EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1868

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1868, annettu 28 päivänä elokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta päästöoikeuksien huutokaupan mukauttamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmän sääntöihin kaudella 2021–2030 ja päästöoikeuksien luokitteluun rahoitusvälineiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU nojalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2019/6182

OJ L 289, 8.11.2019, p. 9–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1868/oj

8.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/9


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1868,

annettu 28 päivänä elokuuta 2019,

asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta päästöoikeuksien huutokaupan mukauttamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmän sääntöihin kaudella 2021–2030 ja päästöoikeuksien luokitteluun rahoitusvälineiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 3 d artiklan 3 kohdan, 10 artiklan 4 kohdan ja 10 a artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuodesta 2012 lähtien päästöoikeudet on huutokaupattu komission asetuksen (EU) N:o 1031/2010 (2) mukaisesti. Päästöoikeuksien huutokauppaaminen tapahtuu yhteisessä huutokauppapaikassa 25 jäsenvaltion ja kolmen ETA:n EFTA-valtion osalta sekä muutamassa opt-out-huutokauppapaikassa.

(2)

Direktiiviä 2003/87/EY on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/410 (3) kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien lisäämiseksi unionin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmässä, jäljempänä ’EU:n päästökauppajärjestelmä’, vuodesta 2021 alkaen. Päästöoikeuksien huutokauppaaminen pysyi yleisenä sääntönä päästöoikeuksien jakamisessa siten, että huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän olisi oltava 57 prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä.

(3)

On aiheellista sisällyttää asetukseen (EU) N:o 1031/2010 direktiivillä (EU) 2018/410 lisätyt osat, jotka liittyvät vuosittain huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän määrittämiseen. Erityisesti on tarpeen ottaa huomioon mahdollisuus vähentää huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää enintään kolmella prosentilla päästöoikeuksien kokonaismäärästä maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrän suurentamiseksi (ilmaisjakopuskuri). Tarkistetussa direktiivissä 2003/87/EY säädetään lisäksi, että vuosittain huutokaupattavien päästöoikeuksien määrään voidaan tehdä muutoksia seuraavissa tapauksissa: päästöoikeuksia mitätöidään vapaaehtoisesti, kun sähköntuotantokapasiteettia suljetaan; EU:n päästökauppajärjestelmään otetaan takaisin laitokset, joiden päästöt ovat alle 2 500 hiilidioksiditonnia; päästökauppajärjestelmän kattamien alojen ja päästökauppajärjestelmän ulkopuolisten alojen välinen joustavuus helpottaa jäsenvaltioiden kansallisten vähennystavoitteiden saavuttamista päästökauppajärjestelmän ulkopuolisilla aloilla, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/842 (4) 6 artiklassa säädetään.

(4)

Direktiivillä 2003/87/EY perustetaan modernisaatiorahasto, jolla parannetaan energiatehokkuutta ja uudenaikaistetaan tiettyjen jäsenvaltioiden energiajärjestelmiä, ja innovointirahasto, jolla tuetaan investointeja innovatiivisiin teknologioihin. Molemmat rahastot rahoitetaan siten, että Euroopan investointipankki, jäljempänä ’EIP’, huutokauppaa päästöoikeuksia yhteisellä huutokauppapaikalla. Tätä varten EIP:n olisi toimittava huutokaupanpitäjänä näitä kahta rahastoa varten ilman, että se osallistuu yhteistä huutokauppapaikkaa koskevaan yhteiseen hankintamenettelyyn. Asianomaiset päästöoikeusmäärät olisi huutokaupattava samoissa huutokauppapaikoissa kuin yhteiseen huutokauppapaikkaan osallistuvien jäsenvaltioiden ja ETA:n EFTA-valtioiden huutokauppaamat määrät.

(5)

Direktiivissä 2003/87/EY säädetään, että modernisaatiorahaston perustamiseksi kaksi prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä huutokaupataan, ja lisäksi tätä koskevat edellytykset täyttävät jäsenvaltiot voivat lisätä tähän rahastoon päästöoikeuksia direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 10 c artiklan nojalla. EIP:n on varmistettava, että päästöoikeudet huutokaupataan huutokauppaprosessia koskevien periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. Huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän tasapuolinen jakaminen on tässä keskeisessä asemassa.

(6)

Jotta varmistetaan, että käytettävissä on rahoitusta vähäisiä hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin teknologioihin liittyvää innovointia varten ja että hiilimarkkinat toimivat asianmukaisesti, innovointirahaston määrät olisi periaatteessa huutokaupattava samansuuruisina vuosittaisina määrinä. Komission olisi kuitenkin tarkasteltava uudelleen kahden vuoden välein innovaatiorahastoa varten huutokaupattavien päästöoikeuksien jakamista ottaen huomioon kunkin ehdotuspyynnön tulokset. Ensimmäinen uudelleentarkastelu olisi tehtävä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022.

(7)

Jotta jäsenvaltio voi mitätöidä huutokaupattavien päästöoikeuksien määräänsä sisältyviä päästöoikeuksia siinä tapauksessa, että sen alueella sijaitsevaa sähköntuotantokapasiteettia suljetaan, olisi vahvistettava ilmoitusmenettely. Asianomaisen jäsenvaltion olisi ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan mitätöidä päästöoikeudet käyttäen yhtenäistä mallia, jonka avulla annetaan näyttöä ja tietoja suljetusta laitoksesta, aiotusta määrästä ja peruuttamisen ajankohdasta. Jotta voidaan turvata Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2015/1814 (5) perustetun markkinavakausvarannon toiminta, mitätöityjen päästöoikeuksien määrä olisi vähennettävä jäsenvaltion huutokauppamääristä vasta sen jälkeen, kun kyseisen vuoden osalta on tehty markkinavakausvarantoa koskevat mukautukset. Avoimuuden varmistamiseksi komission olisi julkaistava jäsenvaltioiden toimittamat tiedot mallin mukaisesti, paitsi jos tietoja suojataan luottamuksellisuussyistä.

(8)

Hiilimarkkinoiden eheyden vahvistamiseksi päästöoikeudet on vuodesta 2018 alkaen luokiteltu rahoitusvälineiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (6) nojalla. Tätä ennen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (7) nojalla ainoastaan päästöoikeuksien johdannaiset katsottiin rahoitusvälineiksi. Uusi luokittelu johtaa päästöoikeuksien spot-kauppaan jälkimarkkinoilla muun muassa direktiivin 2014/65/EU, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 (8) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (9) soveltamisalalla. Päästöoikeuksien huutokauppaprosessi (ensimarkkinat) kuuluu kuitenkin ainoastaan asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalaan.

(9)

Päästöoikeuksien huutokauppaamisen yhdenmukaistamiseksi uuden rahoitusmarkkinoiden sääntelyjärjestelmän kanssa huutokauppojen seurantaa ja raportointia varten perustettua järjestelmää olisi tarkistettava. Koska asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalaa on laajennettu ja sitä sovelletaan myös päästöoikeuksien huutokauppaan, seuranta ja markkinoiden väärinkäytön estäminen huutokauppojen osalta kuuluvat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vastuulle. Asetuksessa (EU) N:o 596/2014 edellytetään, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset aktiivisesti selvittävät ja tutkivat markkinoiden väärinkäyttöä. Huutokauppapaikkojen, komission, jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi toteutettava tarvittavat huutokaupan seurantatoiminnot, ja olisi poistettava säännökset, joissa vahvistetaan huutokauppatarkkailijan nimeäminen. Lisäksi koska asetusta (EU) N:o 596/2014 sovelletaan suoraan huutokauppoihin, asetuksen (EU) N:o 1031/2010 erityisesti markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännökset ovat tulleet tarpeettomiksi ja ne olisi poistettava.

(10)

Jotta markkinoiden väärinkäytön seurannasta vastaaville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille voitaisiin toimittaa tarvittavat raportointitiedot kustannustehokkaasti ja oikeasuhteisesti, asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 olisi otettava huomioon asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyt tarvittavat liiketoimia koskevat ilmoitusvelvollisuudet ja saatettava ne sovellettaviksi huutokauppapaikkoihin huutokauppatapahtumia koskevan raportoinnin osalta. Tämä on tarpeen, koska asetuksessa (EU) N:o 596/2014, jota nyt sovelletaan huutokauppoihin, ei luoda erillistä liiketoimien ilmoitusmekanismia, vaan siinä noudatetaan asetuksen (EU) N:o 600/2014 mukaista tiedonkeruuta.

(11)

On olennaisen tärkeää varmistaa, että huutokauppapaikkojen hankintaprosessi on kilpailukykyinen ja että asianmukaiset perusteet vahvistetaan sen mukaisesti. Mitä tulee voittaneiden tarjoajien suorittamiin maksuihin, nykyistä enimmäismaksua olisi voitava korottaa rajatusti silloin, kun tämä mahdollisuus sisältyy hankintamenettelyyn ja vuotuisia huutokauppamääriä vähennetään yli 200 miljoonaa päästöoikeutta markkinavakausvarannon toiminnan vuoksi.

(12)

Yhteisen huutokauppapaikan julkisissa hankinnoissa voi olla se mahdollisuus, että valintakriteerit laajennetaan myös sellaisiin energiatuotteiden säänneltyihin markkinoihin, joilla ei ole vielä syntynyt päästöoikeuksien jälkimarkkinoita. Jos tällaiset säännellyt markkinat valitaan huutokauppapaikaksi, niitä olisi vaadittava ottamaan se käyttöön vähintään 60 kaupankäyntipäivää ennen ensimmäistä huutokauppaa. Tämä on tarpeen, jotta voidaan määrittää jälkimarkkinoiden hinta huutokauppojen yhteydessä (”rajahinta”) huutokauppojen peruutuksia varten sekä tarjoajan maksut, jotka liittyvät jälkimarkkinoilla maksettuun vastaavaan maksuun. Komission ja osallistuvien jäsenvaltioiden olisi lisäksi voitava pidentää sopimusten enimmäisvoimassaoloaikaa tämänhetkisestä viidestä vuodesta seitsemään vuoteen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (10), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, säännösten mukaisesti olosuhteissa, joita huolellisen hankintaviranomaisen olisi vaikea ennakoida. Markkinaolosuhteiden tarkastamiseksi ja uusien hankintojen valmistelemiseksi sopimuksen voimassaoloaikana komission olisi voitava suorittaa alustava markkinakartoitus varainhoitoasetuksen mukaisesti.

(13)

Huutokauppaprosessin yksinkertaistamiseksi vuosittain huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän määrittämisestä olisi tehtävä joustavampaa siltä varalta, että tarvitaan enintään 50 000 päästöoikeuden muutoksia. Tämän rajan alle jäävien muutosten ei tulisi johtaa huutokaupattavan määrän muuttamiseen seuraavana vuonna, paitsi jos jäsenvaltio sitä nimenomaisesti pyytää. Lisäksi huutokauppakalenterien määrittämiseen ja julkaisemiseen käytettävää menettelyä olisi yksinkertaistettava siten, ettei komissio anna asiasta lausuntoa. Huutokauppakalenteri olisi kuitenkin julkaistava sen jälkeen, kun komissio on tehnyt sisäisen päätöksen direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesta huutokauppakalenteria vastaavasta huutokauppataulusta.

(14)

Jotta voidaan yksinkertaistaa opt-out-huutokauppapaikkojen uudelleennimittämistä, asetuksen (EU) N:o 1031/2010 liitteen III muuttamista olisi vaadittava ainoastaan uusien yksiköiden luetteloimiseksi opt-out-huutokauppapaikoiksi tai uudelleenluetteloimiseksi muuttuneissa olosuhteissa. Näin ollen siinä tapauksessa, että jäsenvaltio nimeää saman opt-out-huutokauppapaikan samoissa olosuhteissa, kyseisen huutokauppapaikan luetteloon sisällyttämistä olisi jatkettava samoilla ehdoilla ja edellytyksillä kuin alkuperäisen luettelon tapauksessa muuttamatta asetuksen (EU) N:o 1031/2010 liitettä III. Tämän edellytyksenä olisi oltava, että jäsenvaltio ja komissio vahvistavat, että tämän asetuksen vaatimukset ja direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteet täyttyvät.

(15)

Jotta voidaan välttää peruutettujen määrien kasautumista useiden huutokauppojen peruuntuessa, olisi oltava mahdollista, että peruutetut määrät jaetaan tasan seuraaville huutokaupoille, joihin ei sisälly peruutettuja määriä aiemmin peruutetuista huutokaupoista.

(16)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1031/2010 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1031/2010 seuraavasti:

1)

korvataan otsikko seuraavasti:

”Komission asetus (EU) N:o 1031/2010, annettu 12 päivänä marraskuuta 2010, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista”.

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 1 ja 2 kohta.

b)

Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.

’kahden päivän spotilla’ huutokaupattavia päästöoikeuksia, jotka siirretään sovittuna ajankohtana viimeistään toisena kauppapäivänä huutokaupasta;

4.

’viiden päivän futuureilla” huutokaupattavia päästöoikeuksia, jotka siirretään sovittuna ajankohtana viimeistään viidentenä kauppapäivänä huutokauppapäivän jälkeen;”.

c)

Korvataan 8, 9 ja 10 kohta seuraavasti:

’8.

’sijoituspalveluyrityksellä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (*) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä;

9.

’luottolaitoksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (**) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua luottolaitosta;

10.

’rahoitusvälineellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa tarkoitettua rahoitusvälinettä;

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349)."

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).’"

d)

Korvataan 12, 13 ja 14 kohta seuraavasti:

”12.

’emoyrityksellä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU (*) 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua emoyritystä;

13.

’tytäryrityksellä’ direktiivin 2013/34/EU 2 artiklan 10 kohdassa tarkoitettua tytäryritystä;

14.

’sidosyrityksellä’ direktiivin 2013/34/EU 2 artiklan 12 kohdassa tarkoitettua sidosyritystä;

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).”"

e)

Korvataan 17–19 kohta seuraavasti:

”17.

’rahanpesulla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (*) 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua toimintaa ottaen huomioon mainitun direktiivin 1 artiklan 4 ja 6 kohta;

18.

’terrorismin rahoituksella’ direktiivin (EU) 2015/849 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua toimintaa ottaen huomioon mainitun direktiivin 1 artiklan 6 kohta;

19.

’rikollisella toiminnalla’ direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua toimintaa;

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).”"

f)

Korvataan 21 kohta seuraavasti:

”21.

’nimetyllä päästöoikeustilillä’ direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla annetuissa sovellettavissa delegoiduissa säädöksissä määriteltyä yhden- tai monentyyppistä päästöoikeustiliä, jonka tarkoituksena on huutokauppamenettelyyn osallistuminen tai huutokauppaprosessin järjestäminen, mukaan lukien päästöoikeuksien säilyttäminen sulkutilillä, kunnes ne siirretään tämän asetuksen mukaisesti;”.

g)

Korvataan 23 ja 24 kohta seuraavasti:

”23.

’asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevilla toimenpiteillä’ direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklassa tarkoitettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä sekä kyseisen direktiivin 18 artiklassa, 18 a artiklassa ja 20 artiklassa tarkoitettuja tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä ottaen huomioon mainitun direktiivin 22 ja 23 artiklan;

24.

’tosiasiallisella omistajalla ja edunsaajalla’ direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa;”.

h)

Korvataan 26, 27 ja 28 kohta seuraavasti:

”26.

”poliittisesti vaikutusvaltaisilla henkilöillä” direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuja poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä;

27.

’markkinoiden väärinkäytöllä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 (*) 1 artiklassa tarkoitettua toimintaa;

28.

’sisäpiirikaupoilla’ asetuksen (EU) N:o 596/2014 8 artiklassa tarkoitettuja ja mainitun asetuksen 14 artiklan a ja b alakohdan nojalla kiellettyjä sisäpiirikauppoja;

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).”"

i)

Lisätään 28 a kohta seuraavasti:

”28 a.

’sisäpiiritiedon laittomalla ilmaisemisella’ asetuksen (EU) N:o 596/2014 10 artiklassa tarkoitettua ja mainitun asetuksen 14 artiklan c alakohdan nojalla kiellettyä sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista;”.

j)

Korvataan 29 ja 30 kohta seuraavasti:

”29.

’sisäpiiritiedolla’ asetuksen (EU) N:o 596/2014 7 artiklassa tarkoitettua sisäpiiritietoa;

30.

’markkinoiden manipuloinnilla’ asetuksen (EU) N:o 596/2014 12 artiklassa tarkoitettua ja mainitun asetuksen 15 artiklan nojalla kiellettyä markkinoiden manipulointia;”.

k)

Korvataan 39 kohta seuraavasti:

”39.

’säännellyllä markkinalla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa tarkoitettua säänneltyä markkinaa;”.

l)

Poistetaan 41 kohta.

m)

Korvataan 42 kohta seuraavasti:

”42.

’markkinoiden ylläpitäjällä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdassa tarkoitettua markkinoiden ylläpitäjää;”.

n)

Korvataan 43 kohdan b–f alakohta seuraavasti:

”b)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 55 alakohdan a alakohdassa tarkoitettua kotijäsenvaltiota, ottaen huomioon tämän asetuksen 18 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi mainitun direktiivin 5 artiklan 4 kohdan vaatimukset;

c)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 55 alakohdan a alakohdassa tarkoitettua kotijäsenvaltiota tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden osalta, ottaen huomioon tämän asetuksen 19 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi mainitun direktiivin 5 artiklan 4 kohdan vaatimukset;

d)

tämän asetuksen 19 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 43 alakohdassa tarkoitettua kotijäsenvaltiota tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden osalta;

e)

tämän asetuksen 19 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 55 alakohdan a alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltiota tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen liiketoiminnallisten ryhmittymien osalta;

f)

tämän asetuksen 35 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan soveltamiseksi direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 55 alakohdan b alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltiota;”.

o)

Korvataan 44 kohta seuraavasti:

”44.   irtautumisstrategialla yhtä tai useaa asiakirjaa, jotka määritetään huutokauppapaikan nimeämistä koskevien sopimusten mukaisesti ja joissa esitetään yksityiskohtaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:’’

a)

luovutetaan kaikki sellainen aineellinen ja aineeton omaisuus, jonka huutokauppapaikan seuraaja tarvitsee voidakseen jatkaa huutokauppoja ja huutokauppaprosessin sujuvaa toimintaa;

b)

toimitetaan kaikki huutokauppaprosessiin liittyvät tiedot, joita tarvitaan hankintamenettelyssä huutokauppapaikan seuraajan nimeämiseksi;

c)

annetaan teknistä apua, jonka avulla hankintaviranomaiset tai huutokauppapaikan seuraaja taikka näiden yhdistelmä pystyy ymmärtämään, hankkimaan tai käyttämään a ja b kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja.”

3)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 1 kohdan kolmas alakohta.

b)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

päästöoikeuksien määrä kokonaisina erinä, jotka koostuvat 500 päästöoikeudesta;”.

c)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen huutokauppapaikassa vastaanottamaa, käsittelemää ja tekemää tarjousta pidetään direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuna sijoituspalveluna.”

4)

Korvataan 7 artiklan 7 ja 8 kohta seuraavasti:

”7.   Huutokauppapaikan on ennen huutokaupan aloittamista määritettävä tämän artiklan 6 kohdan soveltamisessa käytettävä menetelmä kuultuaan ensin asianomaista hankintaviranomaista 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja ilmoitettuaan asiasta 56 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Kyseessä oleva huutokauppapaikka voi muuttaa menetelmää kahden saman huutokauppapaikan tarjousajan välisenä aikana. Sen on viipymättä ilmoitettava asiasta asianomaiselle hankintaviranomaiselle 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 5 kohdan mukaisesti sekä 56 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Jos asianomainen hankintaviranomainen antaa lausunnon, huutokauppapaikan on otettava se huomioon mahdollisimman tarkasti.

8.   Jos direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluva huutokauppa mitätöidään, jaetaan huutokaupattavaksi tarkoitettu päästöoikeuksien määrä tasan seuraaville neljälle huutokaupalle, jotka on suunniteltu järjestettäväksi samassa huutokauppapaikassa. Jos mitätöidyistä huutokaupoista jäänyttä jäsenvaltion päästöoikeuksien määrää ei voida jakaa tasan ensimmäisen virkkeen mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion on huutokaupattava kyseiset päästöoikeudet alle neljässä huutokaupassa tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisina määrinä.

Jos direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluva huutokauppa mitätöidään, jaetaan huutokaupattavaksi tarkoitettu päästöoikeuksien määrä tasan seuraaville neljälle huutokaupalle, jotka on suunniteltu järjestettäväksi samassa huutokauppapaikassa. Jos mitätöidyistä huutokaupoista jäänyttä jäsenvaltion päästöoikeuksien määrää ei voida jakaa tasan edellisen virkkeen mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion on huutokaupattava kyseiset päästöoikeudet ensimmäisessä seuraavista huutokaupoista tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisina määrinä.

Jos mitätöidään huutokauppa, jossa jo on mukana päästöoikeuksia aiemmin mitätöidystä huutokaupoista, päästöoikeuksien määrä jaetaan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti alkaen ensimmäisestä huutokaupasta, johon ei kohdistu aiemmista mitätöinneistä johtuvia mukautuksia.”

5)

Korvataan 8 artiklan 3–6 kohta seuraavasti:

”3.   Huutokauppapaikka voi poikkeuksellisissa olosuhteissa komissiota kuultuaan muuttaa jonkin tarjousajan ajankohtaa ilmoittamalla siitä kaikille niille, joihin ajankohdan muuttaminen todennäköisesti vaikuttaa. Huutokauppapaikan on otettava komission mahdollinen lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

4.   Jäljempänä olevan 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on kuudennesta huutokaupasta lähtien tai aikaisemmin järjestettävä direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppoja vähintään viikoittain sekä direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppoja vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Mikään muu huutokauppapaikka ei saa järjestää huutokauppaa niinä enintään kahtena päivänä viikossa, jolloin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka järjestää huutokaupan. Jos 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka järjestää huutokauppoja useammin kuin kahtena päivänä viikossa, sen on vahvistettava ja julkaistava, minä kahtena päivänä ei voida järjestää muita huutokauppoja. Sen on tehtävä näin viimeistään sinä päivänä, kun se määrittelee ja julkaisee 11 artiklassa tarkoitetut tiedot.

5.   Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan nojalla nimetyn huutokauppapaikan huutokauppaamien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä on jaettava tasaisesti tiettynä vuonna pidettävien huutokauppojen kesken, lukuun ottamatta niitä päästöoikeuksia, jotka huutokaupataan kunkin vuoden elokuussa järjestettävissä huutokaupoissa; näiden päästöoikeuksien määrän on oltava puolet vuoden muina kuukausina huutokaupattavien päästöoikeuksien kuukausittaisesta määrästä.

Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan nojalla nimetyn huutokauppapaikan huutokauppaamien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä on periaatteessa jaettava tasaisesti tiettynä vuonna pidettävien huutokauppojen kesken, lukuun ottamatta niitä päästöoikeuksia, jotka huutokaupataan kunkin vuoden elokuussa järjestettävissä huutokaupoissa; näiden päästöoikeuksien määrän on oltava puolet vuoden muina kuukausina huutokaupattavien päästöoikeuksien kuukausittaisesta määrästä.

Jos jäsenvaltioiden vuosittain huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää ei voida jakaa tasaisesti huutokauppoihin tiettyinä erinä, jotka koostuvat 500 päästöoikeudesta, 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kyseessä olevan huutokauppapaikan on jaettava kyseinen määrä vähempien huutokauppojen välillä ja varmistettava samalla, että kyseinen määrä huutokaupataan vähintään neljännesvuosittain.

6.   Muiden kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen järjestämien huutokauppojen ajankohdista ja tiheydestä annetaan lisää säännöksiä 32 artiklassa.”

6)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Huutokauppapaikka voi mitätöidä huutokaupan, jos sen asianmukainen järjestäminen on häiriintynyt tai todennäköisesti häiriytyy, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 58 artiklassa tarkoitettujen sääntöjen soveltamista tarvittaessa. Mitätöidyissä huutokaupoissa huutokaupattavaksi tarkoitettujen päästöoikeuksien määrä jaetaan 7 artiklan 8 kohdan mukaisesti.”

b)

Poistetaan toinen ja kolmas kohta.

7)

Korvataan 10 artiklan 1–4 kohta seuraavasti:

”1.   ”Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien vuodesta 2019 alkaen minä tahansa kalenterivuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä on mainitun direktiivin 10 artiklan 1 ja 1 a kohdan mukaisesti määritetty määrä.

2.   Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien, kunkin jäsenvaltion minä tahansa kalenterivuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä perustuu tämän artiklan 1 kohdan mukaiseen päästöoikeuksien määrään sekä kyseisen jäsenvaltion kyseisen direktiivin 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritettyyn päästöoikeuksien osuuteen.

3.   Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrässä, joka kunkin jäsenvaltion on tarkoitus huutokaupata kunakin kalenterivuonna tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, otetaan huomioon direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 a kohta, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/1814 (*) 1 artiklan 5 ja 8 kohdan mukaisesti tehtävät muutokset, direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan, 12 artiklan 4 kohdan, 24 artiklan, 27 artiklan ja 27 a artiklan sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/842 (**) 6 artiklan mukaiset muutokset.

4.   Myöhemmät muutokset tiettynä kalenterivuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrään on otettava huomioon seuraavana kalenterivuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrässä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta päätöksen (EU) 2015/1814 soveltamista.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja erityisesti kun tällaisten muutosten vuosittainen arvo ei ylitä 50 000:ta päästöoikeutta tietyn jäsenvaltion osalta, tällaiset muutokset voidaan ottaa huomioon niiden päästöoikeuksien määrässä, jotka on tarkoitus huutokaupata seuraavina kalenterivuosina, paitsi jos jäsenvaltio pyytää komissiolta 30 päivään huhtikuuta 2020 mennessä, ettei tätä raja-arvoa sovelleta vuonna 2021 alkavana kautena.

Mikä tahansa päästöoikeuksien määrä, jota ei huutokaupata tiettynä kalenterivuonna 6 artiklan 1 kohdassa edellytetyn pyöristämisen vuoksi, otetaan huomioon päästöoikeuksien määrässä, joka on tarkoitus huutokaupata seuraavana kalenterivuonna.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/1814, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta (EUVL L 264, 9.10.2015, s. 1)."

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/842, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, sitovista vuotuisista kasvihuonekaasujen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, s. 26).”"

8)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

11 artikla

Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyissä huutokauppapaikoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenteri

Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on määritettävä huutokauppakalenteri, mukaan lukien kunakin kalenterivuonna yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen tarjousajat, huutokauppakohtaiset määrät, huutokauppojen ajankohdat, huutokauppatuotteet sekä maksu- ja siirtopäivät; huutokauppapaikan on ennen tietojen julkaisemista pyydettävä komissiolta lausuntoa asiasta. Kyseisten huutokauppapaikkojen on julkaistava huutokauppakalenteri viimeistään edellisen vuoden 15 päivänä heinäkuuta tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen, jos komissio on määrännyt Euroopan unionin tapahtumalokin (EUTL) keskusvalvojan merkitsemään huutokauppakalenteria vastaavan huutokauppataulun tapahtumalokiin direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti.”

9)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:

”Edellä olevaa 10 artiklan 4 kohtaa sovelletaan kaikkiin myöhempiin huutokaupattavien päästöoikeuksien määrään muutoksiin.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tietyn päästökauppakauden kunakin kalenterivuonna kunkin jäsenvaltion huutokauppaamien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrä määritetään tämän artiklan 1 kohdan mukaisen määrän sekä kyseisen jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY 3 d artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetyn osuuden perusteella.”

10)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyissä huutokauppapaikoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenteri”.

b)

Poistetaan 1 kohta.

c)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on määritettävä yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen huutokauppakalenterit, mukaan lukien tarjousajat, huutokauppakohtaiset määrät ja huutokauppojen ajankohdat, huutokauppatuotteet sekä maksu- ja siirtopäivät; huutokauppapaikan on ennen tietojen julkaisemista pyydettävä komissiolta lausuntoa asiasta. Kyseisten huutokauppapaikkojen on julkaistava huutokauppakalenteri viimeistään edellisen vuoden 30 päivänä syyskuuta tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen, jos komissio on määrännyt Euroopan unionin tapahtumalokin (EUTL) keskusvalvojan merkitsemään huutokauppakalenteria vastaavan huutokauppataulun tapahtumalokiin direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti. Kyseessä olevat huutokauppapaikat voivat määrittää direktiivin 2003/87/EY II luvun ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenterit samanaikaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenterin julkaisemista koskevan tämän asetuksen 11 artiklan mukaisen määräajan soveltamista.”

d)

Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on perustettava tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti määritettävät ja julkaistavat tietonsa direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyyn komission päätökseen.

4.   Muiden kuin tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen järjestämien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen aikataulu on määriteltävä ja julkaistava tämän asetuksen 32 artiklan mukaisesti.

Jäljempänä olevaa 32 artiklaa sovelletaan myös huutokauppoihin, jotka 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka järjestää 30 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan mukaan.”

11)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

muiden kuin tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen toiminnan keskeyttäminen, josta on säädetty direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä;”

ii)

korvataan f alakohta seuraavasti:

”f)

direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 7 kohdassa säädetyssä uusille osallistujille tarkoitetussa varannossa jäljellä olevat päästöoikeudet sekä päästöoikeudet, joita ei jaeta mainitun direktiivin 10 c artiklan mukaisesti;”

iii)

korvataan j alakohta seuraavasti:

”j)

päästöoikeuksien pidättäminen huutokaupoista 22 artiklan 5 kohdan mukaisesti;”

iv)

korvataan l alakohta seuraavasti:

”l)

päätöksen (EU) 2015/1814 mukaan tarvittavat muutokset, jotka määritetään ja julkaistaan tietyn vuoden 15 päivään heinäkuuta mennessä tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen;”

v)

lisätään m alakohta seuraavasti:

”m)

direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukainen päästöoikeuksien mitätöinti.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos siitä tavasta, jolla muutos on tarkoitus panna täytäntöön, ei säädetä tässä asetuksessa, kyseessä oleva huutokauppapaikka ei saa panna kyseistä muutosta täytäntöön, ennen kuin se on kuullut asiasta komissiota. Sovelletaan, mitä 11 artiklassa ja 13 artiklan 2 kohdassa säädetään.”

12)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

15 artikla

Henkilöt, jotka voivat itse tehdä tarjouksia huutokaupassa

Ainoastaan henkilö, joka on 18 artiklan nojalla kelpoinen tekemään tarjouksia ja on 19 ja 20 artiklan nojalla saanut luvan tehdä tarjouksia, voi tehdä suoria tarjouksia huutokaupassa.”

13)

Korvataan 16 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Lisäksi 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka voi antaa tarjoajille mahdollisuuden osallistua sen huutokauppoihin käyttäen erityistä järjestelmän sähköiseen rajapintaan yhdistettyä käyttäjäkohtaista liittymää.”

14)

Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

sijoituspalveluyritykset, joilla on direktiivin 2014/65/EU mukainen toimilupa ja jotka tekevät tarjouksen omaan lukuunsa tai asiakkaittensa puolesta;

c)

luottolaitokset, joilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (*) mukainen toimilupa ja jotka tekevät tarjouksia omaan lukuunsa tai asiakkaittensa puolesta;

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).”"

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Rajoittamatta direktiivin 2014/65/EU 2 artiklan 1 kohdan j alakohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamista, henkilöt, jotka mainittu poikkeus kattaa ja joilla tämän asetuksen 59 artiklan mukaisesti on oikeus hakea lupaa tehdä suoria tarjouksia huutokaupassa joko omaan lukuunsa tai pääasiallisen liiketoimintansa kohteena olevien asiakkaittensa puolesta edellyttäen, että jäsenvaltio, johon he ovat sijoittautuneina, on antanut lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että kyseisen jäsenvaltion asiaankuuluva toimivaltainen kansallinen viranomainen voi valtuuttaa heidät tekemään tarjouksen omaan lukuunsa tai pääasiallisen liiketoimintansa kohteena olevien asiakkaittensa puolesta.”

c)

Poistetaan 3 kohta.

d)

Poistetaan 6 kohta.

15)

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Tarjouksentekolupaa koskeva hakemus ja siihen liittyvät todisteet on pyynnöstä annettava 62 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettua tutkimusta tekevän jäsenvaltion kansallisen lainvalvontaviranomaisen ja minkä tahansa rajat ylittävään tutkintaan osallistuvan unionin toimivaltaisen elimen tarkastettavaksi.”

b)

Poistetaan 6 kohta.

16)

Korvataan 21 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tällaisessa tapauksessa kyseessä olevan huutokauppapaikan on raportoitava tämän asetuksen 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti direktiivin (EU) 2015/849 32 artiklassa tarkoitetulle rahanpesun selvittelykeskukselle.”

17)

Korvataan 22 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin yhteisiin toimiin, on nimeävän jäsenvaltion nimettävä huutokaupanpitäjä, jotta voidaan saattaa päätökseen ja panna täytäntöön tarvittavat järjestelyt 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen kanssa, mukaan lukien jokainen niihin liitetty selvitysjärjestelmä ja toimitusjärjestelmä, sen mahdollistamiseksi, että huutokaupanpitäjä voi 30 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan ja 30 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti huutokaupata päästöoikeuksia nimeävän jäsenvaltion puolesta tällaisissa huutokaupoissa yhteisesti sovituin ehdoin ja edellytyksin.

4.   Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä antamasta sisäpiiritietoa huutokaupanpitäjän palveluksessa työskenteleville henkilöille paitsi jos jäsenvaltiolle työskentelevä tai sen puolesta toimiva henkilö tekee niin tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti osana kyseisen henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista ja kyseinen jäsenvaltio voi olla varma, että huutokaupanpitäjä toteuttaa asetuksen (EU) N:o 596/2014 18 artiklan 8 kohdassa ja 19 artiklan 10 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi asianmukaiset toimenpiteet sen estämiseksi, että huutokaupanpitäjän palveluksessa oleva henkilö tekee sisäpiirikauppoja tai ilmaisee laittomasti sisäpiiritietoa.”

18)

Poistetaan VI luvun otsikko.

19)

Korvataan 24 ja 25 artikla seuraavasti:

24 artikla

Päästöoikeuksien huutokauppaaminen innovointirahastoa ja modernisaatiorahastoa varten

1.   Euroopan investointipankki (EIP) toimii huutokaupanpitäjänä päästöoikeuksille, jotka huutokaupataan vuodesta 2021 lähtien direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 10 d artiklan 4 kohdan mukaisesti tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyssä huutokauppapaikassa. Tämän asetuksen 22 artiklan 2 kohtaa, 22 artiklan 4 kohtaa, 23 artiklan 1 kohtaa ja 52 artiklan 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin Euroopan investointipankkiin. EIP:n on huutokaupanpitäjän ominaisuudessa varmistettava, että direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdassa tarkoitetut huutokauppatulot maksetaan tilille, jonka komissio on ilmoittanut sille, viimeistään 15 päivän kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jonka aikana huutokaupan tuotto on tuotettu. Ennen maksun suorittamista EIP voi vähentää tuoton hallussapitoon ja maksamiseen liittyviä lisämaksuja komission ja EIP:n välillä komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/856 (*) 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaiset vuosittain huutokaupattavien päästöoikeuksien määrät huutokaupataan yhdessä tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteiseen toimeen osallistuvien jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien vuosittaisten määrien kanssa ja ne jaetaan tasaisesti tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3.   Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan mukaiset päästöoikeuksien määrät huutokaupataan periaatteessa samansuuruisina vuosittaisina määrinä 1 päivänä tammikuuta 2021 alkavan kymmenvuotiskauden aikana.

Komissio tarkastelee uudelleen huutokaupattavana edelleen olevien päästöoikeuksien jakamista kunkin direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti toteutetun ehdotuspyynnön ratkaisupäätöksen jälkeen. Tällaiset uudelleentarkastelut tehdään joka toinen vuosi ja ensimmäinen uudelleentarkastelu viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022. Kussakin uudelleentarkastelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tulevia ehdotuspyyntöjä varten saatavilla olevaan tukeen, hankekehitystukeen käytettävissä olevaan innovointirahaston tuen enimmäismäärään, siihen innovointirahaston tuen osaan sisältyvään määrään, jonka komissio varaa pienimuotoisille hankkeille, rahoitusta saaville hankkeille varattuun tukeen sekä maksu- ja takaisinperintäasteeseen.

25 artikla

Menettely päästöoikeuksien mitätöimiseksi direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti

1.   Jos jäsenvaltio aikoo direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti mitätöidä päästöoikeuksia huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästään tapauksessa, jossa sähköntuotantokapasiteettia suljetaan sen alueella, sen on ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan 31 päivään joulukuuta mennessä sulkemista seuraavana kalenterivuonna käyttäen tämän asetuksen liitteessä I olevaa mallia.

2.   Direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti mitätöitävien päästöoikeuksien määrä vähennetään määrästä, joka kyseisen jäsenvaltion on tarkoitus huutokaupata ja joka on määritetty tämän asetuksen 10 artiklan mukaan mahdollisten päätöksen (EU) 2015/1814 mukaisesti tehtyjen mukautusten jälkeen.

3.   Komissio julkaisee jäsenvaltioiden toimittamat tiedot liitteen I mukaisesti lukuun ottamatta kyseisen liitteen 6 kohdassa tarkoitettuja kertomuksia.

(*)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/856, annettu 26 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä innovaatiorahaston toiminnan osalta (EUVL L 140, 28.5.2019, s. 6).”"

20)

Muutetaan 26 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 2 kohta.

b)

Korvataan 3–6 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteinen hankintamenettely toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (*) 165 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen toimikausi on enintään viisi vuotta. Jos asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 172 artiklan 3 kohdan edellytykset täyttyvät, jäsenvaltiot ja komissio voivat jatkaa huutokauppapaikan toimikauden enimmäiskestoa seitsemään vuoteen. Komissio voi sopimuskauden aikana toteuttaa alustavan markkinakartoituksen asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 166 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarkastellakseen markkinaolosuhteita ja valmistellakseen uutta hankintamenettelyä.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen nimi ja yhteystiedot julkaistaan komission verkkosivulla.

6.   Jäsenvaltion, joka osallistuu 1 kohdan mukaisiin yhteisiin toimiin komission ja toimeen osallistuvien jäsenvaltioiden tekemän yhteistä hankintamenettelyä koskevan sopimuksen voimaantulon jälkeen, on hyväksyttävä sopimuksen ehdot ja edellytykset, jotka komissio ja toimeen osallistuvat jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ennen sopimuksen voimaantuloa, sekä kaikki tämän sopimuksen mukaisesti jo hyväksytyt päätökset.

Jäsenvaltio, joka päättää 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti olla osallistumatta tämän artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen mutta nimeää oman huutokauppapaikkansa, voi saada tarkkailijan aseman 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen osallistuvien jäsenvaltioiden ja komission yhteisestä hankinnasta tekemässä sopimuksessa sovittujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti, jollei sovellettavista julkisia hankintoja koskevista säännöistä muuta johdu.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).”"

21)

Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan f ja g alakohta seuraavasti:

”f)

huutokauppojen järjestämiseen 53 artiklan mukaisesti liittyvien tietojen antaminen komissiolle;

g)

huutokauppojen seuranta, rahanpesua, terrorismin rahoitusta, rikollista toimintaa tai markkinoiden väärinkäyttöä koskevista epäilyistä ilmoittaminen ja tarvittavien korjaavien toimenpiteiden tai seuraamusten hallinnointi, mukaan lukien tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumekanismin käyttöönotto, 54–59 artiklan ja 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”;

ii)

lisätään h alakohta seuraavasti:

”h)

36 artiklan mukainen raportointi.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Huutokauppapaikan on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa nimeämispäivästään yksityiskohtainen irtautumisstrategiansa komissiolle.”

22)

Poistetaan 28 artikla.

23)

Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen komissiolle tarjoamat palvelut”.

b)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

Edellä 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on tarjottava komissiolle teknisiä tukipalveluja seuraavien komission työhön liittyvien asioiden osalta:”.

c)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

mahdollisesti huutokauppakalenterin koordinointi liitettä III varten;”.

d)

Poistetaan b ja c alakohta.

e)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

komission direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 5 kohdan laatimat kertomukset;”.

f)

Korvataan f alakohta seuraavasti:

”f)

tämän asetuksen, direktiivin 2003/87/EY tai mainitun direktiivin 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettujen delegoitujen säädösten uudelleentarkastelut, jotka vaikuttavat hiilimarkkinoiden toimintaan ja huutokauppojen toteuttamiseen;”.

24)

Muutetaan 30 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

Muiden kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen nimeäminen”.

b)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen, voivat nimetä oman huutokauppapaikkansa huutokauppaamaan kyseisen jäsenvaltion osuutta direktiivin 2003/87/EY II ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrästä, kuten on säädetty tämän asetuksen 31 artiklan 1 kohdassa.”

c)

Poistetaan 2 kohta.

d)

Korvataan 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen, voivat nimetä saman huutokauppapaikan tai erilliset huutokauppapaikat 31 artiklan 1 kohdan mukaisia huutokauppoja varten.

4.   Jäsenvaltioiden, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen, on ilmoitettava komissiolle päätöksestään olla osallistumatta 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen ja nimetä oma huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

5.   Jäsenvaltion, joka ei osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen, on valittava oma tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettävä huutokauppapaikkansa unionin ja kansallisen hankintalainsäädännön mukaista valintamenettelyä noudattaen, jos unionin tai kansallinen lainsäädäntö edellyttää julkisia hankintoja koskevan prosessin käyttöä. Valintamenettelyssä on noudatettava kaikkia unionin ja kansallisen lainsäädännön sovellettavia korjaavia toimia ja täytäntöönpanomenettelyjä.

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen toimikausi on pituudeltaan enintään kolme vuotta, ja sitä voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen nimeämisen edellytyksenä on, että kyseinen huutokauppapaikka on lueteltu 7 kohdan mukaisesti liitteessä III. Sitä ei saa panna täytäntöön ennen kuin kyseessä olevan huutokauppapaikan luettelointi 7 kohdan mukaisesti liitteessä III tulee voimaan.”

e)

Muutetaan 6 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen vaan nimeävät oman huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, on toimitettava komissiolle täydellinen ilmoitus, jossa on kaikki seuraavat tiedot:”.

b)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

huutokauppatuote ja kaikki muut tiedot, joita komissio tarvitsee sen arvioimiseksi, onko ehdotettu huutokauppakalenteri yhteensopiva 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen voimassa olevien tai ehdotettujen huutokauppakalenterien sekä muiden sellaisten jäsenvaltioiden ehdottamien huutokauppakalentereiden kanssa, jotka eivät osallistu 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen vaan ovat päättäneet nimetä omat huutokauppapaikkansa;”.

f)

Korvataan 7 ja 8 kohta seuraavasti:

”7.   Muut kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt huutokauppapaikat, kyseiset huutokauppapaikat nimenneet jäsenvaltiot, niiden toimikausi ja muut sovellettavat edellytykset tai velvoitteet vahvistettaan liitteessä III, kun tämän asetuksen vaatimukset ja direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteet on täytetty. Komissio toimii yksinomaan näiden vaatimusten ja tavoitteiden pohjalta ja ottaa täysimääräisesti huomioon kaikki kyseisen jäsenvaltion toimittavat tiedot.

Jos jäsenvaltio, joka on nimennyt oman huutokauppapaikkansa, päättää nimetä saman huutokauppapaikan samoissa olosuhteissa ja samojen edellytysten mukaisesti kuin ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua luettelointia varten, tämä luettelointi on edelleen voimassa, jos kyseinen jäsenvaltio ja komissio vahvistavat, että tämän asetuksen ja direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteet täyttyvät. Tätä varten jäsenvaltion on erityisesti annettava komissiolle ilmoitus, joka sisältää 6 kohdassa tarkoitetut tiedot ja jaettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden kanssa. Komissio tiedottaa yleisölle luetteloinnin voimassaolon jatkamisesta.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua luetteloa ei ole tehty, on sellaisen jäsenvaltion, joka ei osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen vaan päättää nimetä oman huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytettävä 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä huutokauppapaikkoja oman osuutensa huutokauppaamiseen niistä päästöoikeuksista, jotka muutoin olisi huutokaupattu tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettävässä huutokauppapaikassa, ennen kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun luettelon voimaantulosta on kulunut kolme kuukautta.

Rajoittamatta 8 kohdan soveltamista jäsenvaltio, joka ei osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen vaan päättää nimetä oman huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, voi kuitenkin osallistua yhteiseen toimeen ainoastaan käyttääkseen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä huutokauppapaikkoja kolmannen alakohdan tarkoittamalla tavalla. Tällainen osallistuminen tapahtuu 26 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan säännösten mukaisesti ja noudattaen yhteistä hankintamenettelyä koskevan sopimuksen ehtoja ja edellytyksiä.

8.   Sellaiset jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen vaan nimeävät oman huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, voivat liittyä 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen 26 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Se päästöoikeusmäärä, joka on tarkoitus huutokaupata muun kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämässä huutokaupassa, on jaettava tasan 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämien huutokauppojen kesken.”

25)

Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

Muiden kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen tehtävät”.

b)

Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Edellä 30 artiklan 1 kohdan nojalla nimetty huutokauppapaikka vapautetaan kuitenkin 27 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännösten soveltamisesta, ja sen on toimitettava 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu irtautumisstrategia nimeävälle jäsenvaltiolle.”

c)

Poistetaan 2 kohta.

d)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”Edellä 8 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 9, 10, 12, 14 ja 32 artiklan huutokauppakalenteria koskevia säännöksiä sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla nimettyihin huutokauppapaikkoihin.”

26)

Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

Muiden kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen huutokauppakalenteri”.

b)

Korvataan 1, 2, 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”1.   Tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrä saa olla enintään 20 miljoonaa päästöoikeutta mutta kuitenkin vähintään 3,5 miljoonaa päästöoikeutta, jollei nimeävän jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä ole tiettynä kalenterivuonna alle 3,5 miljoonaa päästöoikeutta, jolloin päästöoikeudet on huutokaupattava kalenterivuosittain yhdessä huutokaupassa. Näiden huutokauppapaikkojen järjestämissä yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrän on kuitenkin oltava vähintään 1,5 miljoonaa päästöoikeutta 12 kuukauden pituisten jaksojen aikana, kun päästöoikeuksia vähennetään päätöksen (EU) 2015/1814 1 artiklan 5 kohdan mukaisesta huutokaupattavien päästöoikeuksien määrästä.

2.   Tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrä saa olla enintään 5 miljoonaa päästöoikeutta mutta kuitenkin vähintään 2,5 miljoonaa päästöoikeutta, jollei nimeävän jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä ole tiettynä kalenterivuonna alle 2,5 miljoonaa päästöoikeutta, jolloin päästöoikeudet on huutokaupattava kalenterivuosittain yhdessä huutokaupassa.

3.   Tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan huutokauppaamien direktiivin 2003/87/EY II ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä on jaettava tasaisesti kunakin kalenterivuonna, lukuun ottamatta niitä päästöoikeuksia, jotka huutokaupataan kunkin vuoden elokuussa järjestettävissä huutokaupoissa, koska elokuun huutokaupoissa voidaan huutokaupata vain puolet siitä päästöoikeusmäärästä, joka huutokaupataan kunakin vuoden muuna kuukautena pidettävissä huutokaupoissa. Näiden edellytysten katsotaan täyttyvän, kun kukin 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka täyttää edellytykset erikseen.

4.   Tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on määritettävä huutokauppakalenteri, mukaan lukien kunakin vuonna yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien päästöoikeuksien huutokauppojen tarjousajat, huutokauppakohtaiset määrät, huutokauppojen ajankohdat, huutokauppatuotteet sekä maksu- ja siirtopäivät; huutokauppapaikan on ennen tietojen julkaisemista pyydettävä komissiolta lausuntoa asiasta. Asianomaiset huutokauppapaikat määrittelevät yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän 10 ja 12 artiklan mukaisesti.

Kyseisten huutokauppapaikkojen on julkaistava huutokauppakalenteri direktiivin 2003/87/EY luvun II soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien osalta viimeistään edellisen vuoden 31 päivänä lokakuuta tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen, ja direktiivin 2003/87/EY luvun III soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien osalta viimeistään edellisen vuoden 15 päivänä heinäkuuta tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, jos komissio on määrännyt Euroopan unionin tapahtumalokin (EUTL) keskusvalvojan merkitsemään huutokauppakalenteria vastaavan huutokauppataulun tapahtumalokiin direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti. Asianomaiset huutokauppapaikat määrittelevät ja julkaisevat tietonsa vasta kun tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt huutokauppapaikat ovat määritelleet ja julkaisseet tiedot tämän asetuksen 11 artiklan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ellei tällaista huutokauppapaikkaa ole vielä nimetty. Kyseessä olevat huutokauppapaikat voivat määrittää direktiivin 2003/87/EY II luvun ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenterit samanaikaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenterin julkaisemista koskevan määräajan soveltamista.

Julkaistujen kalenterien on oltava johdonmukaisia liitteessä III lueteltujen edellytysten ja velvoitteiden kanssa.

5.   Jos 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan pitämä huutokauppa mitätöidään 7 artiklan 5 tai 6 kohdan tai 9 artiklan nojalla, huutokaupattavaksi tarkoitettu määrä päästöoikeuksia jaetaan joko 7 artiklan 8 kohdan mukaisesti tai jos kyseessä oleva huutokauppapaikka järjestää tiettynä kalenterivuonna alle neljä huutokauppaa, kahdelle seuraavalle suunnitellulle saman huutokauppapaikan järjestämälle huutokaupalle.”

27)

Poistetaan 33 artikla.

28)

Korvataan IX luvun otsikko seuraavasti:

HUUTOKAUPANPITÄJÄÄN JA HUUTOKAUPPAPAIKKOIHIN SOVELLETTAVAT NIMEÄMISVAATIMUKSET”.

29)

Muutetaan 34 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

Huutokaupanpitäjään sovellettavat nimeämisvaatimukset”.

b)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan johdantolause seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on huutokaupanpitäjien nimeämisen yhteydessä arvioitava, millä ehdokkailla on”;

ii)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

kyky hoitaa huutokaupanpitäjän tehtäviä oikea-aikaisesti sekä korkeimpien ammatillisten ja laatuvaatimusten mukaisesti.”

30)

Muutetaan 35 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos niin määrätään 26 artiklan 1 kohdan mukaisen yhteisen hankintamenettelyn hankinta-asiakirjoissa, säännelty markkina, jonka ylläpitäjä järjestää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 (*) 2 artiklan 6 kohdassa määritellyt energian tukkumarkkinat muttei järjestä päästöoikeuksien tai päästöoikeuksien johdannaisten jälkimarkkinoita, voi osallistua tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen hankintamenettelyyn, tämän kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista. Tässä tapauksessa jos kyseinen säännelty markkina nimetään huutokauppapaikaksi 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja sen ylläpitäjä ei järjestä päästöoikeuksien tai päästöoikeuksien johdannaisten jälkimarkkinoita siihen mennessä, kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen yhteinen hankintamenettely julkaistaan, kyseisen ylläpitäjän on hankittava lupa ja järjestettävä päästöoikeuksien tai päästöoikeuksien johdannaisten jälkimarkkinat vähintään 60 kaupankäyntipäivää ennen kyseisen huutokauppapaikan järjestämän ensimmäisen tarjousajan avaamista.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).”"

b)

Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

ne tarjoavat unionin päästökauppajärjestelmään kuuluville pk-yrityksille täydet, oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistua huutokauppoihin sekä saattavat päästöoikeudet myös direktiivin 2003/87/EY 27 artiklan 1 kohdassa, 27 a artiklan 1 kohdassa ja 28 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetuille vähäisten päästöjen aiheuttajien saataville;”.

c)

Korvataan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”4.   Huutokauppapaikka voidaan nimetä tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti vasta, kun se jäsenvaltio, johon ehdokkaana oleva säännelty markkina ja sen ylläpitäjä ovat sijoittautuneet, on varmistanut, että kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2014/65/EU III osaston säännökset, sovelletaan kahden päivän spottien ja viiden päivän futuurien huutokauppaamiseen siltä osin kuin se on olennaista.

Huutokauppapaikka voidaan nimetä tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti vasta, kun se jäsenvaltio, johon ehdokkaana oleva säännelty markkina ja sen ylläpitäjä ovat sijoittautuneet, on varmistanut, että kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset kykenevät antamaan niille toimilupia ja valvomaan niitä niiden kansallisten toimenpiteiden mukaisesti, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2014/65/EU IV osaston säännökset, siltä osin kuin se on olennaista.”

d)

Korvataan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5.   Tämän artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, jotka on nimetty direktiivin 2014/65/EU 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on päätettävä tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn tai nimettävän säännellyn markkinan toimiluvasta edellyttäen, että säännelty markkina ja sen ylläpitäjä noudattavat direktiivin 2014/65/EU III osaston säännöksiä, sellaisina kuin ne on saatettu osaksi sijoittautumisjäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti. Toimilupaa koskeva päätös on tehtävä direktiivin 2014/65/EU VI osaston mukaisesti, sellaisena kuin sen säännökset on saatettu osaksi sijoittautumisjäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

6.   Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on valvottava markkinoita tehokkaasti ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että mainitussa kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia noudatetaan. Tässä tarkoituksessa niillä on oltava direktiivin 2014/65/EU 69 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten toimenpiteiden mukaiset valtuudet suoraan tai yhdessä muiden mainitun direktiivin 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säännellyn markkinan ja sen ylläpitäjän osalta.

Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kunkin toimivaltaisen kansallisen viranomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin 2014/65/EU 70, 71 ja 74 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia toimenpiteitä sovelletaan henkilöihin, jotka ovat vastuussa siitä, ettei ole noudatettu direktiivin 2014/65/EU III osaston velvoitteita, sellaisena kuin ne on saatettu osaksi niiden sijoittautumisjäsenvaltion kansallista oikeusjärjestystä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tämän kohdan soveltamiseksi eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten väliseen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (*) mukaisesti perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tehtävään yhteistyöhön sovelletaan direktiivin 2014/65/EU 79–87 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia toimenpiteitä.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).”"

31)

Korvataan X luvun otsikko seuraavasti:

TAPAHTUMISTA ILMOITTAMINEN”.

32)

Korvataan 36 artikla seuraavasti:

36 artikla

Velvollisuus ilmoittaa tapahtumista

1.   Huutokauppapaikan on ilmoitettava direktiivin 2014/65/EU 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle täydelliset ja täsmälliset tiedot kustakin huutokauppapaikassa toteutetusta tapahtumasta, jonka tuloksena siirretään päästöoikeuksia voittaneille tarjoajille.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisia tapahtumia koskevat ilmoitukset toimitetaan mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kyseistä tapahtumaa seuraavan kaupankäyntipäivän päättyessä.

3.   Jos voittanut tarjoaja on oikeushenkilö, huutokauppapaikan on ilmoittaessaan nimeämisestä voittaneen tarjoajan yksilöimiseksi, kuten tämän artiklan 5 kohdassa edellytetään, käytettävä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 (*) 5 artiklassa tarkoitettua oikeushenkilötunnusta.

4.   Huutokauppapaikat ovat vastuussa ilmoitusten täydellisyydestä, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta toimittamisesta. Jos tapahtumiin liittyy tietoja, joita ei ole huutokauppapaikkojen käytettävissä, tarjoajien ja huutokaupanpitäjien on toimitettava tällaiset tiedot huutokauppapaikalle.

Jos tapahtumista annettavissa ilmoituksissa on virheitä tai puutteita, huutokauppapaikan on korjattava tiedot ja toimitettava korjattu ilmoitus toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

5.   Tämän artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen on sisällettävä erityisesti päästöoikeuksien tai päästöoikeuksien johdannaisten nimi, ostettu määrä, tapahtuman toimittamisen päivämäärät ja kellon ajat, tapahtumissa maksetut hinnat, voittaneiden tarjoajien nimeäminen niiden yksilöimiseksi, asiakkaat, joiden puolesta tapahtuma toimitettiin.

Ilmoitukset tehdään käyttäen komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/590 vahvistettuja standardeja ja muotoja ja niiden on sisällettävä kaikki komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteessä I tarkoitetut asiaa koskevat tiedot.

(*)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/590, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 449).”"

33)

Poistetaan 37–43 artikla.

34)

Korvataan 44 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Huutokauppapaikan, mukaan lukien siihen liitetty selvitysjärjestelmä tai selvitysjärjestelmät taikka toimitusjärjestelmä tai toimitusjärjestelmät, on siirrettävä maksut, jotka tarjoajat tai niiden mahdolliset oikeudenomistajat ovat suorittaneet direktiivin 2003/87/EY II ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppaamisen johdosta, huutokaupanpitäjille, jotka huutokauppasivat asianomaiset päästöoikeudet.”

35)

Korvataan 46 artikla seuraavasti:

46 artikla

Huutokaupattavien päästöoikeuksien siirtäminen nimetylle päästöoikeustilille

Unionin rekisteri siirtää minkä tahansa huutokauppapaikan huutokauppaamat päästöoikeudet ennen tarjousajan käynnistymistä nimetylle päästöoikeustilille, jossa selvitys- tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää niitä sulkutilillä, kunnes ne siirretään voittaneille tarjoajille tai niiden oikeudenomistajille huutokaupan tulosten mukaisesti ja direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti.”

36)

Lisätään 51 artiklan 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista, jos niin määrätään 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 5 kohdan mukaisen yhteisen hankintamenettelyn hankinta-asiakirjoissa, huutokauppapaikan ylläpitäjä voi nostaa voittaneilta tarjoajilta tämän asetuksen 52 artiklan 1 kohdan mukaisesti perittäviä maksuja enintään 120 prosenttiin niihin verrattavissa olevista jälkimarkkinoilla päästöoikeuksien voittaneilta ostajilta perittävistä vakiomaksuista vuosina, jolloin huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää vähennetään yli 200 miljoonalla päästöoikeudella päätöksen (EU) 2015/1814 mukaisesti.”

37)

Muutetaan 52 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, 27 artiklan 1 kohdassa ja 31 artiklassa tarkoitetuista palveluista aiheutuvat kustannukset katetaan tarjoajilta perittävillä maksuilla, lukuun ottamatta niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat huutokaupanpitäjän ja 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun huutokauppapaikan välisistä järjestelyistä, jotka mahdollistavat sen, että huutokaupanpitäjä voi huutokaupata päästöoikeuksia nimittävän jäsenvaltion puolesta, jotka kattaa huutokauppaava jäsenvaltio, ottamatta kuitenkaan huomioon kyseessä olevaan huutokauppapaikkaan liitetystä selvitysjärjestelmästä tai toimitusjärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia.”

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”2.   Rajoittamatta kolmannen alakohdan soveltamista, 26 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut yhteistä hankintamenettelyä koskevan sopimuksen tai huutokauppapaikan nimeämistä 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtävän sopimuksen ehdot voivat poiketa tämän artiklan 1 kohdasta siten, että niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoittaneet komissiolle päätöksestään olla liittymättä 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, mutta jotka myöhemmin käyttävät 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyä huutokauppapaikkaa, voidaan vaatia maksamaan kyseiselle huutokauppapaikalle, mukaan luettuina siihen liitetyt selvitysjärjestelmät ja toimitusjärjestelmät, 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen kustannukset sen päästöoikeuksien määrän osalta, jonka kyseinen jäsenvaltio huutokauppaa siitä ajankohdasta lähtien, jolloin kyseinen jäsenvaltio aloittaa huutokauppaamisen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyssä huutokauppapaikassa, aina siihen ajankohtaan saakka, jolloin mainitun huutokauppapaikan toimikausi päätetään tai päättyy.

Edellä mainittua sovelletaan myös jäsenvaltioihin, jotka eivät ole liittyneet 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen kuuden kuukauden kuluessa 26 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun yhteistä hankintamenettelyä koskevan sopimuksen voimaantulosta.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos jäsenvaltio liittyy 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen sen jälkeen, kun 30 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu toimikausi päättyy, tai jos se käyttää 26 artiklan 1 kohdan mukaista huutokauppapaikkaa päästöoikeusosuutensa huutokauppaamiseen siksi, ettei 30 artiklan 6 kohdan mukaisesti ilmoitettua huutokauppapaikkaa ole luetteloitu 30 artiklan 7 kohdan mukaisesti.”

c)

Poistetaan 3 kohta.

38)

Korvataan 53 artikla seuraavasti:

53 artikla

Huutokauppojen seuranta

1.   Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on kunkin kuukauden loppuun mennessä ilmoitettava edellisen kuukauden aikana toimittamistaan huutokaupoista erityisesti seuraavien näkökohtien osalta:

a)

oikeudenmukainen ja vapaa osallistuminen;

b)

avoimuus;

c)

hintojen muodostuminen;

d)

huutokauppapaikan nimeämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät tekniset ja käytännön näkökohdat;

e)

huutokauppaprosessien ja jälkimarkkinoiden välinen suhde a–d alakohdassa esitettyjen tietojen osalta;

f)

mahdollinen näyttö kilpailun vastaisesta toiminnasta, markkinoiden väärinkäytöstä, rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai rikollisesta toiminnasta, joka on saatettu huutokauppapaikan tietoon sen suorittaessa toimintojaan 27 artiklan tai 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

g)

tämän asetuksen säännösten rikkominen tai direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteiden vastaisuus, joka on saatettu huutokauppapaikan tietoon sen suorittaessa toimintojaan 27 artiklan tai 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

h)

edellä olevien a–g alakohdan mukaisesti ilmoitettujen tietojen johdosta toteutetut jatkotoimet.

Lisäksi kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta mennessä huutokauppapaikan on toimitettava yhteenveto ja analyysi näistä aiempaa vuotta koskevista kuukausittaisista kertomuksista.

2.   Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on toimitettava 1 kohdan mukaiset kertomukset komissiolle, huutokauppapaikan nimenneille jäsenvaltioille sekä sen toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle asetuksen (EU) N:o 596/2014 22 artiklan mukaisesti.

3.   Asianomaisten hankintaviranomaisten on seurattava huutokauppapaikkojen nimeämistä koskevien sopimusten täytäntöönpanoa. Huutokauppapaikan 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimenneiden jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista tapauksista, joissa huutokauppapaikka ei noudata sen nimeämistä koskevaa sopimusta, jos noudattamatta jättämisellä todennäköisesti olisi merkittävää vaikutusta huutokauppaprosesseihin.

4.   Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio julkaisee yhteiseen toimeen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta sekä huutokauppapaikan 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimenneiden jäsenvaltioiden puolesta yhteenvetokertomukset tämän artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa luetelluista näkökohdista.

5.   Huutokaupanpitäjien, huutokauppapaikkojen ja niiden valvonnasta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä sekä pyynnöstä toimitettava komissiolle kaikki sellaiset niiden hallussa olevat huutokauppoihin liittyvät tiedot, joita voidaan kohtuudella vaatia huutokauppojen seuraamiseksi.

6.   Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, jotka vastaavat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten valvonnasta, ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, jotka vastaavat niiden henkilöiden valvonnasta, joilla on lupa tehdä tarjouksia muiden lukuun 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on toimivaltansa rajoissa tehtävä aktiivisesti komission kanssa yhteistyötä, jota voidaan kohtuudella vaatia, huutokauppojen seuraamista varten.

7.   Toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 5 ja 6 kohdassa asetetuissa velvoitteissa on otettava huomioon ne asianmukaiset salassapitovelvollisuudet, joita niihin sovelletaan unionin lainsäädännön nojalla.”

39)

Muutetaan 54 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

seuraamalla järjestelmiensä avulla niiden henkilöiden tekemiä liiketoimia, joilla on lupa tehdä tarjouksia 19 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sekä 3 artiklan 26 kohdassa määritettyjen henkilöiden tekemiä liiketoimia, jotta voidaan tunnistaa tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen vastainen toiminta, kohtuuttomat tai epäasialliset huutokauppaehdot tai käyttäytyminen, joka voi johtaa markkinoiden väärinkäyttöön.”

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

pyytää tarjoajalta kaikkia sellaisia 19 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 20 artiklan 5 ja 7 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden avulla se voi seurata suhdettaan kyseiseen tarjoajaan, joka on saanut luvan tehdä tarjouksia huutokaupoissa, koko huutokauppasuhteen olemassaolon ajan ja viiden vuoden ajan sen päättymisestä;”

ii)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

vaatia henkilöä, jolla on lupa tehdä tarjouksia, ilmoittamaan asianomaiselle huutokauppapaikalle välittömästi kaikista sille 19 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 20 artiklan 5 ja 7 kohdan mukaisesti jätettyihin tietoihin tehdyistä muutoksista.”

40)

Korvataan 55 artikla seuraavasti:

55 artikla

Rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta ja rikollisesta toiminnasta ilmoittaminen

1.   Direktiivin (EU) 2015/849 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on seurattava, täyttääkö tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka tämän asetuksen 19 artiklan 2 kohdan e alakohdassa ja 20 artiklan 10 kohdassa säädetyt asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat vaatimukset, tämän asetuksen 21 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaista tarjouksentekolupien hylkäämistä tai jo myönnettyjen tarjouksentekolupien kumoamista tai keskeyttämistä koskevan velvoitteen, tämän asetuksen 54 artiklassa säädetyt seuranta- ja kirjanpitovaatimukset sekä tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt ilmoittamisvaatimukset, ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet näiden vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on oltava valtuudet, joista säädetään kansallisissa toimenpiteissä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin (EU) 2015/849 48 artiklan 2 ja 3 kohta.

Edellä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka voidaan asettaa vastuuseen tämän asetuksen 20 artiklan 7 ja 10 kohdan, 21 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 54 artiklan sekä tämän artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomisista. Tässä yhteydessä sovelletaan kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin (EU) 2015/849 58–62 artikla.

2.   Edellä olevan 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan, sen johdon ja muun henkilöstön on täysimääräisessä yhteistyössä rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa välittömästi

a)

ilmoitettava, raportointi mukaan lukien, omasta aloitteestaan rahanpesun selvittelykeskukselle, kun ne tietävät tai epäilevät tai kun niillä on perusteltu syy epäillä, että huutokauppoihin liittyvät varat, oli niiden suuruus mikä hyvänsä, ovat rikollisen toiminnan tuottamaa hyötyä tai liittyvät terrorismin rahoitukseen, ja vastattava tällaisissa tapauksissa rahanpesun selvittelykeskuksen lisätietopyyntöihin viipymättä;

b)

toimitettava rahanpesun selvittelykeskukselle suoraan sen pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot.

Kaikista epäilyttävistä liiketoimista, myös niiden yrityksistä, on ilmoitettava.

3.   Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot lähetetään eteenpäin sen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle, jonka alueella asianomainen huutokauppapaikka sijaitsee.

Kansallisissa toimenpiteissä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut sääntöjen noudattamisen valvontaa ja tiedottamista koskevat menettelytavat ja menettelyt, on nimettävä vähintään yksi henkilö, joka vastaa tietojen lähettämisestä eteenpäin tämän artiklan mukaisesti.

4.   Jäsenvaltion, jonka alueella 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka sijaitsee, on varmistettava, että asianomaiseen huutokauppapaikkaan sovelletaan kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin (EU) 2015/849 37–39 artikla, 42 artikla, 45 artiklan 1 kohta sekä 46 artikla.”

41)

Korvataan 56 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä olevan 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on ilmoitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 596/2014 16 artiklan ja direktiivin 2014/65/EU 54 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten toimenpiteiden mukaisesti, jos se epäilee sellaisen henkilön käyttäneen tai yrittäneen käyttää markkinoita väärin, jolla on lupa tehdä tarjouksia huutokaupoissa tai jonka lukuun henkilö, jolla on lupa tehdä tarjouksia, toimii.

2.   Asianomaisen huutokauppapaikan on ilmoitettava komissiolle, että se on antanut 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, ja selostettava, mitä korjaavia toimia se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetun sääntöjenvastaisen toiminnan torjumiseksi.”

42)

Korvataan 57 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Huutokauppapaikka voi kuultuaan komissiota ja saatuaan siltä asiasta lausunnon asettaa tarjoukselle enimmäiskoon tai toteuttaa muita korjaavia toimia, joiden avulla voidaan vähentää tosiasiallista tai mahdollista havaittavissa olevaa markkinoiden väärinkäytön, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen tai muun rikollisen toiminnan riskiä tai kilpailun vastaista toimintaa edellyttäen että tarjouksen enimmäiskoon tai muiden korjaavien toimien käyttöönotto vähentää asianomaista riskiä tehokkaasti. Komissio voi kuulla jäsenvaltioita, joita asia koskee, ja pyytää niiltä lausunnon asianomaisen huutokauppapaikan esittämästä ehdotuksesta. Asianomaisen huutokauppapaikan on otettava komission lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

2.   Tarjouksen enimmäiskoko on ilmaistava joko prosenttiosuutena kaikista tietyssä huutokaupassa huutokaupatuista päästöoikeuksista tai prosenttiosuutena kaikista tiettynä vuonna huutokaupatuista päästöoikeuksista sen mukaan, kumman avulla voidaan paremmin vähentää markkinoiden väärinkäytön riskiä.”

43)

Muutetaan 59 artikla seuraavasti:

a)

Kumotaan 1 kohdan b alakohta.

b)

Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

niiden on kieltäydyttävä tekemästä tarjousta asiakkaan lukuun, jos niillä on kohtuulliset perusteet epäillä toimintaan liittyvän rahanpesua, terrorismin rahoittamista, rikollista toimintaa tai markkinoiden väärinkäyttöä, riippuen kansallisesta lainsäädännöstä, jolla pannaan täytäntöön direktiivin (EU) 2015/849 35 ja 39 artikla;”.

c)

Korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

niiden on pyynnöstä annettava huutokauppapaikalle, jossa niillä on lupa tehdä tarjouksia, kaikki ne tiedot, joita ne tarvitsevat tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi;”.

d)

Korvataan 5 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

ne noudattavat direktiivin (EU) 2015/849 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön vaatimuksia;”.

44)

Poistetaan 60 artiklan 2 kohta.

45)

Muutetaan 61 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Huutokauppapaikan on julkistettava kunkin toteuttamansa huutokaupan tulokset, jotka sisältävät vähintään seuraavat tiedot:

a)

huutokaupattujen päästöoikeuksien määrä;

b)

huutokaupan selvityshinta euroina;

c)

jätettyjen tarjousten kokonaismäärä;

d)

tarjoajien kokonaislukumäärä ja voittaneiden tarjoajien lukumäärä;

e)

huutokaupan peruuttamistapauksessa ne huutokaupat, joihin päästöoikeuksien määrä siirretään;

f)

huutokaupasta saadut kokonaistulot;

g)

tulojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken, kun kyseessä on 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka.

2.   Huutokauppapaikan on ilmoitettava kunkin huutokaupan tulokset heti kun se on käytännössä mahdollista. Edellä olevan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot huutokaupan tuloksista on julkistettava viimeistään viisi minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen ja 1 kohdan c–g alakohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 15 minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen.”

b)

Korvataan 3 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Huutokauppapaikan on samaan aikaan, kun se julkistaa 2 kohdan mukaisesti 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot, ilmoitettava kullekin voittaneelle tarjoajalle, joka tekee tarjouksia sen järjestelmien kautta,”.

46)

Muutetaan 62 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

kumotaan f alakohta;

ii)

korvataan g alakohta seuraavasti:

”g)

liikesalaisuudet, jotka ovat lähtöisin henkilöiltä, jotka osallistuvat huutokauppapaikan nimeämistä koskevaan kilpailulliseen hankintamenettelyyn;”.

b)

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)

kumotaan f alakohta;

ii)

kumotaan h alakohta;

iii)

poistetaan j alakohdan iii alakohta.

c)

Korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.   Toimenpiteet, joilla varmistetaan, ettei luottamuksellisia tietoja paljasteta sääntöjenvastaisesti, ja seuraukset, joita aiheutuu siitä, jos huutokauppapaikka, mukaan lukien sen lukuun sopimusperusteisesti työskentelevät henkilöt, paljastaa luottamuksellisia tietoja sääntöjenvastaisesti, on mainittava huutokauppapaikan nimeämistä koskevassa sopimuksessa.

5.   Jos huutokauppapaikka, mukaan lukien sen lukuun sopimusperusteisesti työskentelevät henkilöt, saa tietoonsa luottamuksellisia tietoja, tällaisia tietoja saa käyttää ainoastaan huutokauppoihin liittyvien velvollisuuksien tai tehtävien hoitamisessa.”

d)

Korvataan 6 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Mitä 1–5 kohdassa säädetään, ei estä luottamuksellisten tietojen vaihtamista huutokauppapaikan ja”.

e)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Henkilöä, joka työskentelee tai on työskennellyt huutokauppapaikan lukuun ja on osallistunut huutokauppoihin, sitoo salassapitovelvollisuus, ja henkilön on varmistettava, että luottamukselliset tiedot suojataan tämän artiklan mukaisesti.”

47)

Korvataan 63 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kirjalliset tiedot, jotka huutokauppapaikka antaa 60 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti tai sen nimeämistä koskevan sopimuksen mukaisesti ja joita ei julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on asetettava saataville kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.”

48)

Korvataan 64 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden, joissa tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti huutokauppapaikaksi nimetty säännelty markkina tai sen ylläpitäjä on valvonnan alainen, on varmistettava, että kaikki päätökset, joita tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valituksia käsittelevä tuomioistuimen ulkopuolinen mekanismi tekee, on asianmukaisesti perusteltu ja että niihin voidaan hakea muutosta direktiivin 2014/65/EU 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tuomioistuimissa. Tämä oikeus ei rajoita oikeutta hakea muutosta suoraan niissä tuomioistuimissa tai toimivaltaisissa hallintoelimissä, joista säädetään direktiivin 2014/65/EU 74 artiklan 2 kohdan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annetuissa kansallisissa toimenpiteissä.”

49)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

50)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

51)

Poistetaan liite IV.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1031/2010, annettu 12 päivänä marraskuuta 2010, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista (EUVL L 302, 18.11.2010, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/410, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi sekä päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta (EUVL L 76, 19.3.2018, s. 3).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/842, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, sitovista vuotuisista kasvihuonekaasujen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, s. 26).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/1814, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta (EUVL L 264, 9.10.2015, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349–496).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).


LIITE I

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1031/2010 liite I seuraavasti:

”LIITE I

Malli jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti tekemää vapaaehtoista mitätöintiä koskevaa ilmoitusta varten

 

Direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukainen ilmoitus

1.

Ilmoituksen antava jäsenvaltio ja viranomainen:

 

2.

Ilmoituksen päivämäärä:

 

3.

Jäsenvaltion alueella olevan suljetun sähköntuotantolaitoksen, jäljempänä ’laitos’, yksilöiminen direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetulla delegoidulla säädöksellä perustettuun Euroopan unionin tapahtumalokiin (EUTL) kirjattujen tietojen mukaisesti.

 

a)

Laitoksen nimi:

 

b)

EUTL:ssä käytetty laitoksen tunniste:

 

c)

Laitoksen toiminnanharjoittajan nimi:

 

4.

Laitoksen sulkemisen ja kasvihuonekaasujen päästöluvan kumoamisen päivämäärä:

 

5.

Laitoksen sulkemisen aiheuttamien kansallisten lisätoimenpiteiden kuvaus sekä viitteet niihin:

 

6.

Laitoksen todennetut päästöraportit sulkemista edeltäneiltä viideltä vuodelta:

 

7.

Mitätöitävien päästöoikeuksien kokonaismäärä:

 

8.

Vuodet, joiden aikana päästöoikeudet on tarkoitus mitätöidä:

 

9.

Kunakin 8 kohdassa tarkoitettuna vuotena mitätöitävien päästöoikeuksien tarkka määrä:

 


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1031/2010 liite III seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Muut kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt huutokauppapaikat, niiden nimeämisestä vastaavat jäsenvaltiot ja 30 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut sovellettavat edellytykset tai velvoitteet”.

2)

Poistetaan 1, 2 ja 3 kohta.

3)

Poistetaan 4 kohdassa kuudennella rivillä ”Velvollisuudet” oleva 5 alakohta.


Top