EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1584

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1584, annettu 25 päivänä syyskuuta 2019, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien peroksosulfaattien (persulfaattien) tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1343/2013 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

C/2019/6817

EUVL L 246, 26.9.2019, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1584/oj

26.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1584,

annettu 25 päivänä syyskuuta 2019,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien peroksosulfaattien (persulfaattien) tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1343/2013 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   OMA-ALOITTEINEN TUTKIMUS

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on päättänyt perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla tutkia omasta aloitteestaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien peroksosulfaattien (persulfaattien) tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä ja saattaa tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteen alaiseksi.

B.   TUOTE

(2)

Mahdollisen kiertämisen kohteena ovat Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin olevat peroksosulfaatit (persulfaatit), myös kaliumperoksomonosulfaatti, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 2833 40 00 ja ex 2842 90 80 (Taric-koodi 2842908020).

(3)

Mahdollista kiertämistä koskevan tutkimuksen kohteena on sama tuote kuin edellisessä kappaleessa määritelty tuote, joka luokitellaan tällä hetkellä samoihin koodeihin kuin tarkasteltavana oleva tuote ja jota tuodaan Taric-lisäkoodin A820 mukaisesti, jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(4)

Voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1343/2013 (2) käyttöön otetut polkumyyntitoimenpiteet. Näiden toimenpiteiden päättymistä koskeva tarkastelu (3) pantiin vireille 17 päivänä joulukuuta 2018 ja se on edelleen kesken.

D.   PERUSTELUT

(5)

Nyt käsillä oleva tutkimus voimassa olevien toimenpiteiden mahdollisesta kiertämisestä perustuu riittävään näyttöön siitä, että voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä kierretään tarkasteltavana olevan tuotteen myyntirakenteiden ja -kanavien uudelleenjärjestelyllä.

(6)

Voimassa olevien toimenpiteiden taso vaihtelee 24,5:n ja 71,8 prosentin välillä. Yhteen vientiä harjoittavista tuottajista, yritykseen ABC Chemicals Co. Ltd Shanghai, jäljempänä ’ABC’, sovelletaan 0 prosentin tullia. Tuontitilastot osoittavat, että kaupan rakenteessa on tapahtunut muutos sen jälkeen, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta koskeva lopullinen polkumyyntitulli otettiin käyttöön. Tilastot osoittavat myös, että tuonti Kiinasta unioniin tapahtuu nyt pääasiassa ABC:n kautta. Komission käytettävissä olevien tietojen mukaan ABC ei kuitenkaan enää tuota tarkasteltavana olevaa tuotetta. Lisäksi on käynyt ilmi, että ABC:n tuotantolupa peruttiin heinäkuussa 2017 eikä uutta lupaa ole myönnetty ja että yritys luokitellaan jakeluyritykseksi, ei valmistajaksi.

(7)

Viennin kanavoimiselle tämän yrityksen kautta ei näytä olevan muuta syytä tai taloudellista perustelua kuin voimassa oleva 0 prosentin tulli.

(8)

Lisäksi komissiolla on riittävästi näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin tällä hetkellä sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden korjaavat vaikutukset ovat heikentyneet sekä määrien että hintojen osalta. Määrältään huomattavan suuri tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti näyttää korvanneen tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin. Lisäksi komissiolla on riittävästi näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti tapahtuu hinnoilla, jotka alittavat voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa määritetyn vahinkoa aiheuttamattoman hinnan.

(9)

Komissio on niin ikään saanut riittävästi näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta myydään polkumyyntihinnoin verrattuna aikaisemmin vahvistettuun normaaliarvoon.

(10)

Jos tutkimuksessa havaitaan edellä kuvatun lisäksi muuta perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettua toimenpiteiden kiertämistä, tutkimus voi koskea myös kyseisiä kiertämiskäytäntöjä.

E.   MENETTELY

(11)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(12)

Kiinan kansantasavallan viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

a)   Määräajat

(13)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyn kyselylomakkeen tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(14)

On syytä huomata, että perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolten ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyissä määräajoissa.

b)   Kyselylomakkeet

(15)

Saadakseen tutkimuksensa kannalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot komissio lähettää kyselylomakkeen ABC:lle, jota pyydetään vastaamaan kyselyyn tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa.

c)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(16)

Asianomaisten osapuolten on ilmoittauduttava ottamalla yhteyttä komissioon tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa.

(17)

Kaikkia osapuolia, mukaan luettuna unionin tuotannonala, tuojat ja mahdolliset asiaankuuluvat järjestöt, pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä 3 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa. Komissio voi lisäksi kuulla osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

F.   REKISTERÖINTI

(18)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti on perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn, tuonnista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

(19)

Mahdolliset tulevat tullit määritetään tutkimuksen tulosten perusteella. Tässä vaiheessa käytettävissä olevien tietojen perusteella ja erityisesti koska on viitteitä siitä, että tietyt yritykset, joihin sovelletaan tällä hetkellä 71,8 prosentin jäännöstullia (Taric-lisäkoodi A999) tai yksilöllistä tullia, myyvät tuotteitaan ABC:n kautta (johon sovelletaan 0 prosentin tullia), mahdollinen tuleva tulli asetetaan jäännöstullin tasolle, joka on tutkimuksen kohteena olevan tuotteen, jota tuodaan Taric-lisäkoodilla A820, CIF-tuontihintaan sovellettava 71,8 prosentin arvotulli.

G.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(20)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(21)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(22)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

H.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(23)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

I.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(24)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (4) mukaisesti.

(25)

Tietosuojailmoitus, jossa annetaan tietoa henkilötietojen käsittelystä komission toteuttamissa kaupan suojatoimenpiteissä, on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/”

J.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(26)

Osapuolet voivat ottaa yhteyttä kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja mahdollisia muita pyyntöjä, jotka koskevat osapuolten ja kolmansien osapuolten puolustautumisoikeuksia menettelyn aikana.

(27)

Neuvonantaja voi järjestää osapuolen (osapuolten) ja komission yksiköiden välisen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

(28)

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Neuvonantaja tutkii pyyntöjen perustelut. Tällaisia kuulemisia olisi järjestettävä vain, jos asioita ei ole ratkaistu komission yksiköiden kanssa aikanaan.

(29)

Kaikki pyynnöt on toimitettava hyvissä ajoin ja viipymättä, ettei vaaranneta menettelyjen hallittua etenemistä. Tätä varten osapuolten olisi otettava yhteyttä neuvonantajaan mahdollisimman varhain sen jälkeen, kun yhteenoton perusteena oleva tapahtuma on tapahtunut. Periaatteessa tämän asetuksen 3 artiklassa komission yksiköiden kanssa käytävien kuulemisten pyytämiselle esitettyä aikataulua sovelletaan soveltuvin osin neuvonantajan kanssa järjestettäviä kuulemisia koskeviin pyyntöihin. Jos kuulemista koskevat pyynnöt esitetään asianomaisen aikataulun ulkopuolella, neuvonantaja tutkii syyt myöhässä oleviin pyyntöihin, esiin tuotujen asioiden luonteen sekä kyseisten asioiden vaikutuksen puolustautumisoikeuksiin ottaen asianmukaisesti huomioon hyvän hallinnon toteutumisen ja tutkimuksen saattamisen päätökseen oikea-aikaisesti.

(30)

Osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan nojalla tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien peroksosulfaattien (persulfaattien), myös kaliumperoksomonosulfaatin, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 2833 40 00 ja ex 2842 90 80 (Taric-koodi 2842908020) ja joita tuodaan Taric-lisäkoodilla A820, tuonnissa unioniin neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1343/2013 käyttöön otettuja toimenpiteitä.

2 artikla

(1)   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi.

(2)   Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

(1)   Osapuolten on ilmoittauduttava ottamalla yhteyttä komissioon 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

(2)   Jotta osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava mahdolliset muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

(3)   Osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

(4)   Kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitettuihin tietoihin ei sovelleta tekijänoikeuksia. Ennen sellaisten tietojen toimittamista komissiolle, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, osapuolten on pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

(5)   Kaikki osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan lukien tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (5). Tämän tutkimuksen kuluessa tietoja toimittavia osapuolia kehotetaan perustelemaan luottamuksellista käsittelyä koskevat pyyntönsä.

(6)   Osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys.

(7)   Jos luottamuksellisia tietoja toimittava osapuoli ei pysty osoittamaan hyvää syytä luottamuksellista käsittelyä koskevalle pyynnölleen tai ei liitä tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, komissio voi jättää kyseiset tiedot huomiotta, paitsi jos asianmukaisten lähteiden perusteella voidaan vakuuttavasti osoittaa, että tiedot ovat oikeita.

(8)   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä TRON.tdi-tietokannan (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) kautta, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava CD-R-levyllä tai DVD-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä.

Päästäkseen käyttämään TRON.tdi-tietokantaa asianomaisilla osapuolilla on oltava EU Login -tili. TRON.tdi-tietokantaan rekisteröitymistä ja sen käyttöä koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Käyttämällä TRON.tdi-tietokantaa asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on yrityksen virallinen toimiva sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIUM

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

Sähköposti: TRADE-R707@ec.europa.eu

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1343/2013, annettu 12 päivänä joulukuuta 2013, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien peroksosulfaattien (persulfaattien) tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 338, 17.12.2013, s. 11).

(3)  Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien peroksosulfaattien (persulfaattien) tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta (2018/C 454/06), (EUVL C 454, 17.12.2018, s. 7).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(5)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.


Top