/oj

11.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1882,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2019,

tarjouskilpailujen avaamisesta oliiviöljyn yksityisen varastoinnin tuen määrän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan ensimmäisen kohdan m ja o alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neitsytoliiviöljyjen hinnat Espanjan, Kreikan ja Portugalin markkinoilla ovat useiden kuukausien ajan pysytelleet jatkuvasti alhaisina ja lähellä viitekynnyksiä, jotka vahvistetaan neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (2) 1 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa.

(2)

Jälleen uutta hyvää satovuotta unionissa koskeva ennuste, varastojen kasvu ja ulkomaankaupan nykyiset epävarmuustekijät luovat tarjonnan ja kysynnän välistä epätasapainoa, jonka vuoksi neitsytoliiviöljyn hintoihin kohdistuu laskupainetta ja suuressa osaa unionin markkinoita aiheutuu vakavia häiriöitä.

(3)

Espanja on unionin tärkein oliiviöljyn tuottaja ja hintajohtaja. Espanjan poikkeuksellisen suuret varastot uhkaavat sen vuoksi pitkittää ja vaikeuttaa neitsytoliiviöljyjen unionin markkinoilla esiintyviä vakavia häiriöitä.

(4)

Kysynnän ja tarjonnan välisen epätasapainon vähentämiseksi ja vaikeiden markkinaolosuhteiden helpottamiseksi on aiheellista myöntää neitsytoliiviöljyjen yksityisen varastoinnin tukea.

(5)

Neitsytoliiviöljyjen yksityisen varastoinnin tukeen olisi sovellettava komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1238 (3) ja komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1240 (4), joilla vahvistetaan yhteiset säännöt yksityisen varastoinnin järjestelmän täytäntöönpanoa varten.

(6)

Jotta järjestelmä toimisi joustavasti, tuen määrä olisi vahvistettava tarjouskilpailumenettelyllä. Tätä varten on aiheellista vahvistaa useita tarjouskilpailun osakausia.

(7)

Jotta useat eri toimijat voisivat hyötyä toimenpiteestä, kukin toimija saa jättää kunkin osakauden osalta neitsytoliiviöljyluokittain enintään yhden tarjouksen.

(8)

Jotta yksityisen varastoinnin tuki olisi tehokasta ja sillä olisi todellista vaikutusta markkinoihin, tuen olisi koskettava irtotavarana olevia neitsytoliiviöljyjä. Koska on tavallista, että oliiviöljyalalla tuotteita on varastossa, tarjouksia olisi voitava jättää myös jo varastossa olevista neitsytoliiviöljyistä.

(9)

Yksityisen varastoinnin tukea saavia neitsytoliiviöljyjen määriä ei tulisi pitää kaupan vähimmäisvarastointiaikana, jotta tuella olisi todellinen vaikutus kysynnän ja tarjonnan väliseen tasapainoon kuluvana vuonna. Vähimmäisvarastointiajaksi olisi vahvistettava 180 päivää.

(10)

Hallinnon tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi tarjouksia olisi voitava jättää ainoastaan vähintään 50 tonnin suuruisista määristä.

(11)

Jotta voitaisiin estää hintojen putoaminen hallitsemattomasti, reagoida nopeasti vaikeisiin markkinaolosuhteisiin ja varmistaa toimenpiteen tehokas hallinnointi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(12)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 17 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaisesti erillinen tarjouskilpailu kutakin mainitun asetuksen liitteessä VII olevan VIII osan 1 kohdassa määriteltyä seuraavaa neitsytoliiviöljyjen luokkaa varten:

a)

ekstra-neitsytoliiviöljy;

b)

neitsytoliiviöljy;

c)

lampante-oliiviöljy.

2.   Sovelletaan delegoitua asetusta (EU) 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1240.

2 artikla

1.   Tarjoukset on jätettävä seuraavien osakausien aikana, joista kukin päättyy kello 12.00 (Brysselin aikaa):

a)

21 päivän marraskuuta 2019 ja 26 päivän marraskuuta 2019 välisenä aikana;

b)

12 päivän joulukuuta 2019 ja 17 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana;

c)

22 päivän tammikuuta 2020 ja 27 päivän tammikuuta 2020 välisenä aikana;

d)

20 päivän helmikuuta 2020 ja 25 päivän helmikuuta 2020 välisenä aikana.

Jos osakauden viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, määräaika päättyy sitä edeltävänä työpäivänä kello 12.00 (Brysselin aikaa).

2.   Toimija voi jättää kunkin osakauden osalta enintään yhden tarjouksen kustakin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tuotteesta.

3.   Vähimmäismäärä tarjousta kohden on 50 tonnia.

4.   Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 40 artiklan b alakohdassa tarkoitetun vakuuden määrä on 50 euroa tonnilta.

5.   Tukea myönnetään 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille irtotavarana oleville tuotteille.

6.   Tarjouksia voidaan jättää jo varastossa olevista tuotteista.

7.   Tarjouksia voidaan jättää ainoastaan Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Kroatiassa, Italiassa, Kyproksessa, Maltassa, Portugalissa ja Sloveniassa.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki hyväksyttävät tarjoukset viimeistään kunkin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tarjousten jättämisen osakauden viimeistä päivää seuraavana päivänä klo 12.00 (Brysselin aikaa).

4 artikla

Yksityisen varastoinnin tukea koskevien sopimusten on katettava 180 päivän varastointiaika.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1370/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1238, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 15).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71).


Top