EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1397

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1397, annettu 6 päivänä elokuuta 2019, laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksista ja testausnormeista sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/773 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/5834

OJ L 237, 13.9.2019, p. 1–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; Kumoaja 32020R1170

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1397/oj

13.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1397,

annettu 6 päivänä elokuuta 2019,

laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksista ja testausnormeista sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/773 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/90/EU (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissiolla on valta ilmoittaa täytäntöönpanosäädöksillä direktiivin 2014/90/EU soveltamisalaan kuuluvia laivavarusteita koskevat suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimukset ja testausnormit sekä päivämäärät, joista alkaen testausnormeja on sovellettava. Kyseisistä vaatimuksista ja normeista määrätään direktiivissä 2014/90/EU tarkoitetuissa kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa.

(2)

Jotta voitaisiin ottaa huomioon viimeisimmät muutokset, sovellettavien kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen luetteloa olisi päivitettävä säännöllisesti. Jotta luettelo sisältäisi kaikki direktiivin 2014/90/EU soveltamisalaan kuuluvat tuotteet, komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/773 (2) olisi kumottava.

(3)

Laivavarusteet, joihin on vasta hiljattain alettu soveltaa direktiivissä 2014/90/EU vahvistettuja yhdenmukaistettuja unionin vaatimuksia, olisi lueteltava nimenomaisesti uusina varusteina tämän asetuksen liitteen sarakkeessa 1.

(4)

On kohtuullista ja oikeasuhteista sallia, että uusia varusteita, jotka ovat jäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisia ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saatetaan edelleen markkinoille ja sijoitetaan edelleen EU:n aluksille kestoltaan kohtuullisen siirtymäkauden ajan.

(5)

Jotta direktiivi 2014/90/EU voitaisiin panna täytäntöön yhdenmukaisesti, nopeasti ja yksinkertaisesti, mainitun direktiivin nojalla hyväksyttävät täytäntöönpanosäädökset olisi annettava täytäntöönpanoasetuksina.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivissä 2014/90/EU tarkoitetuissa kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa määrättyjä suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksia ja testausnormeja sovelletaan kaikkiin liitteessä mainittuihin laivavarusteisiin.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/773.

3 artikla

1.   Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/306 uutena kohtana lisättyä tämän asetuksen liitteen sarakkeessa 1 lueteltua laivavarustetta, joka on jäsenvaltiossa ennen 16 päivää maaliskuuta 2017 voimassa olleiden kansallisten tyyppihyväksyntävaatimusten mukainen, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja sijoittaa EU:n aluksille 16 päivään maaliskuuta 2020 asti.

2.   Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/773 uutena kohtana lisättyä tämän asetuksen liitteen sarakkeessa 1 lueteltua laivavarustetta, joka on jäsenvaltiossa ennen 19 päivää kesäkuuta 2018 voimassa olleiden kansallisten tyyppihyväksyntävaatimusten mukainen, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja sijoittaa EU:n aluksille 19 päivään kesäkuuta 2021 asti.

3.   Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1397 uutena kohtana lisättyä tämän asetuksen liitteen sarakkeessa 1 lueteltua laivavarustetta, joka on jäsenvaltiossa ennen 3 päivää lokakuuta 2019 voimassa olleiden kansallisten tyyppihyväksyntävaatimusten mukainen, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja sijoittaa EU:n aluksille 3 päivään lokakuuta 2022 asti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/773, annettu 15 päivänä toukokuuta 2018, laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksista ja testausnormeista sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/306 kumoamisesta (EUVL L 133, 30.5.2018, s. 1).


LIITE

Yleinen huomautus: SOLAS-säännöillä viitataan ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen määräyksiin sellaisena kuin se on muutettuna.

Lyhenneluettelo

A.1: muita kuin IMOn standardiasiakirjoja koskeva tarkistus 1

A.2: muita kuin IMOn standardiasiakirjoja koskeva tarkistus 2

AC: muita kuin IMOn standardiasiakirjoja koskeva oikaisu

CAT: tutkalaitteiston luokka, siten kuin se on määritelty standardin IEC 62388 (2007) 1.3 kohdassa

Circ.: kiertokirje

COLREG: kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä

COMSAR: radioviestintää sekä etsintä- ja pelastustoimintaa käsittelevä IMOn alakomitea

EN: eurooppalainen standardi

ETSI: Euroopan telealan standardointilaitos

FSS: kansainvälinen paloturvallisuusjärjestelmiä koskeva säännöstö

FTP: kansainvälinen palokoemenetelmiä koskeva säännöstö

HSC: suurnopeusaluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö

IBC: kansainvälinen kemikaalialuksia koskeva säännöstö

ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö

IEC: Sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö

IGC: Nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva kansainvälinen säännöstö

IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö

ISO: Kansainvälinen standardisoimisjärjestö

ITU: Kansainvälinen televiestintäliitto

LSA: hengenpelastuslaite

Marpol: kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

MED: laivavarusteita koskeva direktiivi

MEPC: meriympäristön suojelukomitea

MSC: meriturvallisuuskomitea

NOx: typen oksidit

O2/HC-mittausjärjestelmät: hapen ja hiilivetyjen mittausjärjestelmät

SOLAS: kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä

SOx: rikin oksidit

Reg.: sääntö

Res.: päätöslauselma

Huomautukset, jotka koskevat koko tätä liitettä

a)

Yleistä: Tässä liitteessä erityisesti tarkoitettujen testausstandardien lisäksi tyyppitarkastukset (tyyppihyväksyntä) edellyttävät kansainvälisissä yleissopimuksissa ja asiaankuuluvissa IMOn päätöslauselmissa ja kiertokirjeissä olevien sovellettavien vaatimusten noudattamista. Tällaiseen vaatimustenmukaisuuteen viitataan direktiivin 2014/90/EU vaatimustenmukaisuuden arvioinnin moduuleissa.

b)

Sarake 3: Kun kahden testausstandardisarjan välissä on sana ”tai”, kumpikin sarja täyttää kaikki testausvaatimukset IMOn suoritusstandardien mukaisesti. Tällöin kumpikin sarja riittää osoittamaan, että varuste on testattu asiaankuuluvien kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Kun taas käytetään muita välimerkkejä (kuten pilkkua), kaikki luetellut viitteet ovat voimassa.

c)

Sarake 6: Kulloistenkin laivavarusteiden ominaisuuksista riippuvaisten laivanrakennuksen aikataulujen huomioonottamiseksi ilmaisua ”alukselle sijoittaminen” käytetään seuraavissa merkityksissä (ilmoitetaan suluissa päivämäärien jälkeen):

 

I: Varusteen ensimmäinen sijoittaminen sen käyttöpaikkaan EU:n alukselle.

 

II: Varusteen ensimmäinen sijoittaminen tai ahtaaminen sen käyttöpaikkaan EU:n alukselle.

 

III: Varusteen toimittaminen telakalle, mikäli tämä tapahtuu varusteen ensimmäistä sijoittamista sen käyttöpaikkaan edeltävien 30 kuukauden aikana.

d)

Kun yhtä laivavarustetta koskevassa kohdassa (esimerkiksi MED/3.12) on kaksi riviä, toisella (alemmalla) rivillä on päivitetyt kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen vaatimukset suhteessa ensimmäisellä (ylemmällä) rivillä esitettyihin vaatimuksiin.

e)

Jos edellä d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sarakkeissa 5 ja 6 ei esitetä päivämääriä, tämä osoittaa, että testausstandardeja ei ole muutettu ja että kyseisen laivavarusteen on täytettävä (toisella) alemmalla rivillä esitetyt vaatimukset.

f)

Kun yhtä laivavarustetta koskevassa kohdassa (esimerkiksi MED/3.51a) on enemmän kuin kaksi riviä, alimmalla rivillä on päivitetyt kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen vaatimukset suhteessa ylemmillä riveillä esitettyihin vaatimuksiin.

1.   Hengenpelastuslaitteet

Sarake 2: IMO MSC:n kiertokirjettä nro 980 sovelletaan, ellei sitä ole korvattu sarakkeessa 2 mainituilla erityisasiakirjoilla.

Numero ja varusteen nimi

SOLAS 74 -säännöt, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja asiaankuuluvat IMOn päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin moduulit

Ensimmäinen markkinoille saattaminen

Viimeinen alukselle sijoittaminen

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Pelastusrenkaat

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

a)

pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin,

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

a)

pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin,

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

Tai

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

b)

pelastusrenkaisiin,

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

b)

pelastusrenkaisiin,

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

Tai

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

c)

pelastusliiveihin.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

c)

pelastusliiveihin.

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

Tai

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Automaattisin savumerkkilaittein varustetut pelastusrenkaat

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.4

Pelastusliivit

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä pelastusliivien KANSSA

a)

pelastuspuku, eristämätön,

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä pelastusliivien KANSSA

b)

pelastuspuku, eristetty,

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä pelastusliivien KANSSA

c)

kevyet pelastuspuvut.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ILMAN pelastusliivejä

a)

pelastuspuku, eristämätön,

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ILMAN pelastusliivejä

b)

pelastuspuku, eristetty,

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ILMAN pelastusliivejä

c)

kevyet pelastuspuvut.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Lämpösuojaimet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Laskuvarjoraketit (pyrotekniikka)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Käsisoihdut (pyrotekniikka)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.10

Kelluvat savumerkkilaitteet (pyrotekniikka)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.11

Nuoranheittolaitteet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.12

Puhaltamalla täytettävät pelastuslautat

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

Jos huoltoväliä on pidennetty:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Jäykkärunkoiset pelastuslautat

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.14

Automaattisesti itseoikaisevat pelastuslautat

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

Jos huoltoväliä on pidennetty:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Katetut, käännettävät pelastuslautat

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

Jos huoltoväliä on pidennetty:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Pelastuslautat – vapaa kellunta (hydrostaattiset laukaisulaitteet)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Pelastusveneet:

a)

Taavetein laskettavat pelastusveneet:

osittain suljetut,

kokonaan suljetut.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Pelastusveneet:

b)

Pelastusveneet – vapaa pudotus.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Jäykkärunkoiset valmiusveneet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.19

Puhaltamalla täytettävät valmiusveneet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.20a

Nopeakulkuiset valmiusveneet:

a)

puhaltamalla täytettävät.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Nopeakulkuiset valmiusveneet:

b)

jäykkärunkoiset,

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Nopeakulkuiset valmiusveneet:

c)

jäykkärunkoiset puhaltamalla täytettävät.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Taljaköysin ja vintturein varustetut vesillelaskulaitteet (taavetit)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Kohta MED/1.22 ”Pelastusveneiden tai -lauttojen vesillelaskulaitteet” on siirretty kohtaan MED /9/1.3.

MED/1.23

Pelastusveneiden vesillelaskulaitteet – vapaa pudotus

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.24

Pelastuslauttojen vesillelaskulaitteet

(taavetit)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.25

Nopeakulkuisten valmiusveneiden vesillelaskulaitteet

(taavetit)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.26a

Laukaisumekanismit

a)

pelastusveneisiin ja valmiusveneisiin (lasketaan vesille taljaköydellä tai -köysillä),

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Laukaisumekanismit

b)

pelastuslauttoihin (lasketaan vesille taljaköydellä tai -köysillä),

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

MED/1.26c

Laukaisumekanismit

c)

vapaasti pudotettaviin pelastusveneisiin.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.27

MES-järjestelmät (Marine evacuation systems)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.28

Pelastusvälineet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.29

Siirtymiseen tarvittavat tikkaat

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Heijastinmateriaalit

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Kohta MED/1.31 ”Pelastusveneiden tai -lauttojen kaksisuuntainen VHF-radiopuhelin” on siirretty kohtiin MED/5.17 ja MED/5.18.

Kohta MED/1.32 ”9 GHz:n SAR-vastain (SART)” on siirretty kohtaan MED/4.18.

MED/1.33

Pelastusveneiden ja valmiusveneiden tutkaheijastin

(passiivinen)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

Tai,

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

Tai,

ISO 8729–1:2010,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008),

Tai,

ISO 8729–1:2010,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.A.384(X),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.164(78).

Kohta MED/1.34 ”Magneettikompassi, B-luokka, pelastusveneiden ja valmiusveneiden osalta” on siirretty kohtaan MED/4.23.

Kohta MED/1.35 ”Pelastusveneiden ja valmiusveneiden käsisammuttimet” on siirretty kohtaan MED/3.38.

MED/1.36

Pelastusveneen / valmiusveneen moottori

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.37

Valmiusveneen moottori – perämoottori

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.38

Pelastusveneissä ja valmiusveneissä käytettävät valonheittimet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.38

Pelastusveneissä ja valmiusveneissä käytettävät valonheittimet

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

Tai

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.39

Avoimet, käännettävät pelastuslautat

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), liite 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code), liite 11,

Jos huoltoväliä on pidennetty:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), liite 10,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code), liite 11,

IMO MSC.1/Circ.1328.

Kohta MED/1.40 ”Mekaaninen luotsinostolaite” on siirretty kohtaan MED/4.48.

MED/1.41a

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin:

a)

taavetein laskettavat pelastusveneet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin:

b)

pelastusveneet – vapaa pudotus,

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.41c

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin:

c)

pelastuslautat

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin:

d)

valmiusveneet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin:

e)

nopeakulkuiset valmiusveneet.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Kohta MED/1.42 ”Luotsitikkaat” on siirretty kohtaan MED/4.49.

MED/1.43

Jäykkärunkoiset/puhaltamalla täytettävät valmiusveneet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

2.   Meren pilaantumisen ehkäiseminen

Numero ja varusteen nimi

Marpol 73/78 -säännöt, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja asiaankuuluvat IMOn päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin moduulit

Ensimmäinen markkinoille saattaminen

Viimeinen alukselle sijoittaminen

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Öljyisen (pilssi)veden suodatuslaitteet (suodatetun jäteveden öljypitoisuus ei ole suurempi kuin 15 ppm)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

Marpol 73/78, liite I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

Marpol 73/78, liite I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Öljyn/veden rajapinnan ilmaisimet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

Marpol 73/78, liite I, Reg. 32.

IMO Res.MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Öljypitoisuusmittarit

Tyyppihyväksyntävaatimukset

Marpol 73/78, liite I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

Marpol 73/78, liite I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

Kohta MED/2.4 ”Käsittelylaitteet, jotka on tarkoitettu kiinnitettäviksi öljyn ja veden separointilaitteisiin (suodatetun jäteveden öljypitoisuus ei ole suurempi kuin 15 ppm)” on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi.

MED/2.5

Öljysäiliöaluksen öljypäästöjen tarkkailu- ja säätöjärjestelmä

Tyyppihyväksyntävaatimukset

Marpol 73/78 liite I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

Marpol 73/78, liite I, Reg. 31.

MED/2.6

Jäteveden käsittelylaitteistot

Tyyppihyväksyntävaatimukset

Marpol 73/78, liite IV, Reg. 9.

IMO Res.MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

Marpol 73/78, liite IV, Reg. 9.

MED/2.6

Jäteveden käsittelylaitteistot

Tyyppihyväksyntävaatimukset

Marpol 73/78, liite IV, Reg. 9.

IMO Res.MEPC.227(64), sellaisena kuin se on muutettuna.

a)

mukaan lukien 4.2 kohta (käytetään matkustaja-aluksilla kaikilla alueilla, Marpol-yleissopimuksen liitteen IV mukainen erityisalue mukaan lukien),

b)

pois lukien 4.2 kohta (käytetään muilla kuin matkustaja-aluksilla kaikilla alueilla ja matkustaja-aluksilla Marpol-yleissopimuksen liitteen IV mukaisten erityisalueiden ulkopuolella).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

Marpol 73/78, liite IV, Reg. 9.

MED/2.7 Laivassa sijaitsevat jätteenpolttouunit

Tyyppihyväksyntävaatimukset

Marpol 73/78, liite VI, Reg. 16.

IMO Res.MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

Marpol 73/78, liite VI, Reg. 16.

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Laivassa sijaitsevat jätteenpolttouunit

(Polttolaitokset, joiden kapasiteetti on yli 1 500 kW ja enintään 4 000 kW)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

Marpol 73/78, liite VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

Marpol 73/78, liite VI, Reg. 16.

MED/2.8

Typen oksidien teknisen säännöstön (2008) mukaisesti aluksella käytettävä NOx-analysaattori

Tyyppihyväksyntävaatimukset

IMO Res. MEPC.176(58) – (Tarkistettu Marpol:n liite VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) – (typen oksidien tekninen säännöstö 2008), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

IMO Res. MEPC.176(58) – (Tarkistettu Marpol:n liite VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) – (typen oksidien tekninen säännöstö 2008),

IMO Res.MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

Kohta MED/2.9 ”Laitteet, joissa käytetään teknisiä menetelmiä SOx-päästöjen rajoittamiseksi” on siirretty kohtaan MED/9/2.4.

MED/2.10

Laivan pakokaasujen puhdistusjärjestelmät

Tyyppihyväksyntävaatimukset

IMO Res. MEPC.176(58) – (Tarkistettu Marpol:n liite VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res.MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

IMO Res. MEPC.176(58) – (Tarkistettu Marpol:n liite VI, Reg. 4),

MED/2.10

Laivan pakokaasujen puhdistusjärjestelmät

Tyyppihyväksyntävaatimukset

IMO Res. MEPC.176(58) – (Tarkistettu Marpol:n liite VI, Reg. 4),

IMO Res.MEPC.259 (68).

IMO Res.MEPC.259(68).

Järjestelmä A

B+F

G

19.6.2018

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

IMO Res. MEPC.176(58) – (Tarkistettu Marpol:n liite VI, Reg. 4).

Järjestelmä B

G

3.   Palosuojeluvarusteet

Numero ja varusteen nimi

SOLAS 74 -säännöt, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja asiaankuuluvat IMOn päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin moduulit

Ensimmäinen markkinoille saattaminen

Viimeinen alukselle sijoittaminen

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Kansimassa

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.2

Käsisammuttimet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3–7:2004, mukaan luettuna A1:2007,

EN 3–8:2006, mukaan luettuna AC:2007,

EN 3–9:2006, mukaan luettuna AC:2007,

EN 3–10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3 a)

Palomiehenvarusteet: suojavaatetus (lähisammutusvaatetus)

Palomiesten suojavaatetus, ei-heijastava

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 469:2005 mukaan luettuina A1:2006 ja AC:2006,

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.3 b)

Palomiehenvarusteet: suojavaatetus (lähisammutusvaatetus)

Palomiesten suojavaatetus: erityisiin sammutustehtäviin tarkoitetut heijastavat puvut

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 1486:2007.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.3

Palomiehenvarusteet: suojavaatetus (lähisammutusvaatetus)

Palomiesten suojavaatetus: heijastavalla ulkopinnalla varustettu suojavaatetus

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 15538:2001.

Huomautus: Taso 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Palomiehenvarusteet: saappaat

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Palomiehenvarusteet: saappaat

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Palomiehenvarusteet: käsineet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003 mukaan luettuina A1:2008 ja AC:2009,

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Palomiehenvarusteet: käsineet

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003 mukaan luettuina A1:2008 ja AC:2009,

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Palomiehenvarusteet: kypärä

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Palomiehenvarusteet: kypärä

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Paineilmahengityslaite

Huomautus: Käyttö vaarallisiin aineisiin liittyvissä onnettomuuksissa vaatii ylipainetyyppisen kasvo-osan.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136:1998, mukaan luettuna AC:2003,

EN 137:2006,

Ja jos laitteita on tarkoitus käyttää onnettomuuksissa, joihin liittyy lasti:

ISO 23269–3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

(II)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Ja jos laitteita on tarkoitus käyttää onnettomuuksissa, joihin liittyy lasti:

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1499.

MED/3.7

Paineilmahengityslaite

Huomautus: Käyttö vaarallisiin aineisiin liittyvissä onnettomuuksissa vaatii ylipainetyyppisen kasvo-osan.

(ks. kohta 7.1)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269–2:2011 (palontorjunta – vain merenkulkualan käyttöön)

1-tyypin kasvo-osaa ei saa käyttää kohtien MED/3.7 ja MED/7.1 tapauksessa

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Paineilmahengityslaite

Huomautus: Käyttö vaarallisiin aineisiin liittyvissä onnettomuuksissa vaatii ylipainetyyppisen kasvo-osan.

(ks. kohta 7.1)

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269–2:2011 (palontorjunta – vain merenkulkualan käyttöön)

1-tyypin kasvo-osaa ei saa käyttää kohtien MED/3.7 ja MED/7.1 tapauksessa

Huomautus: Oheisvarusteena käytettävä ISO 23269 -standardin 4.28 kohdassa edellytetty palonkestävä turvaköysi on sertifioitava kohdan MED 3.44 varusteeksi, jota on käytettävä yhdessä hengityslaitteen kanssa ja joka on voitava kiinnittää jousihaan avulla laitteen kantohihnoihin tai erilliseen vyöhön, jotta voidaan estää hengityslaitteen irtoaminen turvaköyttä käytettäessä.

B-moduulin mukaisessa hengityslaitteessa on oltava merkintä MED-luokitellun palonkestävän turvaköyden pakollisuudesta.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC.1/Circ.1499,

IMO MSC.1/Circ.1555.

MED/3.8

Paineilmaletkulaite

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Huomautus: Tämä varuste on vain 1994 HSC Code -vaatimusten mukaisesti rakennettuja suurnopeusaluksia varten.

EN 14593–1:2005,

tai:

EN 14594:2005, mukaan luettuna AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

13.3.2021

(II)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.8

Paineilmaletkulaite

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Huomautus: Tämä varuste on vain 1994 HSC Code -vaatimusten mukaisesti rakennettuja suurnopeusaluksia varten.

EN 14593–1:2018,

tai:

EN 14594:2018.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.9

Asuntotiloja, työskentelytiloja ja tarkkailuasemia suojaavien, SOLAS 74 -yleissopimuksen säännön II-2/12 kanssa samanarvoisten sprinklerilaitosten komponentit (rajoitettu suuttimiin ja niiden toimintaan).

(Suurnopeusalusten kiinteiden sprinklerilaitosten suuttimet sisältyvät tähän kohtaan)

(Huomautus: Tuotteisiin, joita käytetään olemassa olevien varusteiden varaosina, voidaan edelleen soveltaa asiaankuuluvia standardeja alukselle sijoittamisen hetkellä.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden kiinteiden hajasuihkusammutuslaitosten suuttimet

(Huomautus: Tuotteisiin, joita käytetään olemassa olevien varusteiden varaosina, voidaan edelleen soveltaa asiaankuuluvia standardeja alukselle sijoittamisen hetkellä.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165, sellaisena kuin se on muutettuna

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11).

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

A- ja B-luokan rajapinnat, palonkestävyys

a)

A-luokan rajapinnat,

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3,2.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3,2.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11a

A- ja B-luokan rajapinnat, palonkestävyys

a)

A-luokan rajapinnat,

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3,2,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3,2.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

A- ja B-luokan rajapinnat, palonkestävyys

b)

B-luokan rajapinnat.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3,4.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3,4.

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.11b

A- ja B-luokan rajapinnat, palonkestävyys

b)

B-luokan rajapinnat.

(UUSI RIVI)

Huomautus: Pois lukien rajoitetut B-luokan rajapinnat/ovet.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3,4.

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3,4.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1581.

MED/3.12

Laitteet, jotka estävät liekin leviämisen säiliöalusten lastitankkeihin

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

Paine-/tyhjiöventtiilit:

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

b)

Liekinestimet:

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2010.

c)

Räjähdyksenestimet

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna.

EN ISO 16852:2010.

d)

Suurnopeusylipaineventtiilit:

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Muut varusteet kuin venttiilit:

B+D

B+E

B+F

Venttiilit:

B+F

 

23.5.2019

(III)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12

Laitteet, jotka estävät liekin leviämisen säiliöalusten lastitankkeihin

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

Paine-/tyhjiöventtiilit:

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

b)

Liekinestimet:

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2016,

c)

Räjähdyksenestimet

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2016,

d)

Suurnopeusylipaineventtiilit:

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Muut varusteet kuin venttiilit:

B+D

B+E

B+F

Venttiilit:

B+F

19.6.2018

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.13

Palamattomat aineet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.14, Muusta kuin teräksestä valmistetut putket, jotka kulkevat A- ja B-luokan rajapintojen läpi – varuste sisältyy kohtiin MED/3.26 ja MED/3.27.

MED/3.15a

Muusta kuin teräksestä valmistetut putket, jotka kuljettavat öljyä tai polttoöljyä

muoviset putket ja putkivarustimet

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.A.753(18), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Muusta kuin teräksestä valmistetut putket, jotka kuljettavat öljyä tai polttoöljyä

venttiilit

Tyyppihyväksyntävaatimukset