EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1148

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1148, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PE/46/2019/REV/1

OJ L 186, 11.7.2019, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj

11.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1148,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019,

räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 98/2013 (3) vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt sellaisten aineiden ja seosten asettamisesta saataville, tuonnista, hallussapidosta ja käytöstä, joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden laittomaan valmistukseen, tarkoituksena rajoittaa kansalaisten mahdollisuuksia hankkia tällaisia aineita ja seoksia sekä varmistaa, että epäilyttävistä liiketoimista koko toimitusketjussa ilmoitetaan asianmukaisesti.

(2)

Vaikka asetuksella (EU) N:o 98/2013 on osaltaan vähennetty räjähteiden lähtöaineiden aiheuttamaa uhkaa unionissa, on tarpeen vahvistaa sellaisia lähtöaineita koskevaa valvontajärjestelmää, joita voidaan käyttää omatekoisten räjähteiden valmistukseen. Kun otetaan huomioon tarvittavien muutosten määrä, selkeyden vuoksi on aiheellista korvata asetus (EU) N:o 98/2013.

(3)

Asetuksella (EU) N:o 98/2013 rajoitettiin räjähteiden lähtöaineiden saatavuutta ja käyttöä tavallisten kansalaisten keskuudessa. Tästä rajoituksesta huolimatta jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää antaa lupa- ja rekisteröintijärjestelmän kautta tavallisille kansalaisille luvan hankkia kyseisiä aineita. Räjähteiden lähtöaineita koskevat rajoitukset ja valvontatoimet ovat tämän vuoksi olleet erilaisia eri jäsenvaltioissa ja omiaan aiheuttamaan esteitä unionin sisäiselle kaupalle ja siten estäneet sisämarkkinoiden toimintaa. Lisäksi olemassa olevat rajoitukset ja valvontatoimet eivät ole taanneet riittävää yleisen turvallisuuden tasoa, koska niillä ei ole voitu asianmukaisesti estää rikollisia hankkimasta räjähteiden lähtöaineita. Omatekoisten räjähteiden aiheuttama uhka on pysynyt korkealla tasolla ja on jatkuvassa muutoksessa.

(4)

Järjestelmää räjähteiden laittoman valmistuksen estämiseksi olisi näin ollen edelleen tiukennettava ja yhdenmukaistettava ottaen huomioon terrorismin ja muun vakavan rikollisen toiminnan aiheuttaman muuttuvan uhan yleiselle turvallisuudelle. Tällaisella tiukennuksella ja yhdenmukaistuksella olisi myös varmistettava räjähteiden lähtöaineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla, edistettävä talouden toimijoiden välistä kilpailua ja kannustettava innovointiin esimerkiksi helpottamalla turvallisempien kemikaalien kehittämistä räjähteiden lähtöaineiden tilalle.

(5)

Perusteet, joilla määritetään, mitä toimenpiteitä olisi sovellettava mihinkin räjähteiden lähtöaineeseen, sisältävät kyseiseen räjähteiden lähtöaineeseen liittyvän uhkatason, kyseisen lähtöaineen kaupan määrän ja sen, onko mahdollista määrittää pitoisuustaso, jonka alittuessa lähtöainetta voidaan edelleen käyttää niihin laillisiin tarkoituksiin, joita varten se on asetettu saataville, tehden samalla kyseisen lähtöaineen käyttämisestä räjähteiden laittomaan valmistukseen huomattavasti epätodennäköisempää.

(6)

Tavallisten kansalaisten ei olisi sallittava hankkia, tuoda, pitää hallussaan tai käyttää tiettyjä räjähteiden lähtöaineita, joiden pitoisuus ylittää tietyt painoprosentteina (w/w) ilmaistut raja-arvot. Tavallisten kansalaisten olisi kuitenkin sallittava hankkia, tuoda, pitää hallussaan tai käyttää laillisiin tarkoituksiin joitakin räjähteiden lähtöaineita, joiden pitoisuus ylittää kyseiset raja-arvot, edellyttäen että heillä on siihen lupa. Jos luvanhakijana on oikeushenkilö, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi otettava huomioon oikeushenkilön tausta tai kenen tahansa sellaisen henkilön tausta, joka toimii joko yksin tai osana oikeushenkilön elintä ja jonka johtava asema oikeushenkilössä perustuu toimivaltaan edustaa oikeushenkilöä, valtuuksiin tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta tai valtuuksiin käyttää määräysvaltaa oikeushenkilössä.

(7)

Joillekin sellaisille rajoitetuille räjähteiden lähtöaineille, joiden pitoisuus ylittää tässä asetuksessa vahvistetut raja-arvot, ei ole mitään käyttötapaa, joka olisi tavallisille kansalaisille oikeutettu. Sen vuoksi lupia ei olisi enää myönnettävä kaliumkloraatille, kaliumperkloraatille, natriumkloraatille ja natriumperkloraatille. Lupien myöntämisen olisi oltava sallittua vain rajalliselle määrälle sellaisia rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita, joille on olemassa käyttötapa, joka on tavallisille kansalaisille oikeutettu. Tällaisen lupien myöntämisen olisi rajoituttava pitoisuuksiin, jotka eivät ylitä tässä asetuksessa säädettyä yläraja-arvoa. Kun tuo yläraja-arvo ylittyy, räjähteiden laittoman valmistuksen riski katsotaan painoarvoltaan suuremmaksi kuin tavallisten kansalaisten tarve kyseisten räjähteiden lähtöaineiden hyvin vähäiseen oikeutettuun käyttöön, kun otetaan huomioon, että vastaavat vaikutukset voidaan saavuttaa vaihtoehtoisilla aineilla tai kyseisten lähtöaineiden pienemmillä pitoisuuksilla. Tässä asetuksessa olisi määritettävä myös ne seikat, jotka toimivaltaisten viranomaisten olisi vähintään otettava huomioon harkittaessa, myönnetäänkö lupa. Tämän olisi yhdessä liitteessä III esitetyn lupamallin kanssa helpotettava toisten jäsenvaltioiden myöntämien lupien tunnustamista.

(8)

Toisten jäsenvaltioiden myöntämien lupien vastavuoroinen tunnustaminen olisi voitava toteuttaa kahden- tai monenvälisesti, jotta voidaan saavuttaa sisämarkkinoille asetetut tavoitteet.

(9)

Tämän asetuksen mukaisten rajoitusten ja valvontatoimien soveltamiseksi niiden talouden toimijoiden, jotka harjoittavat myyntiä ammattikäyttäjille tai luvan saaneille kansalaisille, olisi voitava tukeutua toimitusketjun alkupäästä saatavilla oleviin tietoihin. Kunkin toimitusketjuun kuuluvan talouden toimijan olisi tämän vuoksi ilmoitettava sääntelyn alaisten räjähteiden lähtöaineiden vastaanottajalle, että kyseisten räjähteiden lähtöaineiden saataville asettamiseen, tuontiin, hallussapitoon ja käyttöön tavallisen kansalaisen toimesta sovelletaan tätä asetusta, esimerkiksi kiinnittämällä asianmukainen merkintä pakkaukseen, tarkistamalla, että asianmukainen merkintä on kiinnitetty pakkaukseen, tai sisällyttämällä tuo tieto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (4) liitteen II mukaisesti laadittuun käyttöturvallisuustiedotteeseen.

(10)

Talouden toimijan ja ammattikäyttäjän ero on se, että talouden toimijat asettavat räjähteiden lähtöaineen toisen henkilön saataville, kun taas ammattikäyttäjät hankkivat tai tuovat räjähteiden lähtöaineen vain omaan käyttöönsä. Talouden toimijoiden, jotka harjoittavat myyntiä ammattikäyttäjille, muille talouden toimijoille tai luvan saaneille kansalaisille, olisi varmistettava, että niiden räjähteiden lähtöaineiden myynnissä toimiva henkilöstö on tietoinen siitä, mitkä niiden saataville asettamista tuotteista sisältävät räjähteiden lähtöaineita, esimerkiksi sisällyttämällä tieto siitä, että tuote sisältää räjähteiden lähtöainetta, tuotteen viivakoodiin.

(11)

Ammattikäyttäjien, joiden saataville olisi voitava asettaa rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita, ja tavallisten kansalaisten, joiden saataville niitä ei olisi voitava asettaa, välinen ero riippuu siitä, aikooko kyseinen henkilö käyttää asianomaista räjähteiden lähtöainetta tarkoituksessa, joka liittyy kyseisen henkilön erityiseen elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaan, mukaan lukien metsätalous, puutarhaviljely ja maanviljely joko koko- tai osa-aikaisesti harjoitettuna ja sen liittymättä välttämättä sen maa-alueen kokoon, jolla kyseistä toimintaa harjoitetaan. Talouden toimijoiden ei olisi näin ollen asetettava rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden saataville, jotka harjoittavat ammattitoimintaa aloilla, joilla kyseisiä rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita ei yleensä käytetä ammatillisiin tarkoituksiin, tai sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden saataville, jotka osallistuvat toimintaan, joka ei liity mihinkään ammatilliseen tarkoitukseen.

(12)

Silloin kun taloudellisten toimijoiden henkilöstön jäsen, joka osallistuu räjähteiden lähtöaineiden saataville asettamiseen, käyttää kyseisiä räjähteiden lähtöaineita yksityishenkilön ominaisuudessa, häneen olisi sovellettava samoja tämän asetuksen mukaisia sääntöjä, joita sovelletaan tavallisiin kansalaisiin.

(13)

Talouden toimijoiden olisi säilytettävä tietoja liiketoimista, jotta voidaan auttaa merkittävällä tavalla viranomaisia ehkäisemään, havaitsemaan ja tutkimaan omatekoisilla räjähteillä toteutettavia vakavia rikoksia ja asettamaan niihin syyllistyneitä syytteeseen sekä varmistamaan, että tätä asetusta noudatetaan. Tätä varten on olennaisen tärkeää tunnistaa kaikki toimijat toimitusketjussa ja kaikki asiakkaat, olipa kyse tavallisista kansalaisista, ammattikäyttäjistä taikka talouden toimijoista. Koska omatekoisten räjähteiden laiton valmistus ja käyttö saattaa tapahtua vasta merkittävän ajan kuluttua, tietoja liiketoimista olisi säilytettävä niin kauan kuin on tarpeellista, oikeasuhteista ja asianmukaista tutkinnan helpottamiseksi ottaen huomioon keskimääräiset tarkastusjaksot.

(14)

Tätä asetusta olisi sovellettava talouden toimijoihin, jotka toimivat verkossa, mukaan lukien ne, jotka toimivat verkossa toimivilla markkinapaikoilla. Näin ollen myös verkossa toimivien talouden toimijoiden olisi koulutettava henkilöstönsä, ja niillä olisi oltava käytössään asianmukaiset menettelyt epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi. Ne eivät myöskään saisi asettaa rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita tavallisen kansalaisen saataville kuin niissä jäsenvaltioissa, joissa on käytössä tai joihin perustetaan tämän asetuksen mukainen lupajärjestelmä, ja ainoastaan varmistuttuaan siitä, että kyseessä olevalla kansalaisella on voimassa oleva lupa. Tarkastettuaan mahdollisen asiakkaan henkilöllisyyden esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 (5) säädettyjen mekanismien avulla, talouden toimijan olisi varmistettava, että aiotun liiketoimen kattava lupa on myönnetty, esimerkiksi tarkastamalla lupa fyysisesti räjähteiden lähtöaineen toimitushetkellä tai mahdollisen asiakkaan suostumuksella ottamalla yhteyttä luvan myöntäneeseen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen. Verkossa toimivien talouden toimijoiden olisi verkon ulkopuolella toimivien yritysten tavoin lisäksi pyydettävä ammattikäyttäjiltä käyttötarkoitusta koskevat ilmoitukset.

(15)

Verkossa toimivat markkinapaikat toimivat pelkästään välittäjinä yhtäältä talouden toimijoiden ja toisaalta tavallisten kansalaisten, ammattikäyttäjien tai muiden talouden toimijoiden välillä. Sen vuoksi verkossa toimivat markkinapaikat olisi jätettävä talouden toimijan määritelmän ulkopuolelle, eikä niitä olisi vaadittava ohjeistamaan rajoitettujen räjähteiden lähtöaineiden myyntiin osallistuvaa henkilöstöään tämän asetuksen mukaisista velvoitteista eikä tarkastamaan mahdollisen asiakkaan henkilöllisyyttä ja tarvittaessa lupaa tai pyytämään tältä muita tietoja. Kuitenkin kun otetaan huomioon verkossa toimivien markkinapaikkojen keskeinen rooli verkkoliiketoimissa, mukaan lukien sääntelyn alaisten räjähteiden lähtöaineiden myynti, niiden olisi ilmoitettava niiden käyttäjille, jotka aikovat asettaa saataville sääntelyn alaisia räjähteiden lähtöaineita niiden palvelujen välityksellä, tämän asetuksen mukaisista velvoitteista selvästi ja tehokkaasti. Lisäksi verkossa toimivien markkinapaikkojen olisi toteutettava toimenpiteitä, jotka auttavat varmistamaan, että niiden käyttäjät noudattavat tarkastusta koskevia omia velvoitteitaan, esimerkiksi tarjoamalla välineitä lupien tarkastuksen helpottamiseksi. Ottaen huomioon verkossa toimivien markkinapaikkojen merkityksen lisääntymisen kaikenlaisen tarjonnan osalta sekä kyseisen hankintakanavan tärkeyden, mukaan lukien terroristiset tarkoitukset, verkossa toimiville markkinapaikoille olisi asetettava samat havaitsemis- ja ilmoittamisvelvoitteet kuin talouden toimijoille, vaikka menettelyt epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi olisi mukautettava asianmukaisesti erityiseen verkkoympäristöön.

(16)

Tämän asetuksen mukaisten, verkossa toimiville markkinapaikoille asetettavien velvoitteiden ei olisi muodostuttava yleiseksi valvontavelvoitteeksi. Tässä asetuksessa olisi asetettava verkossa toimiville markkinapaikoille vain erityisiä velvoitteita sellaisten epäilyttävien liiketoimien havaitsemisen ja sellaisista epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamisen osalta, jotka toteutetaan niiden verkkosivustoilla tai joissa käytetään niiden verkkopalveluja. Verkossa toimivia markkinapaikkoja ei olisi pidettävä tämän asetuksen perusteella vastuuvelvollisina liiketoimista, jotka jäävät havaitsematta siitä huolimatta, että verkossa toimivalla markkinapaikalla on käytössään asianmukaiset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset menettelyt epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi.

(17)

Tässä asetuksessa edellytetään, että talouden toimijat ilmoittavat epäilyttävistä liiketoimista siitä riippumatta, onko mahdollinen asiakas tavallinen kansalainen, ammattikäyttäjä vaiko talouden toimija. Sääntelyn alaisiin räjähteiden lähtöaineisiin liittyvien velvoitteiden, mukaan lukien velvoite ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista, olisi koskettava kaikkia liitteissä I ja II lueteltuja aineita niiden pitoisuudesta riippumatta. Tuotteet, jotka sisältävät räjähteiden lähtöaineita vain niin pienen määrän ja osana niin monimutkaista seosta, että räjähteiden lähtöaineita on teknisesti äärimmäisen vaikea uuttaa, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(18)

Tämän asetuksen soveltamisen parantamiseksi sekä talouden toimijoiden että viranomaisten olisi tarjottava riittävästi koulutusta tämän asetuksen mukaisista velvoitteista. Jäsenvaltioissa olisi oltava tarkastusviranomaisia, ja niiden olisi säännöllisesti toteutettava tiedotustoimia, jotka on mukautettu kunkin eri alan erityispiirteisiin, ja ylläpidettävä jatkuvaa vuoropuhelua talouden toimijoiden kanssa kaikilla toimitusketjun tasoilla, mukaan lukien verkossa toimivat talouden toimijat.

(19)

Aineet, joita rikolliset käyttävät räjähteiden laittomaan valmistukseen, voivat vaihtua nopeasti. Tämän vuoksi olisi oltava mahdollista ottaa lisää aineita tässä asetuksessa säädetyn ilmoittamisvelvoitteen piiriin, tarpeen vaatiessa kiireellisesti. Räjähteiden lähtöaineina käytettävien aineiden väärinkäytössä tapahtuvan mahdollisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen muuttamista niitä raja-arvoja muuttamalla, joiden ylittyessä tiettyjä tämän asetuksen mukaisesti rajoitettuja aineita ei saa asettaa tavallisten kansalaisten saataville, ja sellaisia aineita luetteloon lisäämällä, joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (6) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(20)

Asetukseen olisi sisällytettävä suojalauseke, jossa säädetään asianmukaisesta unionin menettelystä sellaisten aineiden osalta, joita ei ole jo lueteltu liitteessä I eikä liitteessä II mutta joiden osalta jäsenvaltiolla on perusteltu syy uskoa, että kyseisiä aineita voitaisiin käyttää räjähteiden laittomaan valmistukseen. Ottaen huomioon erityiset riskit, joihin tällä asetuksella pyritään puuttumaan, on lisäksi asianmukaista sallia jäsenvaltioiden tietyissä olosuhteissa toteuttavan suojatoimenpiteitä myös sellaisten aineiden osalta, joihin on jo kohdistettu toimenpiteitä tällä asetuksella. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi sallittava pitää voimassa kansalliset toimenpiteet, jotka ne ovat jo ilmoittaneet komissiolle asetuksen (EU) N:o 98/2013 13 artiklan mukaisesti.

(21)

Sääntelykehystä voitaisiin yksinkertaistaa sisällyttämällä asianomaiset ammoniumnitraatin saataville asettamista koskevat turvallisuuspainotteiset rajoitukset asetuksesta (EY) N:o 1907/2006 tähän asetukseen. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(22)

Tässä asetuksessa edellytetään henkilötietojen käsittelyä ja niiden luovuttamista edelleen kolmansille osapuolille, jos kyse on epäilyttävistä liiketoimista. Tällainen käsittely ja luovuttaminen merkitsevät puuttumista yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskeviin perusoikeuksiin. Sen mukaisesti olisi varmistettava, että henkilötietojen suojaa koskeva perusoikeus turvataan asianmukaisesti henkilöille, joiden henkilötietoja käsitellään tätä asetusta sovellettaessa. Tämän asetuksen puitteissa suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (7). Näin ollen lupamenettelyyn ja epäilyttävänä pidettävästä liiketoimesta ilmoittamiseen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava asetusta (EU) 2016/679, mukaan lukien yleiset tietosuojaperiaatteet, kuten lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys, käyttötarkoituksen rajoittaminen, tietojen minimointi, paikkansapitävyys, säilytyksen rajoittaminen, eheys ja luottamuksellisuus sekä rekisteröidyn oikeuksien asianmukainen kunnioittaminen.

(23)

Komission olisi suoritettava tämän asetuksen arviointi tehokkuuden, vaikuttavuuden, merkityksellisyyden, johdonmukaisuuden ja EU:n lisäarvon kriteerien perusteella. Kyseisen arvioinnin olisi oltava pohjana mahdollisten jatkotoimien vaikutustenarvioinnille. Tietoja olisi kerättävä säännöllisesti tämän asetuksen arvioimiseksi.

(24)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli rajoittaa tavallisten kansalaisten mahdollisuutta hankkia räjähteiden lähtöaineita, vaan se voidaan rajoittamisen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(25)

Asetus (EU) N:o 98/2013 olisi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt sellaisten aineiden ja seosten asettamisesta saataville, tuonnista, hallussapidosta ja käytöstä, joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden laittomaan valmistukseen, tarkoituksena rajoittaa tavallisten kansalaisten mahdollisuuksia hankkia kyseisiä aineita ja seoksia sekä varmistaa, että epäilyttävistä liiketoimista koko toimitusketjussa ilmoitetaan asianmukaisesti.

Tämä asetus ei rajoita liitteissä I ja II lueteltuja aineita koskevia muita, tätä tiukempia unionin oikeuden säännöksiä.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan liitteissä I ja II lueteltuihin aineisiin ja kyseisiä aineita sisältäviin aineisiin ja seoksiin.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta

a)

esineisiin, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 3 alakohdassa;

b)

pyroteknisiin tuotteisiin, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2013/29/EU (8) 3 artiklan 1 alakohdassa;

c)

ei-kaupallisiin pyroteknisiin tuotteisiin, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan on tarkoitettu asevoimien, lainvalvontaviranomaisten tai palokunnan käyttöön;

d)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/90/EU (9) soveltamisalaan kuuluviin pyroteknisiin varusteisiin;

e)

ilmailu- ja avaruusteollisuudessa käytettäviksi tarkoitettuihin pyroteknisiin tuotteisiin;

f)

leluissa käytettäväksi tarkoitettuihin nalleihin;

g)

laillisesti tavallisen kansalaisen saataville lääkereseptin perusteella ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti asetettuihin lääkkeisiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

”aineella” asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä ainetta;

2)

”seoksella” asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä seosta;

3)

”esineellä” asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 3 alakohdassa määriteltyä esinettä;

4)

”asettamisella saataville” toimittamista, joko maksua vastaan tai veloituksetta;

5)

”tuonnilla” toimia, joilla aine tuodaan jäsenvaltion alueelle, riippumatta sen määränpäästä unionissa, joko toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta millä tahansa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/2013 (10) määritellyllä tullimenettelyllä passitus mukaan lukien;

6)

”käytöllä” asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 24 alakohdassa määriteltyä käyttöä;

7)

”epäilyttävällä liiketoimella” säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita koskevaa liiketointa, jonka yhteydessä on sen jälkeen, kun kaikki merkitykselliset seikat on otettu huomioon, perusteltua syytä epäillä, että asianomaista ainetta tai seosta aiotaan käyttää räjähteiden laittomaan valmistukseen;

8)

”tavallisella kansalaisella” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei ole yhteydessä henkilön tavanomaiseen elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaan;

9)

”ammattikäyttäjällä” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai julkisyhteisöä taikka tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen ryhmää, joka osoitetusti tarvitsee rajoitettua räjähteiden lähtöainetta tarkoituksiin, jotka ovat yhteydessä tämän elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaan, mukaan lukien maanviljely joko koko- tai osa-aikaisesti harjoitettuna ja liittymättä välttämättä sen maa-alueen kokoon, jolla kyseistä maataloutta harjoitetaan, edellyttäen että tällaisiin tarkoituksiin ei kuulu kyseisen rajoitetun räjähteiden lähtöaineen asettaminen toisen henkilön saataville;

10)

”talouden toimijalla” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai julkisyhteisöä taikka tällaisten henkilöiden tai elinten ryhmää, joka asettaa sääntelyn alaisia räjähteiden lähtöaineita saataville markkinoille joko verkossa tai sen ulkopuolella, mukaan lukien verkossa toimivilla markkinapaikoilla;

11)

”verkossa toimivalla markkinapaikalla” sellaisen välittäjäpalvelun tarjoajaa, jonka avulla yhtäältä talouden toimijat ja toisaalta tavalliset kansalaiset, ammattikäyttäjät tai muut talouden toimijat voivat tehdä sääntelyn alaisia räjähteiden lähtöaineita koskevia liiketoimia siten, että ne tekevät verkkomyynti- tai -palvelusopimuksia joko kyseisen verkossa toimivan markkinapaikan verkkosivustolla tai talouden toimijan verkkosivustolla, joka käyttää kyseisen verkossa toimivan markkinapaikan tarjoamia tietojenkäsittelypalveluita;

12)

”rajoitetulla räjähteiden lähtöaineella” ainetta, joka on lueteltu liitteessä I ja jonka pitoisuus ylittää liitteessä I olevan taulukon sarakkeessa 2 sille vahvistetun raja-arvon, mukaan lukien seos tai toinen aine, jossa kyseisessä liitteessä lueteltua ainetta esiintyy pitoisuutena, joka ylittää sille vahvistetun raja-arvon;

13)

”sääntelyn alaisella räjähteiden lähtöaineella” ainetta, joka on lueteltu liitteessä I tai II, mukaan lukien seos tai toinen aine, jossa esiintyy kyseisissä liitteissä lueteltua ainetta, lukuun ottamatta homogeenisia seoksia, jotka sisältävät yli viittä eri ainesosaa ja joissa kunkin liitteessä I tai II luetellun aineen pitoisuus on alle 1 painoprosenttia;

14)

”maataloustoiminnalla” maataloustuotteiden tuotantoa, kasvatusta tai viljelyä, mukaan lukien sadonkorjuu, lypsäminen ja tuotantoeläinten kasvatus ja pito, tai maatalousmaan säilyttämistä hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (11) 94 artiklassa säädetyllä tavalla.

4 artikla

Vapaa liikkuvuus

Jollei tässä asetuksessa tai muissa unionin säädöksissä toisin säädetä, jäsenvaltiot eivät saa räjähteiden laittoman valmistuksen estämiseen liittyvin perustein kieltää, rajoittaa tai estää sääntelyn alaisen räjähteiden lähtöaineen asettamista saataville.

5 artikla

Asettaminen saataville, tuonti, hallussapito ja käyttö

1.   Rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita ei saa asettaa tavallisten kansalaisten saataville, eivätkä tavalliset kansalaiset saa tuoda, pitää hallussaan tai käyttää niitä.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa asetettua rajoitusta sovelletaan myös seoksiin, jotka sisältävät liitteessä I lueteltuja kloraatteja tai perkloraatteja, jos näiden aineiden kokonaispitoisuus seoksessa ylittää liitteessä I olevan taulukon sarakkeessa 2 jollekin näistä aineista vahvistetun raja-arvon.

3.   Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai perustaa lupajärjestelmän, jonka puitteissa tiettyjä rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita, joiden pitoisuus ei ylitä liitteessä I olevan taulukon sarakkeessa 3 vahvistettuja vastaavia yläraja-arvoja, voidaan asettaa tavallisten kansalaisten saataville tai tavalliset kansalaiset voivat tuoda, pitää hallussaan tai käyttää niitä.

Tällaisten lupajärjestelmien puitteissa tavallisen kansalaisen on hankittava ja pyydettäessä esitettävä lupa hankkia, tuoda, pitää hallussa tai käyttää rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita. Tällaiset luvat myöntää 6 artiklan mukaisesti sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, josta kyseinen rajoitettu räjähteiden lähtöaine on tarkoitus hankkia tai johon se on tarkoitus tuoda tai jossa sitä on tarkoitus pitää hallussa tai käyttää.

4.   Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle kaikista toimenpiteistä, joita ne toteuttavat 3 kohdassa tarkoitetun lupajärjestelmän panemiseksi täytäntöön. Ilmoituksessa on mainittava ne rajoitetut räjähteiden lähtöaineet, joita varten jäsenvaltiossa on 3 kohdassa tarkoitettu lupajärjestelmä.

5.   Komissio julkistaa luettelon jäsenvaltioiden 4 kohdan mukaisesti ilmoittamista toimenpiteistä.

6 artikla

Luvat

1.   Kunkin jäsenvaltion, joka myöntää lupia tavallisille kansalaisille, joilla on oikeutettu intressi hankkia, tuoda, pitää hallussa tai käyttää rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita, on vahvistettava 5 artiklan 3 kohdan mukaisten lupien myöntämistä koskevat säännöt. Harkitessaan luvan myöntämistä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki olennaiset seikat ja erityisesti seuraavat asiat:

a)

osoitettavissa oleva tarve saada rajoitettua räjähteiden lähtöainetta ja sen aiotun käyttötarkoituksen laillisuus;

b)

sellaisten alhaisemman pitoisuuden rajoitettujen räjähteiden lähtöaineiden tai vaihtoehtoisten aineiden saatavuus, joilla on sama vaikutus;

c)

hakijan tausta, mukaan lukien tiedot hänelle missä tahansa unionin alueella annetuista aiemmista rikostuomioista;

d)

ehdotetut varastointijärjestelyt sen varmistamiseksi, että rajoitettu räjähteiden lähtöaine varastoidaan turvallisesti.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on evättävä lupa, jos sillä on perusteltua syytä epäillä aiotun käytön laillisuutta tai tavallisen kansalaisen aikomusta käyttää rajoitettua räjähteiden lähtöainetta lailliseen tarkoitukseen.

3.   Toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa luvan voimassaoloaikaa myöntämällä sen yhtä tai useampaa käyttökertaa varten. Luvan voimassaoloaika ei saa ylittää kolmea vuotta. Toimivaltainen viranomainen voi vaatia luvanhaltijaa osoittamaan luvan voimassaolon ilmoitettuun päättymiseen saakka, että luvan myöntämisedellytykset täyttyvät edelleen. Luvassa on mainittava ne rajoitetut räjähteiden lähtöaineet, joita varten lupa on myönnetty.

4.   Toimivaltainen viranomainen voi periä hakijoilta lupahakemuksesta maksun. Maksun suuruus ei saa ylittää hakemuksen käsittelykustannuksia.

5.   Toimivaltainen viranomainen voi keskeyttää luvan voimassaolon tai peruuttaa luvan, jos sillä on perusteltua syytä epäillä, että luvan myöntämisedellytykset eivät enää täyty. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava luvanhaltijoille viipymättä kaikista lupien keskeytyksistä tai perumisista, ellei ilmoittaminen vaaranna meneillä olevaa tutkintaa.

6.   Toimivaltaisen viranomaisen päätöksiä koskevat muutoksenhakupyynnöt sekä lupaehtojen noudattamista koskevat riidat on saatettava asiasta kansallisen lainsäädännön mukaisesti tällaisista muutoksenhakupyynnöistä tai riidoista vastaavan elimen käsiteltäviksi.

7.   Jäsenvaltio voi tunnustaa toisten jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti myöntämiä lupia.

8.   Jäsenvaltiot voivat käyttää liitteessä III vahvistettua lupamallia.

9.   Toimivaltaisen viranomaisen on hankittava tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot hakijalle muissa jäsenvaltioissa annetuista aiemmista rikostuomioista neuvoston puitepäätöksellä 2009/315/YOS (12) perustetun järjestelmän kautta. Kyseisen puitepäätöksen 3 artiklassa tarkoitettujen keskusviranomaisten on vastattava tietopyyntöihin kymmenen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

7 artikla

Toimitusketjulle tiedottaminen

1.   Talouden toimijan, joka asettaa rajoitetun räjähteiden lähtöaineen toisen talouden toimijan saataville, on ilmoitettava kyseiselle talouden toimijalle, että kyseisen rajoitetun räjähteiden lähtöaineen hankkimista, tuontia, hallussapitoa tai käyttöä tavallisen kansalaisen toimesta koskee 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetty rajoitus.

Talouden toimijan, joka asettaa sääntelyn alaisen räjähteiden lähtöaineen toisen talouden toimijan saataville, on ilmoitettava kyseiselle talouden toimijalle, että kyseisen sääntelyn alaisen räjähteiden lähtöaineen hankkimista, tuontia, hallussapitoa tai käyttöä tavallisen kansalaisen toimesta koskee 9 artiklassa säädetty ilmoitusvelvollisuus.

2.   Talouden toimijan, joka asettaa sääntelyn alaisia räjähteiden lähtöaineita ammattikäyttäjän tai tavallisen kansalaisen saataville, on varmistettava ja voitava osoittaa 11 artiklassa tarkoitetuille kansallisille tarkastusviranomaisille, että sen henkilöstö, joka toimii sääntelyn alaisten räjähteiden lähtöaineiden myynnissä,

a)

tietää, mitkä sen saataville asettamista tuotteista sisältävät sääntelyn alaisia räjähteiden lähtöaineita;

b)

on saanut ohjeet 5–9 artiklassa asetetuista velvoitteista.

3.   Verkossa toimivan markkinapaikan on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että sen käyttäjät tietävät tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa asettaessaan saataville sääntelyn alaisia räjähteiden lähtöaineita kyseisen markkinapaikan palveluiden välityksellä.

8 artikla

Tarkastaminen myynnin yhteydessä

1.   Talouden toimijan, joka asettaa rajoitetun räjähteiden lähtöaineen tavallisen kansalaisen saataville 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on kutakin liiketoimea varten tarkastettava kyseessä olevan kansalaisen henkilöllisyys ja lupa sen jäsenvaltion perustaman lupajärjestelmän mukaisesti, jossa rajoitettu räjähteiden lähtöaine asetetaan saataville, ja merkittävä rajoitetun räjähteiden lähtöaineen määrä lupaan.

2.   Talouden toimijan, joka asettaa rajoitetun räjähteiden lähtöaineen ammattikäyttäjän tai toisen talouden toimijan saataville, on sen varmistamiseksi, että mahdollinen asiakas on ammattikäyttäjä tai toinen talouden toimija, vaadittava kunkin liiketoimen yhteydessä seuraavat tiedot, ellei tällaista varmistusta ole jo tehty kyseessä olevan mahdollisen asiakkaan kohdalla kyseisen liiketoimen ajankohtaa edeltävän yhden vuoden jakson aikana ja ellei liiketoimi poikkea merkittävästi aiemmista liiketoimista:

a)

todistus sen henkilön henkilöllisyydestä, jolla on valtuudet edustaa mahdollista asiakasta;

b)

mahdollisen asiakkaan elinkeino-, liike- tai ammattitoiminta sekä yrityksen nimi, osoite ja arvonlisäverotunnistenumero tai muu asiaankuuluva yrityksen rekisterinumero, jos tällainen on olemassa;

c)

mahdollisen asiakkaan asianomaisia rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita koskeva aiottu käyttötarkoitus.

Jäsenvaltiot voivat käyttää liitteessä IV vahvistettua asiakkaan ilmoituksen mallia.

3.   Rajoitetun räjähteiden lähtöaineen aiotun käyttötarkoituksen tarkastamiseksi talouden toimijan on arvioitava, onko aiottu käyttötarkoitus mahdollisen asiakkaan elinkeino-, liike- tai ammattitoiminnan mukainen. Talouden toimija voi kieltäytyä liiketoimesta, jos sillä on perusteltua syytä epäillä aiotun käytön laillisuutta tai mahdollisen asiakkaan aikomusta käyttää rajoitettua räjähteiden lähtöainetta lailliseen tarkoitukseen. Talouden toimijan on ilmoitettava tällaisista liiketoimista tai tällaisten liiketoimien yrityksestä 9 artiklan mukaisesti.

4.   Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi ja räjähteiden laittoman valmistuksen estämiseksi ja havaitsemiseksi talouden toimijoiden on säilytettävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 18 kuukauden ajan liiketoimen päivämäärästä. Tänä aikana tietojen on oltava saatavilla tarkastusta varten kansallisten tarkastusviranomaisten tai lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä.

5.   Verkossa toimivan markkinapaikan on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen käyttäjät noudattavat tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan asettaessaan saataville rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita kyseisen markkinapaikan palveluiden välityksellä.

9 artikla

Epäilyttävistä liiketoimista, katoamisista ja varkauksista ilmoittaminen

1.   Räjähteiden laittoman valmistuksen estämiseksi ja havaitsemiseksi talouden toimijoiden ja verkossa toimivien markkinapaikkojen on ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista. Talouden toimijoiden ja verkossa toimivien markkinapaikkojen on toimittava näin sen jälkeen, kun ne ovat ottaneet huomioon kaikki seikat, ja erityisesti, jos mahdollinen asiakas toimii jollain seuraavalla tavalla:

a)

esittää epäselvästi sääntelyn alaisten räjähteiden lähtöaineiden aiotun käyttötarkoituksen;

b)

ei vaikuta tuntevan sääntelyn alaisten räjähteiden lähtöaineiden aiottua käyttötarkoitusta tai ei kykene uskottavasti selittämään sitä;

c)

aikoo ostaa sääntelyn alaisia räjähteiden lähtöaineita sellaisia määriä, sellaisina aineyhdistelminä tai sellaisina pitoisuuksina, jotka ovat epätavanomaisia lailliseen käyttöön;

d)

ei ole halukas todistamaan henkilöllisyyttään eikä asuinpaikkaansa tai tapauksen mukaan ammattikäyttäjän tai talouden toimijan asemaansa;

e)

haluaa ehdottomasti käyttää epätavallisia maksutapoja, kuten suuria käteissummia.

2.   Talouden toimijoilla ja verkossa toimivilla markkinapaikoilla on oltava käytössään epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi asianmukaiset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset menettelyt, jotka on mukautettu siihen nimenomaiseen ympäristöön, jossa sääntelyn alaisia räjähteiden lähtöaineita asetetaan saataville.

3.   Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampi kansallinen yhteyspiste ja ilmoitettava selvästi sen puhelinnumero ja sähköpostiosoite, verkkolomake tai muu toimiva väline epäilyttävistä liiketoimista sekä huomattavista katoamisista ja varkauksista ilmoittamista varten. Kansallisten yhteyspisteiden on oltava käytettävissä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

4.   Talouden toimijat ja verkossa toimivat markkinapaikat voivat kieltäytyä epäilyttävästä liiketoimesta. Niiden on ilmoitettava epäilyttävästä liiketoimesta tai sellaisen yrityksestä 24 tunnin kuluessa siitä, kun ne katsoivat liiketoimen olevan epäilyttävä. Tällaisista liiketoimista ilmoittaessaan niiden on mahdollisuuksien mukaan annettava asiakkaan henkilöllisyys ja kaikki yksityiskohdat, joiden vuoksi ne pitivät liiketointa epäilyttävänä, sen jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, jossa epäilyttävä liiketoimi on suoritettu tai yritetty suorittaa.

5.   Talouden toimijoiden ja ammattikäyttäjien on ilmoitettava sääntelyn alaisten räjähteiden lähtöaineiden huomattavista katoamisista ja varkauksista 24 tunnin kuluessa katoamisen tai varkauden havaitsemisesta sen jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, jossa katoaminen tai varkaus on tapahtunut. Niiden on katoamisen tai varkauden huomattavuutta määritellessään tarkasteltava, onko määrä epätavallinen kaikki tapaukseen liittyvät seikat huomioon ottaen.

6.   Tavallisten kansalaisten, jotka ovat hankkineet rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on ilmoitettava aineiden huomattavista katoamisista ja varkauksista 24 tunnin kuluessa katoamisen tai varkauden havaitsemisesta sen jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, jossa katoaminen tai varkaus tapahtui.

10 artikla

Koulutus ja tiedottaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava riittävät resurssit ja koulutuksen tarjoaminen lainvalvonta- ja tulliviranomaisille sekä pelastustyöntekijöille, jotta nämä voivat työssään tunnistaa sääntelyn alaiset räjähteiden lähtöaineet ja seokset ja reagoida riittävän ajoissa ja tarkoituksenmukaisella tavalla epäilyttävään toimintaan. Jäsenvaltiot voivat pyytää täydentävää erityiskoulutusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2219 (13) perustetulta Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastolta (CEPOL).

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava vähintään kerran vuodessa tiedotustoimia, jotka on mukautettu kunkin sääntelyn alaisia räjähteiden lähtöaineita käyttävän eri alan erityispiirteisiin.

3.   Jäsenvaltioiden on yhteistyön helpottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki sidosryhmät panevat tämän asetuksen tosiasiallisesti täytäntöön, järjestettävä säännöllistä tiedonvaihtoa lainvalvontaviranomaisten, kansallisten valvontaviranomaisten, talouden toimijoiden, verkossa toimivien markkinapaikkojen ja sääntelyn alaisia räjähteiden lähtöaineita käyttävien alojen edustajien välillä. Talouden toimijat vastaavat tietojen antamisesta henkilöstölleen siitä, miten räjähteiden lähtöaineita on määrä asettaa saataville tämän asetuksen mukaisesti, sekä henkilöstön asiaa koskevan tietoisuuden lisäämisestä.

11 artikla

Kansalliset tarkastusviranomaiset

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että niillä on toimivaltaiset viranomaiset 5–9 artiklan asianmukaisen soveltamisen tarkastamista ja valvomista varten, jäljempänä ’kansalliset tarkastusviranomaiset’.

2.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisilla tarkastusviranomaisilla on tarvittavat resurssit ja tutkintavaltuudet, jotta ne voivat suorittaa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään asianmukaisesti.

12 artikla

Ohjeet

1.   Komissio antaa säännöllisesti päivitetyt kemikaalien toimitusketjuun kuuluvien toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten avuksi laaditut ohjeet toimivaltaisten viranomaisten ja talouden toimijoiden yhteistyön helpottamiseksi. Komissio kuulee lähtöaineita käsittelevää pysyvää komiteaa ohjeluonnoksista ja niiden päivityksistä. Ohjeisiin sisällytetään erityisesti

a)

tiedot siitä, miten tarkastukset toteutetaan;

b)

tiedot siitä, miten tämän asetuksen mukaisia rajoituksia ja valvontatoimia sovelletaan tavallisten kansalaisten tai ammattikäyttäjien etätilaamiin sääntelyn alaisiin räjähteiden lähtöaineisiin;

c)

tiedot mahdollisista toimenpiteistä, jotka verkossa toimivien markkinapaikkojen on otettava käyttöön tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi;

d)

tiedot siitä, miten merkityksellisiä tietoja vaihdetaan toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten yhteyspisteiden välillä sekä jäsenvaltioiden kesken;

e)

tiedot siitä, miten epäilyttävät liiketoimet tunnistetaan ja miten niistä ilmoitetaan;

f)

tiedot varastointijärjestelyistä, joilla varmistetaan, että sääntelyn alainen räjähteiden lähtöaine varastoidaan turvallisesti;

g)

muita tietoja, joita voidaan pitää hyödyllisinä.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että 1 kohdassa tarkoitetut ohjeet jaetaan säännöllisesti toimivaltaisten viranomaisten sopimaksi katsomalla tavalla ohjeiden tavoitteiden mukaisesti.

3.   Komissio varmistaa, että 1 kohdassa tarkoitetut ohjeet ovat saatavilla kaikilla unionin virallisilla kielillä.

13 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

14 artikla

Suojalauseke

1.   Jos jäsenvaltiolla on perusteltua syytä uskoa, että tiettyä ainetta, jota ei ole lueteltu liitteessä I eikä liitteessä II, voitaisiin käyttää räjähteiden laittomaan valmistukseen, se voi rajoittaa kyseisen aineen tai kyseistä ainetta sisältävien seoksien tai aineiden asettamista saataville, tuontia, hallussapitoa ja käyttöä tai kieltää nämä kokonaan taikka määrätä, että aineeseen sovelletaan 9 artiklan mukaista ilmoittamisvelvoitetta.

2.   Jos jäsenvaltiolla on perusteltua syytä uskoa, että tiettyä liitteessä I lueteltua ainetta voitaisiin käyttää räjähteiden laittomaan valmistukseen liitteessä I olevan taulukon sarakkeessa 2 tai 3 vahvistettua raja-arvoa vastaavana tai sitä pienempänä pitoisuutena, se voi rajoittaa tiukemmin kyseisen aineen asettamista saataville, tuontia, hallussapitoa ja käyttöä tai kieltää nämä kokonaan asettamalla alhaisemman raja-arvon.

3.   Jos jäsenvaltiolla on perusteltua syytä asettaa raja-arvo, jonka ylittyessä liitteessä II lueteltuun aineeseen on sovellettava rajoituksia, joita muutoin sovelletaan rajoitettuihin räjähteiden lähtöaineisiin, se voi rajoittaa kyseisen aineen asettamista saataville, tuontia, hallussapitoa ja käyttöä tai kieltää nämä kokonaan asettamalla kyseisen raja-arvon.

4.   Jäsenvaltion, joka rajoittaa tai kieltää aineita 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti, on viipymättä ilmoitettava tällaisista rajoituksista tai kielloista komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja esitettävä perustelunsa.

5.   Aineita 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti rajoittavan tai kieltävän jäsenvaltion on tiedotettava tällaisista rajoituksista tai kielloista alueensa talouden toimijoille ja verkossa toimiville markkinapaikoille.

6.   Komissio tutkii 4 kohdassa tarkoitetun tiedon saatuaan välittömästi, olisiko liitteisiin tehtävä muutoksia 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai olisiko laadittava säädösehdotus liitteiden muuttamiseksi. Asianomaisen jäsenvaltion on tarvittaessa muutettava kansallisia toimenpiteitään tai kumottava ne liitteisiin tehtyjen muutosten ottamiseksi huomioon.

7.   Komissio voi asianomaista jäsenvaltiota ja tarvittaessa kolmansia osapuolia kuultuaan päättää, että kyseisen jäsenvaltion toteuttama toimenpide ei ole perusteltu, ja vaatia kyseistä jäsenvaltiota peruuttamaan tai muuttamaan väliaikaisen toimenpiteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan soveltamista. Komission tekee tällaiset päätökset 60 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut 4 kohdassa tarkoitetun tiedon. Asianomaisen jäsenvaltion on tiedotettava tällaisista päätöksistä kyseisen alueensa talouden toimijoille ja verkossa toimiville markkinapaikoille.

8.   Tämä artikla ei koske toimenpiteitä, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle ennen 1 päivää helmikuuta 2021 asetuksen (EU) N:o 98/2013 13 artiklan mukaisesti.

15 artikla

Liitteiden muuttaminen

1.   Komissio antaa tätä asetusta muuttavia delegoituja säädöksiä 16 artiklan mukaisesti

a)

muuttamalla liitteessä I olevia raja-arvoja siinä määrin kuin se on tarpeen räjähteiden lähtöaineina käytettävien aineiden väärinkäytössä tapahtuneiden muutosten ottamiseksi huomioon tai tutkimuksen ja testauksen perusteella;

b)

lisäämällä aineita liitteeseen II, jos se on tarpeen räjähteiden lähtöaineina käytettävien aineiden väärinkäytössä tapahtuneiden muutosten ottamiseksi huomioon.

Komissio kuulee kyseisten delegoitujen säädösten valmistelun osana asiaankuuluvia sidosryhmiä, erityisesti kemianteollisuuden ja vähittäiskaupan sidosryhmiä.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 17 artiklassa säädettyä menettelyä, kun riskiarvio aineiden väärinkäytöstä räjähteiden laittomaan valmistukseen muuttuu äkillisesti kun tämä on välttämätöntä erittäin kiireellisissä tapauksissa.

2.   Komissio antaa erillisen delegoidun säädöksen jokaista liitteessä I olevia raja-arvoja koskevaa muutosta varten ja jokaisen liitteeseen II lisätyn uuden aineen osalta. Kukin delegoitu säädös perustuu analyysiin, joka osoittaa, että muutos ei todennäköisesti aiheuta kohtuutonta rasitetta talouden toimijoille tai kuluttajille, ottaen asianmukaisesti huomioon tavoitteet, joihin pyritään.

16 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 31 päivästä heinäkuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 15 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

17 artikla

Kiireellinen menettely

1.   Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voivat 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

18 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttaminen

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeen 58. (Ammoniumnitraatti (AN)) sarakkeessa 2 oleva 2 ja 3 kohta.

19 artikla

Ilmoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 2 päivänä helmikuuta 2022 ja sen jälkeen vuosittain tiedot

a)

epäilyttävien liiketoimien sekä huomattavista katoamisista ja varkauksista tehtyjen ilmoitusten määrät;

b)

5 artiklan 3 kohdan nojalla voimassa pidetyn tai perustetun lupajärjestelmän puitteissa vastaanotettujen lupahakemusten määrästä ja myönnettyjen lupien määrästä sekä yleisimmistä syistä lupien epäämiselle;

c)

10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tiedotustoimista;

d)

11 artiklan mukaisesti toteutetuista tarkastuksista, mukaan lukien tarkastusten ja niiden kohteina olleiden talouden toimijoiden määrä.

2.   Toimittaessaan komissiolle 1 kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitettuja tietoja jäsenvaltioiden on eriteltävä ilmoitukset, toimet ja tarkastukset, jotka liittyvät toimintaan verkossa, ja ne, jotka liittyvät toimintaan verkon ulkopuolella.

20 artikla

Seurantaohjelma

1.   Komissio laatii 1 päivään elokuuta 2020 mennessä tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutuksen yksityiskohtaisen seurantaohjelman.

2.   Seurantaohjelmassa esitetään keinot, joilla tiedot ja muu tarvittava näyttö kerätään, ja se, kuinka usein keruu on toteutettava. Siinä täsmennetään, mitä toimia komission ja jäsenvaltioiden on toteutettava kyseisten tietojen ja muun näytön keräämistä ja analysointia varten.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seurantaan tarvittavat tiedot ja muu näyttö.

21 artikla

Arviointi

1.   Komissio arvioi tätä asetusta viimeistään 2 päivänä helmikuuta 2026 ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista. Arviointi toteutetaan paremmasta sääntelystä annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot.

22 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 98/2013 1 päivästä helmikuuta 2021 alkaen.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen (EU) N:o 98/2013 pidetään viittauksina tähän asetukseen.

23 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2021.

3.   Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, luvat, jotka on myönnetty pätevästi asetuksen (EU) N:o 98/2013 mukaisesti, pysyvät voimassa joko siihen voimassaoloajankohtaan saakka, joka kyseisille luville on alun perin ilmoitettu, tai 2 päivään helmikuuta 2022 saakka, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut lupien uusimista koskevat hakemukset, jotka tehdään 1 päivänä helmikuuta 2019 tai sen jälkeen, on tehtävä tämän asetuksen mukaisesti.

5.   Sen estämättä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, tavallisten kansalaisten sallitaan pitävän hallussaan, tuovan ja käyttävän rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita, jotka on hankittu laillisesti ennen 1 päivää helmikuuta 2021, enintään 2 päivään helmikuuta 2022 saakka.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2019.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA


(1)  EUVL C 367, 10.10.2018, s. 35.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. kesäkuuta 2019.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 98/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

(6)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29/EU, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 27).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

(12)  Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009, jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä (EUVL L 93, 7.4.2009, s. 23).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2219, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 319, 4.12.2015, s. 1).


LIITE I

RAJOITETUT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET

Luettelo aineista, joita ei saa asettaa tavallisten kansalaisten saataville tai joita tavalliset kansalaiset eivät saa tuoda, pitää hallussaan eivätkä käyttää sellaisenaan tai seoksina taikka kyseisiä aineita sisältävinä aineina paitsi, jos pitoisuus on korkeintaan sarakkeessa 2 vahvistetun raja-arvon tasolla, ja joihin liittyvistä epäilyttävistä liiketoimista sekä huomattavista katoamisista ja varkauksista on ilmoitettava 24 tunnin kuluessa:

1.

Aineen nimi ja CAS RN -numero (Chemical Abstracts Service Registry number)

2.

Raja-arvo

3.

Yläraja-arvo lupien myöntämiseksi 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti

4.

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) 28 tai 29 ryhmän 1 huomautuksen vaatimukset täyttävän erillisen kemiallisesti määritetyn yhdisteen yhdistetyn nimikkeistön koodi (CN-koodi) (1)

5.

Sellaisen seoksen yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodi, jossa ei ole sellaisia ainesosia (esim. elohopeaa, jalometalleja, harvinaisia maametalleja tai radioaktiivisia aineita), joiden perusteella se voitaisiin luokitella johonkin toiseen CN-koodiin (1)

Typpihappo (CAS RN 7697-37-2)

3 paino-%

10 paino-%

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Vetyperoksidi (CAS RN 7722-84-1)

12 paino-%

35 paino-%

2847 00 00

ex 3824 99 96

Rikkihappo (CAS RN 7664-93-9)

15 paino-%

40 paino-%

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Nitrometaani (CAS RN 75-52-5)

16 paino-%

100 paino-%

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Ammoniumnitraatti (CAS RN 6484-52-2)

16 paino-% Typpipitoisuus ammoniumnitraatista laskettuna (4)

Lupien myöntäminen ei sallittua

3102 30 10 (vesiliuoksessa)

3102 30 90 (muut)

ex 3824 99 96

Kaliumkloraatti (CAS RN 3811-04-9)

40 paino-%

Lupien myöntäminen ei sallittua

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Kaliumperkloraatti (CAS RN 7778-74-7)

40 paino-%

Lupien myöntäminen ei sallittua

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Natriumkloraatti (CAS RN 7775-09-9)

40 paino-%

Lupien myöntäminen ei sallittua

2829 11 00

ex 3824 99 96

Natriumperkloraatti (CAS RN 7601-89-0)

40 paino-%

Lupien myöntäminen ei sallittua

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1925 (2). Päivitetyt CN-koodit on tarkastettava neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteeseen I myöhemmin tehdyistä muutoksista.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1925, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 282, 31.10.2017, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EUVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Ammoniumnitraatista laskettu 16 painoprosentin typpipitoisuus vastaa 45,7 painoprosentin ammoniumnitraattipitoisuutta, kun epäpuhtauksia ei oteta mukaan.


LIITE II

ILMOITETTAVAT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET

Luettelo aineista (sellaisenaan tai seoksissa tai aineissa), joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista sekä huomattavista katoamisista ja varkauksista on ilmoitettava 24 tunnin kuluessa:

1.

Aineen nimi ja CAS RN -numero (Chemical Abstracts Śervice Registry number)

2.

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodi (1)

3.

Sellaisten seosten yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodi, jossa ei ole sellaisia ainesosia (esim. elohopeaa, jalometalleja, harvinaisia maametalleja tai radioaktiivisia aineita), joiden perusteella se voitaisiin luokitella johonkin toiseen CN-koodiin (1)

Heksamiini (CAS RN 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Asetoni (CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Kaliumnitraatti (CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Natriumnitraatti (CAS RN 7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

Kalsiumnitraatti (CAS RN 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Kalsiumammoniumnitraatti (CAS RN 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Magnesium, jauheet (CAS RN 7439-95-4) (2)  (3)

ex 8104 30 00

 

Magnesiumnitraattiheksahydraatti (CAS RN 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Alumiini, jauheet (CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 


(1)  Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1925. Päivitetyt CN-koodit on tarkastettava asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteeseen I myöhemmin tehdyistä muutoksista.

(2)  Hiukkaskoko on pienempi kuin 200 μm.

(3)  Aineena tai seoksissa, joissa alumiinia tai magnesiumia on vähintään 70 painoprosenttia.


LIITE III

LUPAMALLI

Lupamalli, jolla todistetaan tavallisen kansalaisen lupa hankkia, tuoda, pitää hallussaan ja käyttää rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita 6 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Image 1

Teksti kuva

Image 2

Teksti kuva

LIITE IV

ASIAKKAAN ILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1148 (1) tarkoitetun rajoitetun räjähteiden lähtöaineen erityisestä käyttötarkoituksesta tai käyttötarkoituksista

(Täytetään suuraakkosin) (*1)

Minä allekirjoittanut

Nimi (asiakas):

Todistus henkilöllisyydestä (henkilöasiakirjan numero, henkilöasiakirjan myöntänyt viranomainen):

Valtuutettu edustamaan seuraavaa:

Yritys (toimeksiantaja):

Arvonlisäverotunnistenumero tai muu yrityksen tunnistenumero (*2) / Osoite:

_

Elinkeinoala / liiketoiminta-ala / ammatti:

Tuotteen kaupallinen nimi

Rajoitettu räjähteiden lähtöaine

CAS-numero:

Määrä (kg tai l)

Pitoisuus

Käyttötarkoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoitan täten, että kyseistä kaupallista tuotetta ja sen sisältämää ainetta tai seosta käytetään vain ilmoitetussa tarkoituksessa, joka on joka tapauksessa laillinen, ja että sitä myydään tai luovutetaan toiselle asiakkaalle vain, jos tämä antaa vastaavanlaisen ilmoituksen sen käytöstä, asetuksessa (EU) 2019/1148 vahvistettuja, tavallisten kansalaisten saataville asettamista koskevia rajoituksia noudattaen.

Allekirjoitus: Nimi:

Tehtävä: Päivämäärä:


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1148, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 1).

(*1)  Aineiden luetteloon voi lisätä rivejä tarpeen mukaan.

(*2)  Talouden toimijan arvonlisäverotunnistenumeron voimassaolon voi tarkistaa komission VIES-verkkosivuston kautta. Kansallisista tietosuojasäännöistä riippuen jotkin jäsenvaltiot ilmoittavat myös tiettyyn arvonlisäverotunnistenumeron liittyvän nimen ja osoitteen sellaisina kuin ne on merkitty kansallisiin tietokantoihin.


Top